Dyrektywa komisji 98/73/we z dnia 18 września 1998 r dostosowująca po raz dwudziesty czwarty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doDovnload 1.99 Mb.
Pagina1/18
Datum07.10.2016
Grootte1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
DYREKTYWA KOMISJI 98/73/WE
z dnia 18 września 1998 r.
dostosowująca po raz dwudziesty czwarty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 97/69/WE2, w szczególności jej art. 28,
a także mając na uwadze, co następuje:
załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych wraz ze danymi szczegółowymi dotyczącymi procedur klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu do każdej z tych substancji; obecny stan wiedzy naukowej i technicznej wskazał, że wykaz substancji niebezpiecznych w tym załączniku powinien zostać dostosowany i uzupełniony;
załącznik V do dyrektywy 67/548/EWG ustanawia metody określania właściwości fizyczno-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji oraz preparatów; niezbędne jest dostosowanie tego załącznika do postępu technicznego;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw Mających na Celu Usunięcie Barier Technicznych w Handlu Niebezpiecznymi Substancjami i Preparatami,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) wpisy w załączniku I do niniejszej dyrektywy zastępują odpowiadające im wpisy w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;
b) wpisy w załączniku II do niniejszej dyrektywy dodaje się w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG.
2. W załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
a) teksty w załącznikach III A, III B i III C do niniejszej dyrektywy dodaje się w części A załącznika V do dyrektywy 67/548/EWG;
b) tekst w części D załącznika III do niniejszej dyrektywy dodaje się w części C załącznika V do dyrektywy 67/548/EWG.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 października 1999 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają sposób w jaki odniesienia takie mają być umieszczane.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 1998 r.
W imieniu Komisji
Ritt BJERREGAARD
Członek Komisji

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I


Cas No 22259-30-9
EC No 244-879-0
No 006-031-00-6ES: formetanato
DA: formetanat
DE: Formetanat
EL: formetanate
EN: formetanate
FR: formètanate
IT: formetanato
NL: formetanaat
PT: formetanato
FI: formetanaatti
SV: formetanat

Cas No 22259-30-9
EC No 244-879-0
No 006-031-00-6


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


T+; R 26/28

R 43

N; R 50-53Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 26/28-43-50/53
S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 23422-53-9
EC No 245-656-0
No 006-052-00-0ES: formetanato, clorhidrato; clorhidrato de formetanato
DA: formetanathydrochlorid
DE: Formetanathydrochlorid
EL: Formetanate υδροχλωρικό·Ν-μεθυλοκαρβαμιδικό 3-(Ν, Ν-διμεθυλαμινομεθυλεναμινο)φαινύλιο
EN: formetanate hydrochloride; 3-(N, N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate
FR: formétanate-chlorhydrate
IT: formetanato, cloridrato
NL: formetanaathydrochloride
PT: formetanato, cloridrato
FI: formetanaattihydrokloridi
SV: formetanathydroklorid


Cas No 23422-53-9
EC No 245-656-0
No 006-052-00-0


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


T+; R 26/28

R 43

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 26/28-43-50/53
S: (1/2-)24-28-37/39-45-60-61Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 13775-53-6 15096-52-3
EC No 237-410-6 239-148-8
No 009-016-00-2NOTA C
Na3A1F6

ES: hexafluoroaluminato de trisodio
DA: trinatriumhexafluoraluminat; cryolit
DE: Trinatriumhexafluoraluminat; Cryolit
EL: Εξαφθοροαργιλικό τρινάτριο· κρυόλιθος
EN: trisodium hexafluoroaluminate; cryolite
FR: hexafluoroaluminate de trisodium; cryolithe
IT: esafluoroalluminato di trisodio; criolite
NL: trinatriumhexafluoraluminaat
PT: hexafluoroaluminato de trissódio; criolite
FI: trinatriumheksafluorialuminaatti; kryoliitti
SV: trinatriumhexafluoroaluminat; aluminiumtrinatriumhexafluorid


Cas No 13775-53-6 15096-52-3
EC No 237-410-6 239-148-8
No 009-016-00-2NOTA C
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering
T+; R 48/23/25

Xn; R 20/22

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 20/22-48/23/25-51/53
S: (1/2-)22-37-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 78-79-5
EC No 201-143-3
No 601-014-00-5

NOTA D


ES: isopreno
DA: isopren; 2-methyl-l, 3-butadien
DE: Isopren; 2-Methyl-l, 3-butadien
EL: ισοπρένιο·2-μεθυλο-1, 3~βουταδιένιο
EN: isoprene; 2-methyl-l, 3-butadiene
FR: isoprène; 2-methyl-l, 3-butadiène
IT: isoprene; 2-metil-l, 3-butadiene
NL: isoprene
PT: isopreno; 2-metil-l, 3-butadieno
FI: isopreeni; 2-metyyli-l, 3-butadieeni
SV: isopren; 2-metyl-l, 3-butadien


Cas No 78-79-5
EC No 201-143-3
No 601-014-00-5

NOTA D
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering
F+; R 12

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 12-52/53
S: (2-)9-16-29-33-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 108-67-8
EC No 203-604-4
No 601-025-00-5ES: mesitileno
DA: mesitylen; 1,3,5-trimethylbenzen
DE: Mesitylen; 1,3,5-Trimethylbenzol
EL: Μεσιτυλένιο·1,3,5-τριμεξυλοβενζόλιο
EN: mesitylene; 1,3,5-trimethylbenzene
FR: mésitylène; 1,3,5-triméthylbenzène
IT: mesitilene; 1,3,5-trimetilbenzene
NL: mesityleen
PT: mesitileno; 1,3,5-trimetilbenzeno
FI: mesityleeni; 1,3,5-trimetyylibentseeni
SV: mesitylen; 1,3,5-trimetylbenzen

Cas No 108-67-8
EC No 203-604-4
No 601-025-00-5


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


R 10

Xi; R 37

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 10-37-51/53
S: (2-)61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


C  25%

Xi; R 37Cas No 98-83-9
EC No 202-705-0
No 601-027-00-6ES: 2-fenilpropeno
DA: 2-phenylpropen; α-methylstyrene
DE: 2-Phenylpropen
EL: 2-φαινυλοπρένιο·α-μεθυλοστυρόλιο
EN: 2-phenylpropene; α-methylstryene
FR: 2-phénylpropène
IT: 2-fenilpropene; α-metilstirene
NL: 2-fenylpropeen
PT: 2-fenilpropeno; α-metilesterino
FI: 2-fenyylipropeeni; α-metyylistyreeni
SV: 2-fenylpropen; isopropenylbenzen

Cas No 98-83-9
EC No 202-705-0
No 601-027-00-6


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


R 10

Xi; R 36/37

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 10-36/37-51/53
S: (2-)61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


C  25%

Xi; R 36/37


Cas No 611-15-4
EC No 210-256-7
No 601-028-00-1


ES: 2-metilestireno


DA: 2-methylstyren; 2-vinyltoluen
DE: 2-Methylstyrol
EL: 2-μεθυλοστυρόλιο
EN: 2-methylstyrene; 2-vinyltoluene
FR: 2-méthylstyrène
IT: 2-metilstirene; 2-viniltoluene
NL: 2-methylstyreen
PT: 2-metilestireno; 2-viniltolueno
FI: 2-metyylistyreeni
SV: 2-metylstyren; o-metylstyren; l-etenyl-2-metylbenzen


Cas No 611-15-4
EC No 210-256-7
No 601-028-00-1


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


Xn; R 20

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 20-51/53
S: (2-)24-61Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


C  25%

Xn; R 20Cas No 138-86-3 [1]

5989-27-5 [2]

5989-54-8 [3]

6876-12-6 [4]

7705-14-8 [5]

EC No 205-341-0 [1]

227-813-5 [2]

227-815-6 [3]

229-977-3 [4]

231-732-0 [5]

No 601-029-00-7NOTA C


ES: dipenteno [1]; (R)-p-menta-1,8-dieno [2]; (S)-p-menta-1,8-diento [3]; trans-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno [4]; (±)-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno [5]
DA: dipenten [1]; (R)-p-mentha-1,8-dien [2]; (S)-p-mentha-1,8-dien [3]; trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [4]; (±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [5]; limonen [1]; D-limonen [2]; L-limonen [3]
DE: Dipenten [1]; (R)-p-Mentha-1, 8-dien [2]; (S)-p-Mentha-1,8-dien [3]; trans-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [4]; (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [5]
EL: διπεντένιο [1] (R)-p-μεναθ-1,8-διένιο [2] (S)-p-μενθα-1,8-διένιο [3] trans-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλο6ινυλο)κυκλοεξένιο [4]·(±)-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλοβινυλο)κυκλοεξένιο [5]
EN: dipentene [1]; (R)-p-mentha-1,8-diene [2]; (S)-p-mentha-1,8-diene [3]; trans-1-methyl-4-(1-methyl-vinyl)cyclohexene [4]; (±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene [5]; [1] limonene; [2] d-limonene; [3] l-limonene
FR: dipentène [1]; (R)-p-mentha-1,8-diène [2]; (S)-p-mentha-1,8-diène [3]; trans-1-mèthyl-4-(1-mèthyl-vinyl)cyclohexène [4]; (±)-1-mèthyl-4-(1-mèthylvinyl)cyclohexène [5]
IT: dipentene [1]; (R)-p-menta-1,8-diene [2]; (S)-p-menta-1,8-diene [3]; trans-1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesene [4]; (±)-1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesene [5]
NL: dipenteen [1]; (R)-p-mentha-1,8-dieen [2]; (S)-p-mentha-1,8-dieen [3]; trans-1-methyl-4-(1-methyl-vinyl)cyclohexeen [4]; (±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen [5]
PT: dipenteno [1]; (R)-p-menta-1,8-dieno [2]; (S)-p-menta-1,8-dieno [3]; trans-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno [4] (±)-1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno [5]
FI: dipenteeni [1]; (R)-p-menta-1,8-dieeni [2]; (S)-p-menta-1,8-dieeni [3]; trans-1-metyyli-4-(metyylivinyyli)syklohekseeni [4]; (±)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyli)syklohekseeni [5]
SV: dipenten [1]; limonen [1]; (R)-p-menta-1,8-dien [2]; d-limonen [2]; (S)-p-menta-1,8-dien [3]; l-limonen [3]; trans-1-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohexen [4]; (±)-1-metyl-4-(l-metylvinyl)cyklohexen [5]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


R 10

Xi; R 38

R 43

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 10-38-43-50/53
S: (2-)24-37-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser
Cas No 287-92-3
EC No 206-016-6
No 601-030-00-2ES: ciclopentano
DA: cyclopentan
DE: Cyclopentan
EL: κυκλοπεντάνιο
EN: cyclopentane
FR: cyclopentane
IT: ciclopentano
NL: cyclopentaan
PT: ciclopentano
FI: syklopentaani
SV: cyklopentan

Cas No 287-92-3
EC No 206-016-6
No 601-030-00-2


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


F; R 11

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

R: 11-52/53
S: (2-)9-16-29-33-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 107-39-1
EC No 203-486-4
No 601-031-00-8ES: 2,4,4-trimetilpent-1-eno
DA: 2,4,4-trimethylpent-1-en
DE: 2,4,4-Trimethylpent-l-en
EL: 2,4,4-τριμεθυλοπεντ-1-ένιο
EN: 2,4,4-trimethylpent-1-ene
FR: 2,4,4-triméthylpent-1-ène
IT: 2,4,4-trimetilpent-1-ene
NL: 2,4,4-trimethylpent-1-een
PT: 2,4,4-trimetilpent-1-eno
FI: 2,4,4-trimetyylipent-1-eeni
SV: 2,4,4-trimetyl-1-penten

Cas No 107-39-1
EC No 203-486-4
No 601-031-00-8


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


F; R 11

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 11-51/53
S: (2-)9-16-29-33-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 50-32-8
EC No 200-028-5
No 601-032-00-3ES: benzo[def]criseno
DA: benzo[def]chrysen; benzo[a]pyren
DE: Benzo[def]chrysen; Benzo[a]pyren
EL: βενζο[def]χρυσένιο
EN: benzo[def]chrysene
FR: benzo[def]chrysène; benzo[a]pyrène
IT: benzo[def]crisene; benzo[a]pirene
NL: benzo[def]chryseen

PT: benzo[def]criseno


FI: bentso[def]kryseeni
SV: benz[def]krysen; benz[a]pyren

Cas No 50-32-8
EC No 200-028-5
No 601-032-00-3


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering


Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 2; R 46

Repr. Cat. 2; R 60-61

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
R: 45-46-60-61-50/53
S: 53-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser


Cas No 56-55-3
EC No 200-280-6
No 601-033-00-9ES: benzo[a]antraceno
DA: benz[a]anthracen
DE: Benz[a]anthracen
EL: βενζο[α]ανθρακένιο
EN: benz[a]anthracene
FR: benzo[a]anthracène  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina