Een schooleigen zorgbeleidsvisieDovnload 39.78 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte39.78 Kb.
Een schooleigen zorgbeleidsvisie
Jan Decuypere

Ortopedagoog - School voor buitengewoon onderwijs


Bezorgd om zorg ?!: Studiedag voor zorgcoördinatoren en zorgteams

Brussel - 18 november 2003

De uitbouw van de schooleigen zorgbeleidsvisie is een proces dat in vele scholen reeds een voorgeschiedenis heeft. De laatste jaren is via OVB, ZVB, GOK, … een mogelijkheid geboden om werk te maken van dit schoolbeleid.
Binnen deze workshop bekijken we verschillende items die hiervan onderwerp uitmaken op schoolbeleidsniveau.
We starten met de vraag hoe we onze school waarderen in zijn zorg en stellen vast dat er positief geëvalueerd wordt; voornaamste bedenkingen liggen op het terrein van het coördineren en in lijn brengen van wat nu gebeurt, vooral op het vlak van dirfferentiatie.

Inleiding:


We kijken naar het gedachtengoed van de lerende school
De lerende school
= een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen leren, mensen die, zowel individueel als gezamenlijk, voortdurend op zoek zijn naar moge-lijkheden om hun mogelijkheden te verbreden en vergroten
leerdisciplines :
- persoonlijk meesterschap

- gemeenschappelijke visie

- mentale modellen

- teamleren

- systeemdenken

Vanuit de wereldgezondheidsorganisatie krijgen we als definitie van handicap :


Handicap = het resultaat van interactie tussen persoon en omgeving
De omgeving houdt barrières voor sociale participatie in stand
Dus ipv hoe kind aanpassen, hoe de omgeving aanpassen ifv participatiekansen zo hoog mogelijk te houden !
Homogeen denken tgo Heterogeen denken
Iedereen zoveel Rijkdom door

mogelijk gelijk diversiteit

Iedereen moet kunnen leven

met iedereen

School als lopende band : allemaal gelijke producten (= lln) afleveren
Aannames tav leren:
Lln vertonen tekorten die de school verhelpt

Leren vindt plaats in het hoofd, niet in het hele lichaam

Iedereen leert op dezelfde manier of hoort dat te doen

Leren vindt plaats in de klas, niet in de wereld
Aannames tav scholen :

Scholen worden gerund door specialisten die de controle naar zich toe

trekken

Kennis is van nature versnipperd

Scholen geven de ‘waarheid’ door

Leren is vooral individualistisch en competitie brengt het leerproces

in een hogere versnelling
Onderwijs inrichten op basis van één criterium leidt tot :
Netten – verzuiling : scholen op basis van gelijke religie
Jongens en meisjesscholen
Mannelijke en vrouwelijke beroepen
Gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs
8 types en 4 opleidingsvormen
concentratiescholen
methodescholen
ASO TSO BSO BuSO
Of :
Onderwijs = ‘levendesystemenvisie’ :
Onderwijs/leren dat uitgaat van :
- een leerproces waarin de ll centraal staat ipv de lk

- variatie ipv homogeniteit – meerdere soorten intelligentie en diverse leerstijlen

- inzicht in een wereld van wederzijdse afhankelijkheid en verandering in plaats van feiten uit het hoofd leren en streven naar juiste antwoorden
Scholen :
- de in praktijk gebrachte theorieën uitdiepen van allen die bij het onderwijsproces betrokken zijn

- het onderwijs opnieuw integreren in netwerken van sociale relaties tussen vrienden, gezinnen en wijk of buurt

= een plaats waar IEDEREEN voortdurend leert …
model van de zorgende school - de inclusieve school
de sfeer van de zorgende school wordt gekenmerkt door dialoog : daartoe dienen overlegstructuren uitgebouwd te worden
de plaats van de ouders in het hele verhaal : partners in het volledige proces !

In groepen werd nagedacht over :

(hierna verslagjes van de verschillende denkgroepjes)
uitbouw van een netwerk – te bespreken :
* relaties met het Bu.O : denkend aan de types Bu.O - deskundigheid aantrekken vanuit deze types BuO ?

* hoe zich verhouden tot Bu.O ? wat hebben beide partijen elkaar te bieden ?

* CLB : wat is hun plaats/bijdrage ?

* andere partners : RC … ??

* uitbouw intervisie tussen zorgcoördinatoren & supervisie door competente begeleiders uit Bu.O

* de scholengemeenschap als mogelijkheid om het zorgbeleid in Vlaanderen uit te bouwen ??uit de bespreking :
met Bu.O :


 • telefonische contacten met Bu.O : vragen of er plaats is, melden dat er een probleem bestaat;

 • samen met ouders op bezoek in Bu.O en bij een eventuele doorverwijzing wordt het kind nog enkele dagen, … opgevolgd (‘nazorg’);

 • zorgcoördinatoren komen (bvb) om de 14 dagen samen onder (bege)leiding van de orthopedagoog Bu.O om de uren zorgcoördinatie te bekijken en te structureren;

 • de scholengemeenschap kan ervoor zorgen dat samenwerking bevorderd wordt;

 • vrijstelling geven aan mensen om samenwerking op te zetten en bvb te werken rond methodieken, leerlingenvolgsystemen, om casussen te kunnen bespreken, om nascholingen op te zetten; vrijstelling komt er door de ‘stimuluspunten/-uren’ en een project dat opgezet is rond samenwerking regulier onderwijs – Bu.O;

 • binnen de schoolgemeenschap coördineert iemand (niet de zorgcoördinator)

 • deskundigheid wordt ook gehaald uit het regulier onderwijs; bvb rond hoekenwerk – dus het is tweerichtingsverkeer en er wordt samen gezocht naar oplossingen

 • uren worden gegeven aan Bu.O om regulier onderwijs te ondersteunen – je kan putten uit BPT-uren of resturen

netwerk naar CLB en andere partners – revalidatie, logopedisten, …
 • CLB-ers voelen zich op hun terrein bedreigd; zorgcoördinatoren zijn eerste aanspreekpunten;

 • plaats in de school ? Afspraken vastleggen in de beleidscontracten en bijhorende bijlagen.

 • functie van de CLB-medewerker : samen rond de tafel zitten om dit uit te klaren kan helpen om beter af te stemmen;

 • wachtlijsten vormen vaak een probleem – CLB kan kinderen testen en melden dan aan bij diensten;

 • er wordt rechtstreeks contact opgenomen met logopedisten (met toestemming van de ouders) – CLB ondersteunt om bvb een dossier samen te stellen;

 • er moet wel rekening gehouden worden met de haalbaarheid om logopedisten aan te trekken; als ouders echt kiezen voor externe diensten wordt dit buiten de school gehouden

 • heen- en weerschriftjes tussen klasleerkrachten en logopedisten bestaan; daarin worden problemen die de leerkrachten ondervonden opgesomd, waardoor logopedisten daaraan verder kunnen werken;

intervisie, collegiaal consulteren, hospiteren, …
 • zorgteam in de scholengroep komt wekelijks/om de 14 dagen/ … samen, tijdens en/of na de schooluren – kan per scholengemeenschap/regio/…

 • mogelijke onderwerpen : elkaar ondersteunen, nascholingsmogelijkheden bekijken, …

 • jammer dat er niet netoverschrijdend kan gewerkt worden

supervisie door competente begeleiders Bu.O :
 • CLB’s kunnen daar een bijzondere rol in spelen : er wordt vaak samengewerkt met bvb de orthopedagoge van het CLB om bepaalde thema’s uit te spitten

 • kunnen nascholers, pedagogisch begeleiders daar ook een rol in spelen ? pedagogisch begeleiders helpen bvb in het opstellen van leerlingenvolgsystemen

uitbouw zorg op school – te bespreken :
* investering van uren : wat kan er (vrijgemaakt worden) ? - uitbouw coaching van leerkrachten/mentorschap/interne begeleiding

* enkele tips ifv meer man-/vrouwkracht : denken aan PWA, stagiaires, ouders, …

* een bib en/of orthotheek uitbouwen

* is een zaak van de gehele school : de ketting is zo sterk als de zwakste schakel … draagkracht/draaglast moeten op elkaar worden afgestemd – wat zijn problemen en wat zijn beperkingen ? niet ‘het kind centraal’ maar alle betrokkenen in een onderwijs-/opvoedingssituatie in rekening brengen ifv de opvoeding en de ontwikkeling van het kind

* het zorgteam : WIE , WAT, WANNEER, …

* het mandaat van de zorgcoördinator (de drie invalshoeken : coördinatie, coaching, leerlingenbegeleiding)


uit de bespreking:


 • keuze voor zorgcoördinatie - bevraging : het overgrote deel van de scholen maakte de volgende keuzes : een schoolinterne – schoolspecifieke (dus niet schooloverstijgende) persoon – slechts in één school was er iemand (gegradueerde orthopedagogie) aangeworven van buiten de school

 • aan externe of interne persoon zijn telkens voor- en nadelen verbonden :

intern : + : je kent de school, je kent het lerarenkorps, je kent de noden van de school

- : bestaande wrijvingen tussen leerkrachten, je bent “indringer” in de klas

extern : + : je staat, zeker in begin, als neutraal persoon, je bekijkt de school vanuit een

andere visie gerelateerd aan je vakkennis

- : je moet de school + zijn noden leren kennen


 • hoe coördineren we de verschillende taken ?

GOK, zorgcoördinatoren, taakleerkracht, ambulante leerkracht, GON-begeleider

Stroomlijnen van initiatieven :

Coördineren : zorgcoördinator

GOK : anderstalige leerlingen met problemen

Taakleerkrachten : leerlingen met problemen vooral in de klas

Revalidatieleerlingen : niet naar de aanpassingsklaskeuzes binnen de school – ter bespreking :
* is er nood aan een inschrijvingsbeleid ? wat kan en wat niet ? is er nood om zich te profileren ?

* hoe leerlingengericht werken we – welke betekenis heeft dit ?

* zorg voor kleuters als prioriteit ?

* jaarklassensysteem doorbreken ?

* klasoverschrijdend werken ?
uit de bespreking:


 • inschrijvingsbeleid : leerlingen worden niet zomaar aanvaard – overleg plegen met directie, team en ouders; voorgeschiedenis van het kind bekijken en daarnaast wat de school kan bieden plaatsen – men stelt dat (door LOP) men daar soms geen zeg over heeft

 • er moet een visie aanwezig zijn in verband met leerlinggerichtheid – hoe op een eigen manier je lesgeven afstemmen op de noden van kinderen

 • zorg voor kleuters waarmaken via : taalvakes en taalmoekes; in de 3de kleuterklas intensieve ttraining van vaardigheden (bvb 1u per week) voorzien; taaltesten en schoolrijpheidstesten; kindvolgsysteem (bvb kinderstapjes, Laevers, …)

 • jaarklassensysteem doorbreken : moet organisatorisch mogelijk zijn; denken aan werken met modules; gebeurt bvb al met A en B klassen in één leerjaar; via speelleerklassen;

 • klasoverschrijdend werken : via muzische vorming, tandemlezen (een boek voor 2).


Andere thema’s binnen deze context zijn :

binnen de klas :
* leerlingenvolgsysteem

* handelingsgerichte diagnostiek (beslissingsbomen)

* werken volgens strategieën afhankelijk van de problematiek of werken aan algemene strategieën (bvb gemedieerd leren – krachtige leeromgevingen creëren) en daarbinnen de meer specifieke problemen aanpakken

* vakoverschrijdende leergebieden voorafgaand aan …* ordeningskader voor de klasorganisatie op basis van al of niet gemeenschappelijke leertrajectenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina