E-009636/2011 Antwoord van de heer CioloșDovnload 14.83 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte14.83 Kb.


NL

E-009636/2011

Antwoord van de heer Cioloș

namens de Commissie

(23.11.2011)  1. De Commissie is zich ervan bewust dat de termijnmarkten voor landbouwgrondstoffen in de EU minder actief zijn, wat door historische en beleidsontwikkelingen kan worden verklaard. Zij erkent evenwel het belang van Europese beurzen, aangezien die potentiële benchmarks voor andere wereldmarkten kunnen worden. Derivaten, die zich vooraan in de voedselvoorzieningsketen bevinden, vormen een belangrijk instrument om aan de volatiliteit van de landbouwgrondstoffenprijzen het hoofd te bieden. Het is dan ook van essentieel belang ervoor te zorgen dat derivaten hun oorspronkelijke rol op het gebied van de prijsvorming en als afdekkingsinstrument blijven vervullen. Bijgevolg kan de toekomstige creatie van een graanbeurs in Roemenië inderdaad zorgen voor een transparante, gestandaardiseerde en efficiënte afdekking van de landbouwgrondstoffenprijzen in het zuidoostelijke deel van Europa.
  1. De Commissie is van mening dat de transparantie van de informatie op de grondstoffenmarkten – en vooral op de markten voor granen en oliehoudende zaden – cruciaal is voor de functionering van zowel de grondstoffenmarkten als de grondstoffenderivatenmarkten. Bijgevolg heeft zij de voorbije twee jaar haar inspanningen opgedreven om de transparantie van de markten te vergroten, zowel op EU-niveau als op internationaal niveau.

Op EU-niveau zijn verschillende regelgevingsinitiatieven genomen, zoals de goedkeuring van een voorstel voor een verordening betreffende de handel in otc-derivaten1, die tot doel heeft de systeemrisico’s te verminderen en de transparantie van alle derivatentransacties, waaronder transacties van landbouwgrondstoffenderivaten, voor de regelgevers te verbeteren; de herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten2 in oktober 2011, die tot doel heeft de transparantie van de handel in grondstoffenderivaten en van de prijzen van die derivaten verder te verbeteren door vast te stellen in welke omstandigheden de handel in grondstoffenderivaten uitsluitend op georganiseerde handelsplatforms mag plaatsvinden; en de herziening van de marktmisbruikrichtlijn3 in oktober 2011, waarmee wordt beoogd te verduidelijken welke vorm van handel op de grondstoffenmarkten als misbruik wordt beschouwd, en te garanderen dat voor alle locaties en transacties die aanleiding kunnen geven tot misbruik, adequate pan-Europese voorschriften gelden. Tot slot zal de oprichting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) garanderen dat de voorschriften op coherente wijze worden toegepast en dat de samenwerking met de regelgevers van de onderliggende fysieke markten wordt versterkt4.


Op internationaal niveau heeft de Commissie zich ten volle geëngageerd voor het G20-proces, in het kader waarvan op de topontmoeting in Pittsburgh is afgesproken de regulering, de werking en de transparantie van de financiële markten en de grondstoffenmarkten te verbeteren om de overmatige volatiliteit van de grondstoffenprijzen aan te pakken5. Om de transparantie en het begrip van de fysieke markten te verbeteren hebben de landbouwministers van de G20 op 23 juni 2011 overeenstemming bereikt over een “Actieplan betreffende de volatiliteit van de voedselprijzen en de landbouw6”, dat vijf kernprioriteiten bevat. Eén daarvan is de verbetering van de marktinformatie en -transparantie. Aan deze prioriteit wordt reeds uitvoering gegeven met de start van het landbouwmarktinformatiesysteem (AMIS), dat tot doel heeft regelmatig landbouwmarktgegevens (met betrekking tot productie, consumptie, handel en voorraden) over vier gewassen – tarwe, maïs, rijst en sojabonen – bekend te maken.
Als volwaardig lid van AMIS zal de Commissie haar bijdrage leveren door de belangrijkste landbouwmarktprijzen in de EU te blijven bekendmaken7 en door vanaf oktober 2011 te beginnen met de publicatie van de kortetermijnvooruitzichten voor de belangrijkste landbouwgrondstoffenmarkten in de EU8 en van maandelijkse updates van de graanbalans voor het lopende verkoopseizoen en van de productieramingen9.


  1. Het in de granensector geconstateerde gebrek aan markttransparantie bestaat ook op de markt voor oliehoudende zaden. Bijgevolg kunnen de in het kader van het G20-proces genomen maatregelen voor sojabonen in de toekomst ook tot andere oliehoudende zaden worden uitgebreid.

1 COM(2010) 484 van 15.9.2010.

2 COM(2011) 656 definitief en COM(2011) 652 definitief van 20.10.2011.

3 COM(2011) 651 definitief en COM(2011) 654 definitief van 20.10.2011.

4 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

5 http://www.g20.utoronto.ca/analysis/commitments-09-pittsburgh.html

6 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011-06-23_-_Action_Plan_-_VFinale.pdf

7 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/foodprices/index_en.htm

8 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/foodprices/index_en.htm

9 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_en.htm

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina