Een Uitleg van de Betekenissen van de Laatste Tiende van de Edele KoranDovnload 0.6 Mb.
Pagina8/10
Datum20.08.2016
Grootte0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(86) Surat At-Tariq [De Verlichtende Ster]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Bij de hemel en de verlichtende ster, At-Tariq (de ster die komt bij nacht, of de ster welke een geluid maakt alsof iemand op de deur klopt). 
 1.  En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen) wat (een grote zaak of teken)de verlichtende ster, At-Tariq is. 
 1.  De (At-Tariq) doordringende ster (zie «Neutronen Ster»). 
 1. Voorwaar, er is geen ziel of er is een bewaker over aangesteld (m.a.w. engelen die zijn goede en slechte daden bekijken en deze noteren). 
 1.  Laat de mens (die de Wederopstanding afwijzen) er daarom over denken waarvan hij geschapen is (om te begrijpen dat de Wederopstanding niet moeilijker is dan de eerste schepping). 
 1.  Geschapen is hij van een spurtend water (sperma). 
 1.  Dat komt van tussen de lendenen (van de man) en de ribben (van de vrouw). 
 1.  Voorwaar, Hij (Allah Wie de mens heeft geschapen, zoals eerder genoemd) heeft zeker macht over zijn terugkeer (naar leven na zijn dood). 
 1.  Op de Dag dat de harten beproefd worden (en schijnbaar maakt, en de goeden zullen worden ondergescheiden van de slechten, en de mensen zullen worden beoordeeld voor hun).
 1.  Dan heeft hij (de mens) geen kracht en geen helper (om hem te beschermen tegen Allah’s bestraffing). 
 1.  Bij de hemel, regen bevattend ( en ook warmte, geluidsgolven, etc., m.a.w. zoals de troposfeer de stoom terugzendt als water, de ozonsfeer de schadelijke stralen terugzendt zodat ze de aarde niet bereiken, de ionensfeer radiogolven terugzendt naar de aarde). 
 1.  En bij de aarde, planten bevattend (waarvan de aarde het karakter heeft barsten te hebben) (van zijn plaats schuivende breuken; de zogenaamde convergente, divergente en transforme grenzen, zie << Platentektoniek>>). 
 1.  Voorwaar, hij (de Koran) is zeker een beslissend Woord (welke de waarheid van de leugen onderscheidt).
 1.  En hij bevat geen scherts. 
 1.  Voorwaar, zij beramen een plan (tegen jou, o Muhammad), 
 1.  En ik beraam (ook) een plan (Mijn plan, zodat de Waarheid is geopenbaard). 
 1.  Geef daarom de ongelovigen uitstel, geef hun even uitstel. 


(87) Surat Al-A‘la [De Hoogste]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Prijs de naam van jouw Heer, Al-A‘la (de Hoogste). 
 1.  Degene Die (alles) geschapen heeft en vervolmaakt (in een perfecte vorm). 
 1.  En Degene Die de maat bepaald heeft (van alles, en alles voorbeschikt heeft) en Die geleid heeft (ieder schepsel waarvoor het gemaakt is, leidt de mens om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, leidt de dieren in de weide etc.). 
 1.  Degene die het (groene) weidegras doet groeien. 
 1.  En het daarna dor (en) zwart maakt. 
 1.  Wij zullen(de Koran) aan jou (O Profeet) voordragen (en Wij zullen het verzamelen in jouw borst) en jij zult (hem) niet vergeten (dus wees hier niet ongerust over en haast je niet in het reciteren ervan terwijl Jibreel (Gabriel) het jou leert zodat jij het niet vergeet). 
 1. (Jij zult hier niets van vergeten) Behalve wat Allah wil (om een wijze reden). Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene. 
 1.  En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken (m.a.w. het doen van rechtvaardige daden). 
 1.  Vermaan daarom (de mens, O Muhammad), als de Vermaning (hun) baat (m.a.w. vermaan iedereen die vermaning wil ontvangen, en doe geen moeite om iemand te proberen te vermanen die door jouw vermaning toeneemt in niets dan arrogantie en ongeloof). 
 1.  Wie (Allah) vreest (en van Hem houdt) zal zich laten vermanen. 
 1. Maar de ellendige zal (jouw vermaning) het vermijden. 
 1.  Degene die het grote Vuur binnengaat (om erin te branden). 
 1.  Hij zal dan daarin niet sterven (om in rust te zijn) en niet leven. 
 1.  Hij die zich reinigt (van zijn zonden) (door het vermijden van polytheïsme en het Islamitische Monotheïsme te accepteren) zal waarlijk slagen. 
 1.  En (ook) die de Naam van zijn Heer gedenkt (prijst) en de shalât (gebed) verricht. 
 1.  Jullie (o, mensen) geven immers voorrang aan het wereldse leven. 
 1.  Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is. 

 2.  Voorwaar, dit (wat We hier genoemd hebben aan waarschuwingen en nieuws) staat zeker (ook geschreven met zijn betekenis) in de vroegere bladen. 
 1.  De bladen van Ibrâhim (Abraham) en Môesa (Mozes). 


(88) Surat Al-Ghashiyah [De Opstanding]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1.  Heeft het bericht over de Opstanding, Al-Ghashiyah (m.a.w. de Dag der Wederopstanding die de mensen overweldigd met verschrikkingen) jou bereikt? 
 1.  Er zijn gezichten die op die Dag angstig zijn (m.a.w. de gezichten van alle ongelovigen). 
 1. (hard) Werkend en zwoegend. 
 1.  Die de brandende Hel binnengaan. 
 1.  Hen wordt te drinken gegeven uit een kokende bron. 
 1.  Er is voor hen geen ander voedsel dan van doornen. 
 1.  Dat niet dik maakt en de honger niet stilt. 
 1.  Er zijn (andere) gezichten die op die Dag verheugd zijn (met de gelukzaligheid die zij hebben ontvangen). 
 1.  Over hun streven (de goede daden die zij verrichten in het wereldse leven) voldaan (in het Hiernamaals, met de beloning die ze gekregen hebben). 
 1.  In een hooggelegen Paradijs. 
 1.  Jij hoort daarin geen zinloos gepraat, Laghw (slecht, ijdel, schadelijk gepraat). 
 1.  Daarin is een stromende bron. 
 1.  Daarin zijn verhoogde rustbanken. 
 1.  En gereedgezette bekers (m.a.w. gereed gezet voor wie maar wil). 
 1.  En in rijen gezette kussens (de een naast de ander). 
 1.  En uitgerolde tapijten. 
 1.  Kijken zij (de ongelovigen) dan niet (m.a.w. zien zij dan niet) hoe de kamelen (en aanschouwen zij niet) zijn geschapen? 
 1.  En naar hoe de hemel opgeheven is? 
 1.  En naar hoe de bergen stevig gegrondvest zijn (opgetrokken, geworteld en stevig vast om de aarde te stabiliseren bij zijn hoge bewegingssnelheid)? 
 1.  En naar hoe de aarde uitgespreid is (en voor de mensen is voorbereid om er op te leven)? 
 1.  Waarschuw daarom (en herinner hen): voorwaar: jij (O Muhammad) bent slechts een waarschuwer (en in herinnering brenger). 
 1.  Jij bent over hun geen heerser (controleur, heerser, dictator) (m.a.w. je kunt hen niet dwingen te geloven, en er is geen dwang in religie). 
 1.  Maar degene die zich afwendt en ongelovig is (volhard in zijn ongeloof). 
 1.  Allah straft hem met de grootste bestraffing. 
 1.  Voorwaar, tot Ons is hun terugkeer. 
 1.  En voorwaar, aan Ons is hun afrekening. 


(89) Surat Al-Fajr [De Dageraad]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. (Ik zweer) Bij de dageraad. 
 1.  Bij de tien nachten (de eerste tien dagen en nachten van de maan-maand Dhi El-Hijjah). 
 1.  Bij het even, Ash-Shaf‘ en het oneven, Al-Watr (m.a.w. gebeden die bestaan uit vier of twee Rak’a-buigingen, en de anderen die bestaan uit drie of één) ( het kan ook de dag van Al-Adha betekenen, de tiende dag van Dhi El-Hijjah, wat de dag van het offer is, en de dag van ‘Arafa, de negende dag van dezelfde maand). 
 1.  Bij de nacht wanneer hij voorbijgaat. 
 1.  Is daarin (alle bovenstaande eden) geen eed voor de bezitter van verstand (om overtuigd te worden)? 
 1.  Heb jij niet vernomen (O Muhammed) hoe jouw Heer de ‘Âd (Profeet Hud’s mensen) heeft behandeld (en vernietigd)?
 1. (Die waren van de stam of) Van de stad Iram met zijn (hoge) zuilen (gebouwen, en Allah maakte hen reuzen, die grote kracht hadden). 
 1.  Zoals nog nooit een stad (of stam en mensen) is geschapen in de landen? 
 1.  En (ook, zag je niet hoe jouw Heer handelde met- en vernietigde) de Tsamôed (Profeet Salih’s mensen) die de rotsen uithieuwen (bergen) in de vallei (om woningen te maken)? 
 1.  En (ook, zag je niet hoe jouw Heer handelde met- en vernietigde) Fir’aun (de Farao) , de bezitter van de staken (waarmee hij de mensen mishandelde) (of hij die soldaten had die zijn dictatoriale regels uitvoerden en hem hierin bevestigden alsof ze zijn staak of pin waren)? 
 1.  Degene (m.a.w. ‘Âd, Tsamôed en de Farao) die overtraden (en tirannen waren) in (hun) het land? 
 1.  En daarin (hun land) veelvuldig verderf (kwaad) zaaiden? 
 1.  Toen deed jouw Heer de gesel van de bestraffing op hen neerdalen.  1.  Voorwaar, jouw Heer is zeker waakzaam (ziend en horend wat zij doen en respijt gevend aan hun bestraffing, maar wanneer Hij hen grijpt straft Hij hen zeer hard). 
 1.  Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt (weelde, kinderen, macht etc), dan zegt hij (in opgetogenheid): “Mijn Heer heeft mij geëerd.” (denkend dat Allah hem deze giften heeft gegeven als een teken dat Hij tevreden over hem is en hij een goede slaaf is die dit verdient). 
 1. Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij vernederd.” (denkend dat Allah dit deed als een teken dat Hij niet tevreden met hem is en dat hij een slechte slaaf is wie Allah’s genietingen niet verdient).
 1.  Nee (zo is het niet, dat Allah genietingen geeft aan goede mensen en andersom, nee, misschien geeft Allah genietingen aan slechte mensen en laat deze werken als reden voor hun ongeluk)! Voorwaar (Eer is in het gehoorzamen aan Allah, en vernedering in het ongehoorzaam zijn aan Hem, maar) jullie ondersteunen immers de wees niet. 
 1.  En jullie sporen elkaar niet aan tot het voeden van de behoeftigen. 
 1.  En jullie verteren het erfdeel inhalig (er geen acht op slaan of het legaal is of niet, m.a.w. het nemen van jullie deel en het deel van een ander, zoals van vrouwen, kinderen en in het algemeen van de zwakkeren, hun recht op erfenis ontnemend). 
 1.  En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde (dus jullie geven hiervan niet uit op Allah’s weg, in liefdadigheid, voor de armen etc.). 
 1.  Nee, wanneer de aarde met klappen (gewelddadig schuddend, en) verpulverd wordt (om te worden zonder hoogtes, bergen of lage landen en de delen breken elkaar).
 1.  En jouw Heer komt (om tussen de schepselen te oordelen), en de Engelen, rij na rij. 
 1.  En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren (wat hij deed gedurende het wereldse leven), maar wat baat hem dan nog de herinnering? 
 1.  Hij zegt: “Wee, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mij leven (gedurende het wereldse leven zodat ze me kunnen baten in het Hiernamaals)”. 
 1.  Maar op die Dag is er niemand die (zo zwaar) straft zoals Hij (Allah). 
 1.  En niemand knevelt (zo streng) zoals Hij knevelt (de ongelovigen en de slechten). 
 1. (Tot de vromen zal worden gezegd:) “O (jij) tot rust gekomen ziel (welke in volkomen rust en tevredenheid is)! 
 1.  Keer terug tot jouw Heer, behaagd (met Allah’s beloningen) en welbehaagd (ontvangen door Hem) (vanwege wat je deed aan goede daden gedurende het wereldse leven). 
 1.  En treed binnen onder Mijn (geëerde) dienaren. 
 1.  En treed binnen in Mijn Paradijs. 


(90) Surat Al-Balad [De Stad]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. Ik zweer bij deze (Heilige) stad (m.a.w. Mekka, waar het verboden is om iemand of iets te vermoorden). 
 1.  En jij (O Muhammad) bent een bewoner (leeft in) van deze stad (het Arabische woord welke we hier vertalen als ‘leeft in’, kan ook ‘vrij van’ betekenen m.a.w. waar je vrij bent van zonden wanneer je iemand van je vijanden straft gedurende- de dag van Fateh Mekka- de dag wanneer je overwinnend Mekka zal binnentreden zonder vechten of oorlog. Op die Dag verzekerde de Profeet de mensen van Mekka, dat hun geen schade zal overkomen, ondanks wat ze hem eerder hadden aangedaan en de vele jaren waarin Moslims aan marteling en vervolging onderhevig waren, en hij beval de Moslims niemand te bevechten behalve als iemand hem eerst aanvalt, maar hij beval hen ook te zoeken naar specifieke personen en hen wel te vermoorden om wat zij Islam en de Moslims hadden aangedaan. Het Arabische woord kan ook betekenen ‘waar de ongelovigen van Mekka het toegestaan maken om jou te vermoorden, ondanks dat het de Heilige Stad is’! Dus hoe kan het, dat zij het Heilig maken om geen mensen of zelfs dieren aan te vallen, terwijl zij vergeten over deze Heiligheid en jullie in de stad willen vermoorden?!).  1. (Ik zweer) En bij de vader (Adam) en wat hij verwekte (het kan betekenen Adam de vader van alle mensen, of Abraham the vader van de mensen van Mekka, omdat hij deze onbewoonde plaats uitkoos voor zijn zoon Israël en zijn vrouw Hajjar om in te wonen, en van zijn generatie kwamen de inwoners van deze Stad en onder hen was de Profeet Muhammad; het kan ook betekenen ‘iedere vader’ van mensen of dieren etc, omdat de verwekker en zijn verwekten tekenen zijn van de bekwaamheid van Allah, die mensen of dieren maakt van zwak sperma, levend met het bewustzijn van zicht en gehoor). 
 1. Voorzeker, Wij hebben de mens tot gezwoeg geschapen (m.a.w. hij zal moeilijkheden tegenkomen in het wereldse leven van werk en testen etc. Het Arabische woord voor zwoegen kan ook betekenen in rechtheid of rechtop staand m.a.w. We hebben de mens in een perfecte vorm geschapen en met een recht lichaam met zijn hoofd omhoog, niet zoals de dieren met het hoofd verticaal van hun lichaam). 
 1. Denkt hij dat niemand macht over hem heeft (hem kan controleren en overmeesteren en hem kan straffen als hij slechte daden heeft verricht)? 
 1. Hij zegt (opschepperig): “Ik heb veel bezit verkwist.” 
 1. Denkt hij dat niemand hem ziet (Denkt hij dat Allah hem niet zag toen hij dat geld aan het uitgeven was, en dat Allah hem niet beoordeelt over waar hij dat geld vandaan heeft, van goede of slechte middelen, en waar hij dat geld uitgeeft, op een goede of slechte manier)? 
 1. Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt? 
 1. En een tong en een paar lippen? 
 1. En hebben Wij hem niet de twee (vanzelfsprekende) wegen (van Leiding en dwaling) gewezen (goed en slecht, om zo te kiezen welke hij wil volgen)? 
 1.  Was hij maar over de drempel, Al-‘Akaba gestapt (obstakel of moeilijke weg, maar hier betekent het:‘De weg van het doen van goede daden’, welke is als een obstakel of een moeilijke weg in de bergen, welke niemand kan oversteken behalve wie de eerlijke intentie heeft! Dus zal hij het oversteken om één van de rechtgeleide slaven te worden)?. 
 1. En wat doet jou weten (m.a.w. je kunt het je niet voorstellen, o Muhammad) wat (hoe groot en belangrijk) de drempel ‘Akaba is (Arabische uitdrukking welke gebruikt wordt om te benadrukken hoe belangrijk iets is)? 
 1.  Het vrijlaten van een slaaf (m.a.w. het vrijlaten van een slaaf als je deze bezit, of je koopt een slaaf om hem te bevrijden, of bevrijd een gevangene zonder losgeld te vragen maar bevrijd hem voor de zaak van Allah). 
 1. Of het geven van voedsel op een dag van hongersnood.
 1. Aan een verwante wees (dus krijg je beloning voor het geven van voedsel op een dag van zware honger plus de beloning voor het onderhouden van de familiebanden). 
 1.  Of aan een arme behoeftige. 
 1. En dat hij (die het bovenstaande doet) behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen (in het gehoorzamen aan Allah’s Bevelen van het doen van goede daden) tot geduld (in beproevingen en wegblijven van slechte daden en slechte verlangens) en (ook) elkaar aansporen tot barmhartigheid (richting de gehele schepping, mensen, dieren, het millieu etc). 
 1. Zij zijn degenen die de mensen van de rechterzijde zijn (m.a.w. zij zijn de bewoners van het Paradijs). 
 1. En degenen die niet in Onze Versen, Ayat (Verzen, Tekenen, Bewijzen) geloven: zij zijn degenen die de mensen van de linkerzijde zijn (m.a.w. de bewoners van de Hel). 
 1. Over hen is een omhullend vuur (de Hel) (m.a.w. het Vuur zal hen omringen en er zal geen lichte of koele drank zijn, of een raam, of uitgang, en zij zullen daar voor eeuwig blijven zonder een pauze, en zij zullen daar nooit uitkomen). 


(91) Surat Ash-Shams [De Zon]
In de Naam van Allah, Ar-Rahman (de Meest Genadevolle), Ar-Raheem (de Meest Barmhartige)


 1. (Ik zweer) Bij de zon en haar ochtendlicht, Duha (m.a.w. de helderheid op het moment dat de zon hoog begint te verschijnen en zijn licht begint te stralen) ( de helderheid van de zon is een groot Teken van Allah, het geeft aan mensen een grote hoeveelheid energie in plaats van elektriciteit, het geeft warmte, geen plant kan groeien zonder dit licht etc.), 
 1. Bij de maan wanneer zij haar (de zon) volgt. 
 1. Bij de dag wanneer hij het (duister) verdrijft (m.a.w. we kunnen het licht dat op de aarde bestaat alleen zien vanaf 200 kilometers; boven die limiet lijkt de Zon op een azuurblauwe schijf; maar wanneer zijn stralen in contact komen met de atmosfeer, laat de atmosfeer het Zonlicht zien door zijn stralen te transformeren tot de verspreide stralen zoals wij het zien.
 1. Bij de nacht wanneer hij haar (de aarde) bedekt (m.a.w. het licht van de Zon, omdat de nacht door zijn duisternis een deel van de aarde bedekt vanwaar de Zon is vertrokken, het Zonlicht bedekkend en verduisterend vanaf dat deel).  1. Bij de hemel en Wie haar gebouwd heeft. 
 1. Bij de aarde en Wie haar uitgespreid heeft.
 1.  Bij de ziel (een mens of een ziel of Adam) en Wie haar vervolmaakt heeft. 
 1.  Hij Die haar zondigheid en haar vrees (voor Hem) bijgebracht heeft (om zo de slechte manier van de goede manier te onderscheiden en te kiezen welke hij wil volgen). 
 1. Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert (zijn ziel, zichzelf door goedheid), zal welslagen. 
 1. En waarlijk verliest hij die haar bederft (in corruptie). 
 1. De (mensen van) Tsamôed loochenden (hun Profeef, Salih) in hun buitensporigheid (onrecht, ongehoorzaamheid en arrogantie). 
 1. Toen de ellendigste onder hen opstond (om het vrouwtjeskameel te doden. De mensen van Tsamôed vroegen de Profeet Salih om een bewijs dat hij een boodschapper van Allah is, dus nam Allah uit een steen het vrouwtjeskameel als een sterk bewijs voor hen. Allah beval dat op de dag dat het vrouwtjeskammel drinkt, de mensen die dag niet zullen drinken, en de volgende dag zullen de mensen wel drinken en het vrouwtjeskameel niet, en dit hinderde hen en zij wilden het doden). 
 1. Daarop zei de Boodschapper van Allah (Salih) tot hen: (Wees voorzichtig! Vrees het kwade einde.) “(Sla acht op) de vrouwtjeskameel van Allah (Doe het geen kwaad) en (houd het niet tegen) haar drinktijden (haar deel van het water op die dag). 
 1. Maar zij loochenden hem en slachtten haar. Toen vernietigde hun Heer (door de Schreeuw) hen wegens hun zonden en maakte hen met de grond gelijk (m.a.w. de vernietiging kwam op degene die het doodde en ook op al de anderen omdat zij het eens waren met de misdaad, dus waren zij partners in die misdaad). 
 1.  En Hij (Allah) vreesde de gevolgen daarvan niet (m.a.w. zij kunnen Allah in niets schaden, maar hun kwade daad vernietigde hen). 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina