Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina90/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   121

ROELOFSHUISKE


Tegen die herberhe over liggende aen die Kerck aent Lutteleijndt geheiten Roelofhuysken ene einde die kerckmuer van den Kerckhoof 1541 (RA 43 fol.61).

Een klein huisje bij de kerk, pal naast het kerkhof dat toen nog rondom de Servatiuskerk lag.


ROELOFSKAMP

Inden Eerdenborg genaemt Roeliscamp 1709 (RA 148 fol.85); inden Aerdenborg genaemt Ruelenscamp 1719 (RA 99 fol.243); een halven camp hoijlants met sijnen houtwasch rechten ende toebehoren groot ontrent anderhalve mergen onder 't Wijbosch genaemt van outs Roeloffscamp N.1725; int Wijbosch ter plaetse in de Roelofscampen 1741 (RA 103 fol.87); hakhout opgaande boomen ter plaatse den Aardenburg genaamd Ruelenskamp bij Sluis drie 1900 (HB 1321 fol.162a) E 75.


ROGHOEF

Die Roggehoeve 1376 (FS); al 't eikenhout op die Roggehoeve 1380 (BP 1176); vier lopensen land aen den Borne in die Roghoeve 1457 (BP 1227); die Rogghehoefve aen den Bors 1537 (CvB); onder den Borne opten Boswech ter plaetssen genoemt in de Roghoefve 1629 (RA 67 fol.156v); een huijs metten hof daer aen gelegen gemeenlijcken geheijten de Roghoef ontrent acht roeden onder Delschot ontrent de Kercke 1633 (CvB); in den Borne onder die Roggehoeve 1783 (HH 162); huis (landmanswoning) koestal schuur hof boomgaard en aangelegen bouw- weilanden met den halven weg onder Borne in de Schild genaamd de Roghoef 9 lopensen 29 roeden N.1817; ter plaatse genaamd de Schild bekend onder de naam van de Roghoef N.1847; B 2121 (b: 1.10. 80).Vermoedelijk een vernoeming naar de FN Rogge(n) of naar de graansoort ?
ROGMANSKAMP

Hooiland de Rogmanskamp in Elschot 1816 (GA 141).Afleiding van een FN.
ROMBOUTSGRAVE

Ter plaatse geheten Romboutsgrave 1476 (BP 1245); aent Lutteleyndt geheten Romboutsgrave 1556 (RA 45 fol.33v).Een afwateringssloot die langs Rombouts liep en door hem werd onderhouden ?
ROMMELKAMP

Verkoop van ongemaaid gras in de Vier Buunders 't perceel genaamd de Rommelkamp N.1853.Deze percelen zullen wel zo genoemd zijn, omdat ze uit ver­schillende "lap­pen" grond bestaan (M. Schönfeld, 114)
ROOD HART

Een wel ter neering staande huijsinge van ouds genaamt het Root Hardt met schuur en stallinge hoff blijkveld en aangele­gen teullanden groot ontrent vijff loopense onder Lutteleijnde in de Regte Straat 1778 (CvB).Een herbergnaam en eventueel een uithangbord meteen rood hart erop geschilderd.
ROOIBEEMD

Half dagmaat beemd dat Rode Beemptken, 1411 (BP 1187); die Roybeemd voer in die Hardtbeemd 1500 (PAS 417).Het element 'rode' verwijst naar een gerooide plek in 't bos. Soms kan het ook betrekking hebben op de kleur van de aarde vgl. de roodbruine oerbank. Een laatste mogelijkheid is de vernoeming naar eigendommen gekocht door Sint Oedenrode, zoals bv. ook het Oedenstuk.
ROOISEDIJK

Neven den Roysedijck 1732 (RA 153 fol.78); Rooijschendijk 1832 (kad); sektie C.De weg naar Sint Oedenrode; over het algemeen werden in het verleden de verbindingswegen tussen twee dorpen 'dijk' ge­noemd.
ROOISEKAMP
Grote ROOISEKAMP

Een perceel woeste grond genaamt de Groote Rooijschekamp N.1850; E 2618 (: 4.40.90)Benaming voor gerooid bos of woeste grond.
ROOISEPOST

Onder het Lutteleynde gemeynlic genoempt den Ruysenposrt 1564 (RA 50 z.f.); ter plaatse genaemt de Regte Straat bij of ontrent de huijsinge genaemt den Wildeman toebehorende aan Piet Verkuijlen staende aen het Marktveldt alhier alwaer ter plaetse van ouds een groote Linde­boom was staende en daer onder eenen post genaemt den Rooijsen Post 1774 (CvB).Een post in de zin van vertrekpunt voor de postkoets richting 'Rooi'. De notitie ‘Ruysenpost’ correspondeert hier echter niet mee.

ROOISEWEG


Dennenbosch links van de weg naar Roij 1910 (HB 1528 fol.8a) F 117.
ROON

Bouwland het Roon onder Weibosch 1816 (GA 141).Afgeleid van 'roden'= een bos ontginnen Of betreft het een verschrijving van Reen op het grensgebied van Schijndel en Sint Oedenrode.
ROOS

Huijs brouhuijs brougetau hof boomgaart ende erfve daer aen gelegen ontrent drie lopensen onder den Borne ter plaetse aen de Voirt ende gemeijndelijcken geheijten de Roose 1633 (CvB); vier loopense lants onder den Borne ontrent de Roose genaemt den Langen Acker 1664 (RA 80 fol.105); huys brouwhuyse schoppe ende alle brougereetschap daer bij behoorende hoff boomgaert ende lande dien aenliggende onder den Borne op de Voort genoemt de Roos 1693 (RA 232 map 5); huijsinge en hof met de est en aangelegen akkerlandt tot aan den brouwkuijl onder Elschodt voor aan de Voort tegen over de Roos + 1790 (CvB); erf de Roos onder Borne 1816 (GA 141).Herbergnaam, vermoedelijk afgeleid van de bloem.
ROOSMALEN

Weiland ter plaatse de Sluiperman genaamd achter van Roosmalen 1903 (HB 1385 fol.120v) C 2196.

Afgeleid van de FN.
ROOSMALENSLAND

Van Roosmalensland N.1903; C 2169 - 2172, 3340 (b, w: 96.20). Bij herleiding blijkt het volgende: C 3340 = C 2173.Afleiding van de FN van Roosmalen; in 1832 is bekend de grondeigenaar: Willem Dirk van Roosma­len (kad).
ROOTNEST

3/4 Saetlants int Wijbos in den Rootnest 1662 (RvS); een parseel land genaemt den Rootnest onder Weijbosch 1797 (RA 180); den Roodnest onder Weibosch 1816 (GA141); bouwland onder Weibosch nabij het Habraken genaamd den Rootnest N.1826; de(n) Roodnest N.1847, 1871, 1885, 1890, 1900; E 1447 - 1450 (b, w, we, og: 51.80), 1458 (b: 36.50).Te denken valt aan het roten van vlas vgl. vlasroot; nest kan duiden op een wat afgelegen plaats of een armzalig onderkomen.
ROSKAM

Den Roscam 1757 (JW); Silvester van der Heijden in de huijs­inge staande binnen dese dorpe tegenover de Roomsche Kerk genaamt den Roskam 1794 (CvB); eene huijsinge genaemt den Roskam onder Lutteleijnde aan den Heijkant aan het arme huijske en de gemeene straat 1804 (RA 183); huis bestaande in eene tappers en logementhouders woonhuis koestal schuur schop bakhuis ashok erve onder Lutteleinde in de Lage Straat genaamd de Roskam N.1817; (den) Roskam N.1835, 1836, 1849, 1­900; C 1890 (b: 52.90), 1921 - 1922 (hu: 12.10), 1923 - 1925 (hu, looierij: 11.29), 1963 - 1964 (b, hu: 1.38.80).Deze huisnaam komt veel voor als benaming van herbergen of afspanningen (J. Helsen, 161); de plaats dus waar de paarden gewisseld werden De in 1794 vermelde kerk is in dit geval de schuurkerk.


ROSKAMP

Twee huizen hoven en land naest elkaar gestaan en gelegen genaamd de Roskamp N.1750; Roskamp 1832 (kad); C 1875 - 1964; Roskamp 1854 (GA90); C 1867.


ROSKAMPSELOOP

De waterleiding no.17 genaamd den Roskampschenloop aanvangende in den Heikant grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie D no.91/94 loopende door den Roskamp, Putsteeg en Borne en den Rijdloop nij het gehucht Elde grens van het kadastraal perceel rechter/linker-oever sectie C no.weg/2348 langs den rechter/linker-oever gemeten lang 2878/2878 meter 1881 (NAA inv.nrs. 402-403).

1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina