Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele Koran



Dovnload 0.6 Mb.
Pagina4/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Surat 69 Al-Haqqah [De Verwezenlijking]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


  1.  De verwezenlijking (m.a.w. de Dag de Wederopstanding, wanneer de bestraffing van de ongelovigen plaats zal vinden, terwijl ze dit in het wereldse leven niet accepteerden). 




  1.  Wat is de Verwezenlijking (Hoe zal de Dag der Wederopstanding zijn, aangaande zijn omstandigheden)? 




  1.  En wat doet jou weten (O Profeet) wat de Verwezenlijking is (m.a.w. jij kunt je de grote verschrikking op die Dag niet voorstellen)? 




  1. (De mensen van) De Tsamôed (Profeet Salih’s mensen) en de ‘Ad (Profeet Hud’s mensen) loochenden de ramp, Al-Qari‘ah (het aankomende Uur van Oordeel). 




  1.  Wat de Tsamôed betreft: zij werden vernietigd door een geweldige kracht. 




  1.  En wat betreft de ‘Âd: zij werden vernietigd door een razende, beukende wind. 




  1.  Hij (Allah) liet haar tegen hen woeden, gedurende zeven nachten en acht dagen, achtereenvolgend, waarop jij het volk daar had kunnen zien liggen (dood), alsof zij geveld waren als palmstammen. 




  1.  Zie jij dan nog iemand van hen die is overgebleven (zonder te zijn beëindigd)?




  1.  En Fir‘aun (Farao) en degenen die er vóór hem waren en de (bewoners van) de op hun fundamenten gekeerde steden (de steden van profeet Lot’s mensen) pleegden grote zonden. 




  1.  En zij waren ongehoorzaam aan de Boodschapper van hun Heer. Toen greep Hij hen met een krachtige bestraffing (Hij legde hun een zware bestraffing op). 




  1. Voorwaar, toen het water (Noach’s Vloed) overstroomde (over alle dingen), droegen Wij jullie (de mensheid) (voorvader Noach en zijn familie) in het vaartuig (de ark). 




  1.  Opdat Wij dit (het geval van de overleving van de gelovigen en de verdrinking van de ongelovigen) voor jullie tot een vermaning zouden maken en opdat een aandachtig oor er aandacht aan zou schenken (voor de volgende generaties, door verhalen). 




  1.  Wanneer dan op de bazuin (Trompet) geblazen wordt (door de Engel) met één stoot (de eerste, welke het einde van de wereld zal aangeven). 




  1.  En de aarde en de bergen worden opgetild (van hun plaatsen gehaald) en dan in één klap worden verpulverd. 




  1.  Op die Dag zal de (Grote) gebeurtenis (m.a.w. Wederopstanding) plaatsvinden. 




  1. En de hemel zal splijten, dan wordt zij broos (week, onstabiel en verscheurd). 




  1.  En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich (alle engelen) dragen. 




  1.  Op die dag zullen jullie (o mensen) voorgeleid worden (voor jullie Heer), geen van jullie geheimen zal verborgen blijven. 




  1.  Wat betreft degene die dan zijn boek (de Optelling van daden) in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal (blij) zeggen: “Neemt, en leest mijn boek voor 




  1.  Voorwaar, ik was ervan overtuigd (gedurende mijn wereldse leven) dat ik (op de dag der Oordeel) mijn afrekening zou ontmoeten (ik zal mijn beloning krijgen) ”. 




  1.  Hij zal dan een leven van welbehagen leiden. 




  1.  In een hooggelegen Tuin (het Paradijs). 




  1.  Haar vruchten hangen nabij (makkelijk te pakken). 




  1.  (Er wordt gezegd:) “Eet en drinkt smakelijk (zonder je zorgen te maken dat het voedsel je zou kunnen schaden, en zonder te hoeven plassen of poepen) wegens wat (goeds) jullie hebben verricht in de vroegere dagen (gedurende het wereldse leven) ” 




  1.  En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen (berouwvol): “Wee mij! Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven! 




  1.  En ik weet niet hoe mijn afrekening zal zijn 




  1.  Was de dood maar de beëindiger van alles (m.a.w. ik wenste dat ik niet herrezen terug was gekomen)




  1.  Mijn bezittingen baten mij niet (noch beschermen me in iets tegen Allah’s bestraffing)· 




  1.  Mijn macht (en argumenten om mijzelf te verdedigen) is van mij heengegaan” 




  1. (Allah zal zeggen tegen de engelen-voogden van het Vuur:) “Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek· 




  1.  En doet hem in Djahîm (de Hel) binnengaan. 




  1.  Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is” 




  1.  Voorwaar, hij geloofde niet in Allah, de Geweldige. 




  1.  En hij moedigde niet aan (mensen gedurende dit wereldse leven) tot het voeden van de armen. 




  1.  Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend (om hem te beschermen tegen de Bestraffing). 




  1.  En er is geen voedsel dan etter (van de huiden van de inwoners van het Hellevuur)· 




  1.  Niemand eet dat dan de zondaren (welke volhardden in hun ongeloof). 




  1.  Zo waarlijk zweer Ik bij wat jullie zien. 




  1.  En bij wat jullie niet zien (het ongeziene).




  1.  Voorwaar, het is zeker het Woord (verkondigd door) een nobele Boodschapper (m.a.w. de Heilige Koran is Allah’s Woord, gereciteerd door een geëerde Boodschapper, Muhammad). 




  1.  En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het dat jullie geloven. 




  1.  En het is niet het woord van een waarzegger. Weinig is de lering die jullie er uit trekken (m.a.w. bedenk en onthoud het verschil tussen de woorden van een waarzegger en de woorden van de Profeet.)




  1.  (Het is) een neerzending (op Aarde) van de Heer der Werelden (mensheid, Djinn en alles dat bestaat). 




  1.  En al hij (Muhammad) een paar woorden had verzonnen in Onze Naam (Allah). 




  1.  Dan zouden Wij hem met kracht gegrepen hebben (uit wraak).




  1.  En dan zouden Wij zijn hartslagader doorgesneden hebben (aorta, veroorzaakt onmiddellijke dood).




  1.  En niemand van jullie zou dat voor hem kunnen verhinderen (Onze bestraffing)




  1.  En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een Vermaning voor de Gelovigen. 




  1.  En voorwaar, Wij kennen zeker de loochenaars onder jullie (de Koran, ondanks de helderheid van zijn tekenen). 




  1.  En voorwaar, hij (de Koran) zal voor de ongelovigen zeker een oorzaak van spijt zijn (voor het verlies van het Paradijs op de Dag der Wederopstanding). 




  1.  En voorwaar, het (de Koran) is een zekere Waarheid. 




  1.  Prijs daarom de Naam van jouw Heer, Al-‘Azeem (de Meest Geweldige). 


Surat 70 Ma‘ârij [De Trappen]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


  1.  Een vraagsteller (ongelovige) vroeg (Allah) over een bestraffing (welke hem en zijn mensen zou overkomen, als een test voor Muhammad) die vallen zal (een kwelling). 




  1.  Voor de ongelovigen (welke dit zal overkomen) is er geen afweer tegen. 




  1.  (Die komt) van Allah, de Bezitter van de trappen. 




  1.  (Waarvandaan) de Engelen en de Geest (Gabriel) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is. 




  1.  Volhard daarom geduldig (O Muhammad, met de spotternijen en hun haast voor de Bestraffing) op gepaste wijze (m.a.w. zonder teleurgesteld te zijn, en zonder je klachten aan iemand te uiten behalve aan Allah). 




  1.  Voorwaar, zij zien haar (de bestraffing) van ver weg (zij denken dat het hun nooit zal overkomen). 




  1.  Maar Wij zien haar van nabij (het zal zeker gebeuren). 




  1.  Op die Dag zal de hemel als gesmolten metaal zijn. 




  1.  En zullen de bergen als (vlokken) wol zijn. 




  1.  En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen (over zijn conditie, omdat hij druk is met zijn eigen zaken). 




  1.  Zij kijken naar elkaar (m.a.w. iedereen ziet zijn vrienden, broer, vader, kinderen en familie, maar zal niet met hen praten, noch vragen om hun hulp, omdat niemand van hen in staat zal zijn een voordeel voor de ander te zijn). De misdadiger (zondaar, ongelovige) zal wensen dat hij zich van de bestraffing van die Dag kan vrijkopen met zijn kinderen. 




  1.  En met zijn vrouw en zijn broeder. 




  1.  En zijn bloedverwanten die hem verzorgden. 




  1.  En (hij wenst dat) alleen die er op aarde zijn hem dan redden. 




  1.  Nee, beslist niet (het zal niet zijn zoals je wenst, om gered te worden, o ongelovige)! Voorwaar, zij is de Lazhâ (de Hel). 




  1. Die de hoofdhuid wegrukt (compleet verbrand).




  1.  Zij roept wie zijn rug toekeerde (van het Geloof) en zich afwendde (van gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper) (m.a.w. de Hel zal uitroepen: ‘‘O, Mushrik (O, Polytheïst, ongelovige in de Eenheid van Allah), O, Kafir (O ongelovige in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, Dag der Wederopstanding en in Goddelijke Voorbeschikkingen)) . 




  1.  Die (rijkdommen) verzamelde (weelde) en achterhield (in zijn kluis, om het te houden, zonder de verplichtte liefdadigheid te geven). 




  1.  Voorwaar, de mens is onstandvastig geschapen (angstig en gierig)· 




  1.  Als het kwade (iets slechts of armoede) hem treft is hij teneergeslagen (losgekoppeld, ongeduldig, bang)· 




  1. En als het goede hem overkomt, is hij gierig (houdt hij het achter en geeft niet aan liefdadigheid). 




  1.  Behalve degenen die de shalât (gebeden) verrichten. 




  1.  Degenen die hun shalât (gebeden) blijven onderhouden· 




  1.  En degenen in wier bezittingen een rechtmatig deel is [m.a.w. een gesteld deel als verplichtte liefdadigheid (Zakah)]. 




  1.  Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt (die zijn weelde heeft verloren of arm is en beschaamd is om te vragen). 




  1.  En degenen die van de Dag des Oordeels overtuigd zijn. 




  1.  En degenen die de bestraffing van hun Heer vrezen. 




  1.  Voorwaar, voor de bestraffing van hun Heer is niemand veilig. 




  1.  En degenen die over hun kuisheid waken (m.a.w. privédelen beschermen tegen illegale seksuele daden)· 




  1.  Behalve bij hun vrouwen en de slaven waarover zij beschikken, er wordt hen dan niets verweten. 




  1.  Wie dan daarnaast nog iets zoekt: zij zijn degenen die de overtreders zijn. 




  1.  En degenen die over hun toevertrouwde (Amânah) en hun belofte waken. 




  1.  En degenen die trouw zijn bij hun getuigenissen (zonder liegen, de waarheid achter te houden of feiten te verdraaien). 




  1.  En degenen die waken over hun shalât (regelmatig bidden en op de juiste tijd). 




  1.  Zij zijn degenen die in de Tuinen (het Paradijs) geëerd zullen worden. 




  1.  Wat is er met degenen die niet geloven, dat zij zich naar jou haasten (O Muhammad) (hun nekken naar jou uitstrekken en hun ogen focussen op jou om je te horen, niet om voordeel te verkrijgen, maar met de intentie je te negeren en te bespotten)?




  1. (Zittend) Van rechts en van links, in groepen (van jou, O Muhammad) (pratend en afvragend)? 




  1.  Wenst een ieder van hen dat hij de Tuin der gelukzaligheid (het Paradijs) binnengevoerd wordt? 




  1.  Nee! Voorwaar, Wij hebben hen geschapen van wat zij weten (m.a.w. waardeloze vloeistof, daarom, hoe kunnen zij verwachten het Paradijs te betreden behalve door de wil van hun Schepper?!)




  1.  Ik zweer bij de Heer van de opgang (van o.a. de zon) en de ondergang (alle driehonderd en vijfenzestig punten van zonsopgang en zonsondergang) dat Wij zeker over de macht beschikken 




  1. (Wij zijn in staat) Om hen te vervangen (door anderen die) beter dan hen zijn en Wij zijn niet zwak (noch zijn Wij onbekwaam, als We dit willen kan niemand Ons stoppen). 




  1.  Laat hen maar opgaan (in hun ijdele bezigheden) en laat hen spelen (in het wereldse leven) tot zij de Dag van hen, die hen aangezegd was, ontmoeten. 




  1.  Op de Dag waarop zij zich haastig uit hun graven spoeden, alsof (in het wereldse leven) zij zich naar afgodsbeelden spoeden (m.a.w. zoals in het verleden, wanneer iedere keer als een nieuwe afgod was gecreëerd, zij zich er naar toe haasten, om onder degenen te zijn die het eerste aanbidden). 




  1.  Hun blikken angstig teneergeslagen, overladen met vernedering. Dit is de Dag die jullie werd aangezegd. 



Surat 71 Nôeh [De Profeet Noach]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


  1.  Voorwaar, Wij hebben Nôeh tot zijn volk gezonden (en zeiden tot hem): “Waarschuw jouw volk voordat er een pijnlijke bestraffing tot hen komt.” 



  1.  He zei: “O mijn volk, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer. 




  1.  Aanbid Allah (Alleen) en vreest Hem (m.a.w. Zijn Bestraffing, en wees plichtsgetrouw aan Hem) en gehoorzaamt mij. 




  1.  Dan zal Hij (Allah) jullie zonden vergeven en jullie uitstel geven (van jullie dood) tot een vastgesteld tijdstip. Voorwaar, wanneer het tijdstip van Allah komt (m.a.w. de dood), zal het niet worden uitgesteld. Als jullie dat wisten (zouden jullie je haasten naar geloof en gehoorzaamheid).!”




  1.  Hij (Nôeh) zei: “Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht opgeroepen (m.a.w. in het geheim en openlijk, voor hun om de leer van het Islamitische Monotheïsme te accepteren). 




  1.  Maar mijn oproep deed hun vluchten (van de Waarheid) slechts toenemen. 




  1.  En voorwaar, telkens wanneer ik hen opriep (om in U te geloven, zodat hun geloof een reden heeft) opdat U hen zou vergeven, stopten zij hun vingers in hun oren en bedekten zij (hun gezichten) met hun kleding en bleven zij (in hun afwijzing) uiterst hoogmoedig. 




  1.  Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen. 




  1.  Vervolgens heb ik hun (soms) waarlijk openlijk toegesproken en hun (andere keren) vertrouwelijk toegesproken, heimelijk. 




  1.  Toen zei ik (tegen hun): ”Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind. 




  1.  Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden. 




  1.  En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken. 




  1.  Wat is er met jullie, dat jullie de Grootheid van Allah niet vrezen (en Zijn Macht)? 




  1.  Terwijl Hij jullie waarlijk in (verschillende) fasen heeft geschapen (m.a.w. eerst Nutfah, dan ‘Alaqah en dan Mudghah). 




  1.  Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen in lagen heeft geschapen? 




  1.  En Hij heeft daarin de maan (reflecterend) geplaatst als een licht en de zon als een (brandende) lamp (bron van licht en warmte)? 




  1.  En Allah heeft jullie als schepselen (jullie eerste voorvader - Adam) voortgebracht uit (stof van) de aarde. 




  1.  Daarna keert Hij jullie in haar (de aarde) terug en brengt Hij jullie weer tevoorschijn (op de Dag der Wederopstanding). 




  1.  En Allah heeft voor jullie de aarde als een tapijt uitgespreid (om jullie daarin te wikkelen). 




  1.  Opdat jullie haar over brede wegen bereizen (omdat, als Allah de aarde niet wijds had gemaakt, jullie niet in staat waren om wegen te bouwen, noch stabiele huizen, en jullie zouden niet in staat zijn het land te verbouwen). 




  1.  Nôeh zei: “Mijn Heer, zij (mijn mensen) gehoorzamen mij niet, en zij volgen degene (de leiders van fouten) wiens bezit en kinderen voor hen slechts verlies vermeerdert (m.a.w. misleiding in het wereldse leven en bestraffing in het Hiernamaals). 




  1.  En zij (de leiders van de fouten) beraamden een grote list. 




  1.  En zij zeiden (tegen de mensen): ‘Verlaat jullie goden niet en verlaat Wadd niet, en niet Soewâ’a, en niet Yaghôets en Ya’ôeq en Nasr’ (Dit waren de namen van de afgoden welke ze gewend waren te aanbidden in plaats van Allah, afgeleid van de namen van rechtschapen mensen, van wie na hun dood, hun mensen hun veranderden in afbeeldingen en standbeelden om mensen aan te moedigen Allah te gehoorzamen. Met het verstrijken van de tijd, begonnen mensen deze standbeelden en afbeeldingen te aanbidden.)




  1.  En waarlijk, zij deden velen dwalen. En (o Allah) doe voor de onrechtplegers (ongelovigen, polytheïsten en boosdoeners) slechts de dwaling toenemen.




  1.  Vanwege hun zonden werden zij verdronken en daarna in de Hel gevoerd. En zij vonden buiten Allah om voor zich geen helpers. 




  1.  En Nôeh zei: “Mijn Heer, laat op de aarde geen enkele ongelovige in leven (rondzwerven).




  1.  Voorwaar, als U hen (in leven) laat, zullen zij Uw dienaren doen dwalen en zij brengen niets voort dan losbandige ongelovigen. 




  1.  Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnentreedt als gelovige, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En doe voor de onrechtplegers slechts de vernietiging toenemen.


Surat 72 Al-Djinn [De Djinn]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


  1.  Zeg (O, Muhammad): “Het is aan mij geopenbaard dat een aantal (tussen de drie en tien) Djinn’s heeft meegeluisterd (naar deze Koran), waarop zij zeiden: “Voorwaar, Wij hebben een verbazingwekkende Koran gehoord (m.a.w. Recitatie).




  1.  Hij (de Koran) leidt tot het juiste, toen geloofden wij erin, en wij zullen nooit één deelgenoot (in aanbidding) aan onze Heer (Allah) toekennen. 




  1.  En dat de Majesteit van onze Heer Verheven is, Hij heeft Zich geen echtgenote genomen en geen zoon. 




  1.  En dat de dwazen onder ons (m.a.w. Satan of de polytheïsten onder de Djinn) plachten leugens te vertellen over Allah (dat Allah een vrouw en een zoon heeft). 




  1.  En dat wij dachten dat de mens en de Djinn’s nooit leugens over Allah zouden vertellen. 



  1.  En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de Djinn’s, wat hun zondigheid vermeerderde (en in zonde en in dwaasheid) (hier is een sterke waarschuwing voor degenen die hulp zoeken van tovenaars of waarzeggers, of hun toevlucht zoeken bij iemand anders behalve in Allah alleen). 




  1.  En dat zij (de ongelovigen onder de mensen) dachten zoals jullie dachten (O, Djinn): dat Allah nooit iemand zou doen opstaan. 




  1.  En dat wij hebben gevraagd naar de hemel ( te mogen gaan); toen vonden wij dat zij vol was met strenge bewakers en brandende vlammen. 




  1.  En dat, wij vroeger (vóór de Koran) op geheime plaatsen (in de hemel) zaten om mee te luisteren (stelen) (van de engelen, en dan overbrachten wat we hoorden aan de waarzeggers), maar wie nu (probeert) wil meeluisteren treft een pijl van vuur die op hem loert (naar hem kijkt in een hinderlaag om hem te kunnen branden). 




  1.  En dat wij niet weten (daarom) of er kwaad bedoeld wordt voor degenen die op aarde zijn, of dat hun Heer hun rechte Leiding wil geven (omdat de afschrikking van het horen met meteoren en engelen niet kan gebeuren tenzij er een grote bestraffing is dat de mensen zal overkomen van de mensen van Allah of een Boodschapper die komt met leiding en overleveringen voor mensen). 




  1.  En dat er onder ons rechtschapenen zijn, en er onder ons zijn die dat niet zijn. Wij waren op verschillende wegen (m.a.w. wij waren groepen die verschillende religieuze leerstellingen volgden). 




  1.  En dat wij er van overtuigd zijn (m.a.w. wij geloven en zijn zekerder geworden) dat wij op de aarde Allah nooit kunnen ontkomen (als Hij ons wil straffen) en dat wij nooit van Hem kunnen wegvluchten (als Hij wil dat wij voor Hem staan of om ons te straffen). 




  1.  En dat, toen wij over de rechte Leiding (deze Koran) hadden gehoord, wij erin geloofden. En wie in zijn Heer gelooft; hij zal geen vermindering (van beloning) en geen vermeerdering (van zondigheid) vrezen. 




  1.  En dat er onder ons zijn die zich aan Allah hebben overgegeven, en er onder ons zijn die afwijken (van het rechte Pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben.




  1.  Maar wat de afwijkenden betreft (ongelovigen die afdwalen van het Rechte Pad); zij zijn brandhout voor de Hel. 




  1.  (En Allah zegt:) Als zij (de ongelovigen onder de mens en Djinn) op het rechte Pad zouden zijn gebleven (m.a.w. Islam), dan zouden Wij hun overvloedig water (regen) te drinken gegeven hebben (m.a.w. veel weelde en goederen). 




  1.  Om hen daarmee te beproeven (de weelde, of zij Allah zullen danken voor waar hij hen in voorziet). En wie zich afwendt van de gedachtenis van zijn Heer (m.a.w. de Glorieuze Koran – en niet zijn wetten en bevelen uitvoert), die voert Hij naar een zware bestraffing (m.a.w. de Hel). 




  1.  En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah (Alleen) toe: roept dan naast Allah niet één aan. 




  1.  En voorwaar, wanneer de dienaar van Allah (Muhammad) in de shalât staat en Hem aanroept (Allah –in gebed), dan bedelven zij (de Djinn) hem bijna (de een over de ander plakkend, en ze vallen bijna over hem) (om naar de recitatie van de Profeet te luisteren). 




  1.  Zeg (O, Muhammad): “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe.”




  1.  Zeg (O, Muhammad): “Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen (noch schade te voorkomen welke Allah voor jullie heeft voorbeschikt) en niet om Leiding te geven.” 




  1.  Zeg (O, Muhammad): “Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden (als ik Hem ongehoorzaam zou zijn) en ik zal nooit naast Hem een toevluchtsoord vinden.




  1.  (Ik vind een toevluchtoord) van Allah slechts door de verkondiging van Zijn Boodschappen (van de Waarheid) (m.a.w. het overbrengen van wat Allah mij heeft opgedragen) (van het Islamitische Monotheïsme). En wie opstaat tegen Allah en Zijn Boodschapper: voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd.”




  1.  Wanneer zij dan zien wat hun is aangezegd (op de Dag der Vergelding), dan zullen zij weten wie de zwakste helpers heeft (de ongelovigen, die geen helpers hebben, of de gelovigen wiens Helper Allah is?) en het kleinst in aantal is (m.a.w. de ongelovigen die met weinigen zijn, of de engelen, de soldaten van Allah? Dus wie zal die Dag het grootst in aantal troepen zijn?). 




  1.  Zeg (O Muhammad): “Ik weet niet of het (de bestraffing) nabij is, wat jullie aangezegd is, of dat mijn Heer het nog lang uitstelt. 




  1. (Hij Alleen is) De Kenner van Ghaib het onwaarneembare, Hij maakt voor niemand het onwaarneembare, Ghaib dat bij Hem is zichtbaar.”




  1.  Behalve aan een Boodschapper (van onder de mensheid) (Hij informeert hem van het ongeziene zoveel als Hij wil) die Hem welgevallig is, en voorwaar, dan laat Hij vóór hem en achter hem wachters (engelen) gaan (om hem te beschermen en de Boodschap van de Djinn tegen het stelen ervan en het doorgeven ervan aan waarzeggers). 




  1.  Om (de Boodschapper van Allah) te doen weten dat zij (de Boodschappers voor hem) (oprecht als hij doet) de Boodschappen van hun Heer overbrachten (en dat hij geleid is zoals zij geleid zijn door Allah’s engelen). En Hij (Allah) omvat (met Zijn Kennis) wat er bij hen is (aan regels en wetten etc., beide schijnbaar of geheim) en Hij (Allah) somt (kent) alle zaken nauwkeurig op (m.a.w. er zijn geen geheimen voor Allah). 




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina