Een brug tussen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders op de basisschoolDovnload 70.36 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte70.36 Kb.


Het model SCHOOLRAAD
Een brug tussen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders op de basisschool

w.lengkeek, beleidsadviseur LVGS

Inhoud:

Pag 2: beschrijving Model SchoolraadPag 6: toelichting op het Model Schoolraad

Pag 10: modelreglement Schoolraad

Pag 13: gegevens pilotdeelnemers

Model SCHOOLRAAD


Positionering:

De Schoolraad 1) is ontstaan uit de behoefte van sommige scholen maximaal recht te doen aan de postitie van de ouders binnen de school. Veel scholen zijn ontstaan vanuit verenigingen van ouders met gedeelde belangen. Vanuit die achtergrond voorziet de Schoolraad in een behoefte, nl zorgen voor een maximale betrokkenheid van deze ouders bij de school. Door de clustering van meerdere scholen onder een bovenschools bestuur bleek de behoefte aan betrokkenheid van ouders juist op schoolniveau toe te nemen.

Door als vereniging te zorgen voor een sterke bestuurlijke lijn met daarnaast een stevige betrokkenheid (waaronder medezeggenschap) blijft het evenwicht tussen bestuurlijke belangen en consument-belangen goed in balans en komt het de school ten goede.
Doel:

Versterking van de kwaliteit van de medezeggenschap, inspraak en betrokkenheid van ouders en een verhoging van de efficiency van het overleg van de school met de ouders


Basis:

De Schoolraad bestaat uit een aantal ouders (afhankelijk van de schoolgrootte) en uit de MR.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten, conform de WMS bepalingen.

Binnen de Schoolraad heeft de MR dus een zelfstandige functie.

De Schoolraad en de MR trekken feitelijk samen op, maar formeel blijft de MR haar bevoegdheden zelfstandig uitvoeren.

Via de advies- en instemmingsbevoegdheden en de geschillenregeling zijn de wederzijdse rechten en plichten van de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag nauwkeurig bepaald en vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

Het is voor de Schoolraad dus van belang via nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad de voordelen van zijn eigen positie zoveel mogelijk te koppelen aan die van de medezeggenschapsraad.
Positie van de Schoolraad:

De Schoolraad zelf is geen beleidsorgaan, dat is de MR binnen de Schoolraad wel.

De Schoolraad wordt door het BG (bevoegd gezag) ingesteld.

In schema ziet het plaatje er zo uit:


 • De Schoolleider overlegt namens het BG met de Schoolraad en daarmee met de MR. Waar de MR formeel om advies of instemming wordt gevraagd zal de MR dit doen conform de wettelijke bepalingen in de WMS

 • De Schoolraad heeft de mogelijkheid de MR ten allen tijde gevraagd en ongevraagd te adviseren.

 • Twee leden van de Schoolraad worden gekozen tot OuderGeleding van de MR.

 • De verkiezing van de leden van de Schoolraad en daarmee van de MR gebeurt conform de WMS

 • De MR kent uiteraard ook een PersoneelsGeleding.

 • De MR kan nadere afspraken maken over de wijze van vergaderen (OG/PG) en dat vastleggen in het MRregelement. (Scholen kunnen hierin zelf bepalen of de PG desgewenst voor een deel apart vergadert).

 • Het BG kan naast de Schoolraad allerlei commissies instellen ( zoals bijv. voor identiteit, overblijven, schoolreis etc), waarin de Schoolraad wel een coördinerende rol kan vervullen door in deze commissies een lid van de Schoolraad mee te laten doen als samenroeper bijvoorbeeld.

 • De relatie met de GMR is bepaald door de WMS. Er is geen directe relatie tussen de leden van de GMR en de leden van de MR’ –en: de GMR-leden hoeven geen MRlid te zijn.

 • Facilitering: dezelfde facilitering voor de MR kan gelden voor de Schoolraad omdat de MR hier volledig in opgenomen is. De facilitering voor de MR is ten dele in de wet geregeld. Afhankelijk van de schoolgrootte is er formatie beschikbaar en zijn er middelen om het werk van de MR mogelijk te maken. In het medezeggenschapsstatuut dat onder de WMS moet worden gemaakt op het niveau van het schoolbestuur moeten afspraken mbt facilitering worden opgenomen.


Wat doet de Schoolraad?
1. De Schoolraad houdt zich in overleg met de schoolleiding onder andere bezig met het organiseren en uitvoeren van ‘doe’activiteiten zoals bijvoorbeeld:

 • toezicht houden op leerlingen tijdens de tussenschoolse opvang,

 • organiseren van ouderavonden en festiviteiten op school,

 • assistentie tijdens de lessen, schoolreisjes, excursies.

2. De Schoolraad kan de ouderbetrokkenheid bij school stimuleren en activeren.

3. De Schoolraad kan gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en beleidszaken op bestuurs- en schoolniveau.


Op de punten 2 en 3 is er een duidelijke overlap met de MR:

Artikel 7 WMS geeft weer dat algemene taken van de MR zijn: • het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg

 • het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook

 • het bevorderen van gelijke behandeling vrouwen en mannen en inschakeling gehadicapten en allochtone werknemers in de school.

Deze algemene taken kunnen ook de taken van de Schoolraad zijn, sterker: kunnen juist de taken van de Schoolraad zijn.

Ter ondersteuning van de vastgelegde MR taken -waaronder instemming/advies volgens hst 3 WMS- kan de Schoolraad als taken zien:


 • Zaken van en door de locatiedirecteur – informeren over het brede schoolleven – advies of klankborden over zaken en vraagstukken.

 • Schoolpleingesprekken – kan uitstekend materiaal opleveren – maar ook ouders aansporen tot communicatie met medewerkers in school.

 • Voorbereiding beleid (voorzien van input en aanbevelingen)

 • Kwaliteit en tevredenheid volgen (inspectie, peilingen, schoolgids)

 • Overleg met commissies/werkgroepen

 • Intern functioneren

 • Plaats van de school in het cluster


Facilitering:

Dezelfde facilitering voor de MR kan gelden voor de Schoolraad omdat de MR hier volledig in opgenomen is. De facilitering voor de MR is ten dele in de wet geregeld. Afhankelijk van de schoolgrootte is er formatie beschikbaar en zijn er middelen om het werk van de MR mogelijk te maken. In het medezeggenschapsstatuut dat onder de WMS moet worden gemaakt op het niveau van het schoolbestuur moeten afspraken mbt facilitering worden opgenomen.
Regeling Schoolraad:

De regeling voor de Schoolraad is gebaseerd op het medezeggenschapsstatuut van de schoolvereniging/stichting en de daaruit volgende medezeggenschapsregelingen.

Daarmee sluit de regeling volledig aan bij de wettelijke bepalingen omtrent de MR
De regeling is als aparte bijlage opgenomen.

Toelichting
1. toelichting op de achtergrond van de Schoolraad:
In 2005 heeft in vier clusters van Gereformeerd Primair Onderwijs een pilot gedraaid onder de naam ‘pilot ouderraad’.

Inzet voor de pilot was het zoeken naar een effectieve oplossing voor het sturingsprobleem dat met name de scholen in clusters ervoeren door het naast elkaar voorkomen van een vorm van ouderraad, (afdelingsraad, afdelingsbestuur etc.) naast een MR. Hoe kwam dat zo?
Het bestuur.

In een situatie waar een vereniging van gelijkgezinde ouders een school hebben opgericht zijn ouders vanouds betrokken middels die vereniging. De leden-ouders kiezen een bestuur uit hun midden, waardoor de bestuurlijke lijn met de achterban kort en direct betrokken is. Na de bestuurlijke opclustering kwam er een centraal bestuur (op afstand) en werd per school in veel gevallen een ‘ouderraad’ gevormd, of in geval van het Vereniging-met-Afdelingen (VMA) model een ‘afdelingsbestuur’. Deze ouderraad of afdelingsbestuur vertegenwoordigde min of meer het centrale bestuur op de plaatselijke school. Hoewel deze raad formeel geen bestuursbevoegdheid heeft, werd dat in de praktijk vaak wel zo gezien of beleefd.


De MR.

Sinds de jaren ‘90 functioneert op de scholen een MR, op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Aanvankelijk vroegen veel scholen met een gereformeerde signatuur ontheffing aan voor de MR omdat de ouders zich middels de vereniging verbonden voelden met de school en de MR min of meer als een exponent uit het ‘ conflictmodel’ werd gezien. De scholen kenden wel een zgn. ‘personeelsraad’ .

Sinds de schaalvergroting in het gereformeerde onderwijs werd doorgevoerd is de MR echter een geaccepteerd gegeven binnen de school.
Eén school – twee ‘raden’ : wie doet nu wat?

De combinatie van een verenigingsorgaan op het niveau van de school (ouderraad, afdelingsraad, afdelingsbestuur etc) en een MR leidde in de praktijk tot dubbelingen en onduidelijkheden rond de betrokkenheid van ouders bij de school.

Feitelijk heeft een ‘afdelingsbestuur’ geen enkele bestuurlijke bevoegdheid, terwijl de MR dat wel heeft (wettelijke bevoegdheid), maar in de praktijk gebeurde het vaak dat het afdelingsbestuur zich boog over allerlei bestuurlijke vragen aangaande de school, terwijl de MR nauwelijks of hooguit formeel betrokken was. Daar waar afdelingsbestuur en MR meer gingen samenwerken kwamen vragen op als: maar wat is nu eigenlijk ieders positie en bevoegdheid? Doen we niet veel dingen dubbel? Hoe verhoudt zich het afdelingsbestuur tot de medezeggenschapsraad?
Pilot ‘ouderraad’

Uit dit soort vragen is de pilot ‘ouderraad’ ontstaan.

In de pilot is getracht beide ‘raden’ in elkaar te schuiven, binnen de kaders van de wet, maar op maat gesneden van de school, waardoor de bedoeling van de MR beter uit de verf komt en de ouderbetrokkenheid toch maximaal benut wordt.

Gaande weg is de naam veranderd in Schoolraad omdat er in de Schoolraad niet alleen maar ouders zitten.


In het model Schoolraad is de MR in z’n geheel opgenomen in de Schoolraad.

De basis voor de nieuwe Schoolraad vormt de medezeggenschapsraad zoals die aan de school is verbonden op grond van de WMS. De bedoeling van de WMS is:versterking van de positie van ouders en personeel in de school die bestuurd en geleid wordt in een situatie waarin sprake is van toegenomen autonomie voor schoolbesturen.


De winst van de pilot: het model ‘schoolraad’:

De meerwaarde van de pilot zit ‘m vooral hierin dat de deelnemende scholen/afdelingen al ‘experimenterend’ hebben kunnen ontdekken dat: • de rol van ouders binnen de school op een formele wijze volgens de wet is in te vullen, waarbij tevens voluit recht wordt gedaan aan de eigenheid van de school en het gegeven dat de school uitgaat van een ‘vereniging’.

 • door een juiste positionering van bestuur en MR werd ook duidelijker dat er wel degelijk een onderscheid is tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid middels ‘medezeggenschap’.

 • de bestuurlijke verantwoordelijkheid die vooral in de clusters op afstand is komen te staan voor de ouders die betrokken willen zijn bij de school geen probleem hoeft te zijn. Enerzijds zijn zij immers (voor zover gerechtigd) lid van de vereniging en daarmee in feite ‘opdrachtgever’ en bewaker van de ‘stichting en instandhouding van gereformeerde scholen’. Als zodanig hebben ouders als leden zeggenschap in de bestuurlijke lijn. Anderzijds zijn ouders ‘klant’ en als zodanig hebben zij wettelijk recht op ‘medezeggenschap’. Daarmee wordt recht gedaan aan zowel de ouder als lid als de ouder als klant . Immers het belang van ouders als lid is dat er gereformeerde scholen zijn en het belang van de ouder als klant is dat er op die school goed onderwijs gegeven wordt. Dit principe geldt natuurlijk ook voor andere scholen die gebaseerd zijn op een verenigingsmodel. Maar ook stichtingen kunnen met dit model uit de voeten.

 • zeggenschap en medezeggenschap niet tegenover elkaar staan maar elkaar complementeren .


2. toelichting op het model schoolraad
Positie van de MR t.o.v. de sturingskolom
Om de MR goed te kunnen positioneren is het nodig binnen de organisatie eerst helderheid te krijgen over de sturingskolom: Hoe lopen de bevoegdheden, waar ligt de zeggenschap, hoe zijn taken verdeeld tussen bestuur en directie?

De posities van bestuur en directie worden in een sturingskolom geplaatst.

De sturingskolom op een school binnen een cluster ziet er als volgt uit:

Dit is de lijn waarin de zeggenschap op de scholen is geregeld en die vastgelegd wordt in een managementstatuut. Het managementstatuut regelt de verhouding in taken en bevoegdheden over de gehele sturingskolom.


Naast de sturingskolom (de zeggenschap) is de lijn van de medezeggenschap te positioneren, waarin de MR en de GMR een plaats hebben: De MR op het niveau van school en GMR op het niveau van het cluster. (In het schema gepositioneerd tegenover het bevoegd gezag, maar in de praktijk kan het natuurlijk zijn dat het overleg met GMR door het bestuur is gedelegeerd aan de bovenschools directeur.) De MR kan op deze wijze een gezonde ‘tegenhanger’van de Schoolleider vormen die immers in de lijn van de zeggenschap staat. In het managementstatuut dienen de taken en bevoegdheden van de onderscheiden geledingen in de lijn omschreven te worden, daarnaast dienen de bevoegdheden van GMR en MR beschreven te worden in een medezeggenschapsstatuut wat dus moet passen bij het managementstatuut. Als bijvoorbeeld in het managementstatuut staat beschreven dat de Bovenschools Directeur bepaalde bevoegdheden van het bestuur uitoefent, zal in het medezeggenschapsstatuut beschreven moeten worden op welke punten dan overleg gevoerd wordt met de Bovenschools Directeur namens het Bevoegd Gezag

Het plaatje ziet er dan als volgt uit:onderscheid oudergeleding / personeelsgeleding

De nieuwe wet (WMS) gaat uit van een ongedeelde MR. Dat betekent dat de Oudergeleding (OG) en de Personeelsgeleding (PG) naast elkaar voorkomen in één MR.

Maar de wet biedt wel ruime inrichtingsmogelijkheden aan.

De oudergeleding en de personeelsgeleding hebben even veel rechten in de MR. Dat neemt echter niet weg dat de praktijk kan zijn dat veel vergaderwerk van de MR die vooral betrekking heeft op ouderzaken in de oudergeleding plaatsvindt en dat het personeel middels de teamvergadering vergadert over personeelsaangelegenheden.

Voor zover nodig vergaderen de personeelsgelding (PG) en de oudergeleding (OG) samen en oefenen ze samen hun bevoegdheid uit, nl daar waar de wet er om vraagt en verder voor zover dat in onderling overleg is vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de MR.

Het gaat er in de wet om dat de MR uiteindelijk met één stem naar buiten komt. Hoe een advies tot stand komt (door er samen of gescheiden over te vergaderen) is bewust vrijgelaten.Op deze manier ontstaat er ruimte om per school te kiezen voor een relevante manier van vergaderen/ overleggen/ afwegen.
Overige commissies

In het VMA model kon een afdelingsbestuur gemandateerde taken van het centrale bestuur uitvoeren. Met de instelling van de Schoolraad kan dat niet meer.

De sturingkolom loopt van bestuur naar directie, daar komt geen afdelingsbestuur aan te pas. Zeker niet als die is samengesmolten met de MR waarbij de Schoolraad de feitelijke MR is geworden.

Bestuurlijke taken kunnen immers niet gemandateerd worden aan de Schoolraad als medezeggenschapsorgaan.

De Schoolraad heeft dus geen enkele bevoegdheid om commissies in te stellen of aan te sturen. Die taak hoort bij het bestuur, of in lijn van het bestuur de directie c.q. schoolleider.

Wat wel kan is dat Schoolraadsleden zitting nemen in een commissie, en de Schoolraad kan een taak krijgen in het coördineren van verschillende commissies.

Commissies zijn echter geen verantwoording verschuldigd aan de Schoolraad, maar aan het bestuur c.q bovenschools directeur c.q. schoolleider.
Te denken valt aan commissies die ondersteunende taken uit kunnen voeren zoals:


 • Pleincommissie

 • Overblijfcommissie

 • Schoolreiscommissie

 • Commissie vieringen

 • Identiteitscommissie


Identiteitsgevoelige onderwerpen:

De ouderraden of Afdelingsbesturen binnen het VMA model hebben in veel gevallen ook een aantal taken gemandateerd gekregen vanuit het CB die de identiteit van de school raken. Daarbij gaat het om uitvoerende taken op het gebied van: • Toelatingsbeleid

 • Werving en selectie

 • Identiteit van de school

Dat kan de MR als medezeggenschapsorgaan niet doen. (Afgezien van het feit dat er in de MR ouders kunnen zitten die geen lid zijn van de vereniging.)

Deze onderwerpen liggen geheel op het bordje van het bestuur, ze vallen onder de bestuurlijke taken. Het bestuur heeft op deze punten beleid geformuleerd. Het is ook een bestuurlijke taak uitwerking te geven aan toelatingsbeleid en werving en selectie. Daarbij kan het bestuur er wel voor kiezen anderen in te schakelen.

In de eerste plaats kan het bestuur deze taak gedelegeerd hebben aan de Bovenschoolse Directie c.q. Locatieleider.

Daarnaast kan via deze lijn ouderbetrokkenheid gerealiseerd worden door ouders bij de uitvoering van het beleid te betrekken. Dat kunnen ouders uit de Schoolraad zijn. (Bijvoorbeeld ouders die bij het toelaten van leerlingen gesprekken voeren met de ouders/verzorgers van de leerling. Of ouders die betrokken worden bij de werving en selectie van leerkrachten)


Hoe zit het met het adviesrecht van de MR op identiteitsgevoelige onderwerpen?

Het Bestuur is degene die het beleid bepaalt. De MR kan daar weliswaar een afwijkend advies op geven, maar omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de grondslag van de vereniging, geldt hier het recht van het bestuur dit advies naast zich neer te leggen. De MR is dus niet in staat het beleid hierin zelfstandig te veranderen of het bestuur daartoe te dwingen.Relatie met de GMR

In de nieuwe wet is het niet meer verplicht dat GMR-leden afgevaardigd zijn uit bestaande MR’en. De GMR kàn wel bestaan uit leden uit een Schoolraad, het zou ook nuttig kunnen zijn, maar als orgaan staat de GMR los van de MR.

De bevoegdheden van de GMR worden apart in de nieuwe wet WMS geregeld. Het gaat om die zaken die per definitie bovenschools gelden (het bestuursformatieplan, of de begroting van het bevoegd gezag) en zaken die 50% of meer van de scholen die onder het bestuur vallen aangaan.
De leden en de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Blijft het niet wat dubbel dat je in de Schoolraad kan zitten en ook nog lid bent van een schoolvereniging? Immers de leden van de schoolvereniging kiezen het bestuur.

In grote clusters is goed merkbaar dat de afstand bestuur – ouders behoorlijk groot is geworden. Door de bestuurlijke taken te beperken tot de hoodtaken van de vereniging : nl het stichten en instandhouden van scholen, en alle daaruitvoortvloeiende taken bij een professionele bestuurder neer te leggen, ontstaat er ruimte om als ouder-lid van de vereniging betrokken te zijn bij het instandhouden van de school en als ouder betrokken te zijn bij het dagelijkse wel en wee van de plaatselijke school. (en via de GMR op bovenschools niveau) Inmiddels zijn er heel wat modellen in omloop die hierbij aansluiten en binnen de governance-discussie steeds meer gestalte krijgen. Dit onderdeel hebben we verder buiten de pilot gehouden.
Modelreglement schoolraad

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijving
Bevoegd gezag : ..…(naam)

School : ….. (naam)

Vereniging : De rechtspersoon waarvan de school uitgaat;

MR :Medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (Stb. 2006, 658)

Medezeggenschaps

-reglement : het door het bevoegd gezag vastgestelde medezeggenschapsreglement voor de MR van de school, als bedoeld in de WMS

Schoolraad :medezeggenschapsraad zoals uitgewerkt in dit reglement
Ouder :Een ouder of verzorger van een kind dat is ingeschreven op en onderwijs ontvangt aan de school

Directeur :De directeur van de schoolArtikel 2 : Doel Schoolraad

 1. Het doel van de Schoolraad is de ouderbetrokkenheid bij de school extra vorm en inhoud te geven en het verhogen van de efficiency van het overleg van de school met de ouders.

De Schoolraad is verbonden aan de MR van één school

Artikel 3: Bijzondere bevoegdheden

De Schoolraad heeft geen bijzondere bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 3 van de WMS.Artikel 4 : leden

 1. De Schoolraad wordt gevormd door de leden van de medezeggenschapsraad zoals beschreven in art 3 van de WMS en is uitgewerkt in het medezeggenschapsstatuut van het bevoegd gezag, aangevuld met ‘x’ leden -zoals bedoeld onder art 4 lid c- die uit en door de ouders van de leerlingen van de school worden gekozen, een en ander met toepassing van het bepaalde in artikel 5.

 2. Geen lid van Schoolraad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van de schoolleiding of het bevoegd gezag.

 3. Het bevoegd gezag bepaalt het aantal aanvullende leden als bedoeld in het eerste lid, na overleg met de directeur en na overleg met een afvaardiging van de ouders.Artikel 5: verkiezing leden

 1. Als lid naast de leden die deel uitmaken van de MR kunnen in de Schoolraad ouders worden gekozen die lid zijn van de vereniging.2

 2. Verkiezing van leden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel geschiedt op voordracht van ouders of van het bestuur

 3. Verkiezing vindt plaats op een ledenvergadering van de vereniging, of van een afdeling daarvan3.

 4. Het in de statuten van het bevoegd gezag bepaalde met betrekking tot de verkiezing van personen is van overeeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de voordracht zo mogelijk in de vorm van dubbeltal of dubbeltallen geschiedt, waarbij één persoon niet tegelijkertijd in twee of meerdere dubbeltallen mag voorkomen.

 5. De zittingsduur van leden die met toeapssing van dit reglement worden toegevoegd aan de MR is gelijk aan hetgeen terzake is geregeld in het medezeggenschapsreglement van de school.

 6. De voorzitter van de de MR is, als die voortkomt uit de oudergeleding van de MR, tevens voorzitter van de schoolraad. Als de voorzitter van de MR voortkomt uit de personeelsgeleding van de MR kiest de schoolraad uit zijn midden een voorzitter, die tevens lid moet zijn van de MR.Artikel 6

 1. Het reglement van de MR is op de schoolraad van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.

 2. De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag.

 3. De schoolraad is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen. Een wijziging kan pas in werking treden nadat die is goedgekeurd door het bevoegd gezag.


Taken Schoolraad
Artikel 7: taken

De Schoolraad oefent de volgende taken uit: 1. alle taken en bevoegdheden die de MR binnen de school uitoefent conform het geldende medezeggenschapsreglement op de school, en met inachtneming van het bepaalde in art. 3 van dit reglement

 2. alle overige taken die het bevoegd gezag de schoolraad wil laten uitvoeren te weten:

(bijvoorbeeld:)

 • Bevorderen van een goede communicatie tussen ouders en school

 • Voorbereiding beleid (voorzien van input en aanbevelingen)

 • Ouderbetrokkenheid stimuleren en organiseren (o.a. klassenbezoek, communicatie met ouders, vrijwilligerswerk binnen de school; e.e.a. onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de schoolleiding)

 • Overleg met en/of coördinatie van commissies/werkgroepen

 • Plaats en positie van de school in het cluster bewaken : de betrokkenheid op beleid van het bestuur bevorderen en in stand houden en de belangen van de eigen school bewaken.

 1. De schoolraad rapporteert aan het bevoegd gezag, of indien het bevoegd gezag daartoe besluit, aan een door het bevoegd gezag aan te wijzen persoon. Voor die zaken waar de Schoolraad verantwoording over af moet leggen doet hij dit aan de locatiedirecteur.

 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is het bepaalde in art. 3 van de WMS van overeenkomstige toepassing op de schoolraad.Wijze van vergaderen:

Artikel 8:

 1. De vergaderingen van de schoolraad vinden plaats na afloop van een MR-vergadering.

 2. Het terzake in de artikelen …….. tot en met ………… van het medezegenschapsreglement bepaalde (werkwijze van de medezeggenschapsraad) is van overeenkomstige toepassing.

 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is de voorzitter bevoegd te besluiten dat aansluitend aan een vergadering van de MR géén vergadering van de schoolraad plaatsvindt. De voorzitter is voorts bevoegd te besluiten dat een vergadering plaatsvindt terwijl daaraan voorafgaand géén MR-vergadering is of wordt gehouden.


Besluitvorming schoolraad:
Artikel 9

 1. Besluitvorming vindt plaats met volstrekte meerderheid van stemmen..Overige bepalingen:
Artikel 10

Het bevoegd gezag stelt voor de schoolraad dezelfde faciliteiten ter beschikking als voor de MR


Artikel 11

Dit reglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en zal op uiterlijk ………… worden herzien.
Vastgesteld door het bevoegd gezag dd
Ondertekening:Adresgegeven leden Stuurgroep Pilot ouderraad
Projectleider:

Wim Lengkeek

Adresgegevens:

besturenorganisatie LVGS

Postbus 166

8000 AD Zwolle

038 423 10 40

e-mailadres: w.lengkeek@lvgs.nl

lid Stuurgroep namens GSV Flevo-IJssel:

Gert Laarman (bovenschools directeur)

Adresgegevens:

De Ketting 8

8251 LD Dronten

0321 31 45 52

e-mailadres: gjlaarman@vgpo-accretio.nl
lid Stuurgroep namens VGPO HAAL:

Jan Overweg (bovenschools directeur)

Adresgegevens:

Rozengaarde 4

3831 CD Leusden

033 432 42 58

e-mailadres: overweg@haal.nl
lid stuurgroep namens VGPO Salland:

Klaas Schaap (bovenschools directeur)

Adresgegevens:

Reigerstraat 57

7731 ZR Ommen

0523 27 15 80 / 0523 25 18 98

e-mailadres: k.l.schaap@worldonline.nl
lid Stuurgroep namens VGPO IJsselronde:

Gert Laarman (bovenschools directeur)

Adresgegevens:

Postbus 499

8000 AL Zwolle

038 427 04 75

e-mailadres: gjlaarman@vgpo-accretio.nl
verdere ondersteuning gewenst?

Wim Lengkeek,  beleidsadviseur LVGS


tel 06 10593284 * w.lengkeek@lvgs.nl

Jofferenlaan 2 | 8017 HH Zwolle | Postbus 166 | 8000 AD Zwolle | T 038 423 10 40 | F 038 423 11 24 | info@lvgs.nl | www.lvgs.nl1 De benaming Schoolraad is gekozen omdat deze benaming door de pilotdeelnemers het meest geschikt leek(dekt immers alle geledingen binnen de school) , maar is ook in te wisselen voor een andere….

2 Als de school van een stichting uitgaat, zal hier een vervangende bepaling moeten gelden. Het laatste gedeelte van deze bepaling zou dan (bijv).kunnen luiden ‘….. die schriftelijk bij het bevoegd gezag kenbaar hebben gemaakt de grondslag en de doelstelling van de rechtspersoon te onderschrijven ‘.

3 Ook hiervoor geldt: er moet een aanvullende bepaling voor stichtingen zijn: bijvoorbeeld: ‘… dan wel, indien er geen leden zijn, op een andere door het bevoegd gezag te kiezen wijze’.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina