Eindtermen nm7 Functionele tekstgeletterdheidDovnload 86.06 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte86.06 Kb.Leerplandoelstellingen NM7
Gebeurtenissen in het dagelijkse leven beroeren, beïnvloeden, wijzigen voortdurend ons maatschappelijk leven op familiaal, sociaal, cultureel, economisch, ethisch-religieus of politiek vlak. Leerlingen worden uitgenodigd om de actualiteit te volgen en informatie te verzamelen, te selecteren, te ordenen, te verwerken. Actualiteit is aanzet tot reflectie, uitwisseling van ideeën, discussie, genuanceerd denken en het ontwikkelen van een persoonlijke visie.

Daardoor is de actualiteit wezenlijk verbonden met de leerplandoelen en wordt er ruimte gemaakt om ze aan bod te laten komen:

- als vertrekpunt, inspiratiebron voor een thema/onderwerp;

- om thema's te onderbouwen, te illustreren, te verdiepen;

- om leerlingen kritisch te vormen en genuanceerd te leren denken en verwoorden;

- om parate kennis te verwerven (tijd, ruimte, maatschappelijk-sociaal ...);

- om de begrippen 'tijd' en 'ruimte' te verdiepen.
Eindtermen NM7
Functionele tekstgeletterdheid

De leerlingen kunnen

1 uit diverse tekstsoorten relevante informatie selecteren

2 voor een specifieke opdracht uit teksten informatie vergelijken en integreren

3 beknopt en duidelijk schriftelijk rapporteren

4 maatschappelijk relevante tekstinformatie praktisch aanwenden

5 maatschappelijk relevante tekstinformatie kritisch beoordelen

6 over maatschappelijk relevante tekstinformatie een eigen standpunt innemen


Functionele kwantitatieve geletterdheid

De leerlingen kunnen

7 uit tabellen, grafieken, diagrammen of kaarten, relevante informatie selecteren

8 voor een specifieke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewerken

9 voor twee variabelen, informatie in een aangepaste grafische vorm weergeven

10 maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie praktisch aanwenden

11 maatschappelijk relevante kwantitatieve informatie kritisch beoordelen

12 over maatschappelijke relevante kwantitatieve informatie een eigen standpunt innemen


Functionele ICT-geletterdheid

De leerlingen kunnen

13 bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken

14 voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de


resultaten ervan integreren tot één product

15 informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie


integreren

16 maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken

17 maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ingewonnen, kritisch beoordelen

18 over maatschappelijk relevante informatie ingewonnen met behulp van ICT een eigen


standpunt innemen rekening houdend met enerzijds ethische principes en anderzijds
deontologische principes met betrekking tot auteursrecht, privacy, beveiliging
Problemen oplossen

De leerlingen kunnen

19 zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven

20 bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens


belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven

21 voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen

22 een planning opmaken en ze uitvoeren

23 bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen

24 het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren

25 bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne


Werken in teamverband

De leerlingen kunnen

26 met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de
verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen

27 zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing

28 de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren

29 de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel


bijsturen

30 over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover


communiceren

31 het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen


interactievaardigheden

32 empathie, loyaliteit en wederzijds respect tonenSpecifieke doelstellingen NM7
Gezondheid!
1 Onze gezondheid bedreigd?

- uit knipsels afleiden wat de gezondheid van mensen kan bedreigen


2 De pijn te lijf!

- de meest gebruikte pijnstillers benoemen

- enkele bijwerkingen van pijnstillers opnoemen

- reclames voor geneesmiddelen beoordelen

- de bijsluiters van drie geneesmiddelen vergelijken

- enkele moeilijke termen uit bijsluiters verklaren


3 De grote verslaving?

3.1 Gewoonte, passie of verslaving?

- uit getuigenissen verschillende vormen van verslaving opsommen

- enkele redenen voor verslaving opnoemen

- de drie factoren opnoemen die leiden tot verslaving

- de vier fasen in het verslaafd raken opsommen en uitleggen hoe moeilijk stoppen wordt

3.2 Als het rookgordijn is verdwenen …

- aan de hand van diverse uitspraken een mening over roken formuleren

- de gevolgen van nicotinegebruik voor het lichaam uitleggen

- de wetgeving op het roken in het openbaar verduidelijken

- enkele voorbeelden van medicatie noemen om te helpen stoppen met roken

3.3 Met je hoofd in de wolken?

- de belangrijkste soorten verdovende middelen opnoemen

- enkele voorbeelden geven van verdovende middelen, stimulerende middelen,

bewustzijnsverruimende middelen, bewustzijnsverruimende én stimulerende middelen

- enkele gevolgen van het gebruik van verdovende middelen opsommen

3.4 Doping: van kwaad tot erger?

- enkele dopingproducten opsommen

- voorbeelden geven van straffen die werden uitgesproken tegen dopingzondaars

- de begrippen epo, hematocriet en contra-expertise duiden

- enkele officiële sportinstanties noemen die zich bezighouden met de dopingstrijd
4 De gesel van aids

- de verspreiding van het Aids-virus aflezen van een kaart

- de begrippen HIV en AIDS duiden

- een korte chronologie van Aids schetsen

- de taak van UNAIDS en WHO omschrijven

Kijken naar kunst
1 De kunst van … het kijken


1.1 Kunst of geen kunst?

- met afbeeldingen van kunstwerken bepalen wat wél kunst of geen kunst is


- enkele kunstwerken benoemen op foto’s


1.2 De taal van de kunst

- enkele inspiratiebronnen van kunstenaars opnoemen

- enkele kunstvormen benoemen

1.3 Kunst: van alle tijden!

- de grote perioden uit de geschiedenis benoemen en situeren in de tijd

- enkele kunstwerken in de passende historische periode plaatsen

2 Kleurenweelde in veel variaties


- het materiaal van de schilder benoemen

- dragers opnoemen waarop geschilderd kan worden

- het gereedschap van de schilder benoemen

- de ‘factuur’ van de kunstenaar omschrijven2.1 De ene verf is de andere niet

- verschillende soorten verf opsommen en voor- en nadelen opnoemen

- kenmerken van aardverf, fresco, aquarel, gouache, tempera, olieverf, lakverf, acryl en latex
noemen

- uitleggen wat gemengde techniek is2.2 Als tekenen kunst wordt

- de verschillende soorten tekenmateriaal opsommen

- voor- en nadelen geven van houtskool, krijt, inkt, potlood

2.3 Als drukken kunst wordt

- de verschillende druktechnieken opnoemen

- voor- en nadelen noemen van houtsnede, houtgravure, kopergravure, lithografie en zeefdruk

2.4 Schilderen op en met glas

- de techniek om ‘glas in lood’ te maken uitleggen

- het begrip roosvenster uitleggen

- verduidelijken wat betonglas is2.5 Schilderen met … gekleurde steentjes

- het begrip mozaïek verduidelijken

- enkele toepassingen van een mozaïek opnoemen

- het begrip faiencetechniek duiden2.6 Creatief met draad

- diverse textieltechnieken opnoemen

- uitleggen hoe borduurwerk, tapijtwerk en kant gemaakt worden

3 Beelden in alle vormen en maten


3.1 Reliëf : ‘vlak’ beeldhouwwerk

- uitleggen wat een reliëf is

- de soorten reliëfs benoemen op foto

3.2 Beelden in steen

- uitleggen wat een vrijstaand beeldhouwwerk is

- beeldhouwwerken situeren in de grote historische periodes

3.3 Smeden, gieten en bakken

- uitleggen waarom brons een geschikt gietmateriaal is

- uitleggen wat een legering is

- enkele voorbeelden van edelsmeedwerk opnoemen

- de begrippen filigraan en granulering uitleggen

- omschrijven wat juweelkunst kan inhouden

- het verschil uitleggen tussen faience, gres en porselein

3.4 Snijden in hout, ivoor …

- enkele vormen van houtsnijkunst opnoemen

- uitleggen wat polychromeren betekent

- het verband aantonen tussen ivoorsnijwerk en boekbanden3.5 Beelden die … bewegen

- kinetisme, readymade, collage en assemblage, environment, installatiekunst en performance


duiden

- enkele hedendaagse installatiekunstenaars noemen


4 Ook een architect schept kunst


- de grote perioden uit de Europese bouwkunst noemen

4.1 De klassieke tempel uit de oudheid

- uitleggen wat een architraaf, een fries en een fronton is

- uitleggen hoe de zuilenconstructie de bouwstijl bepaalt

4.2 Van gewelven en koepels

- de belangrijkste boogconstructies benoemen

- uitleggen wat een timpaan is

- de belangrijkste gewelfconstructies benoemen

- uitleggen waarom een koepel een bouwtechnisch hoogstandje is

4.3 De middeleeuwse kathedraal

- op een grondplan de delen van een middeleeuwse kathedraal aanduiden

- uitleggen wat geraamtebouw betekent voor een middeleeuwse kathedraal

- het begrip schoorwerk duiden

- uitleggen wat vakwerk betekent in de woningbouw

4.4 Paleizen en monumenten

- uitleggen wat renaissance, barok, classicisme, neo-stijlen en eclecticisme betekenen in de


bouwkunst

- voor elke stijl een typisch bouwwerk noemen4.5 Bouwen met ijzer en beton

- uitleggen wat high-tech-architectuur betekent


- de voordelen van beton- en ijzerbouw opnoemen

- de betekenis van de geraamtebouw in de hedendaagse architectuur duidenWijsheid uit het Oosten

1 Ze kwamen uit … het Oosten

1.1 Wijzen uit het Oosten


- met een Bijbeltekst het verhaal van Driekoningen weergeven

- uitleggen waarvoor wierook gebruikt wordt

- uitleggen wat mirre is

1.2 Azië: grote buur van Europa


- het continent Azië situeren op een wereldkaart

- de zuidelijke ‘schiereilanden’ van Azië aanduiden op kaart

- West-Azië, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en het Verre Oosten situeren op een kaart van Azië

1.3 Het Midden-Oosten: woestijn en islam


- enkele geloofspunten van de islam opnoemen

- de namen Mohammed, Allah en Koran duiden

- uitleggen wat de Kaäba, een moskee, een minaret, een alcazar is

- het begrip nomaden uitleggen

- de heilige oorlog van de islam beschrijven

- met een kaart de expansie van de islam uitleggen1.4 Botsing tussen Oost en West

- het doel van de kruistochten uitleggen

- de kruistochten situeren in tijd en ruimte

- de rol van sultan Saladin na de kruistochten verduidelijken


2 Een grote Arabische erfenis


2.1 Pareltjes van architectuur

- enkele kenmerken van Arabische bouwkunst opnoemen

- enkele kenmerken van Arabische tuinen opnoemen

2.2 Watermakers

- uitleggen wat een saqiya is en met een schets de werking verduidelijken

- de pomptechnieken van de Arabieren voor het bevloeien van landbouwgrond verduidelijken

2.3 In de mode

- enkele typisch Arabische kledingsstukken benoemen2.4 Een andere kijk op cijfers!

- de evolutie van Indische tot Arabische cijfers verduidelijken

- de Arabische schrijfwijze omschrijven

2.5 ‘Al arabiyya’ ... ook in het Nederlands

- voorbeelden geven van Nederlandse woorden die uit het Arabisch zijn afgeleid


- enkele Arabische sprookjes noemen

2.6 Meesters in zeevaartkunde

- omschrijven wat een karveel is

- het belang van roer, kompas, astrolabium en sextant verduidelijken
3 Het Verre Oosten in zicht

3.1 De zijderoute opende China voor het Westen

- de zijderoute aflezen van kaart

- het belang van de zijderoute voor de handel tussen Oost en West uitleggen

- de Chinese uitvindingen buskruit, zijde, papier, porselein, gareel, thee, wanmolen duiden3.2 De specerijenroute: handel met India

- enkele specerijen benoemen

- het belang van specerijen in de Middeleeuwen omschrijven

- met een kaart de specerijenroute beschrijven

- belangrijke ontdekkingstochten naar India en omgeving situeren in tijd en ruimte

- enkele kolonies van Europese landen opsommen
Omgaan met beeld
1 Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden

- spontaan reageren op een aantal afbeeldingen

- drie knipsels en foto’s met elkaar linken
2 Communiceren

2.1 Het communicatieschema

- het begrip communicatie omschrijven

- enkele hulpmiddelen bij het communiceren opnoemen

- op foto’s boodschap, zender en ontvanger benoemen2.2 Verbaal of non-verbaal communiceren

- omschrijven wat verbale taal is

- omschrijven wat non-verbale taal is

- taal, zender, ontvanger en boodschap benoemen op afbeeldingen


3 Communiceren met beelden

3.1 Verhalen met beelden

- voorbeelden geven van woorden met ‘beeld’

- de plaatjes van een strip in de juiste volgorde plaatsen

- enkele stripfiguren herkennen en de tekenaars ervan opzoeken3.2 Van stilstaand naar bewegend beeld

- stilstaande beelden uit alle tijden benoemen3.3 De illusie van beweging

- de technieken uit de geschiedenis van het bewegende beeld benoemen4 Film van idee tot eindproduct

4.1 Een filmidee krijgt vorm

- aan de hand van een schema de verschillende fasen in het maken van een film benoemen

- de begrippen scenarist, regisseur, synopsis, draaiboek, producer en filmscenario omschrijven

4.2 Stilte … wij draaien!

- aan de hand van een schema de verschillende fasen in het maken van een film benoemen

- de begrippen beeldgrootte en opnamehoek omschrijven

- kadrering en de gulden snede uitleggen

- op een afbeelding camerabewegingen benoemen

4.3 Beeld en geluid monteren

- de verschillende stappen in de montage van een film benoemen

- de begrippen rushes, werkkopie, synchronisatie, moederkopie, trailer, montage omschrijven4.4 Film is bedrog

- aan de hand van knipsels en foto’s veel gebruikte special effects benoemen5 Film in crisis


- de belangrijkste redenen van de crisis in de filmwereld afleiden uit een knipsel

- uit een tekstfragment de psychologische motivatie van jongeren om naar de film te gaan,


afleiden

- uitleggen waarom naar de film gaan een sociaal gebeuren is

- drie elementen opnoemen die de keuze van een film bepalen

- opnoemen waar de jongeren informatie halen om een welbepaalde film te bekijkenDe wereldkaart in het nieuw
1 De wereld in tweeën


- de tegenstelling tussen de VS en de SU na WO 2 duiden

- landen in verschillende wereldblokken en -regio’s situeren1.1 Twee politieke systemen

- verschillen opnoemen tussen een democratie en een socialistische staat

1.2 Twee economische systemen

- verschillen opnoemen tussen een kapitalistische en een staatsgeleide economie
2 Bondgenoten werden vijanden


2.1 Een ‘koude’ oorlog

- de verschuiving in de relatie tussen de VS en de SU van bondgenoten tot vijanden verklaren

- de termen koude oorlog en ijzeren gordijn duiden

- aan de hand van een kaart de uitbreiding van de Sovjet-Unie na WO 2 verduidelijken2.2 Twee militaire blokken

- de NAVO en het Warschaupact duiden

- het doel van de NAVO voor en na de koude oorlog uitleggen

- leden van de NAVO opzoeken via het internet

- de bewapeningswedloop tijdens de Koude Oorlog verklaren

- uitleggen wat ABC-wapens zijn3 Europa in het nieuw


- de kaart van Europa na WO 2 en nu vergelijken

3.1 Het einde van het Oostblok


- enkele problemen in Sovjet-Unie opnoemen tijdens het communisme

- de begrippen glasnost en perestrojka duiden

- de betekenis van de val van het Ijzeren Gordijn en de Berlijnse Muur omschrijven

3.2 Van Sovjet-Unie naar GOS


- enkele oorzaken voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie opnoemen

- de term Gemenebest van Onafhankelijke Staten uitleggen

- de landen van het GOS situeren en benoemen op kaart

3.3 Bloedbad in Joegoslavië

- de verschillende bevolkingsgroepen uit ex-Joegoslavië opnoemen

- de landen die ontstonden uit ex-Joegoslavië benoemen

4 Nog nieuwe landen op de kaart?

4.1 Israël, land van joden én Palestijnen?

- de begrippen diaspora, zionisme, intifada duiden


- met kaartmateriaal en teksten het conflict tussen Palestina en Israël duiden

4.2 Nog meer kaarten hertekend?


- enkele voorbeelden geven van conflicten die kunnen leiden tot nieuwe staten

Het huis uit?

1 Een eigen plek onder de zon


- in tekstfragmenten redenen opzoeken waarom jongeren al dan niet thuis willen blijven wonen
na achttien

- spontaan redenen opnoemen waarom je al dan niet thuis wilt blijven wonen


2 Samen of alleen?

2.1 Levensgezel gezocht

- op contactadvertenties aangeven hoe mensen zich positief voorstellen

- omschrijven aan welke voorwaarden hun levensgezel (zou) moet(en) voldoen

2.2 Samen wonen, samenlevingscontract, huwen

- de erkende samenlevingsvormen benoemen

- voor- en nadelen opnoemen van vormen van samenleven

- belang van samenlevingscontract uitleggen


3 Een dak boven je hoofd

3.1 Mijn ideale woonst

- de begrippen woning/woonomgeving omschrijven

- omschrijven wat Batibouw is

3.2 Huren of kopen?

- voor- en nadelen van kopen opnoemen

- voorbeelden van bijkomende kosten als eigenaar opsommen

3.3 Lenen om te wonen

- verschillende stappen bij aankoop van grond of huis benoemen

- aan de hand van grafieken de evolutie van woonkredieten, looptijden en rente duiden

- de begrippen hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering, variabele en vaste rentevoet


verklaren

- aan de hand van een knipsel de redenen van de duurdere bouwgrond in Vlaanderen

opnoemen

- het begrip woonuitbreidingsgebied omschrijven

- de voorwaarden van renovatie opnoemen

- de redenen opnoemen waarom renovatie toeneemt3.4 Of toch maar huren?

- uitleggen wat een huurcontract inhoudt

- het belang van de huurwaarborg omschrijven

- het belang van de plaatsbeschrijving uitleggen

- het belang van een geregistreerd huurcontract aantonen

3.5 Huizenjacht

- met grondplannen het verschil tussen loft, appartement en studio aantonen

- enkele belangrijke begrippen bij een grondplan opnoemen

- de mogelijkheden opnoemen om een huur- of koopwoning te vinden

- afkortingen op immo-zoekertjes verklaren

- de huurprijs of waarde van een woonst naar keuze opzoeken


4 Eindelijk een eigen plekje

4.1 En heb je meubelen … en huisgerief?

- op een lijst noodzakelijke meubelen en huisgerief aanduiden

- prijzen van woninginrichting opzoeken

- het belang van een garantiebewijs aantonen4.2 Verhuizen vraagt voorbereiding

- uitleggen waarom verhuizen voorbereiding vraagt

- tips voor het inpakken opnoemen

4.3 Papierwinkel

- instanties opsommen die op de hoogte gebracht moeten worden van een verhuis

- het begrip aansprakelijkheidsverzekering verklaren

- de verschillende verplichte verzekeringen opnoemen

- enkele tips formuleren om belangrijke documenten bij te houden

5 Eigen huis … houden

5.1 Huishoudbudget

- aan de hand van een diagram de samenstelling van het gemiddeld gezinsbudget in

Vlaanderen uitleggen

- voorbeelden opnoemen van vaste en variabele kosten5.2 Ook koken kost geld

- zonder opzoekingswerk prijzen van producten noteren

- opzoeken prijzen van producten in reclamefolders

5.3 Wassen en plassen

- internationale symbolen textielonderhoud herkennen

- de termen wassen, bleken, strijken, chemisch reinigen en trommeldrogen uitleggen

- prijzen van onderhouds- en wasproducten in reclamefolders opzoeken

- enkele tips voor de plaatsing en de inhoud van het apotheekkastje opnoemen
6 Of toch liever onder moeders vleugels?

- met een knipsel en een tabel verwoorden waarom jongeren langer thuis blijven wonenEen kwestie van energie

1 Bronnen van energie


- aan de hand van knipsels en foto's energiebronnen benoemen

1.1 Primaire en secundaire energiebronnen

- verschil tussen primaire en secundaire energie uitleggen

- voorbeelden geven van primaire en secundaire energiebronnen

- verschil uitleggen tussen hydro-elektriciteit en gewone elektriciteit1.2 Duurzame en niet-duurzame energiebronnen

- het verschil uitleggen tussen duurzame en niet duurzame energie

- voorbeelden geven van duurzame en niet-duurzame energiebronnen
2 Fossiele energiebronnen

- de belangrijkste fossiele brandstoffen opnoemen


2.1 Steen die brandt


- enkele nadelen noemen van steenkool als energiebron

2.2 Het vloeibare goud

- op grafieken olieproducerende landen vergelijken met olie-exporterende landen

- productie en consumptie van aardolie van verschillende regio’s vergelijken

- enkele landen opnoemen die over grote olievoorraden beschikken

- enkele brandstoffen opnoemen die bekomen worden door raffinage van petroleum

- enkele producten opsommen die bekomen worden door scheikundige verwerking van


petroleum

- twee oorzaken en twee gevolgen van de oliecrisis opnoemen

- de OPEC-landen opzoeken

2.3 Aardgas uit de Noordzee


- betekenis van de Noordzee voor aardgas aantonen

- de belangrijkste gasleveranciers van Europa opnoemen

- de belangrijkste gasleveranciers van België opnoemen

- de afhankelijkheid van Europa van Russisch aardgas uitleggen


3 Energie uit atomen

- de Belgische kerncentrales opnoemen

- drie kenmerken van een kerncentrale opsommen

- het Belgisch uitstapscenario uit kernenergie kort omschrijven


4 Duurzame energie

- enkele duurzame energiebronnen benoemen met knipsels en foto’s


- enkele voor- en nadelen van dergelijke energiebronnen opnoemen
5 Alternatieve brandstoffen

- uitleggen wat biobrandstoffen zijn en voorbeelden geven

- enkele voor- en nadelen van alternatieve brandstoffen opsommen

Made in the East
1 Made in China

- foto’s met typisch Chinese producten benoemen

1.1 De hemelse vrede

- het Chinese plein van de hemelse vrede beschrijven1.2 De Grote Roerganger

- de evolutie van keizerrijk tot volksrepubliek schetsen


- de begrippen Lange Mars, volkscommune, Culturele Revolutie uitleggen

- een omschrijving geven voor volksrepubliek

- de betekenis van Mao voor China duiden

1.3 Wan Li Chang Cheng

- omschrijven wat de Chinese muur is1.4 Reusachtig groot ... ontelbaar veel mensen

- de buurlanden/ zeeën van China benoemen op kaart

- de Chinese eenkindpolitiek uitleggen

1.5 Inzoomen op landbouw

- uitleggen wat terrasbouw is

- de Chinese muntpolitiek verduidelijken

1. 6 China wordt rijk?

- enkele westerse luxemerken opnoemen die voet aan de grond krijgen in China

- uitleggen waarom de Chinese auto Landwind succesvol is

- het begrip joint venture uitleggen


- de strategie van het Chinese Lenovo beschrijven


1.7 Land van melk en honing?

- enkele voorbeelden van arbeidsomstandigheden in China geven2 Made in Japan

2.1 Allemaal Japans

- foto’s met typisch Japanse producten benoemen

- buurlanden/ zeeën van Japan situeren op kaart2.2 Van verslagen land tot economische reus

- aantonen dat Japan na WO 2 een verslagen land was

- de industriële groei van Japan na WO 2 verklaren

- de Japanse afhankelijkheid van het buitenland voor grondstoffen en energiebronnen aantonen

2.3 In het spoor van Japan


- de tijgereconomieën op kaart situeren

- enkele factoren opnoemen die aan de basis liggen van hun economische opgang


- enkele voorbeelden geven van de economische groei van India


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina