Een uitgave van de Heemkundekring m m. v de Gemeente Schijndel 2003Dovnload 2.05 Mb.
Pagina96/121
Datum22.07.2016
Grootte2.05 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   121

Oude SCHUTSBOOM


Aan den tip bij den Ouden Schutsboom 1881 (NAA 421).

De schutsboom heeft dus blijkbaar op een andere plaats gestaan.


SCHUTSKOOI(KE)

Deselve beesten en peirden te brengen in de vroente off Schutskoye binnen Schijndel 1643 (NvdH 11 fol.170v); item drije ackerkens groot ontrent drije loopense ondert Lutteleijnde tegen over de Schutskooij 1727 (RA 202 fol.19); Schutskooy 1779 (Tiendarchief); Schutkooij 1803 (HV); de Schutkooi N.1876; A 450 (b:); de Schutskooi N. -1901; A 449a, 455 (b, sb: 22.30); Schutskooike (vm); A 455 (midden op dit perceel); ter plaatse de Bosscheheikampen genaamd de Schutskooi 1904 (HB 1334 fol.68) A 4493..Schutten in de betekenis van aanhouden en vasthouden; in bewaring houden van vee, dat tegen betaling van boete door de eigenaar kon worden teruggehaald. (Buiks 1984. 8:64) De huidige straatnaam Schutskooi, vastgesteld in 1975,was voorheen Haverdonken.
Oude SCHUTSKOOI

De Oude Schutskooi N.1852; E 1106 - 1107 (hu: 02.97).Hier is het de benaming van een huis in Wijbosch.

SCHUTSTRAAT


Inden iersten eenen coop met een smette staende in den voors. camp naest der Schutstraten 1600 (RA 85 fol.2).

De straat waar langs men naar de schutskooi ging of het weggetje bij een schutgraaf.SCHUURAKKER


Eenen acker teulant onder den Borne genaamd Schueracker 1747 (RA 157 fol.25v).

Een akker bij de schuur gelegen.


SCHUURKAMP

Vier eijckenboomen in de Schuercamp 1653 (RA 77 fol.30); onder den Borne op het Oetelaer genaemt den Schuurkamp 1747 (RA 157 fol.40); een perceel bouwland onder Borne op het Oetelaar genaamd de Schuurkamp N.1821; de Schuurkamp N.1842, 1855; B 1719 - 1720 (b,w: 19.60), 1721 - 1722 (b, w: 29.70).Een kamp gelegen nabij een (veld)schuur.

SCHUURKERK


De Schuurkerk 1760 (RA 385.1); pertinente staat van de Roomsche Kerkschuur en pastoorswoning 1793 (RA 385.7)..

Na 1629 werd de uitoefening van de katholieken godsdienst steeds moeilijker. De katholieken hadden hun eigen kerken moeten afstaan en in een latere periode kon men schuilkerken of schuurkerken oprichten. Die van Schijndel stond aanvankelijk onder Elschot tegen de hei en is later verplaatst naar de Heikant. (Heesters 1984 en Zweers en Beijers 2000). Zie ook: Kerkenhuis en Oud Kerkenhuis.SCHUURMANSLAND


Erfgoed genaamd Scuermanslant 1401 (HGB).

Het goed toebehorende aan of ontgonnen door aan een zekere familie Schuurmans.


SECRETARISKAMP

De Secretariskamp N.1880, 1897; A 1428 - 1430 (w: 84.70).Hier een kamp als eigendom van de dorpssecretaris. In 1832 (kad) was eigenaar de wed. Goijaert Eijmberts.

SEGERSAKKERS


Item een stuck teulants van Segersackers den iersten nar de huyse 1647 (RA 74 fol.151).

Afgeleid van een PN.SEGERSLAND


Een stuck hooyvelts int lest camken neffen Segerslant opt Oetelaer 1647 (RA 74 fol.152).

SELDENSATE


Ter plaetse aen het Gewadt op die Schijndelssche Gemeynte alwaer over de riviere plach te liggen de oude brugge ende dat toentertijt achter de schueren aen het huys te Seldensadt 1643 (NvdH 11 fol.170v).

Bedoeld is het oude kasteel Seldensate onder Middelrode dat geheel verdwenen is en waar men in de omgeving van het oude poortgebouw nog fundamenten van heeft blootgelegd. Rond 1420 wordt Seldensathe al genoemd in de bronnen. Over de historie van dit kasteel is al het een en ander gepubliceerd in de publicaties van W. vd Heijden.
SIENEBOS

Sienebosch N.1886; C 1348 (sb: 98.00).Het bos van Sien (Francina, Josina). In 1832 eigendom van de wed. Hendrik Eijmbert Verhagen.

SIMON ARDTSLAND


Eenen acker beneven Symon Ardtslant 1599 (RA 59 fol.133).

Afgeleid van een PN.


SIMONSAKKER

Twee percelen akkerland onder de Broekstraat genaamd het Kromveldje en Simonsakker twee lopense N.1814; Zemensakker, de Simonsakker N.1871, 1887; C 344, 349 (b: 23.00); Simonsakker (vm); C 356, en ged. 365 - 367.Een akker van een zekere Simon of van de familie Simons.
SIMONSLAND

Sijmensland N.1899; C 2106, 2112 (b, w: 99.90).Een afleiding van de voornaam of FN Sijmen(s) of Simon(s).
SIMONSSCHILD

Een parceel teulland genaamt Sijmonsschilt onder Borne aan den Dijk 1807 (RA 184).De akker van Peer Simons, gelegen in het gebied de Schild, dat uit meerdere percelen bestond.

SIMONSVELDJE


Symonsveltje 1756 (RA 161 fol.99).

Het veldje van Simon(s).


SINGEL(EN)

In die Cyngel 1399 (BP 1181); in die Singelen bij die Broecschedijc 1419 (BP 1191); ter plaetse geheyten tSinge­len bij den Broecschendijc 1455 (BP 1225); onder den Born gemeynlick genoempt Cingulen 1578 (RA 54 fol.20); het Singelen in Borne 1723 (RA 151 fol.118v)..De benaming 'singel' gebruikte men vaak om de begrenzing van het dorpscentrum aan te geven of de eerste uitbreiding vanuit dat centrum. De eerste rand nieuwe ontginningen na de oorspronkelijke oude cultuurgronden. (Buiks 1993 dl.2:23)
SINGELKE

Land aen dat Singelken van den Broexschendijc tot op den Meyhoevel 1400 (BP 1181); een erfcijns uit een goed onder Borne geheten tSingelken (Archief van het klooster Sint Catharina te Heusden).Met 'singel(ke)' kan ook bedoeld zijn een omwalling of omsluiting van verschillende stukken grond door één perceel.
SINT ANTONIS

Huijs en schure brauhuijs genoemt St Anthonis mette landerijen op te Voort 1660 (CvB); huijs brouhuijs met eene schuere aen het huijs vast hoff boogaert ende ackerlant en houtwassen tien loopensaet gemeijnlick genoemt St. Anthonis 1685 (RA 142); Arnoldus soone Jan van der Schoot heeft een huys brouwerije brouketel broucuyp coelback affslegers mitsgaders alle de tonnen halff vaten ende heynekens ende aengelegen landerijen groot omtrent thien loopense op de Voort genaemt St.Antonis 1707 (RA 147 fol.148v).De naam van de brouwerij; in dit geval de naam van de heilige, die in deze streek veel vereerd wordt.
SINT ANTONISBUNDER

Eenen bunder onder dWijbosch over het Broek gemeijnlick genoempt Sinte Anthonisbunder 1584 (CvB); St.Antonisbuenre 1602 (RA 60 fol.76); land onder Wijbosch overt Broeck gemeijnlijck genoemt St Anthonisbuender 1670 (CvB); Sint Theunisbunders 1836 (Archief van de familie vd Bogaerde van Terbrugge); Sint Teunisbunder N.1849; E 2552 - 2557 (b, w, sb: 1.62.80).Hier heeft de vernoeming betrekking op de grond van de Sint Antoniuskapel van Wijbosch, die bij de altaar-inventarisatie van 1520 wordt vermeld (De oude dekenaten ..., Bannenberg, Brabants Heem -I.239) of gaat het om een Antoniuskapel van Heeswijk of Dinther. Dat laatste is aannemelijker omdat men spreekt van ‘over ’t Broek’. .
SINT ANTONISKAMP

Eenen camp henoemt St. Anthoniscamp oft Buenders 1631 (RA 68 fol.4v).

1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   121


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina