Een opgemerkt ontslagDovnload 10.19 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.19 Kb.
Een opgemerkt ontslag

Een andere koers voor Gazet van Antwerpen?

Dat er problemen waren/zijn met de Gazet van Ant­werpen, is een publiek geheim, en overigens zijn die pro­blemen niet uitsluitend van redaktionele aard. Als abonnee op de krant kan ik getuigen dat ze ongeveer twee keren per week niet op de verschijningsdatum wordt besteld (meestal 's anderendaags, maar soms ook helemaal niet); ergelijk is de zaterdageditie, die in twee delen uiteenvalt: gewoonlijk krijg ik het tweede deel ("Weekend", "Vaca­ture" en ander bladvulsel) op zaterdag, en het eerste deel (nieuws, opinie), 's maandags. Nu, ik kan daar mee leven, want kranten doornemen is mijn beroep en een dag uit­stel speelt geen rol, maar ik kan mij levendig inbeelden dat een "gewone" lezer, zeker iemand die over geen ander dagblad beschikt, op de duur afhaakt. Daar komt dan nog bij dat in mijn dorp de editie Mechelen-Lier wordt aan­geboden, leuk hoor, dat wel, maar ook een beetje zinloos, en in het nabijgelegen Denderleeuw de editie Beveren-Waas. Wie plaatselijk nieuws wil, moet er een andere krant bijnemen.

Dit verhaal, als het ware uit de eerste hand, alleen maar om duidelijk te maken dat het oplageprobleem van de Gazet, - indien het al bestaat, - ook en misschien zelfs hoofdzakelijk te maken heeft met een slechte distributie of drukkerij-organisatie. Zeker kan men niet te goeder trouw beweren dat het redaktionele beleid de oplage nega­tief beïnvloedt, integendeel: in heel Vlaanderen zou de Gazet lezers kunnen winnen die ontgoocheld zijn over het politiek korrekt denken in de andere bladen en graag een krant in huis willen die niet krampachtig anti-Vlaams is, maar de Gazet is ook een volkse krant en moet dus eerder met Het Nieuwsblad, Het Volk en Het Laatste Nieuws de konkurrentie aangaan dan met De Standaard of De Mor­gen, en dan blijkt - zo heb ik gemerkt - het ontbreken van plaatselijk nieuws uit andere regio's dan de provincie Antwerpen en het Waasland voor velen een onoverkome­lijk bezwaar tegen abonnering, nog geheel afgezien van het reeds geschetste distributieprobleem.

Toch werd dus hoofdredakteur luc van Loon op straat gezet door de uitgever, Concentra (dat is Het Be­lang van Limburg), zonder opgaaf van redenen. Het ge­volg van deze niet bijster verstandige informatiestop is dat men de redenen voor dit ontslag moet distilleren uit het weinige dat daarover in andere bladen (De Morgen -triomfantelijk-, 't Pallieterke, 't Scheldt) is verschenen, en dan blijkt dit ontslag dus te moeten gekoppeld worden aan de afwijzing door de uitgever van de feitelijke ge-doogpolitiek die door de redaktie tegenover het Vlaams Blok aan de dag werd gelegd. Redakteuren als Roger van Houtte en Paul Geudens verbergen hun kritiek op het Vlaams Blok niet maar weigeren (terecht) aan de leiband te lopen van de kleine lieden die de hele Vlaamse pers een cordon tegen het Vlaams Blok willen opdringen.

Klopt dit, dan is het een heel bedenkelijke evolutie, en een ook waar - als ik mij niet vergis - Concentra zijn voordeel niet mee zal doen. Want wat dreigt er nu te ge­beuren? Als de Gazet van Antwerpen zich aansluit bij de rest van de pers, dan zal één volwassene op drie in Antwerpen (dat is in de metropool het stemmenaantal van het Vlaams Blok bij de jongste verkiezingen) zich zeer ge­frustreerd voelen, en zo mogelijk nóg "bozer" worden. Men klaagt over "verzuring", maar wie zou niet zuur wor­den als blijkt dat ingevolge allerlei maneuvers achter de schermen de Antwerpse krant die als enige geen openlijke vijandschap tegenover het Vlaams Blok aan de dag legde, verplicht wordt van koers te veranderen? Kortom, als men, door de Gazet te dwingen een anti-Vlaams Blok krant te worden, hoopt het Vlaams Blok te benadelen, dan staat het bij voorbaat vast dat niet deze hoop in vervulling zal gaan maar dat er zich het tegenovergestelde dreigt voor te doen, en de hardnekkigheid van het kiesgedrag van het Vlaams Blok-segment in Antwerpen zal toenemen.

Het verhaal dat wij op grond van de beschikbare ge­gevens konden samenstellen, ziet er ongeveer als volgt uit. De Gazet van Antwerpen heeft destijds (samen, en soms vóór het Vlaams Blok) de kwestie van het onte­rechte gebruik van Visa-kaarten door Antwerps politiek personeel aangekaart, met alle gevolgen vandien voor de heersende coalitie van alle partijen tegen het Vlaams Blok. Het is een publiek geheim dat nog allerlei duistere zaken sluimerend de coalitie bedreigen. Komt men daar­mee voor de pinnen in de aanloop naar de gemeente­raadsverkiezingen van 2006, dan gaat het Vlaams Blok een grote overwinning tegemoet. Dat moet dus verhin­derd worden door te voorkomen dat de Gazet te gelegener tijd sommige zaken zou uitbrengen, en in het algemeen door te verhinderen dat de Gazet aan kritische journalis­tiek doet en dus bijvoorbeeld uitlegt dat de "grote wer­ken" die thans in Antwerpen plaatsvinden, het voortbe­staan van een gedeelte van de Antwerpse middenstand bedreigen (zoals inmiddels breedvoerig aangetoond in Het Laatste Nieuws, 14.8.04). Men weet nu reeds dat als het zo verder gaat, de algemene ontevredenheid in Antwerpen tegen het verkiezingsjaar 2006 groter zal zijn dan ooit. Om te voorkomen dat het Vlaams Blok mede hierdoor aan de macht komt, moet daar voortaan over gezwegen worden en dat kan alleen als de Gazet meewerkt in de op stapel staande samenzwering van de stilte.

De uitgever, Concentra, is gevoelig voor het argu­ment van zijn staatsbehoudende plichten. Hij wil niet mede-verantwoordelijk worden geacht voor de elektorale overwinning van het Vlaams Blok, en wordt in deze staatsbehoudende ambitie gesteund door het Hof, dat de voorzitster van Concentra, mw. Baert, zopas in de adel­stand verhief, en door Albe'rt //persoonlijk, die in septem­ber het nieuwe machinepark van de drukkerij zal inhul­digen. Een en ander wordt naar verluidt achter de scher­men georkestreerd door SP-voorzitter Stevaert, die zijn Belgische carrière gekoppeld heeft aan de belofte die hij tegenover het Hof gedaan heeft om ervoor te zorgen dat Antwerpen niet in handen valt van het Vlaams Blok.Deze achtergrond verklaart ook waarom het ontslag van Van Loon geen nieuws was voor de VRT, en de ande­re dagbladen er geen hoofdartikelen aan wijdden. (Men beelde zich in hoe anders dit zou geweest zijn als de hoofdredakteur van De Standaard of De Morgen ontsla­gen zou zijn!) Afgezien van wat venijnige natrapperij in De Morgen, kwam de enige kommentaar op het gebeu­ren van een Antwerps medewerker van De Standaard (7.8.04), een zekere Torn Naegels, die het ontslag van Van Loon goedpraatte met de opmerkelijke bedenking: "Het is moeilijk een stad te leiden als de grootste krant op alle slakken zout legt," d.w.z. als de grootste krant van 't stad haar journalistieke plicht doet.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina