Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina6/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Surat 77 Al-Mursalat [De Uitgezondenen]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Bij de met goedheid (de winden) uitgezondenen. 
 1.  Bij de met spoed voorspoedenden. 
 1.  En bij de verspreid (winden) verspreidenden (wolken en regen). 
 1.  Bij de scheidend (Versen van de Koran) scheidenden (het goede van het slechte). 
 1.  Bij de doorgevenden (engelen) van de Vermaning (van Allah) (aan de Boodschappers van Allah). 
 1.  Als een (de Koran) afwijzing van verontschuldigingen (voor Allah om de mensen te martelen die het niet volgden en om alle excusen van mensen af te snijden sinds Hij de Koran naar hen gezonden heeft en zij deze niet volgden) of als een waarschuwing (voor de mensheid). 
 1. Voorwaar, wat jullie is aangezegd, zal zeker geberuen. 
 1.  Wanneer dan de sterren gedoofd worden. 
 1.  En wanneer de hemel gespleten wordt. 
 1.  En wanneer de bergen verpulverd worden.
 1.  En wanneer voor de Boodschappers de tijd vastgesteld is (om tegen hun mensen te getuigen). 
 1.  (Er wordt gezegd:) “Tot welke (grote en verschrikkelijke) dag is er uitstel uitstel gegeven (voor de boodschappers) (voor het oordeel tussen hen en hun mensen)?” 
 1.  Tot de Dag van de Beoordeling (onder de mensen). 
 1.  En wat doet jullie weten (O mensheid) wat de Dag van de Beoordeling is (en hoe het zal zijn) (m.a.w. jullie kunnen je zijn verschrikking en strengheid niet voorstellen)? 
 1.  Wee de Dag de loochenaars (van de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  Hebben Wij de vroegeren niet vernietigd (van de voorgaande naties, omdat zij de boodschappers afwezen, zoals de mensen van Noach, ‘Ad en Thamoud deden)? 
 1.  Waarna Wij hen deden opvolgen (in vernietiging) door de lateren (die als zij waren in liegen en ongehoorzaamheid)? 
 1.  Zo behandelen Wij de misdadigers (polytheïsten, en ongelovigen van Mekka die de Profeet afwezen). 
 1. Wee die Dag de loochenaars (op de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  Hebben Wij jullie (O ongelovigen) niet uit een onaanzienlijk water (sperma) geschapen? 
 1.  Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats (de baarmoeder). 
 1.  Tot een bekend tijdstip (die van zwangerschap, waarvan Allah alleen de exacte tijd kan bepalen en weten). 
 1.  Wij beschikten (erover) (het te creëren, het vorm te geven en het uit de baarmoeder van de moeder te halen als een levende baby) en Wij zijn de beste Beschikkers. 
 1.  Wee die Dag de loochenaars (van Onze Macht)! 
 1.  Hebben Wij de aarde niet tot een plaats van verzameling gemaakt? 
 1.  Zowel (m.a.w. dat omvat) voor levenden (in hun huizen) als doden (in hun graven)? 
 1.  En Wij plaatsten daarop stevige bergen (onwrikbaar en diep verankerd, zodat de aarde niet schudt onder jullie voeten) en Wij schonken jullie helder water. 
 1.  Wee die Dag de loochenaars (van alle goede zaken en gunsten)! 
 1. (Het zal gezegd worden tegen de ongelovigen op de Dag der Wederopstanding): “Gaat naar dat (het Hellevuur) wat jullie plachten te loochenen (in het wereldse leven)!” 
 1.  Gaat naar een schaduw (van opstijgend Hellevuur rook en gescheiden) die drie kolommen heeft (van rook), 
 1.  Die geen schaduw geeft en die niet baat tegen het vlammende Vuur. 
 1.  Zij (de Hel) werpt (grote) vonken als kastelen. 
 1.  Alsof zij gele kamelen waren (Arabieren in het verleden gebruikten het woord ‘kamelen’ als een synoniem voor kastelen in hun gedichten). 
 1.  Wee die Dag de loochenaars (de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  Dit is een Dag waarop zij (de ongelovigen) niet spreken (met woorden welke hun tot voordeel zullen zijn). 
 1.  En er wordt hun niet toegestaan zich te verontschuldigen (omdat ze geen excuus hebben voor hun ongeloof).
 1.  Wee Die Dag de loochenaars (de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  Dit is de Dag van de Beoordeling. Wij verzamelen jullie en de vroegeren (op die Dag zal Allah oordelen onder alle mensen).
 1.  Als jullie dan een list hebben (plot, om te vluchten van de bestraffing van Allah), voert die dan uit (om jullie zelf te redden van de marteling van Allah, als jullie dit daadwerkelijk kunnen).
 1.  Wee die Dag de loochenaars (van de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  Voorwaar, de vromen (die Allah vreesden in het wereldse leven door Zijn Geboden te volgen en Zijn verboden te vermijden) verkeren in schaduwen (van bomen) en bij bronnen (van stromend water). 
 1.  En er zijn vruchten die zij wensen. 
 1.  (Er wordt gezegd:) “Eet en drinkt smakelijk (met genoegen) voor wat (rechtvaardige daden in het wereldse leven) jullie plachten te verrichten.” 
 1.  Voorwaar, zo (met zo’n genereuze beloning) belonen Wij de weldoeners. 
 1.  Wee die Dag de loochenaars (van de Dag der Wederopstanding)! 
 1. (O jullie ongelovigen)! Eet en geniet even (in dit wereldse leven): voorwaar, jullie zijn misdadigers (polytheïsten, zondaars). 
 1.  Wee die Dag de loochenaars (van de Dag der Wederopstanding)! 
 1.  En wanneer er tot hen gezegd wordt (in het wereldse leven): “Buigt jullie (in de shalât) (in gebed),” dan buigen zij niet (sterker, zij volharden in hun arrogantie en koppigheid).  1.  Wee die Dag de loochenaars (van de Verzen van de Koran van Allah)! 
 1. (als zij niet geloven in deze Koran) In welk Woord na hem (verklaring - boek) (de Koran) zullen zij dan geloven?

Surat 78 An-Naba’ [De Aankondiging]

In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)
 1.  Waarover stellen zij (de ongelovigen) elkaar vragen? 
 1.  Over de geweldige aankondiging (m.a.w. de Koran welke de Wederopstanding benoemd, welke de ongelovigen afwijzen). 
 1.  Waarover zij (de ongelovigen) redetwisten (m.a.w. ze zijn erover in twijfel en wijzen het af). 
 1.  Nee (het is niet zoals jullie ongelovigen denken)! Zij zullen het weten (het resultaat van hun afwijzing van de Dag der Wederopstanding). 
 1.  Nogmaals nee, zij zullen het weten (en er achter komen, nadat zij hun kwelling hebben ontvangen, dat Muhammad eerlijk was tegen hen in zijn waarschuwing). 
 1.  Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt (als een bed)? 
 1.  En (hebben Wij niet gemaakt) de bergen als pinnen (zodat de Aarde gestabiliseerd is en niet schudt onder jullie voeten vanwege de hoge snelheid van zijn beweging)? 
 1.  En Wij hebben jullie in paren geschapen (man en vrouw). 
 1.  En Wij hebben voor jullie slaap gemaakt (als een middel), als rust (van jullie lichamen door de pauze van jullie werk gedurende de nacht, zodat jullie lichamen niet instorten). 
 1.  En Wij hebben de nacht als een bedekking gemaakt. 
 1.  En Wij hebben de dag (een middel) gemaakt om levensonderhoud te zoeken. 
 1.  En Wij hebben boven jullie zeven hechte hemelen gebouwd. 1.  En Wij hebben daarin een stralende lamp geplaatst, Siraj (lamp, bron van licht en warmte, m.a.w.de zon). 
 1.  En Wij hebben uit de wolken (die klaar zijn om te regenen) stromend water gezonden.
 1. Opdat Wij daarmee graan (voor de mensen om te eten) en planten (voor de dieren om te eten) voortbrengen. 
 1.  En dichtbegroeide tuinen. 
 1.  Voorwaar, de Dag van de Beoordeling is op een vastgesteld tijdstip. 
 1.  De Dag waarop de bazuin (Trompet) wordt geblazen zullen jullie komen, groep na groep. 
 1.  En de hemel wordt geopend en zij heeft vele poorten (voor de engelen om naar beneden te komen). 
 1.  En de bergen worden verpulverd en worden tot luchtspiegelingen. 
 1.  Voorwaar, de Hel (op die Dag) is als een hinderlaag (voor de ongelovigen, en zal een plaats van hinderlaag voor hen zijn). 
 1.  Een bestemmingsoord voor de overtreders (Hel). 
 1.  Zij verblijven eeuwig daarin (in de Hel). 
 1.  Zij zullen daarin geen koelte (om zichzelf af te koelen van de warmte van de Hel) en geen drank proeven (om hun dorst te lessen).  1. Behalve kokend water en etter (dat zal komen uit de huid van de bewoners van het Vuur). 
 1. (Dit is) Als (eerlijke en) passende vergelding (in overeenstemming met hun kwade misdaden). 
 1. (Omdat) Voorwaar, zij verwachtten nooit een afrekening (voor hun zonden, ze waren niet bang voor de Dag van het Oordeel, en ze begingen geen goede daden welke hun tot voordeel zouden kunnen zijn op die Dag).
 1.  En loochenden Onze Verzen, Ayat (Verzen, Tekenen, Bewijzen) geheel. 
 1.  En Wij hebben alle zaken in een Boek opgesomd. 
 1.  Proeft daarom (o, ongelovigen, de resultaten van jullie kwade daden) de straf, en er is voor jullie geen vermeerdering, behalve van de bestraffing. 
 1.  Voorwaar, voor de vromen (en rechtvaardigen, die Allah vrezen en goede daden verrichten welke Allah heeft opgedragen en weg blijft van kwaadaardige daden welke Hij heeft verboden) is er een overwinning (het Paradijs). 
 1.  Tuinen en druivenstruiken. 
 1.  En jeugdige gezellinnen (Vrouwen), gelijk in leeftijd (volwassen). 
 1.  En een gevulde beker (van een prachtige wijn welke jullie niet dronken maakt).  1.  Zij horen daar geen Laghw (vieze, ijdele, kwaad- spraak) onzin en leugens. 
 1. (Dit alles is) Als een beloning van jouw Heer, als afrekenende gift (in overeenstemming met het beste van hun goede daden). 
 1. (Van) De Heer der hemelen en der aarde en wat er tussen beide is, Ar-Rahman (de Meest Barmhartige). Zij (de mensen) zijn niet in staat Hem aan te spreken (op de Dag der Wederopstanding behalve door Zijn Toestemming). 
 1.  Op die Dag staan, Ar-Ruh de Geest (engel Gabriël) en de Engelen in rijen opgesteld. Zij spreken niet, behalve aan wie Ar-Rahman (de Meest Barmhartige) toestemming verleent en die zegt wat juist is. 
 1.  Dat is de Dag van de Waarheid (welke zeker zal komen). Laat wie wil daarom een terugkeer naar zijn Heer afleggen (door Hem te gehoorzamen in dit wereldse leven). 
 1.  Voorwaar, Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing op de Dag dat de mens zal kijken (naar het resultaat van) naar wat zijn handen vroeger bedreven (aan daden), en waarop de ongelovige zal zeggen: “O wee, was ik maar aarde (en was ik maar niet herrezen om deze kwellingen te ondergaan).” 


(79) Surat An-Nazi‘at [De Uitrukkenden]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Bij de hard uitrukkenden (engelen) (die fel en gewelddadig de zielen van de ongelovigen nemen op het moment van de dood).
 1.  Bij de zacht uittrekkenden (engelen)(die voorzichtig de zielen van de rechtvaardige gelovigen nemen op het moment van de dood). 
 1.  Bij de snel uitvoerenden (engelen)(die van de hemel neerkomen naar de aarde en opstijgen van de aarde naar de hemel). 
 1. De snel voorbijstrevenden (engelen) (om Allah’s Bevelen uit te voeren). 
 1.  De uitvoerenden (engelen) van een bevel (zij beslechten de Bevelen van hun Heer, met betrekking tot de wereldse zaken welke Allah hen opdraagt te doen), (dat jullie ongelovigen allemaal zullen worden herrezen om jullie afrekening te ontvangen). 
 1.  Op de Dag waarop de bevende doet beven (na het eerste blazen op de Trompet en gedurende welke iedereen zal sterven). 
 1.  Zal deze gevolgd worden door de (tweede) beving (een tweede blazen, gedurende welke iedereen zal worden herrezen). 
 1.  De harten (van de ongelovigen) zullen op die Dag bonzen (met vrees, paniek en angst). 
 1.  Hun ogen zullen angstig teneergeslagen zijn. 
 1.  Zij zeggen (de ongelovigen gedurende het wereldse leven): “Zullen wij zeker worden teruggebracht in de vorige staat (m.a.w. levend)? 
 1.  Als wij (na onze dood) vergruisde beenderen zijn geworden (hoe is het dan mogelijk om weer tot leven te komen)?” 
 1.  Zij zeggen: “Dat is dan (als we echt weer tot leven komen) een (rampzalige) verliesgevende terugkeer (omdat het onmogelijk is om de bestraffing te ontlopen)”. 
 1. En voorwaar, het zal slechts één enkele stoot zijn (m.a.w. het tweede blazen op de Trompet). 
 1.  En dan staan zij op het aardoppervlak (levend na hun dood). 
 1.  Heeft het verhaal van Mozes jou bereikt (O Muhammad)? 
 1.  Toen zijn Heer hem riep in de heilige vallei van Thoewa. 
 1. (O Mozes) (Allah zei:) “Ga naar Fir’aun: (de Farao) voorwaar, hij was in overtreding (in misdaad, zonden, polytheïsme, ongeloof)”. 
 1.  En zeg tot hem: “Heb jij de wil om jezelf te reinigen (van zonde, en om te geloven in de Almachtige Allah)? 
 1.  En dat ik jou tot jouw Heer zal leiden, zodat jij (Hem) vreest (m.a.w. om vroom te worden en te stoppen met het begaan van zonden en overtredingen, en dat je wrede hart zacht zal worden)?” 
 1.  En hij (Mozes) toonde hem de grote Tekenen (wonderen) (het wonder van zijn staf die een grote slang wordt). 
 1.  Maar hij (de Farao) loochende en was ongehoorzaam. 
 1.  Vervolgens draaide hij zich om (van Mozes) en vluchtte. 
 1.  Toen verzamelde hij (zijn tovenaars) en riep uit. 
 1.  En zei: “Ik ben jullie heer, de hoogste”. 
 1.  En Allah greep hem met de bestraffing ( op de Laatste Dag in het Vuur)voor het eerste en het laatste (van wat hij zei) (en ook in het wereldse leven, door verdrinking in de Rode zee). 
 1.  Voorwaar, daarin is zeker onderricht (voorbeeld, vermaning, waarschuwing) voor wie (Allah) vreest. 
 1. (O ongelovigen dat jullie de Dag der Wederopstanding belasteren) Is de schepping van jullie (na de dood) moeilijker dan die van (de schepping van) de hemel die Hij (Allah) gebouwd heeft (boven jullie zonder pilaren)? 
 1.  Hij verhief haar (de hemel) en vervolmaakte haar.
 1.  En Hij maakte haar (de hemelen) nacht duister (m.a.w. laat het gehele universum zinken in duisternis) en Hij maakte (uit deze duisternis) haar dag licht (door de atmosfeer die de stralen laat zien, die onzichtbaar zijn totdat ze de atmosfeer bereiken welke hen transformeert tot licht, en dat is waarom de zon buiten de atmosfeer op een donkere, blauwe schijf lijkt.). 
 1.  En daarna spreidde Hij de aarde uit (en maakte zijn vorm als een struisvogelei). 
 1.  En Hij bracht uit haar (de aarde) haar water (welke voortkomt uit vulkaangassen, welke de wolken vormden door de lagere temperatuur in de hogere lagen van de atmosfeer, en daardoor regenen deze wolken dit water wat vandaag de dag op aarde is) en haar planten tevoorschijn (m.a.w. landbouw welke komt van vulkanische bodem).
 1.  En Hij verstevigde de bergen (op de aarde als klossen, om de aarde stabiel te maken bij de hoge rotatiesnelheid). 
 1. (Dit alles deed Allah) Als een voorziening voor jullie en voor jullie vee. 
 1.  Wanneer dan de overweldigende gebeurtenis plaatsvindt (m.a.w. het tweede blazen op de Trompet en de Dag der Wederopstanding). 
 1.  Op die Dag zal de mens zich herinneren wat hij bedreef (gedurende het wereldse leven, m.a.w. goede of slechte daden). 
 1.  En de Hel zal getoond worden aan wie ziet (m.a.w. voor iedereen). 
 1.  Wat betreft degene die overtrad (in ongeloof, zonden), 
 1.  En de voorkeur gaf aan het wereldse leven (door zijn lusten te volgen en onverschillig te zijn over het Hiernamaals). 
 1.  Voorwaar, de Hel is (zijn) de verblijfplaats! 
 1.  En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield (om deze reden) van slechte begeerten. 
 1.  Voorwaar, het Paradijs is (zijn) de verblijfplaats. 
 1.  Zij (de ongelovigen) vragen jou (O Muhammad) naar het Uur (van de Laatste Dag (spottend): “Wanneer zal het plaatsvinden?” 
 1.  Hoe kan jij dat noemen. 
 1.  Bij jou Heer (Alleen) is de kennis daarover. 
 1.  Voorwaar, jij (O Muhammad) bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. 
 1.  Op de Dag dat zij het (Uur) zien (het Uur van de Wederopstanding), zal het zijn (voor hun) alsof zij slechts een avond of de morgen op de aarde verbleven (in het wereldse leven). 

(80) Surat ‘Abasa [Hij Fronste]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Hij (Muhammad) fronste en wendde zich af. 
 1.  Omdat de blinde (‘Abd Allah bin Umm-Maktum) tot hem kwam (vragend om advies, terwijl de Profeet erg druk was, prekend tot iemand of sommigen van de Quraish stamhoofden). 
 1.  En wat doet jou het weten, misschien wilde hij zich reinigen (van zonden) (door jouw advies). 
 1.  Of zich laten onderrichten en zou het onderricht hem baten. 
 1.  Wat betreft degene (de leiders van de Quraish) die zich behoefteloos waant (om vermaning van jou te ontvangen en door jouw prediking). 
 1.  Aan hem schenk jij alle aandacht (door naar hem te luisteren). 
 1.  Terwijl jij niet verantwoordelijk bent als hij zich niet reinigt (omdat jij alleen een Boodschapper bent die Allah’s Boodschap overbrengt, terwijl het leiden van mensen behoort tot Allah alleen). 
 1.  Maar wat betreft degene die haastig tot jou kwam (met echte ijver om kennis). 
 1.  En hij vreest (Allah) (in zijn hart) (m.a.w. hopend op Allah’s barmhartigheid en Allah’s bestraffing vrezend). 
 1.  Aan hem schenk jij geen aandacht (aan een ander). 
 1.  Nee (O Profeet van Allah)! Voorwaar, het is (deze Surah, Vers - Koran) een Vermaning (aan jou en wie vermaand wil worden). 
 1.  Laat wie het wil er lering uit trekken (m.a.w. Allah’s Naam noemen, en Zijn leringen volgen welke zijn benoemd in Zijn Overlevering, de Koran). 
 1.  (Geschreven) (Deze Koran) op edele bladen. 
 1.  Verheven (verheerlijkt) en gereinigd (ver van iedere wijziging en vervorming). 
 1.  Door de handen van schrijvers (engelen). 
 1.  Edel (nobel in hun ethiek), deugdzaam (in hun daden en gehoorzaamheid). 
 1.  Verdoemd is de (ongelovige) mens. Hoe ondankbaar is hij (aan Allah, zijn Heer)! 
 1. (Heeft hij niet gezien) Waaruit heeft Hij hem geschapen? 
 1.  Hij heeft hem uit een druppel, Nutfah geschapen(druppel sperma) en daarna voor hem beschikt (in fases: van druppel sperma tot ‘Alaqa, dan tot Mudgha, dan tot beenderen, dan bekleedt Hij de beenderen met vlees, dan blaast Hij de geest in hem).
 1.  Daarna vergemakkelijkt Hij voor hem de Weg (uit de baarmoeder van zijn moeder). 
 1.  Vervolgens doet Hij hem sterven en doet Hij hem begraven. 
 1.  Daarop, als Hij (Allah) het wil, wekt Hij hem op.
 1.  Nee (het is niet zoals de ongelovige beweert, dat hij de verplichtingen heeft vervuld om hem bij Allah te plaatsen), (Waarlijk) hij heeft nog niet verricht wat Hij hem opdroeg (m.a.w. te geloven in Allah en Hem te gehoorzamen en Zijn religie te volgen). 
 1.  Laat de mens dan naar zijn voedsel kijken (laat hem bedenken hoe Allah het geschapen heeft). 
 1.  Voorwaar, Wij doen het water in stromen neerkomen (op de aarde). 
 1.  Daarna doen Wij de aarde openploegen (voor de planten, welke vanuit de aarde naar de oppervlakte komen). 
 1.  Dan doen Wij daarin granen groeien. 
 1.  En druiven en groenten (m.a.w. groen veevoer voor het vee). 
 1.  En olijfbomen en dadelpalmen. 
 1.  En dichtbegroeide gaarden. 
 1.  En vruchten en weidegras. 
 1.  Als een voorziening voor jullie en voor jullie vee. 
 1.  En wanneer dan de bazuinstoot komt (het tweede blazen van de Trompet, het blazen van de Wederopstanding). 
 1.  Op die Dag vlucht de mens van zijn broeder. 
 1.  En van zijn moeder en zijn vader. 
 1.  En van zijn vrouw en van zijn kinderen. 
 1.  Een ieder van hen zal op die Dag een bezigheid hebben die hem genoeg is (m.a.w. hij zal druk zijn om alleen voor zichzelf te zorgen). 
 1.  Gezichten (van de gelovigen) zullen op die Dag stralen. 
 1.  Lachend, verblijd (van het goede nieuws van het Paradijs).
 1.  En gezichten (van de ongelovigen) zullen op die Dag met stof bedekt zijn. 
 1.  En een duisternis zal hen omhullen. 
 1.  Zij zijn degenen die de zondige ongelovigen zijn. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina