Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina89/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   121

RIJTBRAAK


Onder de Borne in de Buender genaamd de Rijttebraak 1765 (RA 165 fol.10v).

Het nieuw ontgonnen stuk bij de Rijt of toebehorend aan de familie van de(r) Rijt.RIJTLOOP


Een nieuw dek te leggen op het brugje van den zoogenaamden Rijtloop 1865 (NAA 498); de waterleiding no.5 (legger B) genaamd Rijdloop aanvangende aan den N.B.D.Spoorweg grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.710/710 loopende door Plein, Schoot, Borne, Elde, Oetelaar en Meildoorn, Busch grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie B no.2674/weg langs den rechter/linker-oever gemeten lang 9044/9045 meter – deze waterleiding begint aan den N.B.D.Spoorweg nabij de Rijd en moet als een tak van den Rijd-, Hei- en beekloop worden beschouwd 1881 (NAA inv.nrs.402-403); de waterleiding no.7 (legger B) genaamd Rijd-, Hei- en Beekloop aanvangende aan de scheidingsloop grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie F no.476/weg loopende door de Roderheide langs den spoorweg, Splitsert, Wal, Beek en Broekstraat grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie C no.140 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 9630/9629 meter – ingevolge proces-verbaal opgemaakt door de gemeentebesturen van St.Oedenrode en Schijndel maakt deze waterleiding vanaf de Spitsert bij het perceel sectie F no.220 tot den kunstweg te Gemonde bij het perceel G no.240 (de grens van St.Michielsgestel) de grensscheiding uit tusschen de twee voornoemde gemeenten 1881 (NAA inv.nrs.402-403).

Rijd of Rijt is waterloop.ROBBENKAMP


Robbencamp 1464 (GZG).

Afgeleid van een PN.


RODE LEEUW

Huysinge brouhuys brouwerije brougereetschap met den hoff boomgaert ende lande etc. aen de kerck genaemt den Roode Leeu groot ontrent seven lopensen 1687 (RA 142 fol.128); huijs genaemt de Rode Leeuw met den hof brouwerije in de Stra­et 1710 (CvB); ondet het Lutteleijndt van ouds genaamt den Roode Leeuw 1757 (RA 107 fol.1); huysinge brouhuijs met den hof boomgaert ende lande daer teijnden aengelegen aen de Kerk genaemt de Roode Leeuw omtrent seven lopensen 1780 (CvB); eene huijsinge met nog daar agter kleijn huijsje off wooning schuur stallinge hoff boomgaart met aangelegen akkerlandt, graskanten houtwas­se en verdere geregtigheden daar bij en aanhoorende gelegen onder den gehugte Lutteleijnde in de Regte Straat van ouds genaamt den Roode Leuw, acht lopensen 1790 (RA 177); huis (geschikt tot herberg) landbouwwoning koestal schuur hof erve in de Groote Straat genaamd de Rode Leeuw N.1833; D 68, 70, 71 (: 76.20).Een herberg, pleisterplaats voor Hollandse kooplui. Dit in tegenstelling tot de Gouden Leeuw die verwijst naar de Genera­liteitsleeuw; Rode Leeuw verwijst naar Holland, halte van koeriersdiensten en de Zwarte Leeuw was eerder een benaming die vanuit Vlaanderen in zwang kwam.

RODE MOLEN


Sijns verhuerders huysinge stallinge hoff boomgaert ende landerijen daer aen ende bij gelegen met sijne gerechticheijt groot te samen ses loopense onder Wijbosch genoemt de Roode Molen 1693 (RA 232 map 3); huysinge appendentien ende dependentien met den hoff boomgaert ende landerijen groot vier loopense onder Wijbosch genoemt den Royen Molen 1698 (de Jong 3 fol.206).

Vermoedelijk een huis met een uithangbord waarop een Rode Molen prijkte en mogelijk een herbergnaam.Ten RODEN

Huis of kasteel ten Roden 1443 (FS); eenen beemd in die Hautart bij erf van het Claraklooster tegen­over 't huis of slot "ten Roden" 1451 (BP 1221).Mogelijk een eenvoudig slotje of een versterkte hoeve in een ontginningsgebied nabij Middelrode.
RODENHOEVE

sRodenhoeve in die Viergemalen 1473 (BP 1242).Hier vermoedelijk een afleiding van een FN de Rode.

RODENVELD


Ex merica apud Rodevelt 1447 (HH 129).

Waarschijnlijk is hier de heide bedoeld bij een gerooid veld [een rooiveld] of een veld toebehorende aan de gemeynt van Sint Oedenrode.RODE POORT


Op seeckere hoeffve opten Boschwech genaemt de Roypoordt toebehoirende des Convents van de Baselaers 1647 (NvdH 12 fol.129).

Een pachthoeve voorzien van een rood geverfde ingangspoort....was dit de bekende Baselaarshoef?


RODERHEIDE

De gemeynt Roderheije 1409 (SS); in Lutteleind aen Royerheyde 1533 (RA 41 fol.41); schilderinge vande Roeyerheyde 1590 (GA-I-13); Roderheide 1886 (GA 103); A 3137; B 2972 - 2975; C 3324 - 3327, 3337 - 3338; D 1483; E 178; dennebos genaamd de Roderheide N.1895 ; F 217, 859 (: 85.70). Bij herleiding blijkt het volgende: A 3137 = A 441, B 2972 = B 2231 de Roderheide bij de Schutsboom, B 2973 = B 2228, B 2975 = B 2274.Het heidegebied tussen Schijndel en Sint Oedenrode waarover in de historie menig grensgeschil werd uitgevochten, zoals Heesters uitdrukkelijk vermeldt. Het gebied is pas na vanaf 1852, dus ruim na de invoering van het kadaster, defdinitief verkaveld en werd sectie F.

RODIER LAURENSSEN


Bouwland en weiland ter plaatse het Hermalen genaamd van Rodier Laurenssen 1904 (HB 1394 fol.64a) C 1431 en 30121.

Afgeleid van een PN.
ROEFFENAKKER


Eenen acker teullants genoemt Roeffenacker groot een sestersaet 1698 (de Jong 3 fol.214).

Roef is afgeleid van de PN Roelof.ROEFSENKAMP


Een stuck groesvelts gheheiten den Roefssencamp groot twe buynder inden Boedem van Eel 1547 (RA 44 fol.15v).
ROELOFFEVELD

Een parseel lant en groes met den dijk genaemt Roelofsevelt gelegen in de Beempde groot omtrent vier loopense 1777 (RA 169 fol.132v); twee percelen bouw- weiland met den gehelen weg onder Weibosch in de Beemd genaamd Roeloffeveld N.1821.Roelof is een PN afgeleid van Rudolfus; ook komt Rulen voor zoals in Rulensbraak, Rulenskamp.


ROELOFSBRAAK

Twee akkeren teullandts groot omtrent vijff loopense onder den gehugte Weijbosch genaemt Rulensbraak 1783 (RA 172 fol.119).


ROELOFSHOF

Eenen acker teulants gemeynlick genoemt Roelofshof acht lopensen 1641 (RA 72 fol.91v); een parseel teullandt onder Lutteleijnde aan den Heijkant groot omtrent vijff loopense genaemt Rulenshoff 1783 (RA 172 fol.45v).

Afgeleid van de PN Roelof.1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina