Eindrapport strategie 2011 – 2016 inleidingDovnload 482.17 Kb.
Pagina1/7
Datum18.08.2016
Grootte482.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Soest, maart 2011

EINDRAPPORT STRATEGIE 2011 – 2016 1. INLEIDING.

Evenals nu ruim 6 jaar geleden heeft het DB van AVP besloten een project “Strategie 2011-2016” te starten. Door een aantal leden van de vereniging, commissieleden en overige leden, is naast een groep die een SWOT-analyse heeft verricht, verdeeld in vijf werkgroepen voor vijf verschillende aandachtsgebieden is gewerkt aan een aantal activiteitenplannen, die in de komende vijf jaar zullen gaan worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn het resultaat van een visie waar AVP in 2016 zou kunnen/moeten staan en wat er zou moeten worden gedaan om dat in de komende vijf jaar te realiseren.

De werkgroepen hebben intensief en hard gewerkt en naar de mening van het DB zijn de resultaten van deze inspanningen zonder meer waardevol en het bestuur wil graag aan de voorgestelde activiteiten uitvoering gaan geven. Voor enkele activiteiten zal nog nader moeten worden vastgesteld of deze in de bedoelde periode van vijf jaar haalbaar zijn, maar wanneer dit niet het geval zou zijn dan zal bekeken worden hoe hier verder mee om te gaan.
Het betreft de SWOT-analyse en de volgende vijf werkgroepen/aandachtsgebieden:


 1. SWOT-analyse.

Een werkgroep dus die een onderzoek heeft gedaan naar de sterke en zwakke kanten van onze organisatie en naar de kansen die er liggen voor AVP, maar ook met welke bedreigingen we rekening moeten houden.

 1. Sportaanbod voor recreanten.

Deze werkgroep heeft zich toegespitst op de huidige en mogelijk nieuw te starten sportactiviteiten en hoe hiermee op kwalitatief goed niveau; met plezier in sport en veilig inhoud aan kan worden gegeven in continuïteit.

 1. Jeugd en Wedstrijd

De werkgroep heeft zich vooral toegespitst op intensivering van aandacht voor de Jeugd, zowel voor wedstrijdsport als voor recreatieve sportbeoefening en op mogelijkheden om de accommodatie, dus het middenterrein en in het bijzonder de baan meer intensief en effectief te gebruiken.

 1. Vrijwilligersbeleid.

Deze werkgroep heeft voorstellen uitgewerkt voor het scheppen van goede voorwaarden voor werving, begeleiding, opleiding, behoud en waardering van onze vrijwilligers

 1. Organisatie.

Deze werkgroep heeft, o.a. door middel van een enquête onder de verschillende commissies en andere functies binnen AVP, een onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en effectiviteit van het functioneren van de huidige organisatie en voorstellen gedaan voor het, mede als gevolg van de nieuwe strategische plannen, optimaliseren van structuur en werkwijze.

 1. Communicatie.

Communicatie is in elke organisatie een kritische succesfactor en vaak zijn storingen in het functioneren van de organisatie terug te voeren tot communicatiestoringen of gebrek aan transparantie, “ de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet”. De werkgroep heeft zich gericht op activiteiten die de interne communicatie tussen en binnen onderdelen van AVP, waar nodig, kunnen verbeteren en op activiteiten die bedoeld zijn om de externe communicatie, ook en vooral naar de leden moeten versterken. Gebruik van ICT is hiervan een belangrijk element.

Hierna wordt het resultaat van de diverse werkgroepen onverkort weergegeven. De aard van de aandachtsgebieden en de aanpak van de werkgroepen hebben er toe geleid dat de rapporten verschillend zijn van omvang en opzet. In dit gecombineerde rapport is dit zoveel mogelijk zo gelaten. Aanpassingen in de rapportering zijn uitsluitend gedaan om dit eindrapport enigszins redactioneel te stroomlijnen. Inhoudelijk is er dus niets veranderd.
 1. RAPPORTEN VAN DE SWOT-ANALYSE EN DE VIJF WERKGROEPEN,


II. 1 SWOT – ANALYSE.

Wat kunt u o.a. in verwachten in deze rapportage:

 • Beschrijving historie en huidige situatie AV Pijnenburg

 • Maatschappelijke ontwikkelingen en trends

 • Wat kunnen we verwachten van de partners in het veld

 • SWOT en TOWS

 • Aanbevelingen


Inhoudsopgave.
1. Procesbeschrijving

2. Beschrijving huidige situatie AV Pijnenburg

  1. Historie en huidige situatie

  1. Statuten en Mission Statement

2.3. Ledenontwikkeling

  1. Organogram (organisatieschema)

 1. Maatschappelijke ontwikkelingen en trends

  1. Algemeen

  2. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen

  3. Trends

  4. Atletiek specifiek

 2. Wat kunnen we verwachten van onze partners?

  1. Atletiekunie

  2. Gemeente Soest

  3. Provincie Utrecht – Sportservice Midden Nederland

  4. Rijksoverheid, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  5. Sportverenigingen in de Bosstraat

  6. Sportfederatie Soest

 3. SWOT en TOWS AV Pijnenburg

 4. Aanbevelingen

 5. Slotwoord


Bijlagen
Ad 1. Procesbeschrijving.

Aanleiding.

AV Pijnenburg heeft in de jaren 2005 -2010 gewerkt aan de uitvoering van het vastgestelde strategiebeleid. De uitvoering van de plannen zijn deels geslaagd, echter ook op een aantal punten kan worden geconcludeerd dat niet alles is gerealiseerd. AV Pijnenburg, een atletiekvereniging die vooruit wil kijken, heeft het plan opgevat om een nieuw strategieplan voor de jaren 2011 – 2016 op te stellen. Deze rapportage levert hier een bijdrage aan.Werkwijze algemeen

Na een tweetal startbijeenkomsten zijn een zestal projectgroepen samengesteld om specifieke onderdelen uit te werken. De volgende projectgroepen zijn in het leven geroepen:

1. Sportaanbod voor recreanten, 2. Wedstrijd en Jeugd, 3. Organisatie, 4. Vrijwilligersbeleid, 5. Communicatie en 6. SWOT Plus

Ondanks dat in eerste instantie niet was gedacht aan een SWOT projectgroep werd in de bijeenkomst van 17 november 2010 algemeen erkend dat dit een meerwaarde zou hebben.Werkwijze projectgroep SWOT.

De projectgroep is drie keer bij elkaar geweest om de SWOT en TOWS uit te werken en de structuur van deze rapportage te bespreken.

Aan alle andere projectgroepen is verzocht om hun eigen SWOT aan te leveren.
De input van de projectgroepen Sportaanbod voor recreanten, Wedstrijd en Jeugd, Vrijwilligersbeleid en Communicatie heeft bruikbare informatie opgeleverd.

De reacties tijdens de eerste presentatie op 11 januari 2011, de ledeninformatie aangeleverd door de ledenadministratie van AVP en de aanvullende reactie van de heer Ad Smits zijn verwerkt in deze rapportage.

Verder heeft de informatie van de Atletiekunie, gemeente Soest, het ministerie van VWS en beleidsplannen van andere atletiekverenigingen een prima input geleverd aan deze rapportage.
2. Beschrijving huidige situatie AV Pijnenburg

Voordat er iets gezegd gaat worden over sterke en zwakke punten van onze atletiekvereniging is het van groot belang om een korte beschrijving te geven over de club zelf. Waar hebben we het over?


2.1. Historie en huidige situatie

De eerste atletiektrainingen starten in het jaar 1968 bij voetbalvereniging S.O. Soest aan de Ferndinand Huycklaan en in 1979 op de Bosstraat. In 1979 werd de eerste stratenloop georganiseerd en in 1981 is de eerste Sylvestercross in de Korte Duinen. In 1982 worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van atletiekaccommodaties. Op 16 maart 1984 wordt atletiekvereniging A.V. Pijnenburg opgericht. In juni 1985 wordt de atletiekbaan(2 baans) geopend door 4-voudig Olympisch kampioen Fanny Blankers-Koen. Ook vind in dit jaar de Sylvestercross voor het eerst plaats in de Lange Duinen. Op 19 september 1992 wordt het clubhuis geopend met het kunstwerk “De Springers”. In 1994 wordt de vernieuwde zesbaans kunststof atletiekbaan in gebruik genomen. In 2003 werd gestart met de renovatie van het clubgebouw “de Pijnenburght”. Op 4 juni 2010 werd de vernieuwde atletiekbaan geopend, welke klaar is voor het organiseren van nationale wedstrijden. Op 10-10-2010 werd voor de 11e keer de Bosmarathon georganiseerd. Op 31 december 2010 werd voor de 30e keer de Sylvestercross gehouden.

De ligging van accommodatie (baan en clubhuis) van AV Pijnenburg ligt op een unieke locatie in Soest, in de bossen nabij de duinen.

De wedstrijdsport heeft in de loop der jaren een groter aandeel gekregen binnen AVP. Dit geldt voor de omvang en voor de financiële steun. Ook de jeugd heeft een bredere basis gekregen binnen AVP. Een actieve jeugdcommissie en de organisatie van de vele “Schoolsportdagen” zijn hier debet aan. Tijdens deze schoolsportdagen maken veel kinderen voor het eerst kennis met de atletieksport. Ook neemt AVP jaarlijks deel aan het project “Kies je Sport”. De recreatieve lopers, de grootste tak van AVP, groeit de laatste jaren nog licht. Leden die niet meer hardlopen maken graag gebruik van het sportaanbod Power Walk en Nordic Walking.


2.2. Statuten en mission statement AV Pijnenburg.

Statuten (doel AVP).

De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek en aanpalende recreatiesport in welke verschijningsvormen dan ook. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 • lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (nu Atletiekunie), en binnen dit verband het organiseren van en deelnemen aan atletiekevenementen, opleidingen en andere activiteiten;

 • wedstrijden en andere evenementen op het gebied van atletiek en aanpalende recreatiesport te organiseren;

 • de benodigde accommodatie tot stand te (doen) brengen;


Mission Statement

AV Pijnenburg biedt alle bewoners van Soest en omgeving vanaf 6 jaar goede, veilige en gevarieerde atletieksport op kwalitatief hoog niveau, om in een zeer goede amicale atmosfeer gezond te recreëren en/of verantwoord wedstrijdsport te beoefenen.”


2.3. Ledenontwikkeling

In de 1997 heeft AV Pijnenburg de magische grens van 500 leden bereikt. In 2000 is het totaal aantal leden gestegen tot 600 leden. De grens van 800 leden is in het jaar 2006 bereikt. De laatste jaren is het aantal leden gestegen tot 845 per 31 december 2010.Het totaal overzicht over de jaren 2000 – 2010 is hierna te vinden.
Noemenswaardigheden zijn:

 • Totaal aantal leden: 845, totaal aantal mannen 357, totaal aantal vrouwen 488

 • Aantal jeugdleden: 145, aantal jongens 67, aantal meisjes 78

 • Aantal volwassen leden 700, aantal mannen 290, aantal vrouwen 410

 • Gemiddelde leeftijd volwassenen: mannen = 51.3 jaar, vrouwen 50,2 jaar

 • Leden woonachtig in Soest 767 en buiten Soest 78.

 • Gemiddelde duur van het lidmaatschap stijgt van 3,68 in 2000 naar 5,23 jaar in 2010

 • Opzeggingen in het eerste jaar van het lidmaatschap is opvallend hoog, te weten 20%

 • De gemiddelde leeftijd is de laatste 10 jaar gestegen met 5 jaar (39,2 naar 44,0 jaar)
Totaal overzicht ledenbestand AV Pijnenburg 2000 en 2005 - 2010
Categorie-indeling AV Pijnenburg: aantallen
Categorie per 31 december

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pupillen

60

77

66

67

65

58

56

Junioren C/D

38

34

50

54

57

61

64

Junioren A/B

19

30

31

23

24

21

25

Senioren

16

16

15

19

17

19

20

Masters

21

37

36

39

43

41

45

Recreanten

393

449

447

435

416

427

438

Recreanten Run4Fun

 

 

 

 

 

 

13

Power Walk

28

83

74

63

61

54

52

Nordic Walk

0

1

20

49

69

68

58

Zaaltraining (ex recreanten)

0

11

10

8

4

6

2

Diversen

38

54

58

58

70

73

72

Totaal

613

792

807

815

826

828

845
Vergelijking leden 2000 en 2005 - 2010
per 31 december

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Aantal vrouwen

320

450

454

460

468

476

488

Jeugd meisjes aantal

54

67

67

68

65

73

78

Gemiddelde leeftijd vrouwen

38.7

42.1

43.0

44.1

45.1

44.4

44.1

Idem zonder jeugd

44.3

47.5

48.6

49.8

50.5

50.3

50.2

Aantal mannen

293

342

353

355

358

352

357

Jeugd jongens aantal

63

74

80

77

83

67

67

Gemiddelde leeftijd mannen

39.8

42.2

42.2

42.7

42.1

43.8

43.8

Idem zonder jeugd

47.5

50.6

51.0

51.2

51.2

51.3

51.3

Totaal aantal leden

613

792

807

815

826

828

845

Totaal aantal jeugd

117

141

147

145

148

140

145

Gemiddelde leeftijd totaal

39.2

42.1

42.6

43.5

43.8

44.1

44.0

Idem zonder jeugd

45.8

48.7

49.6

50.4

50.8

50.7

50.6

Verhouding man/vrouw

0.916

0.760

0.778

0.772

0.760

0.740

0.732

Inwonend in gemeente Soest

665

733

 

 

 

 

767

Buiten Soest

48

59

 

 

 

 

78


2

BESTUURSSTRUCTUUR ATLETIEKVERENIGING PIJNENBURGHET ALGEMEEN BESTUUR KENT TWEE AANDACHTSGEBIEDEN EN DRIE TAAKGEBIEDEN.
.4 Organogram (Organisatieschema)DAGELIJKS BESTUUR

Bestuursfuncties:
VOORZITTER

VICE-VOORZITTER

SECRETARIS

TWEEDE SECRETARIS

PENNINGMEESTER

Aangestuurde Commissies ed.:


 • Sponsoring

 • Medewerker Interne en Externe Communicatie

 • Redactie “The Stretcher”

 • Vertrouwenspersoon

 • Klachtencommissie

- Linking pin Sylvestercross

 • Kas Commissie

 • Ledenadministratie

 • Jury/verkeer/verzekeringen

 • Contributie-inning

 • Administratie

 • VeiligheidsfunctionarisONDERSTEUNENDE TAKEN

Bestuursfuncties:
ACCOMMODATIE & MATERIAALBEHEER

KANTINEDIENSTEN

Aangestuurde Commissies ed.:


 • Kantine Commissie

 • Oud Papier

 • Materiaalbeheer

- Accommodatiebeheer  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina