Ebis editie 6 introductie



Dovnload 41.43 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte41.43 Kb.

EBIS Editie 6

INTRODUCTIE




INHOUD




1. Inleiding

2. Inspectierapport

2.1 Inleiding

2.2 De inspectie

2.3 Het inspectierapport

2.4 De Inspecteur

2.5 Referentiedocumenten

2.6 "Niet van toepassing" zijnde onderwerpen

2.7 Inspectieprocedure

2.8 Definities

2.9 Lijst met Afkortingen




Aanhangsel 1 Inspectievragenlijst


SAMENVATTING

Dit rapport bevat een checklist die gebruikt kan worden bij inspecties van lichters, bestemd voor transport van gassen, minerale aardolieproducten en chemicaliën binnen Europa.

Deze vragenlijst is ontwikkeld door vertegenwoordigers van aardoliemaatschappijen, chemische industrie en Internationale binnenvaart die actief zijn op dit gebied, teneinde te komen tot een uniforme basis voor zulke inspecties.


OPMERKING

Aanzienlijke inspanningen zijn getroost om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze publicatie te garanderen. Desalniettemin kan EBIS niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of letsel als gevolg van het gebruik van deze informatie.


Dit rapport geeft niet per definitie de visie van een aan EBIS deelnemend bedrijf weer.


INLEIDING

Zowel de aardolie- als de chemische industrie in Europa gebruikt tanklichters voor transport van producten over kanalen, rivieren en andere binnenwateren. Doorgaans zijn deze lichters geen eigendom van deze bedrijven, maar van onafhankelijke ondernemingen. De grootte van deze ondernemingen varieert; enkele bezitten een grote vloot, andere zijn particulieren die een enkel schip bezitten (en vaak gezagvoerder-eigenaar zijn).

De meeste maatschappijen hebben een VGMB(Veiligheid,Gezondheid,Milieu,Beveiliging)-beleid opgesteld, niet alleen om hun eigen performance op dit gebied te verbeteren, maar ook om zeker te stellen dat leveranciers, welke onder contract voor hen werken, werken volgens gelijkwaardige normen. De chemische bedrijven hebben vergelijkbare normen om aan hun "Responsible Care"-programma invulling te geven. Wat betreft het inhuren van lichters betekent dit dat de huurder zichzelf ervan overtuigt dat de gehuurde lichter geschikt is voor het voorgenomen transport, voldoet aan alle wettelijke eisen, en een veilige bedrijfsvoering heeft, zodat bescherming van het milieu en de veiligheid van zowel de bemanning als de omgeving gewaarborgd is.

Dit wordt doorgaans bereikt door een “pre-charter” inspectie uit te voeren, bestaande uit een inspectie van het schip en de beschreven procedures. Deze controles kunnen uitgevoerd worden door medewerkers van de onderneming of door geautoriseerde inspecteurs. Zij hanteren bij de inspecties de eisen gesteld door de charterende onderneming. Aangezien deze eisen per onderneming verschillend kunnen zijn, kan dit betekenen dat de lichters met regelmaat geïnspecteerd zullen worden door, of in opdracht van, steeds verschillende bedrijven.


Het besef reesgloorde dat indien er een standaard vragenlijst ontwikkeld zou worden, ondernemingen een rapport, opgemaakt voor een andere onderneming, kunnen gebruiken en dat het aantal inspecties zou worden verlaagd. Dit is een voordeel voor zowel de verladerscharterers als de rederijen/eigenaren van de lichters. Met nadruk dient gesteld te worden dat de inspectie slechts één mogelijke informatiebron is op basis waarvan de verladercharterer besluit of een lichter al dan niet acceptabel is. Het is zeer wel mogelijk dat de ene onderneming een lichter afwijst die door een andere onderneming geaccepteerd is, als beiden verschillende maatstaven hanteren voor de weging van de verschillende onderdelen van de inspectie.

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke vragenlijst werd aanvankelijk opgepakt door een speciale 'task force', onder
auspiciën van CONCAWE, die bestond uit vertegenwoordigers van een groot aantal aardoliemaatschappijen en chemische
bedrijven. De belangrijkste doelstellingÉén van de taken van EBIS (European Barge Inspection Scheme) is het in standhoudeninvoeren van een

gemeenschappelijke


vragenlijst voor inspectierapporten en het inbrengen daarvan in een inspectie databank. Deze vragenlijst is opgesteld in
vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands) op basis van de originele CONCAWE-versie.
2. INSPECTIERAPPORT
2.1 INLEIDING
Dit inspectierapport is ontwikkeld als onderdeel van de "Veiligheid en Kwaliteit Beoordeling" - voor binnenvaarttanker “Operations en Management". De vragenlijst is bedoeld ter ondersteuning van inspecteurs bij de beoordeling van tanklichters in verband met de relevante internationale, nationale en plaatselijke voorschriften voor een verantwoorde bedrijfsvoering van tanklichters, met inachtneming van veiligheid, en de bescherming van het milieu. Waar nodig wordt ten behoeve van een juiste interpretatie verwezen naar de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en aanbevelingen vanuit de industrie. De referenties genoemd in de vragenlijst m.b.t. ADN zijn analoog aan die van het ADN.

De referenties genoemd in de vragenlijst m.b.t. ROSR dienen geïnterpreteerd te worden naar locale wetgeving voor inspecties van schepen die uitsluitend varen op de binnenwateren buiten het Rijnstroom gebied en daarmee verbonden zijrivieren en kanalen.


Duwbakken zijn vaartuigen welke al dan niet bemand kunnen zijn. De procedures (inclusief QHSSE-handboek) bevinden zich of aan boord van de duwbak of aan boord van de duwboot of staan direct ter beschikking van de “walploeg” welke verantwoordelijk is voor de laad/losoperaties (inclusief verhalen).

De gezagvoerder of de duwbakkenschipper kan vervangen zijn door een terzake kundige rederijvertegenwoordiger.


Lees in de richtlijnen voor EBIS-inspecteurs waar “bemanning” staat ook “walploeg”.

Lees in de richtlijnen voor EBIS-inspecteurs waar “schip” staat “duwbak”.


Alle vragen in het Inspectierapport dienen volledig beantwoord te worden met in achtneming van bovenstaande als zou de duwbak volledig operationeel zijn (met “operationeel” wordt hier bedoeld laden/lossen/varen/verhalen). Dit geldt ook als het een onbemande stilliggende duwbak betreft.
Indien de inspectie uitgevoerd wordt aan boord van een onbemande stilliggende duwbak dient de rederij vertegenwoordiger, die de inspectie begeleidt, nauwkeurig toe te lichten hoe de procedures en werkvoorschriften ter beschikking gesteld worden van de dienstdoende bemanning. Scheepsdocumenten, Procedures en Werkvoorschriften dienen tijdens de inspectie aan de EBIS-inspecteur getoond te worden.


2.2 DE INSPECTIE

Een EBIS-Inspecteur mag een inspectie uitsluitend uitvoeren in opdracht van een van de EBIS-leden en dient de opdrachtgever bij de Gezagvoerder/Reder/Eigenaar bekend te maken.

Alleen met medeweten en medewerking van de lichtergezagvoerder of zijn vervanger mag de inspectie worden uitgevoerd.
Inspecties mogen alleen uitgevoerd worden na een van te voren gemaakte afspraak met Gezagvoerder / Reder / Eigenaar / Charterer / Operator, en alleen als het alle hierbij betrokken partijen schikt. Inspecties dienen bij voorkeur bij daglicht uitgevoerd te worden en de te inspecteren schepen dienen operationeel te zijn. Direct bij het aan boord komen zal de inspecteur zich bij de lichtergezagvoerder melden en het doel van de inspectie uiteenzetten. De inspecteur moet zijn/haar bevoegdheid aantonen. Aanbevolen wordt de inspecteur tijdens het uitvoeren van de inspectie te laten begeleiden door een door de lichtergezagvoerder aangewezen verantwoordelijk persoon (of personen).

De inspecteur dient zich als waarnemer op te stellen en zich te weerhouden van inmenging in of op enige andere wijze betrokkenheid bij de bedrijfsvoering van de tanklichter, noch deel te nemen aan discussies tussen tankschip en walinstallatie, havenautoriteiten etc.


Na het beëindigen van de inspectie zal de inspecteur de resultaten van zijn of haar inspectie met de gezagvoerder bespreken en
/ of toelichten. De inspecteur zal een samenvatting van de inspectie met de relevante referenties en een volledig inspectierapport aan de gezagvoerder of zijn vertegenwoordiger overhandigen. De gezagvoerder of zijn vertegenwoordiger moet in de gelegenheid gesteld worden commentaar te leveren op waarnemingen van de inspecteur. Dit commentaar moet in het rapport worden opgenomen. Zo wordt gelegenheid gegeven om vragen die tijdens de inspectie opkomen (bijvoorbeeld voor wat betreft het voldoen aan ADNRADN- of andere voorschriften) op te helderen alvorens van boord wordt gegaan.


2.3 HET INSPECTIERAPPORT

Normaliter dienen Aalle vragen dienen te worden beantwoord. Sommige vragen zijn echter alleen relevant voor bepaalde scheepstypen: gastanker (type G) of chemicaliëntanker (type C). Al naar gelang het type schip dat geïnspecteerd wordt, zullen uitsluitend relevante vragen aan de orde komen. De meeste vragen kunnen met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Voor het geval dat een vraag niet met ‘ja/nee’ beantwoord kan worden, is er een NVT mogelijkheid.wordt bij de toelichting aangegeven in welke gevallen ‘niet van toepassing’ het juiste antwoord is. De bevindingen dienen genoteerd te worden in de overeengekomen taal, aangevuld met een Engelse vertaling. Vragen welke met nee beantwoord worden, dienen van en observatie te worden voorzien.

Indien een nadere toelichting nodig is om de bevindingen van de inspecteur aan te vullen, moet deze worden weergegeven onder “eigenaarscommentaar”. Nadat het rapport in de electronische databank is ingevoerd, heeft de reder/operator de mogelijkheid om zijn commentaar op de observaties van de inspecteur toe te voegen.

De “Samenvatting van de inspectie” moet de bevindingen weergeven en dient te bevatten:


1/ Overzicht van vragen waarop met ‘nee’ of ‘niet van toepassing’ is geantwoord

2/ Opmerkingen

3/ Waarnemingen


Het rapport beoogt een nauwkeurige weergave te geven van de “performance” van de tanklichter en haar bemanning gedurende de inspectie. Het rapport dient geen positief of negatief oordeel te vellen van welke activiteit dan ook.

In de samenvatting dient aangegeven te zijn of het schip bezig is te ’laden’, te ‘lossen’ of ‘wacht’.


2.4 DE INSPECTEUR

De integriteit van de EBIS-inspecteur dient buiten kijf te staan. Dit houdt in dat de bevindingen weergegeven in het inspectierapport strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Onder geen beding zal de inhoud van het rapport met derden worden besproken. Het rapport is eigendom van de EBIS organisatie. De inspecteur geeft een kopie van het inspectie rapport af aan: de gezagvoerder en/of de eigenaar van de geïnspecteerde tanklichter. Tevens wordt een electronische versie naar de EBIS-organisatie gestuurd voor opname in de EBIS data bank .

Het is belangrijk dat de inspecteur geen onderdelen van de scheepsuitrusting bedient of advies geeft m.b.t. bedrijfsvoering alsmede constructietechnische aangelegenheden noch hoe te handelen bij een bepaalde tekortkoming. De inspecteur mag echter wel verzoeken onderdelen van de scheepsuitrusting in werking te laten stellen of te laten testen.

Van de inspecteur wordt verwacht dat hij de gezagvoerder en zijn bemanning vriendelijk en voorkomend bejegend.




2.5 REFERENTIEDOCUMENTEN

Het actualiseren van de “Algemene technische informatie schip” is de verantwoordelijkheid van de reder/opkan overgenomen worden uit het voorgaande inspectierapporterator en doch dient gecontroleerd te worden op mogelijke wijzigingen tussentijds. De inspecteur kan deze informatie gebruiken tijdens zijn inspectie. Afwijkingen meldt hij aan de gezagvoerder of zijn vervanger tijdens het afsluitend gesprek.




2.6 “NIET VAN TOEPASSING" ZIJNDE ONDERWERPEN

Ieder onderwerp waarvan tijdens de inspectie geoordeeld wordt dat het "niet van toepassing" is dient te worden genoteerd en van toelichting te worden voorzien.




2.7 INSPECTIEPROCEDURE

Indien de eigenaar/reder of zijn vertegenwoordiger aanwezig is, dan wordt van de inspecteur verwacht zich constructief op te stellen. Van de inspecteur wordt verwacht dat hij zich constructief opstelt. De eigenaar/reder of zijn vertegenwoordiger zullen echter de inspectieprocedure niet pogen te beïnvloeden.

De inspecteur dient het goede voorbeeld te geven met betrekking tot zijn eigen veiligheid en gedrag, daar alle veiligheidprocedures van de lichter onder de loep zullen worden genomen. De inspecteur dient alle voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, inclusief ketelpak/overall, veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, reddingsvesten en, indien voorgeschreven, veiligheidsbril en handschoenen. Voorschriften die aan boord zijn afgekondigd dienen strikt te worden opgevolgd.

Alle vragen van het inspectierapport dienen aan de orde te komen en te worden beantwoord. Indien echter ten gevolge van werkzaamheden sommige scheepsruimten niet toegankelijk zijn, bijv. de scheepsladingtanks, dient in ieder geval de reden voor het niet inspecteren van deze ruimte in het rapport te worden opgenomen.

De inspecteur mag verzoeken het gebruik of de werking van een bepaald onderdeel van de scheepsuitrusting te demonstreren. Indien dit wordt geweigerd dient hij de vraag negatief te beantwoorden en dedit met reden(en) van weigering in het rapport te vermelden.

Zowel het inspectierapport als de samenvatting moeten door de gezagvoerder of zijn vertegenwoordiger worden ondertekend. Met deze ondertekening verklaart de gezagvoerder niet dat hij/zij instemt met de gedane waarnemingen van de inspecteur, maar uitsluitend dat hij/zij een kopie van het rapport heeft ontvangen.

De inspecteur zal op geen enkele wijze aanbevelingen doen ter verbetering van de gedane observaties, noch kan/zal hij enige indicatie geven van het resultaat van de inspectie ten overstaan van de reder/gezagvoerder of zijn vertegenwoordiger. De inspectie op zich is geen goed- of afkeuring van de lichter. De uitkomsten van de inspectie zijn ter interpretatie en beoordeling van een EBIS-lid.

Na het beëindigen van de inspectie zal de inspecteur de samenvatting van de inspectie en het inspectierapport onverwijld aan de administratie van de EBIS-organisatie sturen.inbrengen in de EBIS database.


De inspecteur moet vermelden of het rapport wel of niet “vrijgegeven” kan worden, dit op aangeven van de gezagvoerder of zijn vervanger.eigenaar van de tanklichter. Als de eigenaar echter besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van commentaar (en het rapport niet gelijk vrijgegeven kan worden), dan is het rapport niet toegankelijk voor de EBIS-leden tot het moment dat dit commentaar bij de EBIS administratie binnen is gekomen. De reder/operator kan echter altijd besluiten het rapport vroeger uit te geven door het ingeven van de operator comments en het afvinken van de vrijgave. Na uiterlijk zeven kalenderdagen wordt het rapport automatisch vrijgegeven.

Bovendien zullen zowel samenvatting als rapport voorzien van “voorblad” naar de reder/eigenaar gezonden worden om de reder/eigenaar de gelegenheid te geven het rapport en samenvatting van eventueel commentaar te voorzien. Dit commentaar dient binnen zeven kalenderdagen aan de administratie van de EBIS-organisatie verstuurd te worden.

2.8 DEFINITIES

Bunkerboot: (ADNRADN 1.2.1) Een tankschip van het type N-open, dat gebouwd en ingericht is voor het vervoer en de afgifte van scheepsaandrijfstoffen aan andere schepen, met een laadvermogen tot 300 ton.

Duwbak: De volgende typen duwbakken worden onderscheiden t.w. :


  1. Zelfvarende duwbakken met een in het CommunautairCertificaat van Onderzoek Certificaat (of gelijkwaardig) vermelde aantekening m.b.t. het vaargebied. (meestal beperkt tot ankerplaatsen en havens).

  2. Niet zelfvarende duwbak.

Operationeel: wil zeggen dat de tanklichter volledig bedrijfsgereed en bemand is volgens internationale, nationale en/of locale regelgeving.

Spillrand: een opstaande rand op het dek kort nabij de aansluiting met de zijde van het schip of een voetlijst waarvan de openingen kunnen worden afgesloten. De spillrand moet van afdoende hoogte zijn om een spill van ca.200 liter onafhankelijk van de trim van het schip aan dek te behouden.

Vervanging en/of Ombouw: conform ADNRADN (Nieuwbouw-Vervanging-Ombouw N.V.O)

Operator: Is de technische Manager onder wiens QHSSE systeem de tanklichter / tank duwbak of duwer opereert.
2.9 LIJST MET AFKORTINGEN

2006/87/EG: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de

technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad

ADNR ADN: Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure.

CDNI: Verdrag Inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en BinnenvaartVERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, AFGIFTE EN INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART

BPR Binnenvaart Politie Reglement (www.wetten.nl)

CEFIC: Conseil Européen Fédération de l‘Índustrie Chimique

CEVNI: European Code for Inland Waterways

CONCAWE: CONservation of Clean Air and Water in Europe

EBIS: European Barge Inspection Scheme

EBU: European Barge Union (www.ebu-uenf.org)

ECDIS: Electronic Chart Display and Information System

EN 12798: Transport Quality Management System for Dangerous Goods Certification

EUROPIA: European Petroleum Industry Association (www.europia.com)

(D)GPS: (Differential) Global Positioning System

ISGINTT: International Safety Guide Inland Navigation Tank-Barges and Terminals (www.isgintt.org)ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals


NVO: Nieuwbouw Verbouw Ombouw

QHSSE: Quality Health Safety Security Environment

ROSR Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (www.ccr-zkr.org)

RPR Rijnvaart Politie Reglement (www.ccr-zkr.org)

RVS: Roest Vast Staal

AANHANGSEL 1

Vragenlijst voor gas-, minerale olie- en chemicaliënlichters

De vragenlijst bestaat uit drie delen: de samenvatting van de inspectie, het inspectieverslag en de algemene technische informatie. Alvorens de inspecteur het schip verlaat, dienen de bevindingen met de gezagvoerder besproken te worden.

De gezagvoerder kan commentaar leveren in de samenvatting van de inspectie; alle exemplaren van de samenvatting worden zowel door de inspecteur als door de gezagvoerder ondertekend, voordat de inspecteur de tanklichter verlaat.



SAMENVATTING VAN DE INSPECTIE - LIJST VAN OBSERVATIES

rectangle 3rectangle 4

OPMERKINGEN
REF Vraag nummer ONDERDEEL

-

-

-


REACTIE VAN DE GEZAGVOERDER

REF Vraag nummer ONDERDEEL

-






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina