Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina7/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(81) Surat At-Takwir [Het Oprollen]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wanneer de zon opgerold wordt (m.a.w. verpakt met de maan, en zijn licht is uit en omvergeworpen). 
 1.  En wanneer de sterren vallen (en hun licht uit is). 
 1.  En wanneer de bergen bewogen worden (en geëxplodeerd). 
 1.  En wanneer de drachtige kamelen (die spoedig zullen bevallen) achtergelaten worden (deze vers verwijst naar de onverschilligheid die zal zegevieren, zelfs voor de meest belangrijke gebeurtenissen zoals een zwangere kameel was voor de Arabische gemeenschap in die tijd).
 1.  En wanneer de wilde dieren verzameld worden. 
 1.  En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden (een laaiend vuur worden of zullen overstromen). 
 1.  En wanneer de zielen verenigd worden (de goede samen, de slechte samen, de gelovigen samen en de ongelovigen samen, Moslims samen, Joden samen en Christenen samen etc.)
 1.  En wanneer het levend begraven meisje (zuigeling) (zoals de heidense Arabieren gewend waren te doen voor de komst van de Islam) ondervraagd wordt. 
 1.  Voor welke zonde zij gedood werd (de vraag hier is een beschuldiging, berisping en Overtuiging voor degene die haar begroef). 
 1.  En wanneer de (geschreven) bladen (van de opgenomen goede en slechte daden van iedere persoon) opengeslagen worden (m.a.w. publiekelijk worden gemaakt). 
 1.  En wanneer de hemel afgestroopt wordt. 
 1.  En wanneer Djahîm (de Hel) ontstoken wordt (voor de bewoners van de Hel). 
 1.  En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt (naar zijn inwoners). 
 1.  Dan weet een ziel wat zij verricht heeft (van goed en kwaad). 
 1. Ik zweer bij de sterren (m.a.w. welke verdwijnen gedurende de dag en verschijnen gedurende de nacht). 
 1.  De voortspoedenden (in hun banen), de ondergaanden (die schuilen in hun sterrenbeelden, zoals een hert schuilt in zijn toevluchtsoord). 
 1.  En bij de nacht wanneer hij opdoemt. 
 1.  En bij de dageraad wanneer hij gloort. 
 1. Voorwaar, het (m.a.w. de Koran) is zeker het woord (overgedragen) van een edele Boodschapper (m.a.w. de engel Gabriel die het Woord van Allah overbrengt aan de Profeet Muhammad).
 1.  Een bezitter van kracht (bij het uitvoeren van wat Allah hem opdraagt) die een ereplaats heeft (hoge rang) bij de Bezitter van de Troon. 
 1. (Die) gehoorzaamd wordt (door de engelen) en (ook) betrouwbaar is (in het overbrengen van de Overlevering van Allah aan Zijn Profeet, Muhammad), 
 1.  En (O heidenen van Mekka) jullie metgezel (m.a.w. Muhammad, die jullie kennen) is niet bezeten (zoals jullie proberen te beweren). 
 1.  En voorzeker, hij (Muhammad) heeft hem (Gabriel) aan de heldere horizon gezien. 
 1.  En hij (Muhammad) is niet achterhoudend (met berichten) (m.a.w. achterhouder van de kennis) over het onwaarneembare (de Overlevering van Allah, m.a.w. hij houdt geen kennis achter zoals waarzeggers doen, die hun kennis openbaar maken alleen aan wie zij willen en in ruil voor geld. Liever, Muhammad overlevert Allah’s Boodschap aan iedereen, of hij/zij nou rijk of arm is, nobel of niet, sterk of zwak, en eist daar geen beloning voor). 
 1.  En het (deze Koran) is niet het Woord van een vervloekte Satan. 
 1. Waarheen wenden jullie je dan (in plaats van deze Koran, welke leiding en barmhartigheid voor jullie bevat)? 
 1.  Dit (de Koran) is niets anders dan een Vermaning voor de werelden (mensheid en Djinn). 
 1.  Voor wie van jullie het rechte (Pad) wil volgen. 
 1.  En jullie kunnen niets willen (leiding), behalve wanneer Allah, de Heer der Werelden, het wil. 


(82) Surat Al-Infitar [De Splijting]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wanneer de hemel gespleten wordt. 
 1.  En wanneer de sterren vallen. 
 1.  En wanneer de zeeën overstromen. 
 1.  En wanneer de graven worden omgekeerd (m.a.w. de doden zullen worden herrezen). 
 1.  Dan weet de ziel wat zij heeft verricht (aan goede daden of slechte daden gedurende zijn leven) en wat zij nagelaten heeft (aan goede of slechte daden, de resultaten welke iemand voordeel oplevert of kwaad doet zelfs na zijn dood, zoals kennis, liefdadigheid, of een immorele vernieuwing). 
 1.  O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? 
 1.  Degene Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf? 
 1.  In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld (gemonteerd, geschapen, m.a.w. als menselijke of dierlijke vorm etc.), 
 1.  Nee, jullie loochenen zelfs de Dag des Oordeels (jullie zijn niet op het Rechte Pad en in de ware religie, zoals jullie beweren). 
 1.  En voorwaar, er zijn zeker bewakers (engelen) over jullie. 
 1.  Eervollen, schrijvenden (om de goede en slechte daden van de mensen te noteren). 
 1.  Zij weten wat jullie doen. 
 1.  Voorwaar, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid (het Paradijs). 
 1.  En voorwaar, de zondaren (de goddelozen, de ongelovigen) verkeren zeker in de Hel. 
 1.  Zij gaan erin op de Dag des Oordeels. 
 1.  En zij zullen er (in het Vuur) nooit afwezig zijn (noch zullen zij er uit komen, of erin sterven). 
 1.  En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt je niet voorstellen) wat (de grootheid en verschrikking van) de Dag des Oordeels is?
 1.  Nogmaals, wat doet jou weten (m.a.w. je kunt je niet voorstellen) wat (de grootheid en de verschrikking van) de Dag des Oordeels is? 
 1.  Op die Dag is geen ziel bij machte iets voor een (andere) ziel te doen (noch om enig kwaad ervan af te wenden). En het bevel behoort op die Dag (volledig) aan Allah. 


(83) Surat Al-Mutaffifîn [De Zwendelaars]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Wee de zwendelaars, Al-Mutaffifin (de verkopers die de kopers minder geven in maat en gewicht, gebruikmakend van gebrekkige weegschalen etc. om de kopers bedriegen). 
 1. Degenen die wanneer zij mensen voor zich laten wegen de volle maat eisen (een hogere prijs laten betalen). 
 1. Maar wanneer zij (verkopen en) voor anderen afmeten of voor hen afwegen benadelen zij (hen). 
 1. Zijn diegenen dan er niet van overtuigd dat zij opgewekt zullen worden (voor afrekening)? 
 1.  Op een geweldige Dag? 
 1. Op de Dag waarop (alle) de mensen voor de Heer der Werelden staan (mensheid, Djinn en alles dat bestaat)? 
 1. Nee, voorwaar, het boek (opschrijving van de daden) van de zondigen, Fujjar (ongelovigen, boosdoeners en goddelozen) is in Siddjîen (eeuwige gevangenis en eeuwige bestraffing, welke in de Hel is gelokaliseerd, beneden de zevende laag van de aarde).
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, o Muhammad) wat (verschrikkelijk) Siddjîn is? 
 1.  Een volbeschreven boek (het boek met de geschreven daden van de ongelovigen) (m.a.w. genummerd, geschreven in duidelijke lijnen, letters en symbolen, waarin niets wordt toegevoegd of verwijderd). 
 1. Wee die Dag de loochenaars! 
 1. Degenen die de Dag des Oordeels loochenen. 
 1.  En niemand loochend die (de Dag van de Vergelding) behalve elke zondige overtreder. 
 1. Wanneer Onze Versen (van de Koran) aan hem worden voorgedragen, zegt hij: “Fabels van de vroegeren!”
 1.  Nee! Wat zij plachten te doen (aan zonden en slechte daden) heeft zelfs hun harten bedekt, Rân (van het geloven in de Koran) (bedekken van zonden en slechte daden) (De Profeet Muhammed vrede zij met hem zei: “Wanneer een slaaf (persoon) een zonde begaat (een slechte daad) zal een zwarte stip op zijn hart geplaatst worden. Als dan die persoon de slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt hem te vergeven, en berouw toont, dan zal zijn hart worden gezuiverd (van de zwarte stip welke het hart bedekt); maar als hij de slechte daad herhaalt (zonde), dan zal de bedekking vermeerderen totdat zijn hart volledig hiermee bedekt is. En dat is Ar-Rân wat Allah benoemde’’ (At-Tirmidhî)). 
 1.  Nee! Voorwaar, zij (de kwaaddoeners) zullen zeker op die Dag van hun Heer afgescheiden zijn. 
 1.  Vervolgens zullen zij zeker Djahîm (de Hel) binnengaan. 
 1. Daarop wordt gezegd: “Dit is dat wat jullie plachten te loochenen.”
 1.  Nee! Voorwaar, het boek (schrijven van de daden) van de deugdzamen is zeker in ‘Illiyyôen (hoge lagen van het Paradijs).
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, o Muhammad) wat (geweldig) ‘Illiyyôen is? 
 1.  Een volbeschreven Boek (het boek met de geschreven daden van de vromen) (m.a.w. genummerd, geschreven in duidelijke lijnen, letters en symbolen, in welke niets zal worden toegevoegd of weggehaald).
 1. De bij (Allah) gebrachten (m.a.w. de engelen) zijn er getuigen van. 
 1.  Voorwaar, de deugdzamen zullen zeker in Na’îm (het Paradijs) vertoeven. 
 1. (Liggend) Op rustbanken (bekleed met de prachtigste bekleding) kijken zij toe (naar alles dat voor hen voorbereid is). 
 1.  Jij herkent in hun gezichten de stralende gelukzaligheid. 
 1. Hun wordt verzegeld (puur) drinken ingeschonken. 
 1. Waarvan het zegel (van de wijn) van muskus is, en laten de wedijveraars hierom dan wedijveren (m.a.w. laat de mensen die hoge rangen willen in het Paradijs met elkaar wedijveren in het doen van goede daden in het wereldse leven). 
 1. En zijn mengdrank (die wijn) is van (de bron) Tasnîm 1.  Een (hoge) bron waarvan de nabijgebrachten (dicht bij Allah) drinken. 
 1.  Voorwaar, degenen die zondigden (m.a.w. de ongelovigen) plachten over degenen die geloofden te lachen (gedurende het wereldse leven).
 1. En wanneer zij aan hen voorbijgingen, knipoogden zij naar elkaar (in spot). 
 1. En wanneer zij terugkeerden naar hun volk, keerden zij verheugd terug (samen met hun mensen, de gelovigen bespottend). 
 1. En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: “Voorwaar, zij zijn zeker dwalend.”
 1. En zij (de ongelovigen, zondaren) zijn niet als bewakers over hen (de gelovigen) gezonden.
 1. Maar op deze Dag (de Dag der Vergelding) zullen degenen die geloven lachen over de ongelovigen. 
 1. (Liggend) Op rustbanken (bekleed met de prachtigste bekleding) kijken zij toe (naar alles dat voor hen is voorbereid, en kijken naar de toestand van de ongelovigen). 
 1.  Worden de ongelovigen niet vergolden (bestraft) voor wat zij plachten te doen (tegen de gelovigen)? 


(84) Surat Al-Inshiqaq [De Verscheuring]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige) 1. Wanneer de hemel verscheurd wordt.
 1.  En hij (de hemel) naar zijn Heer luistert en zijn plicht vervult. 
 1. En wanneer de aarde uitgespreid wordt (uitgerekt en plat zal zijn). 
 1. En uitwerpt wat in haar is (de doden) en zich ledigt.
 1.  En zij naar haar Heer luistert en haar plicht vervult. 
 1. O mens: voorwaar, jij streeft moeizaam (goede en slechte daden verrichtend) naar jouw Heer (met jouw daden) en jij zult Hem ontmoeten (om jouw beloning te ontvangen welke komt van de Liefdadigheid van Allah of om de bestraffing te ontvangen welke komt van de Rechtvaardigheid van Allah). 
 1. Wat betreft degene die dan zijn boek (met zijn geschreven daden) in zijn rechterhand wordt gegeven. 
 1. Hij zal een lichte afrekening berekend worden. 
 1. En hij zal verheugd tot zijn familie (in het Paradijs) terugkeren.
 1. En wat betreft degenen die dan zijn boek (met zijn geschreven daden) achter zijn rug wordt gegeven. 
 1. Hij zal om (voor zijn) vernietiging schreeuwen (zeggende: O, wee mij, O, mijn vernietiging). 
 1. En hij zal in Sa’îr (de Hel) binnengaan.
 1. Voorwaar, bij zijn familie (in het wereldse leven) was hij verheugd (in arrogantie, en dacht niet aan de consequenties van zijn slechte daden). 
 1.  Voorwaar, hij dacht dat hij nooit (naar zijn Heer) zou terugkeren (om te worden beoordeeld). 
 1.  Nee (Allah zal hem doen herrijzen om hem te beoordelen)! Voorwaar, zijn Heer sloeg hem gade (m.a.w. Allah zag alles dat hij gedaan had in het wereldse leven). 
 1.  Ik zweer bij het avondrood. 
 1.  En (Ik zweer) bij de nacht en wat hij omhult (van de wezens die gedurende de dag verspreid zijn, maar wanneer de nacht komt gaan ze allemaal naar hun huizen). 
 1.  En (Ik zweer) bij de maan wanneer zij vol is (en een volle maan wordt). 
 1. Jullie (mensen) zullen zeker voortgaan, van fase naar fase (of toestanden, of stadiums, de één na de ander, in dit leven en in het Hiernamaals, door de fase van de baby binnenin de baarmoeder van zijn moeder, dan gedurende zijn leven, dan zijn dood en uiteindelijk zijn herrijzing voor zijn afrekening). 
 1. Wat is er met hen, dat zij niet geloven? 
 1. En wanneer de Koran aan hen wordt voorgedragen knielen zij niet neer. 
 1. Degenen die niet geloven loochenen zelfs (de Waarheid). 
 1.  Maar Allah weet het beste wat zij verbergen (in hun harten van koppigheid zelfs wetend dat de Koran de Waarheid is). 
 1. Verkondig hun dan een pijnlijke bestraffing (welke op hen wacht). 
 1. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is er een oneindige beloning (m.a.w. het Paradijs). 


(85) Surat Al-Buruj [De Sterrenstelsels]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. (Ik zweer) Bij de hemel en zijn sterrenstelsels. 
 1. Bij de aangezegde Dag (m.a.w. de Dag der Wederopstanding). 
 1.  Bij de getuige en waarvan getuigd wordt. 
 1. Verdoemd zijn de gravers van de kuil.
 1. (Die ontstoken) Van het vuur met zijn brandhout. 
 1.  Toen zij er omheen (het vuur) zaten. 
 1. En zij getuige waren van wat zij de gelovigen aandeden (m.a.w. hun verbranden). 
 1. En zij wreekten zich alleen op hen omdat zij geloofden in Allah, Al-Aziz (de Onoverwinnelijke, de Almachtige) Al-Hamid (de Prijzenswaardige). 
 1. Degene Die de heerschappij over de hemelen en de aarde heeft. En (waarlijk) Allah is Getuige over alle zaken. 
 1. Voorwaar, degenen die de gelovige mannen en vrouwen bestraffen (door hun te martelen en hun te verbranden, om hun te verwijderen van de religie van Allah) en daarna geen berouw toonden (aan Allah), voor hen is de bestraffing van de Hel en voor hen is de verbrandende bestraffing. 
 1. Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, voor hen is het Paradijs waar de rivieren onder door stromen. Dat is de grote overwinning. 
 1.  Voorwaar (O Muhammad), de greep (de bestraffing) van jouw Heer (voor Zijn vijanden) is zeker hard. 
 1.  Voorwaar, Hij is het die schept (de schepping van alles) en doet herleven (op de Dag der Wederopstanding). 
 1.  Hij is Al-Ghafur (de Vergevensgezinde aan wie berouw toont), Al-Wadood (de Liefdevolle en vol zorg naar Zijn vrome slaven). 
 1. Bezitter van de Troon, de Meest Vrijgevige. 
 1. (Hij is de) Uitvoerder van wat Hij wil (en er is niets dan Zijn wil kan tegenhouden). 
 1. Heeft het bericht van de legers jou bereikt? 
 1.  Van Fir’aun (de Farao) en de Tsamôed (en de bestraffing die ze ontvingen)? 
 1.  Degenen die niet geloven gaan zelfs door met loochenen (van de Goddelijke Boodschap, precies zoals de voorgaande naties deden). 
 1.  En Allah omsingelt hen van achteren (m.a.w. Hij omsingelt hen met Zijn Kennis en Macht, en er is niets verborgen voor Hem van hun acties, en Hij zal hun vergelden voor hun daden). 
 1.  Het (de Koran is niet zoals jullie beweren, o afgodenaanbidders van Mekka, tovenarij of poëzie) is zelfs een glorierijke Koran. 
 1. (Dat is) In de Al-Lauh Al-Mahfudh (Het Welbewaarde Paneel, bewaard tegen corruptie en wijziging). 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina