Een compleet overzicht van de veranderingen qua inkomen, wonen, werk, zorg, en erven en schenken in 2015. Inkomen AlgemeenDovnload 29.77 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.77 Kb.
Bovenkant formulier

Wat verandert er per 2015?

26 December 2014Nico van Scheijndel

Een compleet overzicht van de veranderingen qua inkomen, wonen, werk, zorg, en erven en schenken in 2015.

Inkomen

Algemeen

 • Vanaf 1 januari 2015 is de kostendelersnorm van kracht voor uitkeringsgerechtigden van een bijstandsuitkering (ook AIO, IOAW en IOAZ). Deze norm maakt dat personen die een uitkering ontvangen en met een andere persoon in een huis wonen die ook een uitkering of inkomen heeft een lagere uitkering ontvangt of ontvangen. De uitkering wordt vervolgens in drie jaar verlaagd.

 • Ontvangers van een Anw-uitkering krijgen in juli 2015 met de kostendelersnorm te maken en AOW’ers in januari 2016. Voor beiden geldt een afbouw van het bedrag in vijf jaar tot maximaal 50 procent van het minimumloon.

 • De indexatie van de alimentatiebedragen voor ex-partner en kinderen bedraagt in 2015 0,8 procent.

 • De chipknip is vanaf 1 januari 2015 niet meer te gebruiken, het resterende saldo stort de bank automatisch terug op uw rekening.

AOW

De AOW-bedragen per 1 januari 2015 zijn bruto: (inclusief de inkomensondersteuning)Alleenstaanden

 €1111,55

 €69,32 vakantiegeld

Gehuwden 

 €765,95

 €49,51

Toeslag-AOW

 €1506,55

 €99,02

 • De partnertoeslag-AOW is 10% lager als het gezamenlijke inkomen meer is dan € 2627,56 bruto per maand.

 • De Koopkrachttegemoetkoming Ouderen Belastingplichtigen (KOB), nu inkomensondersteuning AOW, bedraagt in 2015 € 25,35. De inkomensondersteuning AOW is vanaf 2015 afhankelijk van het aantal jaren dat in Nederland is gewoond. Hebt u een volledige AOW, dan ontvangt u ook een volledige inkomensondersteuning AOW.

 • Ontvangt u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), een AIO-uitkering omdat uw totale inkomen aan AOW en pensioen minder is dan het minimumloon, dan wordt de inkomensondersteuning AOW vanaf 1 januari 2015 niet meer in mindering gebracht op de AIO.

Pensioen

 • Algemene Nabestaanden wet (Anw)

- Nieuw bedrag per 1 januari 2015 bruto €1154,66  €83,56 vakantiegeld
Genoemd bedrag is inclusief tegemoetkoming Anw van €16,65
- De Anw voor nabestaanden die al voor 1 juli 1996 AWW hadden bedraagt vanaf 1 januari 2015 €467,19 met een vakantiegeld van €36,05 bruto per maand.
- Nabestaanden met een verzorgingsrelatie omdat u iemand verzorgt of verzorgd wordt, ontvangen een Anw-uitkering van €747,55 bruto per maand en  maandelijks €59,69 vakantiegeld, uit te keren in mei.

 • Bent u gescheiden voor 1 mei 1995 en hebt u nog een deel van het pensioen tegoed van uw ex-echtgenoot, wacht dan niet te lang met het claimen van dit pensioen. De rechter oordeelt steeds vaker dat als u pas jaren nadat uw ex-echtgenoot AOW-gerechtigd werd uw pensioendeel claimt u feitelijk uw rechten hebt laten lopen. Claim dus zo snel mogelijk als uw ex-echtgenoot de AOW-gerechtigde leeftijd nadert (ongeveer 4-6 maanden van te voren).

 • Afkoop klein pensioen. Wordt vanaf 2015 een pensioentje van minder dan €460 bruto per jaar afgekocht, dan heeft de ontvanger het keuzerecht om de afkoopsom uit te stellen tot de eerste maand waarin de eerste AOW wordt ontvangen. Nu krijgen jongere partners de afkoopsom nog in de maand waarin ze 65 jaar worden waardoor de partnertoeslag-AOW van de oudste partner (tijdelijk) vervalt.

Belastingen

 • De belastingtarieven in de eerste belastingschijf voor 65-minners neemt met 0,25 procent toe tot 36,50 %.

 • AOW-gerechtigden betalen over de eerste €19.822 18,6 procent inkomstenbelasting, het tarief voor de tweede belastingschijf blijft gelijk op 24,1 procent.

 • De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk voor AOW-gerechtigden is de algemene heffingskorting €1123, voor de jongeren €2203. De Algemene heffingskorting wordt voor iedereen die geboren is na 1 januari 1963 afgebouwd met 6,67 procent per jaar, in 2015 maximaal €1175.

 • De ouderenkorting in 2015 bedraagt €1042 als het bruto verzamelinkomen minder is dan €35.770, daarboven is de ouderenkorting €152.

 • De aftrek van hypotheekrente over een restschuld mag vanaf 2015 voor maximaal 15 jaar (was 10 jaar)

 • Kinderalimentatie voor kinderen tot 21 jaar is niet meer aftrekbaar in 2015

 • De algemene vrijstelling box 3 is in 2015 €21.330, AOW-gerechtigden met een klein inkomen hebben een extra vrijstelling: Tot een bruto inkomen van €14.431 is de extra vrijstelling €28.236. is het inkomen hoger dan € 14.431, maar minder dan €20.075 bruto per jaar, dan is de extra vrijstelling €14.118. Let op, de extra vrijstelling is per persoon en niet overdraagbaar.

 • De vrijstelling kamerverhuur is in 2015 €4.954. Zijn de huurinkomsten hoger, dan moet u het de waarde van het verhuurde deel naar rato als waarde inbrengen in box 3 en is ook de hypotheekrente naar rato aftrekbaar.

 • De zorgtoeslag vervalt als het inkomen van een alleenstaande meer is dan €26.316. Hebt u een toeslagpartner? Dan krijgt u geen zorgtoeslag als uw gezamenlijke inkomen hoger is dan €32.655. Is er meer vermogen in box 3 boven de vrijstelling dan €82.093 dan vervalt de zorgtoeslag ook.

 • Het eigen woning forfait van woningen met een WOZ-waarde van €75.000 tot €1.000.000 wordt verhoogt met 0,05 procent naar 0,75 procent.

 • De aftrekhypotheekrente wordt vanaf 2015 weer verlaagt met 0,5 procent tot maximaal 51 procent.

 • De hoogte van de belastingrente die de Belastingdienst in rekening brengt (of vergoedt) op onder andere een belastingaanslag inkomstenbelasting, erfbelasting en overdrachtsbelasting bedraagt per 2015 minimaal 4%. Dit geldt ook voor de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt als u een belastingaanslag te laat betaalt

 • De btw die u betaalt over arbeidsloon bij een verbouwing van uw woning die twee jaar of ouder is, is tot 1 juli 2015 6 procent, daarna geldt weer het hogere tarief van 21 procent.

Wonen

Een huis kopen

 • Een huis verkopen kan van 1 januari 2015 alleen nog maar mét een energielabel

 • De maximale hypotheek is 103 procent van de aankoopwaarde.

Een huis huren

 • De huurverhoging is in 2015 voorlopig voor het laatst inkomensafhankelijk. Naast de gewone huurverhoging die later in 2015 bekend wordt, krijgen inkomens tussen de €34.229 en €43.786 een opslag van 0,5% en huishoudens met een inkomen van €43.786 of meer krijgen en opslag van 2,5 procent bovenop de reguliere huurverhoging.

 • Verhuizen naar een sociale huurwoning (huur beneden de €710,67) per maand kan als het huishoud verzamelinkomen minder is dan €34.911 bruto per jaar.

 • Huurtoeslag: 
  - de maximale huur voor de huurtoeslag is €710,67 in 2015 
  - informatie over inkomen en de mogelijke huurtoeslag vindt u op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Daar kunt u ook een proefberekening maken. 
  - maximaal vermogen. Vanaf 2016 verdwijnt de verhoogde vrijstelling voor AOW-gerechtigden die een inkomen hebben van minder dan €20.000 bruto per jaar. Maakt u daar nu gebruik van zorg dan als dat kan dat uw vermogen op 1 januari 2016 minder is dan 21.330 per persoon.

Werk

 • De kantonrechtersformule vervalt per 1 juli 2015

 • Daarvoor in de plaats komt de Wet Werk en Zekerheid met een transitievergoeding:
  - Vanaf 1 juli 2015 bij tenminste twee jaar in dienst te zijn geweest en de contract beëindiging is op verzoek van de werkgever (ook tijdelijke contracten), dan ontvangt de werknemer: over de eerste 120 maanden, 1/6 maandsalaris per zes maanden bij ontslag. De maanden daarna een kwart maandsalaris per zes maanden.
  - Voor 50-plussers gelden vanaf het 50ste jaar aanvullende regels. Bij een dienstverband van tenminste tien jaar ontvangt de werknemer  1 maandsalaris per dienstjaar. Deze regel geldt alleen voor bedrijven met tenminste 25 werknemers.
  - De hoogte van de transitievergoeding is nimmer meer dan € 75.000 of één jaarsalaris als dat meer is. (voor meer informatie:www.hetnieuwearbeidsrecht.nl)
  - De transitievergoeding gaat niet gelden voor medewerkers die AOW ontvangen, ook als ze al in dienst waren voordat ze AOW ontvingen.

 • Tijdelijke contracten mogen vanaf 1 juli 2015 nog slechts tot maximaal twee jaar worden verlengd, daarna is er sprake van een vast contract

 • Wil de werkgever de werknemer behouden, maar wel tijdelijke contracten blijven aanbieden, dan moet de werknemer er vanaf 1 juli 2015 zes maanden tussen uit, nu drie.

 • Om een AOW’er te ontslaan wiens contract voor het ingaan van de AOW al bestond is vanaf 1 juli 2015 geen ontslagvergunning meer nodig van het UWV of de rechter.

 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor werkende AOW’ers zijn er nog steeds niet door. Voorwaarden zoals het minimumloon en doorbetaling bij ziekte (maximaal zes weken). De verwachting is dat ze per 1 januari 2016 pas van kracht zullen zijn.

Zorg

 • Thuiszorg via de zorgverzekering
  Vanaf 1 januari wordt de wijkverpleging door de zorgverzekeraar vergoed in plaats van de AWBZ. Er is geen eigen risico en geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook is geen indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) meer nodig. In een persoonlijk gesprek met de verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie bespreekt u wat u zelf nog kunt of met behulp van het eigen netwerk en waar hulp van buiten nodig is.

 • De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, woningaanpassing, GGZ-verblijf, en mantelzorgondersteuning.

 • De nieuwe Wet Langdurige Zorg die de huidige AWBZ vanaf 2015 vervangt zorgt ervoor dat opname in een zorginstelling moeilijker wordt. De indicatie wordt zwaarder, dit om langer thuis blijven wonen te stimuleren.

 • De Inkomensafhankelijke Premie Zorgverzekeringen daalt in 2015 ten opzichte van 2014 iets:
  - Het hoge tarief  (over salaris) daalt in 2015 iets en bedraagt 6,95 procent (in 2014 7,50 procent).
  - Het lage tarief (over de AOW, het pensioen en lijfrenten)  valt ook iets lager uit in 2015: 4,85 procent (5,4 procent in 2014).

 • Het wettelijk eigen risico zorgverzekering stijgt met €15 naar €375 per persoon per jaar.

 • De tegemoetkoming Eigen Risico en de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg) zijn in 2015 vervallen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het met maatwerk ondersteunen van deze groepen.

 • De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten daalt van €252 naar €209 per jaar.

 • Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen in 2015 600 kilometer reizen tegen verlaagd tarief met Valysvervoer.

Erven en schenken

Schenkbelastingvrije bedragen 2015
Kinderen: 
jaarlijks  €5.277
eenmalig verhoogd €25.322
eenmalige extra verhoogd voor opleiding of aankoop eigen woning €57.752

Alle anderen: 
€2.111 

Vrijstellingen erfbelasting 2015
partners €633.014
kinderen €20.047
gehandicapte kinderen €60.138
kleinkinderen €20.047
ouders €47.477
alle anderen €2.111 

Tarieven erf- en schenkbelasting 2015
De eerste schijf neemt met € 4082 toe

 

Partners/kinderen

kleinkinderen

alle anderen

Tot €121.296 

10%

18% 

30%

Meer dan €121.296

20%  

36% 

40%

 

De Europese Erfrechtverordening

Een erfenis die zich in verschillende landen bevindt is nu nog een moeilijke zaak. Het land waar het eigendom zich bevindt mag erfbelasting heffen en het erfrecht van dat land is ook van toepassing. Dat leidt vooral bij samenwonen vaak tot moeilijke en kostbare complicaties.Vanaf 17 augustus 2015 is de nieuwe Europese Erfrechtverordening van toepassing. In die verordening is het land van de rechtskeuze van toepassing. Die rechtskeuze staat in ieder testament dat in Nederland wordt opgesteld: het Nederlands recht is van toepassing. Is er geen rechtskeuze bepaald, dan mag het recht van het land waar men woonachtig is (meer dan zes maanden per jaar) worden toepast. Hebt u bezit in verschillende landen, dan is een bezoek aan de notaris in de loop van dit jaar aan te raden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina