Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina3/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Surat 65 At-Talâq [De Scheiding]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  O, Profeet, indien jullie (de gelovigen) van de vrouwen scheiden, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode (het begin van) ‘Iddah (voorgeschreven wachtperiode, dat begint op het moment dat de echtgenoot de scheiding oraal meedeelt, onder de conditie dat de vrouw niet in haar menstruatieperiode is op het moment van mededeling en dat de echtgenoot geen geslachtsgemeenschap met haar had sinds haar laatste menstruatieperiode, zodat ze zeker kunnen zijn of zij zwanger is of niet) en berekent de periode, ‘Iddah (omdat de echtgenoot gedurende die periode de scheiding kan annuleren en de vrouw terug kan brengen in huwelijkse staat, en bovendien kan de vrouw geen andere man trouwen totdat deze periode voorbij is) en vreest Allah jullie Heer (O, Moslims). Verdrijft haar niet uit haar vertrekken (gedurende ‘Iddah heeft de vrouw het recht in haar echtgenoot ’s huis te blijven en hij kan haar er niet uitzetten), noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (voor de bepaalde termijn) (gedurende ‘Iddah) tenzij zij zich onbetamelijk gedragen (illegale geslachtsgemeenschap). Dit zijn Allah’s vastgestelde grenzen (wetten); en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Jullie (degene die zijn vrouw scheidt) weten niet (wat zal kunnen gebeuren); misschien zal Allah daarna (na de scheiding) iets beters teweegbrengen (dat wat je niet verwacht, zoals dat je spijt voelt of een vernieuwd verlangen naar je vrouw).
 1. Als zij dan (op het punt staan) haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug (in het huwelijkse leven) (behandel hun op de beste manier en geef uit aan hen), of scheidt van hen op een behoorlijke wijze (geef hun al hun rechten, zonder hen ook maar te schaden) en roept twee rechtvaardigen vanuit jullie midden (Moslims) tot getuigen en (O, getuigen) laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah (spreek de waarheid alsof je voor Hem staat). Dit (wat Allah heeft opgedragen) is een vermaning voor hem die in Allah en de Laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest (door Zijn Geboden na te leven en Zijn verboden te vermijden), zal Hij een uitweg (een oplossing) bereiden (uit iedere moeilijkheid). 
 1.  En Hij zal hem onderhouden vanwaar jullie het niet verwachten. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. Voorwaar, Allah volbrengt zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaaf bepaald. 
 1.  En indien jullie twijfelen aangaande diegenen van jullie vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode, ‘Iddah (voorgeschreven periode) is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die hun periode nog niet hebben gehad (m.a.w. ze zijn nog steeds niet volwassen. Hun ‘Iddah is ook drie maanden). En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen (door Zijn Geboden na te volgen en Zijn Verboden te vermijden), zal Hij (Allah) van het nodige voorzien door Zijn gebod (in dit leven en in het Hiernamaals). 
 1.  Dat is het bevel van Allah (met betrekking tot scheiding en ‘Iddah) dat Hij jullie heeft geopenbaard. En wie Allah vreest (door zich te houden aan Zijn Geboden en Zijn Verboden te vermijden), van hem zal Hij (Allah) zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden. 
 1.  Herbergt haar (de gescheiden vrouwen gedurende hun ‘Iddah) in de huizen waar jullie vertoeven, overeenkomstig jullie middelen (m.a.w. jullie zijn verplicht aan hen te spenderen overeenkomstig jullie mogelijkheden); en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken (dat zij verplicht zijn jullie huizen te verlaten). En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En als zij haar kind voor jullie zogen (na de geboorte) geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid (en op een goede manier); maar als jullie het lastig voor elkaar maken (m.a.w. jullie zijn het niet eens en maken ruzie, bijvoorbeeld als de moeder weigert de baby te laten zogen, of zij vraagt om een onredelijke hoeveelheid geld om dit te doen) laat dan een andere vrouw het kind zogen. 
 1.  Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed (voor zijn gescheiden vrouw en zijn kind). En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven. Allah zal weldra verlichting verlenen na ongemak. 
 1.  Hoeveel steden (bevolking) kwamen niet in opstand (arrogant) tegen het gebod van hun Heer en van Zijn Boodschappers! Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording (m.a.w. kwelling in dit wereldse leven) en kastijdden haar met strenge kastijding (in de Hel in het Hiernamaals). 
 1.  Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag (ongeloof) en het einde (hiervan) was de ondergang (vernietiging in dit leven en eeuwige straf in het Hiernamaals). 
 1.  Allah heeft hun een strenge straf bereid; vreest daarom Allah (door Zijn Geboden te volgen en Zijn Verboden te vermijden), o jullie mensen van verstand, die gelooft! Allah heeft inderdaad een vermaning tot jullie nedergezonden (naar de aarde) (deze Koran). 
 1. (En heeft jullie ook gezonden) Een Boodschapper (Muhammad) die aan jullie de duidelijke woorden van Allah voordraagt (de Koran) ( wat is de waarheid en wat is een leugen, en bevat duidelijke uitleg), opdat hij degenen die geloven en goede daden verrichten uit de duisternis (van polytheïsme en ongeloof) (en hen leiden) in het licht moge brengen (van het Islamitische Monotheïsme); en wie in Allah gelooft en goed doet, hem zal Hij in tuinen toelaten (Paradijs) waar doorheen rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven. Allah heeft hem (de gelovige) inderdaad een voortreffelijk onderhoud geschonken (in het Paradijs). 
 1.  Allah is Hij Die zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks (m.a.w. zeven). Het Gebod daalt in hun midden (hemelen en aarde) neder opdat jullie mogen weten dat Allah macht heeft over alle dingen en dat Allah alle dingen in Zijn kennis omvat. Surat 66 At-Tahrim [Denkende dat iets Verboden is]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  O profeet, waarom verbied jij (voor jezelf) hetgeen Allah voor jou wettig heeft gemaakt? Zoek jij het behagen van jouw vrouwen? En Allah is Ghafur (Meest Vergevingsgezind), Raheem (Meest Genadevol). 
 1.  Allah heeft de ontbinding van jullie (o, Moslims) (onvervulde) eden verplicht gesteld (dat is het voeden van tien arme mensen of hen kleding geven of om een slaaf te bevrijden, maar als jullie je niets van dit kunnen veroorloven, dan is het om drie dagen te vasten) en Allah is jullie beschermer, Maula (Heer, Beschermer, of Verwijderaar van zaken) en Hij is Al-‘Aleem (Alwetend), Al-Hakeem (Alwijs). 
 1. (gedenkt) Toen de Profeet een woord aan een van zijn vrouwen (Hafsah) toevertrouwde en zij het daarna ruchtbaar maakte aan anderen (m.a.w. ‘A’ishah), deelde Allah hem dit mede. Hij (de Profeet) maakte een deel er van bekend (van wat zij ‘A’ishah vertelde) en verzweeg een deel ervan (uit vriendelijkheid). En toen hij het haar (Hafsah) vertelde, zei zij: “Wie gaf jou hiervan kennis?” Hij zei:‘‘Al-‘Aleem (de Alwetende, Al-Khabeer (de van alles op de hoogte), heeft mij er bericht van gegeven.’’ 
 1.  Als jullie beide (vrouwen van de Profeet: ‘A’ishah and Hafsah) jullie tot Allah wenden (over wat jullie hebben gedaan, dit zal beter voor jullie zijn) en jullie hart is reeds hiertoe geneigd (tegenover iets dat de Profeet niet leuk vond)· Maar indien jullie samenspannen tegen hem (Muhammad), dan is Allah zeker zijn beschermer, Maula (Heer, Beschermer), bovendien zijn Jibril (Gabriel), de rechtvaardigen onder de gelovigen en de engelen zijn helpers. 
 1.  Indien hij (de Profeet) van jullie (allebei) scheidt is het mogelijk dat zijn Heer hem betere vrouwen dan jullie zal geven, die Moslims zijn (die zich onderwerpen aan Allah) en onderdanig, gelovig (in Allah en Zijn Profeet), gehoorzaam (aan Allah), berouwvol, vroom, gewend te vasten, (of emigreren voor Allah’s zaak), weduwen of maagden. 
 1.  O jullie die geloven, red jullie zelf en jullie gezinnen (door gehoorzaamheid aan Allah) van het Vuur (Hel), welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn (aangewezen) , hard en streng (wiens taak het is de bewoners van het Vuur te martelen), die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden. 
 1. (Het zal gezegd worden in het Hiernamaals tegen de ongelovigen, in hun toelating tot het Vuur) O, jullie ongelovigen, verontschuldigt jullie vandaag niet! Jullie zal slechts vergolden worden (gestraft) voor hetgeen jullie plachten te doen. 
 1.  O jullie gelovigen, wend jullie tot Allah in oprecht berouw. Het kan zijn dat jullie Heer jullie fouten van jullie zal verwijderen en jullie in tuinen (Paradijs) toelaten waar doorheen rivieren stromen, op de Dag waarop Allah de Profeet (Muhammad) alsmede de gelovigen (liever: Allah zal de Profeet eren en degenen die met hem geloven) niet zal vernederen. Hun licht zal voor hen en van hun rechter handen uitgaan. Zij zullen zeggen: “Onze Heer, volmaak ons licht voor ons [en doof het niet tot dat we veilig over de Sirât (een brug over het Helle Vuur) zijn, dit zeggen zij omdat ze zien dat het licht van de huichelaars uit was gedaan] en vergeef ons; want U heeft macht over alle dingen.’’ 
 1.  O Profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees streng tegen hen. Hun woning (in het Hiernamaals) is de hel en dit is een kwade bestemming! 
 1.  Allah vergelijkt de ongelovigen (welke bewijst dat de familiebanden met de Profeten niemand tot voordeel zullen zijn wie slechte daden begaan) met de vrouw van Noach en met die van Lot. Zij behoorden aan (het beschermheerschap van) twee Onzer rechtvaardige dienaren maar zij waren hun ontrouw (aan hun echtgenoten door hun leer af te wijzen). Daarom baatten haar echtgenoten (Noach en Lot) haar (hun respectievelijke vrouwen) niet tegen (de straf van) Allah, en er werd tot hen gezegd: “Gaat het Vuur in tezamen met degenen die er binnen gaan’’. 
 1.  En Allah vergelijkt de gelovigen (welke bewijzen dat de familiebanden met de ongelovigen niemand zullen schaden wanneer iemand goede daden verricht) met de vrouw van Pharao toen zij zeide: “Mijn Heer! Bouw voor mij een huis bij U in het Paradijs, verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige volk (polytheïsten, boosdoeners en ongelovigen).’’ 
 1.  En (Hij heeft ook een goed voorbeeld gesteld voor de Moslims) met Maryam (Maria, de moeder van Jezus), de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar (de mouw van haar shirt van haar kleding) Onze geest in, Ruh (m.a.w. Gabriel) (Allah beval Gabriel om in haar kleding te ademen en dat is hoe zij ontving) – zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen (aan Allah). Surat 67 Al-Mulk [De Heerschappij]

In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)
 1.  Gezegend is Hij in Wiens Hand het Koninkrijk is (m.a.w. aan Hem behoort de Heerschappij, Bevelen, Verboden en al de Macht) en Die macht heeft over alle dingen, Qadeer (Bekwaam).  1.  Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij jullie moge beproeven wie onder jullie zich het beste gedraagt; en Hij is Al-‘Azeez (de Almachtige, de Onoverwinnelijke), Al-Ghafour (de Vergevingsgezinde).  1.  Hij die de zeven hemelen opeenvolgend heeft geschapen (m.a.w. identiek, de een boven de ander). Jullie kunnen geen tekort zien in de schepping van Ar-Rahman (de Meest Genadige). Kijk dan nog eens (naar de hemel); zien jullie een enkel gebrek?”  1.  Kijk dan weer eens en dan nog eens (de ene na de andere keer), jullie blik zal vermoeid en verzwakt tot jullie terugkeren (niet in staat een fout te vinden).  1.  En voorwaar, Wij hebben de naastbije hemel met lampen versierd (sterren), Wij hebben hem (de lampen) tot een middel gemaakt (meteorieten van vuur) om de Shayatin (Satans, demonen) te verdrijven (om hun te hinderen in het afluisteren) en voor hen hebben Wij de straf van het razende Vuur bereid.  1.  En voor degenen die niet in hun Heer geloven (Allah) is de straf der Hel (bereid), en dat is een slechte bestemming.  1.  Wanneer zij er in worden geworpen, zullen zij haar van woede horen zieden.  1.  Zij (het Vuur) zal bijna barsten van woede (zijn woede naar de ongelovigen). Telkens als een groep er in geworpen wordt, zullen de bewakers er van (de hel) hun vragen: “Kwam er geen waarschuwer tot jullie (om jullie voor deze straf te waarschuwen)?”  1.  Zij zullen zeggen: “Zeker, de waarschuwer kwam tot ons, maar wij verwierpen hem, en zeiden: “Allah heeft niets geopenbaard (naar de Aarde) (geen enkele overlevering); jij verkeert slechts in grote dwaling.”  1.  En zij zullen zeggen: “Indien wij maar geluisterd hadden en ons verstand hadden gebruikt (wat ons verteld was), zouden wij ons niet onder de bewoners van het laaiende Vuur bevinden”  1.  Dan zullen zij hun zonden bekennen; maar de bewoners van het Vuur zijn verre (van genade) (van Allah’s Vergeving).  1.  Waarlijk, degenen die hun Heer in het verborgene vrezen (m.a.w. zij aanbidden Hem zonder Hem te hebben gezien, of de Straf welke Hij gesteld heeft voor de overtreders, en zij blijven weg van Zijn verboden, zelfs wanneer zij niet gezien worden door een ander, m.a.w. ze aanbidden Hem niet voor hun eigen roem), zullen vergiffenis (van Allah) en een grote beloning (Paradijs) ontvangen.  1.  Hetzij jullie je woorden verbergen of openbaar maken, Hij weet wat in (jullie) binnenste is (van de mens).  1.  Zou Hij die schiep niet alles weten (van alle zaken van Zijn schepselen)? Hij is Al-Lateef (het Meest Vriendelijk naar Zijn slaven), Aldoordringend, Al-Khabeer (Alkennend).  1.  Hij is het die de aarde aan jullie onderworpen heeft (vast en stabiel) (m.a.w. makkelijk voor jullie om te lopen, te leven en om landbouw op te verrichten, etc.); wandelt dus op haar paden en geniet van haar gaven. En tot Hem zal de opstanding zijn (van jullie graven).  1.  Voelen jullie je veilig voor Hem (O, ongelovigen van Mekka) Die in de hemel is (Allah), dat Hij jullie niet zal doen verzwelgen als de aarde plotseling begint te schudden? 
 1.  Voelen jullie je veilig voor Hem Die in de hemel is, dat Hij niet tegen jullie een orkaan zal zenden (welke tegen jullie gegooid zal worden)? Dan zullen jullie weten hoe, (streng) Mijn waarschuwing was (m.a.w. zijn resultaat).  1.  En voorzeker loochenden zij die voor jullie waren ook (de boodschap) (Mijn Waarschuwing). Hoe (ernstig) (afschuwelijk) was dan Mijn afkeuring (bestraffing)!  1.  Hebben zij de vogels niet boven hun (hoofden) gezien, die hun vleugels uitspreiden en ineenvouwen? Niemand behalve Ar-Rahman (de Meest Barmhartige) houdt ze tegen, waarlijk, Hij ziet alle dingen.  1.  Waar is jullie leger (helpers en beschermers) dat jullie buiten Allah om zou kunnen helpen (zoals jullie beweren) (zonder de toestemming van Ar-Rahman de Meest Genadevolle, Allah) (als Allah jullie wil schaden) (m.a.w. richt jullie gezichten naar Allah, de Enige die jullie kan helpen, en draai jullie gezichten weg van de valse helpers, wie jullie niet kunnen helpen als Allah jullie wil schaden)? De ongelovigen zijn omhuld door bedrog.  1.  Of wie is er die voor jullie wil zorgen (voedingsmiddelen en goederen) indien Hij Zijn voorziening terughoudt? Neen, zij (de ongelovigen) volharden in opstandigheid en afkerigheid.  1.  Is hij die gebogen loopt (zonder te zien waar hij heengaat), beter geleid of hij die (ziet) rechtop het rechte pad bewandelt (m.a.w. Islamitische Monotheïsme)?  1.  Zeg: “Hij is het, Die jullie schiep, en jullie oren (om te horen) ogen (om te zien) en hart gaf (om te begrijpen); weinig dank (O, ongelovigen) betuigen jullie hiervoor (aan Hem voor wat Hij jullie heeft gegeven). 1.  Zeg: “Hij is het Die jullie vermenigvuldigt op aarde en tot Hem zullen jullie bijeen verzameld worden (in het Hiernamaals).’’ 

 2.  En zij zeggen (de ongelovigen): ‘‘Wanneer zal deze belofte (m.a.w. de Dag der Wederopstanding) vervuld worden, als jullie (O, Moslims) de waarheid spreken?”  1.  Zeg (O, Muhammad): ‘‘De kennis daarvan (van zijn exacte tijd) ligt alleen bij Allah en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer (welke expliciet waarschuwt).  1.  Maar als zij (de ongelovigen) de straf van nabij zullen zien (de bestraffing van de Dag der Wederopstanding), zal het gezicht der ongelovigen zich verduisteren en er zal gezegd worden (tegen hen): ‘‘Dit is (de vervulling van de belofte) wat jullie plachten te vragen (wanneer jullie je profeten uitdaagden, zeggende: “Laat ons je bestraffing zien als je eerlijk bent.’’)!’’  1.  Zeg (O, Muhammad tegen de ongelovigen): ‘‘Vertel mij indien Allah mij en degenen die met mij zijn zou vernietigen (zoals jullie hopen) – veeleer zal Hij ons genadig zijn – wie zal de ongelovigen tegen een pijnlijke straf kunnen beschermen?’’  1.  Zeg: ‘‘Hij is Ar-Rahman (de Meest Barmhartige), in Hem geloven wij en in Hem stellen wij ons vertrouwen (voor al onze zaken). En jullie zullen weldra weten (O, ongelovigen, wanneer jullie de straf van Allah zien) wie in klaarblijkelijke dwaling verkeert.’’  1.  Zeg (O, Muhammad tegen de ongelovigen): ‘‘Vertel mij indien (al) jullie water diep in de aarde wegzakt (en jullie er niet bij kunnen komen), wie zal jullie dan helder stromend (bron) water kunnen brengen (schijnbaar voor jullie ogen)?’’ Surat 68 Al-Qalam [De Pen]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Noen (Arabische letter) [deze letters (Noen, etc.) zijn een van de wonderen van de Koran, en niemand maar Allah (Alleen) kent hun betekenissen]. (Ik zweer) Bij de pen, en bij hetgeen (de engelen) zij schrijven (in het Boek met Verslagen van de daden van een mens). 
 1.  Jij bent (O Muhammad), bij de Gratie (Missie, Boodschap) van jouw Heer, geen krankzinnige (hoor hier is een antwoord van Allah aan de ongelovigen die zeiden dat de Profeet gek was sinds hij de Boodschap van Allah begon te ontvangen). 
 1.  En voorzeker er is een loon voor jou (O Muhammad) dat niet zal ophouden. 
 1.  En voorwaar, jij (O Muhammad) beschikt over een hoogstaand karakter. 
 1.  Jullie zullen zien en zij (de ongelovigen) zullen ook zien. 
 1.  Wie van jullie bezeten is. 
 1.  Zeker, jouw Heer weet het beste wie van Zijn weg afdwaalt en Hij kent het beste degenen die de leiding volgen.
 1.  Dus (O Muhammad) gehoorzaam de loochenaars niet. 
 1.  Zij wensen dat jij toegeeflijk zal worden (m.a.w. zij hopen dat jij zult schikken in religie uit hoffelijkheid, en een aantal dingen welke zij doen in hun religie toestaat), dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden (naar jou toe). 
 1.  En (O Muhammad) gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder. 
 1.  Een lasteraar die rondloopt met roddelpraat (van sommige mensen tegen anderen, wensend hun relaties te verwoesten). 
 1.  Een tegenhouder van het goede, buitensporig, zondig. 
 1.  Die daarnaast ook nog een bruut is (in zijn ontkenning van de Waarheid), een bastaard (van onrechtmatige geboorte). 
 1.  (Hij is ongelovig) omdat hij een bezitter van rijkdom en zonen is (hij werd onrechtmatig en negeerde de Waarheid met arrogantie). 
 1. Wanneer Onze Verzen (van de Koran) aan hem voorgedragen worden, dan zegt hij (liegend tegen hen): “Fabels van de voorvaderen.” 
 1.  Wij zullen hem brandmerken op zijn snuit (neus) (met een teken welke voor eeuwig zal blijven, zodat hij herkent wordt door de mensen voor de slechte daden die hij pleegde) (de bovenstaande Verzen verwijzen naar Al-Waleed bin Al-Mugheera, wie een zeer wrede vijand van de Profeet was). 
 1.  Wij hebben hen beproefd (polytheisten van Mekka) zoals Wij de bezitters van de tuin hebben beproefd, toen zij zwoeren in de morgen van haar vruchten te zullen plukken (zodat zij de vruchten exclusief bezaten en de armen hinderden ervan te eten, terwijl hun vader, voordat hij stierf, iets van het fruit bestemd had voor de armen). 
 1.  Maar zij maakten geen uitzondering (m.a.w. zonder een deel aan de armen te laten welke hun vader had bestemd en zonder te zeggen: “In shaa’ Allah”, “Als Allah het wil.”). 
 1.  Toen ging er een bezoeking (storm) van jouw Heer in haar (de tuin) rond, (vuur) (in de nacht en verbrandde het), terwijl zij sliepen. 
 1.  Zij (de tuinen) werd als een verschroeid stoppelveld (verbrand) (in complete verwoesting). 
 1.  Toen riepen zij tot elkaar in de ochtend. 
 1. (Zeggende): “Gaat (vroeg) deze ochtend naar jullie akkers, als jullie van plan zijn om te oogsten (het fruit).” 
 1.  Zo vertrokken zij (snel), terwijl zij naar elkaar fluisterden. 
 1.  (Zij zeiden:) “Laat er deze dag geen enkele arme (behoeftige persoon) bij jullie binnengaan (in de tuin).” 
 1.  En zij vertrokken die ochtend, vast (en onrechtvaardig) besloten (bepalend de armen te weerhouden om het fruit van de tuin te nemen) om (de armen) te weren (m.a.w. zij hadden volledig vertrouwen in hun macht). 
 1.  Maar toen zij haar (de tuin) zagen, zeiden zij: “Voorwaar, wij zijn zeker dwalenden (we zijn de weg kwijt en kwamen bij een andere tuin, niet de onze)”. 
 1. (Toen zij er zeker van waren toch in hun eigen tuin te zijn, zeiden zij:) “Wij zijn zelfs beroofd (van het fruit, in overeenstemming met onze slechte intenties)” 
 1. (Toen) De meest wijze onder hen zei: “Heb ik jullie niet gezegd dat jullie de Glorie (van Allah) hadden moeten prijzen (ver van iedere slechte intentie die jullie hadden, en dank Hem voor wat Hij jullie gegeven heeft, en zoek Zijn vergeving en zeg: “In shaa’ Allah”, “Als Allah het wil”, deden jullie je wil volgens Allah’s wil?, Dan was niets van dit alles gebeurd!).” 
 1.  Zij zeiden (in berouw): “Heilig is onze Heer (wat ons is overkomen hebben we verdiend): voorwaar, wij waren onrechtvaardig.” 
 1.  Toen keerde de ene groep zich tegen de andere, elkaar verwijten makend. 
 1.  Zij zeiden: “Wee ons! Voorwaar, wij waren buitensporig (hinderden de armen en waren ongehoorzaam aan Allah). 
 1.  Hopelijk zal onze Heer ons een betere (tuin) in plaats van deze geven (nadat we onze zonden toegaven en berouw toonden aan Hem): voorwaar, wij hopen vurig (op vergeving) van onze Heer (het goede wensend dat Hij onze zonden zal vergeven en ons zal belonen in het Hiernamaals).” 
 1.  Zo was de bestraffing (in dit leven voor de mensen die ongehoorzaam zijn aan Allah en niet het deel geven welke Allah gesteld heeft voor de armen van hun weelde). En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker groter (enger), als zij het zouden weten (zij zouden zich afkeren van iedere oorzaak hiervoor)! 
 1.  Voorwaar, voor de Vroomen zijn er bij hun Heer Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs). 
 1.  Zullen (is het mogelijk dat) Wij hen die zich aan Allah hebben overgegeven (gelovigen van het Islamitische Monotheïsme, doeners van rechtvaardige daden) net zo behandelen als de misdadigers (polytheïsten en ongelovigen, etc.)? 
 1.  Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie (zo’n onrechtvaardig oordeel, de rechtvaardigen gelijkstellen aan de ongehoorzamen)? 
 1.  Of hebben jullie een (Hemels) Schrift waar jullie in kunnen studeren (wat jullie zeggen, dat de vrome gelijk is aan de goddeloze)? 
 1. (En dan leren jullie) Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kiezen? 
 1.  Of hebben jullie een verdrag met Ons dat tot aan de Dag der Opstanding geldt, dat er waarlijk voor jullie is wat jullie oordelen? 
 1. (O Profeet) Vraag hun (de afgodenaanbidders) wie van hen daarvoor verantwoordelijk is. 
 1.  Of beschikken zij over deelgenoten (valse goden, die garant staan voor wat zij beweren)? Laat zij dan komen met hun deelgenoten, als zij waarachtig zijn. 
 1.  (Gedenkt) de Dag (der Wederopstanding) waarop de Scheenbeen (van Allah) (Die met niets te vergelijken is) ontbloot zat worden en zij opgeroepen worden om neer te knielen (voor Allah), terwijl zij (de huichelaars, en degenen die bidden om te showen of om een goede reputatie te verkrijgen) daartoe niet in staat zijn (omdat hun rug recht zal zijn – één stuk – en niet in staat zal zijn te buigen). 
 1.  Hun ogen zullen angstig terneergeslagen zijn, vernedering zal hen bedekken. En waarlijk, zij werden opgeroepen (voor het gezamenlijke gebed in de moskee gedurende het wereldse leven) om zich neer te knielen (om te bidden), terwijl zij (nog) gezond waren (maar dit deden zij niet). 
 1.  Laat daarom (O Muhammad) degenen die deze Boodschap (de Koran) loochent aan Mij over. Wij zullen (hun goederen vermeerderen, weelde en kinderen, om) hen langzaam maar zeker te vernietigen, op een manier dat zij het niet merken (m.a.w. deze goederen zijn de reden van hun ramp). 
 1.  En Ik zal hun uitstel geven (Ik zal hun leven doen toenemen, zodat zij hun zonden zullen laten toenemen). Voorwaar, Mijn plan is sterk. 
 1.  Of vraag jij (O Muhammad) van hen een (wereldse) beloning (voor het aan hen overbrengen van de Boodschap van Allah), zodat zij met een schuld worden belast (m.a.w. of is het dat zij de Waarheid negeren omdat ze bang zijn om er een beloning voor te moeten betalen? Nee, het is niet als dat,, omdat jij niet om enige beloning vraagt van hen en jij wacht voor je beloning alleen op Allah)?
 1.  Of is bij hen (kennis) van het onwaarneembare, zodat zij het kunnen opschrijven (volgens dit, wat zij beweren, dat zij beter zijn dan de vromen)? 
 1.  Wees daarom geduldig tot het Oordeel van jouw Heer komt (m.a.w. dat Hij hen meer tijd van leven gaf, respijt – voor een korte tijd – voor jouw overwinning), en wees niet als de Profeet Yôenoes (Jonah, die niet geduldig was en zonder toestemming van Allah zijn stad verliet, teleurgesteld en diep verontwaardigd dat ze zijn Boodschap niet hadden geaccepteerd) – toen hij (tot Allah) riep (m.a.w. hij riep Ons aan voor een snelle bestraffing van zijn mensen) terwijl hij verbolgen was (over zijn mensen). 
 1.  Als hem van zijn Heer geen genade bereikt had, dan was hij zeker op een kwade plaats neer gesmeten (de maag van de walvis) (catastrofistisch), met verwijten beladen (omdat hij wegging zonder de Toestemming van Allah, maar liever accepteert Allah zijn berouw en voorziet middelen voor zijn herstel). 
 1.  Daarna verkoos zijn Heer hem (in een hoge rang, zijn missie aan hem teruggevend) en maakte hem tot één van de rechtschapenen. 
 1.  En bijna zouden degenen die niet geloven jou omwerpen met hun blikken (door haat), wanneer zij de Vermaning horen (de Koran). En zij zeggen: “Voorwaar, hij (Muhammad) is zeker bezeten.
 1.  Terwijl hij (de Koran) niets anders is dan een Vermaning voor de werelden. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina