Eindverslag van de inspraakDovnload 3.68 Mb.
Pagina1/33
Datum18.08.2016
Grootte3.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAK
Ingekomen zienswijzen op het ontwerp van de

Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden


15 september 2009Inhoudsopgave Blz.
Inleiding, leeswijzer en lijst veelgebruikte termen 1
Procedureparagraaf 3
Lijst adressen indieners zienswijzen 13
Hoofdstuk 1. Algemeen

Paragraaf 1.1 Nut en noodzaak, de omvang van de opgave A1 59

Paragraaf 1.2 Fasering op regioniveau A2 60

Paragraaf 1.3 Krimp van de bevolking A3 61

Paragraaf 1.4 Recessie A4 62

Paragraaf 1.5 Inbreiding versus uitbreiding A5 62

Paragraaf 1.6 Doelgroepen A6 63

Paragraaf 1.7 Bedrijvigheid–werken in de IGS A7 64


Hoofdstuk 2. Landschap

Paragraaf 2.1 De landschapsopgaven L1 69

Paragraaf 2.2 Ontwikkeling Landgoed Terheijl L2 72

Paragraaf 2.3 Ontwikkeling Wijkengebied L3 73

Paragraaf 2.4 Ontwikkeling Steenbergerveld L4 74

Paragraaf 2.5 Ontwikkeling Roden-Oost L5 75


Hoofdstuk 3. Infrastructuur

Paragraaf 3.1 De hoofdinfrastructuur V1 76

Paragraaf 3.2 Bestaande infrastructuur V2 82

Paragraaf 3.3 Openbaar vervoer V3 83

Paragraaf 3.4 Langzaam verkeer V4 84

Paragraaf 3.5 Verkeer–overig V5 85


Hoofdstuk 4. De deelgebieden

Paragraaf 4.1 Leek–centrum dorpswonen D1 93

Paragraaf 4.2 Leek–Hoofddiep en dorpsrand D2 94

Paragraaf 4.3 Leek- Wonen en werken aan de Tolbertervaart D3 95

Paragraaf 4.4 Tolbert–landelijk wonen D4 95

Paragraaf 4.5 Leek/Tolbert–wonen tussen de houtsingels D5 95

Paragraaf 4.6 Leek/Terheijl–wonen aan het landgoed D6 97

Paragraaf 4.7 Leeksterveld, werken langs de A7 D7 99

Paragraaf 4.8 Roden–centrum dorpswonen D8 99

Paragraaf 4.9 Roden–werken in een brinkdorp D9 99

Paragraaf 4.10 Nieuw Nieuw-Roden D10 99

Paragraaf 4.11 Roden-Zuid D11 101

Paragraaf 4.12 Zevenhuizen D12 103

Paragraaf 4.13 Nietap D13 106

Paragraaf 4.14 Oostwold D14 107
Hoofdstuk 5. Ontwikkelingsstrategie

Paragraaf 5.1 Financiële haalbaarheid F1 108

Paragraaf 5.2 Fasering F2 116
Hoofdstuk 6. Overige onderwerpen

Paragraaf 6.1 Proces O1 117

Paragraaf 6.2 Plan-MER O2 121

Paragraaf 6.3 Planschade O3 126

Paragraaf 6.4 Alternatieven O4 127

Paragraaf 6.5 Kernwaarden O5 128

Paragraaf 6.6 Diverse overige zienswijzen O6 129
INLEIDING

Voor u ligt het eindverslag van de inspraak die door de gemeentebesturen van Leek en Noordenveld is verleend op het ontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (hierna: IGS). Beide gemeenten hebben op basis van hun eigen Inspraakverordening de mogelijkheid geboden een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen op de IGS. De reacties op de ingediende zienswijzen zijn opgenomen in dit gemeenschappelijke eindverslag. Onderstaand is voor beide gemeenten een afzonderlijke verantwoording opgenomen van de gevoerde inspraakprocedure.LEESWIJZER
In verband met het grote aantal zienswijzen dat is ingediend (2200) en het feit dat de zienswijzen veelal betrekking hebben op een aantal steeds terugkerende thema's is in dit eindverslag op praktische gronden gekozen voor de volgende werkwijze.
De onder een noemer te brengen (onderdelen van) zienswijzen zijn met een meer algemeen gestelde tekst verwoord en van een reactie voorzien. De indiener van een zienswijze kan aan de hand van het in dit eindverslag opgenomen overzicht van indieners van een zienswijze vaststellen op welke thema's hij een zienswijze heeft ingediend en waar hij het antwoord op zijn zienswijze in het eindverslag kan vinden. Het overzicht van de indieners van een zienswijze is daartoe alfabetisch op straatnaam opgezet, waarbij per zienswijze de rubrieknummers van het eindverslag zijn vermeld waarin op de zienswijze wordt ingegaan. De rubrieknummers verwijzen naar de verschillende paragrafen in dit rapport. In de inhoudsopgave kunnen de indieners zien op welke pagina de betreffende paragraven/rubrieken beginnen.
De indieners van een zienswijze met een inhoud of onderdelen die niet of slechts sporadisch in andere zienswijzen voorkomen zijn met name genoemd. De inhoud van de betreffende zienswijze of een specifiek onderdeel daarvan is in de tekst weergegeven en van een reactie voorzien. Ook hier kunnen indieners de reactie op hun zienswijze terugvinden via het overzicht van indieners en de inhoudsopgave. Deze reacties volgen na het algemene deel in elke paragraaf.
Daar waar een zienswijze aanleiding geeft tot het doorvoeren van een of meer wijzigingen in de ontwerp-IGS is dat concreet in het eindverslag aangegeven. Deze wijzigingen maken deel uit van het voorstel tot vaststelling van de IGS dat aan beide raden ter besluitvorming zal worden voorgelegd.
Voor de goede orde dient nog te worden opgemerkt dat er 58 zienswijzen zijn ingediend waarbij geen adres is vermeld. Deze zienswijzen zijn wel inhoudelijk meegenomen, maar maken geen deel uit van het overzicht van indieners.

LIJST VEEL GEBRUIKTE TERMEN
In dit eindverslag komen een aantal termen en afkortingen veelvuldig voor. Hier een korte opsomming.
IGS = Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden
In het rapport wordt veelvuldig verwezen naar de IGS. De IGS wordt tevens aangeduid als:

Ontwerp IGS, de (ontwerp) structuurvisie of kortweg de (ontwerp) visie.


SMB = Strategische Milieubeoordeling

Plan-MER = plan Milieu Effect Rapportage (de wettelijke opvolger van het

SMB)

POP = Provinciaal OmgevingsplanPROCEDUREPARAGRAAF

Inspraak gemeente Leek
Inspraakverordening

In zijn vergadering van 15 april 2009 heeft de raad van de gemeente Leek besloten om, met toepassing van de Inspraakverordening, inspraak te verlenen op het ontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden van 24 maart 2009. De bevoegdheid om een dergelijk besluit te nemen, ligt bij de raad, omdat:

- in de Wet ruimtelijke ordening geen procedure is opgenomen voor de totstandkoming van een (intergemeentelijke) structuurvisie. Wel dient bij een structuurvisie te worden aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding daarvan zijn betrokken;

- op grond van de op 26 april 2004 door de raad vastgestelde Inspraakverordening, elk bestuursorgaan ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden, besluit of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. De vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie is, voorzover deze betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Leek, een bevoegdheid van de raad.


Inspraakprocedure

De Inspraakverordening schrijft voor (artikel 4) dat inspraak wordt verleend aan belanghebbenden en ingezetenen, waarbij de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is verklaard. Verder dient ter afronding van de inspraak een eindverslag te worden opgesteld (artikel 5). Het eindverslag bevat in elk geval:

- een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

- een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak schriftelijk of mondeling naar voren zijn gebracht en

- een reactie op de zienswijzen, waarbij gemotiveerd is aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen (het ontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie) wordt overgegaan.

Dit verslag moet worden aangemerkt als eindverslag in de zin van de Inspraakverordening.


Terinzagelegging

Het ontwerp van de IGS en de Plan-MER met bijbehorende stukken hebben vanaf 23 april 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De terinzagelegging van de ontwerp-IGS met bijbehorende stukken is op de in de gemeente Leek gebruikelijke wijze (via de gemeentelijke Infopagina in De Midweek van 22 april 2009), alsmede via een publicatie in De Staatscourant van 22 april 2009 bekendgemaakt.


Zienswijzen

Van de mogelijkheid om gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen, is door 200 personen/instanties gebruikgemaakt. Daarnaast is een door 270 personen ondertekende petitie ('Geen rood voor groen') ontvangen. Van de zienswijzen zijn 4 buiten de daartoe gestelde termijn ontvangen en verzonden. Deze zienswijzen1 zijn niet-ontvankelijk en om die reden niet in behandeling genomen. Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend.

De indieners van een schriftelijke zienswijze zijn op 24 juni 2009 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze mondeling toe te lichten ten overstaan van de raadscommissie. Van die mogelijkheid is door 18 personen/instanties gebruikgemaakt. Het verslag van die bijeenkomst is als bijlage aan dit eindverslag toegevoegd en betrokken bij de behandeling van de schriftelijke zienswijzen.
Inspraak gemeente Noordenveld
In zijn vergadering van 8 april 2009 heeft de raad van de gemeente Noordenveld besloten om met toepassing van de Inspraakverordening, het ontwerp van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden van 24 maart 2009 vrij te geven voor inspraak. Op grond van de door de raad op 27 december 1999 vastgestelde Inspraakverordening gemeente Noordenveld is het college van burgemeester en wethouders belast met de uitvoering van de inspraakprocedure. Het college heeft op 24 maart 2009 besloten inspraak te verlenen in overeenstemming met de vastgestelde nota Inspraakprocedure IGS.
Inspraakprocedure

De Nota Inspraakprocedure IGS Leek-Roden beschrijft de inspraakprocedure als volgt:


1. Beleidsvoornemens waarop inspraak wordt verleend

De beleidsvoornemens waarop inspraak wordt verleend, is de Ontwerp Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS) van 24 maart 2009 evenals de bijbehorende plan-Milieueffectrapportage (plan MER).


2. Aan wie inspraak wordt verleend

Inspraak wordt verleend aan een ieder. Burgemeester en wethouders verlenen inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben.


3. De wijze waarop deelnemers aan de inspraakprocedure in staat worden gesteld hun zienswijzen over de beleidsvoornemens kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen

De beleidsvoornemens liggen met ingang van 23 april 2009 tijdens de (dag- en avond)openingstijden gedurende een termijn van 6 weken ter inzage voor een ieder in het gemeentehuis van Noordenveld, Raadhuisstraat 1 te Roden evenals in de Openbare Bibliotheek, Mr. Apothekerstraat 13 te Roden.

Gedurende die termijn kunnen mondeling en schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Op 6, 7, 13 en 14 mei 2009 worden in de gemeente Noordenveld specifiek voor de IGS inloopbijeenkomsten gehouden waarbij eveneens de gelegenheid bestaat om mondeling zienswijzen in te dienen.

De tijd en plaats van deze bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt in een in De Krant, zijnde een in de gemeente verschijnend nieuws- of dagblad dat een algemene verspreiding kent in de gemeente Noordenveld. Verder zal deze informatie bekend worden gemaakt op website van de gemeente Noordenveld.

Zij die tijdens de informatiebijeenkomsten een mondelinge zienswijze inbrengen, worden gehoord door een vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld. Van de ingebrachte mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt welke de inspreker ter verificatie wordt voorgelegd. De inspreker tekent het verslag dan voor akkoord.


4. Rapportage

Ter afronding van de inspraakprocedure wordt in overeenstemming met paragraaf 5 van de Inspraakverordening gemeente Noordenveld een eindverslag gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders stelt dit eindverslag uiterlijk vast in die vergadering waarin ook is geagendeerd de vaststelling van de voordracht aan de gemeenteraad van Noordenveld tot vaststelling van de IGS.

In overeenstemming met paragraaf 5 van de genoemde Inspraakverordening brengt het college het vastgestelde eindverslag gelijktijdig ter kennis van hen die mondeling en/of schriftelijk een zienswijze hebben ingediend. Na de vaststelling wordt het eindverslag eveneens ter kennis gebracht van de gemeenteraad van Noordenveld. De gemeenteraad betrekt het eindverslag bij het besluit tot het al dan niet gewijzigd vaststellen van de IGS. De hiervoor bedoelde kennisgeving wordt verzonden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaande aan de datum waarop de IGS wordt behandeld in de gemeenteraad.

Dit verslag moet worden aangemerkt als eindverslag in de zin van artikel 7 van de Inspraakverordening.

Terinzagelegging

Naast op de in de Inspraakprocedure genoemde locaties heeft men de ontwerp-IGS (met bijbehorende documenten) eveneens kunnen lezen in de bibliotheken van Norg en Peize alsmede in het dorpshuis van Nieuw-Roden en in Roden in het complex Vasalis.Zienswijzen

Van de mogelijkheid om gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen is door 2000 personen/instanties gebruikgemaakt. Er is een mondelinge zienswijze ingediend. In Noordenveld hebben 332 indieners van een zienswijze aangegeven deze mondeling te willen toelichten. Betrokkenen hebben een brief gekregen waarin staat dat zij op 22 augustus in de gelegenheid werden gesteld om die toelichting te geven. In de brief staat dat zij actief moeten aangeven of zij hiervan gebruik wensten te maken op de geplande dag. Van deze mogelijkheid is door 33 indieners gebruikgemaakt. Uiteindelijk is met 28 daarvan daadwerkelijk op 22 augustus gesproken. Op die dag hebben zij hun schriftelijke zienswijze in plezierig verlopende gesprekken nader aan ons toegelicht. Van deze gesprekken is een verslag gemaakt dat door betrokkenen is gefiateerd. Deze verslagen zijn in het verzamelde dossier van zienswijzen gevoegd.


Er zijn vijf zienswijzen niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze ruim buiten de gestelde termijn ontvangen zijn. De indieners van deze zienswijzen zijn daarover eind juli persoonlijk per brief geïnformeerd.
Behandeling
Dit eindverslag zal door de beide raden worden betrokken bij de besluitvorming over de IGS.

BIJLAGE bij de procedureparagraaf
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie der gemeente Leek

gehouden op woensdag 24 juni 2009, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Leek
Voorzitter: De heer C.P. Lakerveld

Plv. griffier: De heer J.A. Oosting
Aanwezig: De dames W.L. van Diest-Foppen en C.P. van Liere.

De heren S. Helmholt, R. Honnef, R. Schipper, J.W.P. Slotema en B.J. Vlonk.


Publieke tribune: 50 personen
De voorzitter, de heer Lakerveld, opent de commissievergadering en deelt de aanwezigen mee dat de bedoeling van deze avond is dat een ieder die een zienswijze heeft ingediend, deze mag toelichten aan de raad. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft van de gemeente een uitnodiging gehad om de commissievergadering bij te wonen, voorzien van een antwoordstrook. Door middel van deze strook kon een ieder aangeven of van de gelegenheid gebruikgemaakt zou worden de ingediende zienswijze nog van een toelichting te voorzien. Een groep van 24 mensen heeft aangegeven hieraan behoefte te hebben, een groep van 24 mensen heeft aan de uitnodiging gehoor willen geven, maar wilde niet spreken en een groep van 27 mensen heeft voor deze avond afgezegd.

Het is deze avond uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er inhoudelijk op de zienswijze wordt ingegaan, daar is in het najaar nog ruimschoots de gelegenheid voor. De raad zal deze avond ook niet op de zienswijzen ingaan en evenmin op deze avond een bijdrage leveren. Het is mogelijk dat een van de raadsleden een informatieve vraag stelt over dat wat er gezegd wordt. De zienswijzen zijn door alle raadsleden in hun verschillende fracties behandeld.

Alle insprekers krijgen vijf minuten spreektijd om hun zienswijze toe te lichten. Tevens verzoekt de voorzitter de sprekers rekening te houden met de bijdragen van vorige sprekers. Indien er al zaken genoemd zijn, verzoekt hij de volgende insprekers deze onderwerpen niet opnieuw aan de orde te stellen. De raad zal alle ingebrachte argumenten meenemen. Het is tevens niet toegestaan dat iemand zijn spreektijd aan iemand anders geeft.

De gemeente Noordenveld zal de daar ingebrachte zienswijzen op haar eigen manier behandelen. De verwachting is dat dit eind augustus zal plaatsvinden. De gemeente Leek is van mening dat de raad het platform is waarop mensen hun zienswijze moeten verdedigen. Er zijn ook een aantal ambtenaren van de gemeente Leek aanwezig deze avond. Deze ambtenaren zijn ook alleen aanwezig om de toelichting te horen en kunnen geen vragen beantwoorden.

Indien de aanwezigen een verslag van deze vergadering toegestuurd wensen te krijgen, verzoekt de voorzitter hen de presentielijst, voorzien van naam en adres, in te vullen. Het verslag zal dan worden toegestuurd.
In de zomermaanden zal worden gekeken of de ingediende zienswijzen leiden tot het wijzigen van de ontwerp-IGS. In de maand september of oktober zullen aan de raad de zienswijzen worden voorgelegd en krijgt iedereen die een zienswijze heeft ingediend hierop antwoord. In oktober volgt de behandeling in de commissie, waarbij iedereen de gelegenheid heeft in te spreken. Daarna volgt in de raad de afhandeling van de zienswijzen en de besluitvorming over de IGS.

De volgorde van insprekers is bepaald aan de hand van de binnenkomst van de aanmeldingen.
  1. De heer A.J. Houwer, voorzitter Vereniging Behoud Groen Zuidelijk Westerkwartier (L151/L198)

De vereniging maakt bezwaar tegen het grote aantal woningen dat in deze regio gebouwd gaat worden en ziet hier de noodzaak niet van in. Een argument dat in de IGS genoemd is, namelijk de schragende functie voor de stad Groningen, is niet valide, gezien bijvoorbeeld de recente ontwikkelingen rond Meerstad. Voor de woningbehoefte in Leek kan met inbreidingsplannen worden voorzien.

De keuze voor het type woningen is ook verkeerd: volgens eigen onderzoek van het Westerkwartier is er meer behoefte aan starters- en seniorenwoningen, aangevuld met betaalbare huurwoningen. In het voorliggende plan wordt nauwelijks melding gemaakt van dit type woningen. Hij neemt aan dat de woningen, zoals gepland voor het Tolbertervaartgebied, geen sociale woningbouw is.

De vereniging ziet de plannen met angst en beven tegemoet, ook in financieel opzicht. De gemeente Leek zal in een enorm risicovol financieel gat storten, indien zij akkoord gaat met deze plannen.

Het is dan maar de vraag of de gemeente dit ooit weer te boven komt, zodat dit uiteindelijk op de burger afgewenteld gaat worden. Ook zal er dan minder geld overblijven voor het instandhouden van de voorzieningen, bijvoorbeeld de sportverenigingen, terwijl dit plan daar toch oorspronkelijk mede voor was bedoeld.

Met betrekking tot de rondweg, die volgens de plannen nodig is, kan hij melden dat er onderzoek is gedaan of deze rondweg wel noodzakelijk is. De verbetering van het openbaar vervoer is onder andere een van de argumenten die de vereniging hiertoe heeft aangedragen. In de plannen voor de IGS wordt veel geld uitgetrokken voor deze rondweg, maar het onderzoek stelt dat deze weg niet tot nauwelijks bijdraagt aan het verminderen van de verkeersdruk. Deze rondweg is een oude wens van de provincie, namelijk een verbinding tussen de A7 en de A28. Dat is dan ook waarschijnlijk de reden dat de provincie hier veel geld in wil steken. De vereniging heeft nog een aantal alternatieven aangedragen, zoals het verplaatsen van bedrijven en het bouwen in de kern, zodat verkeersstromen anders gaan lopen. Ook zijn alternatieven aangedragen voor de dorpskern en het verplaatsen van de manege en het herbestemmen van bedrijvenparken. De vereniging gaat nog eens met alle betrokken partijen om tafel om de standpunten toe te lichten.
  1. De heer A.J. Houwer (L63)

Hij is bewoner van het gebied Tolbertervaart en woont aan het Holmerpad. Zijn woongebied is rijk aan flora en fauna. Hij zal dan ook tot het einde toe bezwaar maken tegen woning- en wegenbouw in dit gebied. De dieren en planten die o.a in dit gebied leven en waarvan sommigen beschermd zijn, zijn onder meer de poelkikker, de heikikker, de ringslang, de kleine modderkruiper, het vetje, de bruine vuurvlinder, de groene glazenmaker (een libellesoort), waarschijnlijk de waterspitsmuis, diverse soorten vleermuizen, de rietorchis, de buizerd, de ransuil en de grote bonte specht. Al deze planten en dieren hebben hun habitat in dit gebied. Met bouwen, ondanks heraanplant van de houtsingels, worden deze planten en dieren in hun voortbestaan bedreigd.

Ook de milieueffectrapportage is negatief over het bouwen in dit gebied; men voorziet te veel verstoring van het gebied. Als de gemeente Leek zich houdt aan deze MER, zal zij geen woningbouw hier starten en ook geen weg aanleggen.


  1. Mevrouw J.M. Schaaf (L77)

De IGS heeft een schragende functie voor de gemeente Groningen en daarmee moeten de gemeenten in de regio samenwerken om Groningen te helpen. De gemeente Groningen gaat zelf ook veel huizen bouwen en daarmee kan men nog heel lang vooruit. Zij is van mening dat hiervoor de regio niet opgeofferd behoeft te worden. Het risico is dat als de plannen mislukken, de gemeente nog meer in de schulden komt.

Als de rondweg wordt aangelegd, gaat deze door een authentiek cultuurlandschap, inclusief het coulisselandschap. Er wordt daarmee een mooi gebied vernield, wat ook toeristisch gezien, een misser zou zijn. Zij waarschuwt de gemeente dan ook om niet de kip met de gouden eieren te slachten. Als de gemeente uitsluitend gaat voor de miljoenen Europese subsidie en het geld vanuit de provincie dan zou dit bijzonder jammer zijn. De burgers van Leek hebben de raad gekozen en zij hoopt dat de raad in oktober de juiste keuze gaat maken.


  1. De heer B. Landkroon (L9)

Hij geeft aan in Tolbert te wonen. Veel is inmiddels al over het onderwerp gezegd, maar hij wil daar toch nog het volgende aan toevoegen. Ongeveer anderhalf jaar geleden is hij ook aanwezig geweest tijdens een bijeenkomst in De Postwagen van de PvdA. Er werd daar gesproken over inbreidingsplannen, maar daar kan hij nauwelijks iets van terugvinden in de plannen. Er wordt nu alleen gesproken over nieuwbouw, terwijl Oostindie niet eens goed loopt.
  1. Mevrouw J. Vink (L153)

‘Bezint eer ge begint’.
  1. De heer T.A. Kroeze (L76)

Hij kan zich verschrikkelijk opwinden over de mentaliteit in Nederland ten aanzien van woningbouw en het vestigen van bedrijven. In heel Nederland staan ontzettend veel bedrijventerreinen leeg. Het is de taak van de gemeente om erop toe te zien dat dit niet gebeurt en dit betekent ook dat een gemeente heel goed moet nadenken, voordat men begint met bouwen. Onlangs heeft Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld gerapporteerd dat er leegstand is op bedrijventerreinen ter grootte van de gemeente Rotterdam. Wat is dan het doel van het aanleggen van nog meer van dit soort terreinen? Het gaat dan immers ten koste van veel kostbare grond. Bovendien zal de aanleg weer een bron zijn voor het opstarten van allerlei procedures waar niemand op zit te wachten.

Hij voegt hier nog aan toe dat er in de regio en in het land geen woningnood is. Waarom moeten er dan nog zo veel huizen worden bijgebouwd?


  1. De heer B.A. Britstra (L97)

Hij is ook een bewoner uit Tolbert en hij is zich rot geschrokken van het feit dat er een doorgaande weg wordt gemaakt in de plannen zoals deze nu voorliggen. Er staat daar een openbare school, waar het erg druk is. De weg is ook gepland richting Sintmaheerdt, terwijl daar net een nieuw dagverblijf is neergezet. Ook zijn er veel scholieren die de route gebruiken om richting de Borgen te fietsen. De weg wordt dan tevens veranderd naar een 50-km weg, terwijl er nu maximaal 30 km/u gereden mag worden.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina