Eerste woord laatste woordDovnload 15.45 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte15.45 Kb.

einde
eerste woord

laatste woordPublicatie : 2005-05-03

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

25 MAART 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector


De Vlaamse Regering,


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, IX, als gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995 en 25 maart 1996;
Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
Gelet op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;
Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, als gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, als gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, als gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 21 maart 2005;
Overwegende dat dringend maatregelen dienen te worden genomen om het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector binnen de voor 2005 gestelde budgettaire perken te kunnen houden;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, wordt het dertiende lid opgeheven.
Art. 2. Artikel 7 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Art. 7. § 1. De in artikel 6 genoemde werknemer verkrijgt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit een basis opleidingskrediet van maximum 2 jaar. Voor het bepalen van de maximumduur van 2 jaar worden de maanden waarvoor de werknemer voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds een aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet heeft ontvangen, effectief meegerekend.
§ 2. Voor werknemers met een loopbaananciënniteit van ten minste 20 jaar wordt het basis opleidingskrediet verhoogd met 6 maanden. »
Art. 3. Artikel 9 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Art. 9. § 1. De werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van het opleidingskrediet tewerkgesteld is geweest in een voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 159,18 euro.
§ 2. De werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van het opleidingskrediet tewerkgesteld is geweest in een voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties vermindert tot een halftijdse betrekking, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 106,12 euro.
§ 3. De werknemer die voorafgaand aan het opnemen van het opleidingskrediet tewerkgesteld is geweest in een deeltijdse arbeidsregeling van minimum 50 % van de voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 106,12 euro.
§ 4. De werknemer die voorafgaand aan het opnemen van het opleidingskrediet tewerkgesteld is geweest in een deeltijdse arbeidsregeling van minimum 20 % en minder dan 50 % van de voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 53,06 euro. »
Art. 4. Artikel 10 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Art. 10. Aan de werknemer, tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest, kan een aanmoedigingspremie worden toegekend als supplement bij de uitkering van het tijdskrediet dat opgenomen wordt om zorg te verlenen aan een kind ten laste tot en met de leeftijd van 7 jaar, een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt, en voor zover de werknemer over een zorgkrediet beschikt.
Wanneer het zorgkrediet wordt opgenomen voor een kind ten laste dat voor ten minste 66 % getroffen is door een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, wordt de bovenvermelde leeftijd van 7 jaar gebracht op 11 jaar. »
Art. 5. Artikel 11 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Art. 11. De in artikel 10 genoemde werknemer verkrijgt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit een basis zorgkrediet van maximum 1 jaar. Voor het bepalen van de maximumduur van 1 jaar worden de maanden waarvoor de werknemer voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds een aanmoedigingspremie voor zorgkrediet heeft ontvangen, effectief meegerekend. »
Art. 6. Artikel 12 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« Art. 12. § 1. De werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van het zorgkrediet tewerkgesteld is geweest in een voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 159,18 euro.
§ 2. De werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van het zorgkrediet tewerkgesteld is geweest in een voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties vermindert tot een halftijdse betrekking, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 106,12 euro.
§ 3. De werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van het zorgkrediet tewerkgesteld is geweest in een voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties vermindert met 20 % van het aantal uren van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 53,06 euro.
§ 4. De werknemer die voorafgaand aan het opnemen van het zorgkrediet tewerkgesteld is geweest in een deeltijdse arbeidsregeling van minimum 50 % van de voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 106,12 euro.
§ 5. De werknemer die voorafgaand aan het opnemen van het zorgkrediet tewerkgesteld is geweest in een deeltijdse arbeidsregeling van minimum 20 % en minder dan 50 % van de voltijdse arbeidsregeling en zijn arbeidsprestaties volledig schorst, ontvangt per maand een aanmoedigingspremie van 53,06 euro. »
Art. 7. In artikel 24 van het voormelde besluit van 1 maart 2002 wordt § 2 vervangen door wat volgt :
« § 2. Onrechtmatig verkregen aanmoedigingspremies kunnen teruggevorderd worden. »
Art. 8. Dit besluit is uitsluitend van toepassing op aanvragen tot het bekomen van een aanmoedigingspremie waarvan het onderliggende tijdskrediet ten vroegste op 1 april 2005 is aangevangen.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2005.
Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 maart 2005.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE


begin
eerste woord

laatste woordPublicatie : 2005-05-03

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina