Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina2/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Surat 60 Al-Mumtahanah [De Vrouw Die Ondervraagt Zal Worden]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  O jullie die geloven, neemt Mijn vijanden en jullie vijanden (m.a.w. de ongelovigen en de polytheisten van Mekka) niet als Aulia’ (vrienden, beschermers). Bieden jullie hun vriendschap aan (en vertellen hun het nieuws van de Profeet en de Moslims), hoewel zij de Waarheid die tot jullie is gekomen hebben verworpen (m.a.w. het Islamitische Monotheïsme, de Koran en Muhammad) en de Boodschapper en jullie zelf verdrijven, (van jullie huizen in Mekka), [alleen] omdat jullie in Allah jullie Heer geloven? Indien jullie optreden (emigreren en) om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, (neem hen dan niet als Aulia’) zouden jullie hen dan in het geheim vriendschap betuigen? En Ik weet het beste wat jullie verbergen en wat jullie openbaar maken. En wie van jullie zo handelt, is zeker van de Rechte Weg afgedwaald. 
 1.  Als zij de overhand over jullie krijgen zullie zij (zich gedragen als) als vijanden tegenover jullie handelen, en zij zullen hun handen en tong naar jullie uitsteken om jullie kwaad te berokkenen, (vermoorden, gevangennemen en jullie beledigen), en zij wensen vurig dat jullie ongelovigen zullen worden. 
 1.  Noch jullie familiebanden noch jullie kinderen zullen jullie op de Dag der Opstanding iets baten (omdat een Moslim het nieuws van de Moslims aan de ongelovigen bracht, in ruil voor hen om niet zijn familieleden in Mekka te schaden). Hij zal over jullie beslissen. En Allah ziet alles wat jullie doen. 
 1.  Er is een goed voorbeeld voor jullie in Ibrahim (Abraham) en degenen die met hem waren (de gelovigen) toe zij tegen hun volk zeiden: “Wij hebben niets uitstaande met jullie en hetgeen jullie buiten Allah aanbidden. Wij verwerpen jullie en er is tussen jullie en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij jullie in Allah, de Enige geloven.”- uitgezonderd (van dit voorbeeld) het woord van Ibrahim (Abraham) tot zijn (ongelovige) vader: “Ik zal zeker om vergiffenis voor u vragen, ik heb niets van Allah ten uwen behoeve.” (omdat hij hem voordat hij beweerde dat hij Allah’s vijand was, en toen hij dit bevestigde, toen wees hij hem af) (betekenis: ik kan je niet helpen of beschermen in wat dan ook tegen Allah).- Onze Heer, in U (Alleen) stellen wij ons vertrouwen (voor al onze zaken) en tot U (Alleen) wenden wij ons, en naar U (Alleen) is (onze definitieve) de terugkeer (op de Dag der Opstanding).” 
 1.  Onze Heer, maak ons niet tot een voorwerp van Fitnah (beproeving) voor de ongelovigen (betekenis: laat hen niet winnen, en daarom zeggen, “Als zij op het Rechte Pad waren, zouden wij niet van hen winnen”, zodat hun ongeloof toeneemt) en vergeef ons o, Heer voorzeker U, U bent Al-‘Azeez (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Hakeem (de Alwijze). 
 1.  Voorzeker, zij zijn een goed voorbeeld ( Ibrahim en de gelovigen met hem) voor een ieder onder jullie die Allah en de Laatste Dag vreest. En wie zich (van de waarheid) afwendt (niet Ibrahim’s voorbeeld volgt, de ongelovigen neemt als Aulia’), - waarlijk, Allah is zich zelf genoeg, Allah is Al-Ghanei (de Rijke, Vrij van iedere behoefte), Al-Hameed (de Prijzenswaardige). 
 1.  Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen jullie en diegene van hen met wie jullie in vijandschap verkeren (misschien opent Hij hun harten voor Islam); want Allah is Kadeer (Almachtig) (hiervoor en voor al het andere), en Allah is Ghafour (Vergevingsgezind), Raheem (Meest Genadevol). 
 1.  Allah verbiedt jullie niet, degenen die niet tegen jullie om de godsdienst hebben gevochten, noch jullie uit jullie huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen (de ongelovigen); voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief (degenen die rechtvaardig handelen). 
 1.  Maar Allah verbiedt jullie vriendschap te betonen aan degenen, die tegen jullie gevochten hebben om de godsdienst, en die jullie uit jullie huizen hebben verdreven of geholpen hebben jullie te verdrijven. (vrienden, beschermers, voogden en in liefde naar hen toegaan en hun helpen, tegen de Moslims). En wie hun ook vriendschap aanbiedt (helpers tegen Moslims), dezen zijn de Zalimun (onrechtvaardigen, boosdoeners ongehoorzaam aan Allah). 
 1.  O, jullie die geloven wanneer gelovige vrouwen tot jullie komen als vluchtelingen, beproeft haar (geloof) (test hun om hun ware Geloof uit te vinden); Allah kent hun geloof het beste. Als jullie dan vinden dat zij gelovig zijn, zendt haar niet terug naar de ongelovigen (echtgenoten). Deze vrouwen zijn voor hen niet wettig, noch zijn de ongelovigen wettig voor deze vrouwen. Maar betaalt (aan de ongelovige echtgenoten) wat (bruidsschatten) zij besteed hebben. En het is geen zonde voor jullie haar te huwen als jullie haar haar huwelijksgift hebben gegeven. En houdt niet vast aan huwelijksbanden met ongelovige vrouwen; maar vraag (voor de terugkeer) om hetgeen jullie besteed hebben (als bruidsschat); en laten zij (de ongelovigen) vragen om hetgeen zij besteed hebben (als bruidsschat voor de vrouwen welke de Islam hebben omarmd). Dat is het gebod van Allah. Hij spreekt recht over jullie (over deze kwestie). En Allah is ‘Aleem (Alwetend), Hakeem (Alwijs). 
 1.  En als enig bezit door jullie vrouwen van jullie overgaat in de handen van ongelovigen (afvallig geworden van Islam, en de ongelovigen hebben genegeerd jullie bruidsschatten terug te geven welke jullie hen betaald hebben), geeft dan in het omgekeerde geval aan diegenen, (van de buit die jullie hebben van de ongelovigen) wiens vrouwen zijn weggegaan het zelfde als zij aan hun vrouwen besteed hadden. (van hun bruidsschatten). En vreest Allah in wie jullie geloven. 
 1.  O Profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar eed van trouw aan u afleggende, de Bai‘ah: dat zij niets met Allah zullen vereenzelvigen (in aanbidding), en dat zij noch zullen stelen, noch overspel plegen, noch hun kinderen doden, noch laster die zij moedwillig hebben verzonnen, zullen uiten, noch ongehoorzaam zullen zijn aan u in wat recht is, Ma‘ruf (goede dingen welke jij hun beveelt te doen), neem dan haar trouw, Bai‘ah (belofte, eed van toewijding) aan en vraag vergiffenis voor haar van Allah. Waarlijk, Allah is Ghafour (Vergevingsgezind), Raheem (Meest Genadevol). 
 1.  O jullie die geloven, bevriend, Aulia’ (vrienden, beschermers, voogden, helpers) jullie niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is; zij wanhopen (in het ontvangen van iets goeds) aan het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen aan hen, die in de graven liggen (van het ontvangen van Allah’s Barmhartigheid, en gaan terug naar het wereldse leven, zodat ze de kans krijgen te berouwen en hun ongeloof te corrigeren).


Surat 61 As-Saff [De Stijdplaats]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wat zich ook in de hemelen en op aarde bevindt, verheerlijkt Allah (zij prijzen de naam van Allah met woorden welke iedere imperfectie aan Hem ontkennen); Hij is Al-‘Azeez (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Hakeem (de Alwijze). 
 1.  O jullie die geloven, waarom zeggen jullie hetgeen jullie niet doen? (dit is een waarschuwing voor eenieder die iets zegt maar iets anders doet, zoals een advies, of iets helemaal niet doen, zoals een belofte).
 1.  Het is afkeurenswaardig bij Allah dat jullie hetgeen zeggen dat jullie niet doen. 
 1.  Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen (rangen), alsof zij een hechte muur vormen (m.a.w. soldaten die naast elkaar staan, een onbreekbare structuur vormen). 
 1.  En (onthoud) toen Musa (Mozes) tegen zijn volk zeide: “O mijn volk, waarom ergeren jullie mij (met woorden en daden), wetende dat ik Allah’s boodschapper voor jullie ben?” En toen zij afdwaalden (van de Waarheid terwijl zij dit wisten, en hier op stonden), deed Allah hun hart zich afwenden (van het ontvangen van Leiding, als een straf voor het zich afwenden van de Waarheid), want Allah leidt het opstandige, Fasiqeen (wie afwijken van Zijn gehoorzaamheid, wie er op staat zonden te plegen) volk niet. 
 1.  En (gedenkt) toen ‘Eisa (Jezus), zoon van Mariam (Maria), zeide: “O kinderen van Israël, ik ben Allah’s boodschapper voor jullie, datgene bevestigend dat voor mij in de Torah, Taurah (Torah welke tot Mozes kwam) was, en een blijde tijding gevende (aan jullie) (van de komst) van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn (een andere naam van de Profeet Muhammad)”. En als hij (Ahmad m.a.w. Muhammad) tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: “Dit is louter bedrog.” 
 1.  Wie is onrechtvaardiger dan hij die leugens over Allah verzint (partners aan Allah toeschrijven in aanbidding), terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam? (m.a.w. opgeroepen wordt zijn aanbidding te richten aan Allah Alleen). Allah leidt het onrechtvaardige volk niet (polytheisten en ongelovigen). 
 1.  Zij wensen Allah’s licht (de Koran) door hun mond te doven (met hun leugens), maar Allah zal zijn licht vervolmaken (m.a.w. Zijn religie zal voortduren en voor altijd bestaan, en niets zal het kunnen stoppen), hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn. 
 1.  Hij is het Die Zijn Boodschapper (Muhammad) heeft gezonden met leiding (de Koran) en de godsdienst der Waarheid (Islam) opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. 
 1.  O jullie die geloven, zal ik jullie inlichten over een handel die jullie zal redden van een pijnlijke straf? 
 1.  Dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper (Muhammad) geloven en voor de zaak van Allah met jullie bezittingen en jullie person strijden. Dat is beter voor jullie (dan wereldse handel) als jullie het weten 
 1. (Als jullie dit doen) Hij zal jullie je zonden vergeven en jullie in tuinen (Paradijs) leiden waar doorheen rivieren stromen en tot reine woningen toelaten in tuinen (Paradijs) der Eeuwigheid ‘Adn· Dat is de grote zegepraal. 
 1.  En nog meer (zal Hij jullie geven) waarnaar jullie verlangen (zegeningen): hulp van Allah (en hulp tegen jullie vijanden) en een spoedige overwinning, Fateh (overwinning – Mekka zegevierend betreden zonder vechten of oorlog). En geef (O Muhammad) blijde tijding (overwinning en hulp in het wereldse leven en Paradijs in het Hiernamaals) aan de gelovigen. 
 1.  O, jullie die geloven, weest Allah’s helpers (in de Religie) zoals toen ‘Eisa (Jezus), zoon van Mariam (Maria), tot zijn discipelen zeide: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah”? (in de Religie) De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah’s helpers!” (in de Religie) Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel (van hen) niet geloofde (verachtelijke woorden zeggend over Jezus en zijn moeder) maar Wij (m.a.w. Allah) hielpen de gelovigen (dat Jezus een Boodschapper en een slaaf van Allah was, vanwege Muhammad’s Profeetschap omdat hij hun geloof in Jezus’ Profeetschap bevestigde) tegen hun vijanden en zij werden overwinnaars (de bovenaanstaande). 


Surat 62 Al Jumu‘ah [De Vrijdag (Bijeenkomst)]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Alles wat zich in de hemelen en op aarde bevindt verheerlijkt Allah (zij prijzen de naam van Allah met woorden welke iedere imperfectie aan Hem ontkennen), Al-Malik (de Koning van alles), Al-Kudus (De Meest Heilige, Wie geen imperfecties heeft), Al-‘Azeez (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Hakeem (de Alwijze).  1.  Hij is het Die onder de ongeletterden (de Arabieren die niet konden lezen of schrijven, noch hadden zij een hemels Boek van Allah) een Boodschapper (Muhammad) heeft verwekt (voor de gehele mensheid), die Zijn tekenen onder hen verkondigd (m.a.w. de Koran), en hen zuivert (van de vuiligheid van ongeloof en polytheïsme, van corrupte geloven en onzedelijkheid) en hun het Boek (de Koran, Islamitische regelgeving en Islamitische Wetten) en de wijsheid (m.a.w. As-Sunnah: de Profetische tradities van profeet Muhammad) onderwijst, ofschoon zij voorheen (Muhammad’s missie) in openbare dwaling verkeerden. 
 1.  En (ook de vernoemde voordelen te geven) ook anderen die dezen (gelovigen) (m.a.w. Moslims, Arabieren of niet-Arabieren) nog niet hebben ontmoet (in de religie, omdat ze nog niet zijn geboren of nog niet de Islam hebben omarmd). Hij (Allah) is Al-‘Azeez (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Hakeem (De Alwijze). 
 1.  Dat is Allah’s Genade (Muhammad’s missie) Hij schenkt haar aan wie Hij wil (onder Zijn slaven); en Allah is de Heer van grote Genade. 
 1.  Degenen die belast zijn met (de verplichting van) de Taurat (Torah) (m.a.w. zijn geboden te gehoorzamen en zijn wetten uit te voeren) en deze niet naleven (m.a.w. zij negeerden het door zijn lering niet uit te voeren), zijn als een ezel die boeken draagt (maar hij begrijpt niet wat daarin geschreven staat). Slecht is de staat van het volk dat de tekenen, Ayat (verzen, bewijzen, bewijsmaterialen, tekenen, overleveringen) van Allah verwerpt (in plaats van hier profijt van te hebben). En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet (polytheïsten, ongelovigen). 
 1.  Zeg (O, Muhammad): “O jullie Joden (wie nog steeds op jouw religie staan, welke jullie hebben verdraaid, en niet geloven in Jezus, noch in Muhammad) als jullie denken (valselijk) dat jullie met uitsluiting van andere mensen de vrienden, Aulia’ (de gekozen natie, de geliefden) van Allah zijt (jullie alleen van de gehele mensheid), wenst dan de dood als jullie de waarheid spreken (m.a.w. verlang naar de ontmoeting met Allah in het Hiernamaals, om de goede daden die jullie claimen te ontvangen, in plaats van dit wereldse leven). 
 1.  Maar zij zullen deze nooit wensen (de dood) (en zij verkiezen het wereldse leven boven het Hiernamaals, de straf van Allah vrezend) vanwege hetgeen (daden) hun handen hebben uitgevoerd (ongeloof en slechte daden). En Allah kent de onrechtvaardigen goed (boosdoeners, polytheïsten, ongelovigen) (m.a.w. er is niets van hun onrecht verborgen voor Allah). 
 1.  Zeg (tegen hun): “De dood waarvoor jullie vluchten zal jullie zeker treffen” (wanneer jullie tijd is gekomen). Dan zullen jullie tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden (op de Dag der Wederopstanding), en Hij (Allah) zal jullie inlichten over hetgeen jullie plachten te doen (gedurende het wereldse leven). 
 1.  O jullie die geloven (Moslims)! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden (Salat Al-Jumu‘ah), haast jullie dan Allah gedachtig te zijn, Dhikr-Allah (m.a.w. om de religieuze preek te horen (Khutbah) van Vrijdag en te bidden) en verlaat de handel (en ieder ander ding dat je doet). Dit is beter voor jullie indien jullie het weten 
 1.  En als het gebed (van Vrijdag) geëindigd is, verspreidt jullie dan over het land (waar jullie maar willen) en zoekt naar Allah’s genade (door werk, etc.), en gedenkt Allah vaak, opdat jullie mogen slagen. 
 1.  Maar indien zij (sommige Moslims) koopwaar of enig vermaak zien (slaan op de Tamboer (drum) etc. welke de aankomst van de handelskaravaan vergezeld), gaan zij er haastig heen en laten jou (o Muhammad) staan (terwijl jij Juma’ah de religieuze preek geeft (Khutbah)). Zeg: “Hetgeen bij Allah is (beloning en gelukzaligheid voor jullie), is beter dan vermaak en handel, en Allah is de beste Onderhouder.” 

Surat 63 Al-Munafiqun [De Huichelaars]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wanneer de huichelaars tot jou komen (o Muhammad), zeggen zij (alleen met hun tongen): “Wij getuigen dat jij inderdaad de boodschapper van Allah bent.” Allah weet dat jij Zijn boodschapper bent, en Allah getuigt dat de huichelaars inderdaad leugenaars zijn (omdat zij iets zeggen met hun tongen terwijl ze in hun harten iets anders bedoelen). 
 1.  Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt (voor hun hypocrisie); zo leiden zij mensen van Allah’s weg af. Hetgeen zij doen is zeker slecht. 
 1.  Dat is omdat zij het geloof omhelsden (met alleen hun tongen) en daarna verwierpen (negeerden het geloof binnenin hunzelf)· Derhalve is een zegel op hun hart gedrukt (door Allah), en zij begrijpen niet (meer) (waar hun voordeel is). 
 1.  En wanneer jullie hen zien, behaagt hun uiterlijk jullie en indien zij spreken luisteren jullie naar hen (in overeenstemming met de welsprekendheid van hun tongen, terwijl hun harten leeg zijn van geloof en hun hoofden zijn leeg van begrip en kennis welke hun voordeel kan doen opleveren, dus). Zij lijken op aangeklede stukken hout (aan de muur, omdat zij niet uit zichzelf kunnen staan, zonder waarde en leeg van binnen). Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is (vanwege hun lafheid). (In werkelijkheid). Zij zijn (jullie) vijanden, neem jullie daarom voor hen in acht. Allah’s vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)! (en gaan naar het pad van hypocrisie en bedrog)? 
 1.  En wanneer er tot hen wordt gezegd: “Komt (in berouw), de boodschapper van Allah zal voor jullie om vergiffenis vragen (van Allah)”, dan wenden zij hun hoofd af en jullie zien hen zich (o Profeet) hoogmoedig terugtrekken. 
 1.  Het is hetzelfde of jij (O Muhammad) wel of niet voor hen om vergiffenis vraagt, Allah zal hen stellig niet vergeven. Voorzeker, Allah leidt het opstandige volk, Fasiqeen (wie afwijken van de gehoorzaamheid in Allah en er op staan zonden te plegen) niet. 
 1.  Zij (deze huichelaars) zijn het die zeggen (tegen de inwoners van Medina, Al-’Ansar), “Besteedt niets voor degenen die met de boodschapper van Allah (m.a.w. aan de Metgezellen van de Profeet die emigreerden van Mekka naar Medina) zijn zodat deze weglopen” – terwijl aan Allah de schatten der hemelen en der aarde behoren; doch de huichelaars begrijpen dit niet. 
 1.  Zij (de huichelaars) zeggen: “Als wij naar Al-Madinah terugkeren zal de aanzienlijkste (‘Abd Allah, zoon van Ubai, zoon van Salul, de baas van de huichelaars van Al-Madinah met zijn groep) er zeker de minste uitdrijven (mindere) (Muhammad met zijn groep).” Maar eer (en kracht en glorie) behoort aan Allah, Zijn Boodschapper en de gelovigen; de huichelaars echter weten het niet. 
 1.  O, jullie die geloven laat jullie rijkdommen en jullie kinderen jullie niet afleiden van de gedachtenis, Dhikr-Allah (gedachtenis aan Allah en Zijn aanbidding) aan Allah. En wie dat doet behoort tot de verliezers. 
 1.  En besteedt (in liefdadigheid) uit datgene waarvan Wij jullie voorzien hebben voordat de dood één uwer overvalt en zegt: “Mijn Heer! Waarom hebt U mijn niet voor een wijl uitstel verleend (van mijn dood), opdat ik aalmoezen zou kunnen geven en tot de rechtvaardigen behoren (m.a.w. goede daden verrichten).” 
 1.  En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd (dood) is gekomen; en Allah is Khabeer (Volkomen op de Hoogte) van wat jullie doen. Surat 64 At-Taghâbun [Beider Verlies en Winst]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; (zij prijzen de naam van Allah met woorden welke iedere imperfectie aan Hem ontkennen). Hem is het Koningkrijk, en de Lof, want Hij heeft macht over alle dingen. 
 1.  Hij is het Die jullie geschapen heeft; maar sommigen van jullie zijn ongelovig en sommigen van jullie zijn gelovig; en Allah ziet (is Al Baseer) (Alziende) hoe jullie handelen. 
 1.  Hij schiep de hemelen en de aarde in Waarheid (met grote wijsheid), en Hij heeft jullie gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is aller terugkeer (van alle schepselen, om de vromen te belonen en om de ongelovigen te straffen). 
 1.  Hij weet wat in de hemelen en op aarde is, Hij weet wat jullie verbergen en wat jullie openbaar maken; en Allah weet alles wat in het innerlijk is (in de harten van de mens). 
 1.  Heeft het verhaal jullie niet bereikt van degenen die vroeger ongelovig waren? Zo ondergingen zij het kwade gevolg van hun gedrag, (in dit wereldse leven), en hen wacht (in het Hiernamaals) een pijnlijke straf. 
 1.  Deze (wat gebeurde met hen in het wereldse leven, en wat met hen zal gebeuren in het Hiernamaals) (gingen onder) omdat hun boodschappers met duidelijke bewijzen (Tekenen en wonderen) tot hen kwamen, maar zij zeiden: (in ontkenning): “(Zou het kunnen zijn dat) “Zullen stervelingen (zoals wij degenen zijn die) ons leiden?” Daarom verwierpen zij (de Waarheid) en wendden zich af (van de Waarheid), Allah toonde Zijn zelfgenoegzaamheid, want Allah is Ghanei (Zichzelf genoeg, vrij van alle noden, Rijk), Hameed (Geprezen). 
 1.  De ongelovigen denken (valselijk) dat zij niet zullen worden opgewekt (nooit, voor de Afrekening). Zeg, “Ja, bij mijn Heer (tegen hen, o Muhammad) jullie zullen zeker herrijzen; dan zullen jullie worden onderricht (en beloond) omtrent hetgeen jullie deden. En dat is gemakkelijk voor Allah.” 
 1.  Gelooft daarom (o afgodendienaars) in Allah en Zijn Boodschapper (Muhammad), en in het Licht (deze Koran) dat Wij neergezonden hebben (naar de aarde). En Allah is Khabeer (Goed op de Hoogte) van hetgeen jullie doen. 
 1. (En gedenk) Wanneer Hij jullie voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen, zal dit de tijd voor onthullingen der gebreken zijn – De Dag van At-Taghabun (m.a.w. de Dag van verlies voor de ongelovigen en van winst voor de gelovigen, en de ongelovigen worden verwijderd van de gelovigen door naar de Hel te gaan, terwijl de gelovigen het Paradijs zullen betreden. De ongelovigen zullen betreuren dat zij het Paradijs verliezen, en de gelovigen zullen betreuren dat zij niet meer goede daden hebben verricht). En hij die gelooft in Allah en recht doet,- hem zal Hij (Allah) zuiveren van zijn fouten, Say’at (zonden) en Hij zal hun tot tuinen toegang geven (Paradijs) waardoor rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven. Dat is de grote zegepraal. 
 1.  Maar wie Onze tekenen verwerpen, Ayat (bewijzen, bewijsmateriaal, verzen, lessen, tekenen, overleveringen, etc.) en loochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn, daarin zullen zij vertoeven, en dat is een slechte bestemming!. 
 1.  Er gebeurt geen ongeluk (met wie dan ook) zonder toelating van Allah [m.a.w. Beslissing en Qadar (de Goddelijke Voorbeschikkingen)]. En wie in Allah gelooft, -Hij leidt zijn hart (in het accepteren van de Goddelijke Voorbeschikkingen en dat wat hem overkomen is alreeds geschreven voor hem was door Allah). – En Allah heeft kennis van alle dingen. 
 1.  Gehoorzaamt dus (O, mensen) aan Allah en gehoorzaamt de Boodschapper (Muhammad). Maar indien jullie je afwenden (van het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper) dan berust op Onze Boodschapper alleen, de boodschap duidelijk over te brengen. 
 1.  Allah! Er is geen god dan Hij (alleen); laat de gelovigen daarom in Allah hun vertrouwen stellen (voor al hun zaken). 
 1.  O, jullie die geloven er zijn onder jullie echtgenoten en kinderen die jullie vijanden zijn (wie jullie zouden kunnen stoppen in het gehoorzamen aan Allah), neemt jullie dus voor hen in acht (en gehoorzaam hen niet). En indien jullie verontschuldigen (hun, zonder hun fouten te straffen) en door de vingers ziet en vergeeft (hun fouten), dan is Allah Ghafur (Vergevingsgezind), Raheem (Meest Genadevol). 
 1.  Jullie rijkdommen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving; doch bij Allah is er een grote beloning (Paradijs voor degenen die Allah gehoorzamen, in plaats van iemand anders). 
 1.  Weest godvruchtig naar vermogen (m.a.w. vervul Zijn Geboden, hopend op Zijn beloning, en blijf weg van wat Hij verbood, Zijn straf vrezende) luistert (naar de Profeet) , gehoorzaamt (zijn geboden) en geeft weg (in liefdadigheid), dat is beter voor jullie. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen. 
 1.  Indien jullie (o, Moslims) een goede lening met Allah sluiten (m.a.w. weggeven (in liefdadigheid)voor de Zaak van Allah met vriendelijkheid en loyaliteit) zal Hij deze voor jullie vermenigvuldigen en Hij zal jullie vergeven (voor jullie zonden); want Allah is Shakur (Dankbaar voor degenen die geven in liefdadigheid hun acties doen groeien, en hun beloning vermeerderen), en Haleem (Meest Verdraagzaam). 
 1. (Allah is) De Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Al-‘Aziz (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Hakeem (de Alwijze). 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina