Elders gepasseerde akten m b. t. Schijndel bhic toegangsnr. 5122 inv nr. 131 periode 1670-1714



Dovnload 194.96 Kb.
Pagina1/6
Datum26.08.2016
Grootte194.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Elders gepasseerde akten m.b.t. Schijndel
BHIC toegangsnr. 5122 inv.nr. 131 periode 1670-1714
Deze serie schepenprotocollen [131-141] over de periode 1670-1811 bevatten allerhande akten die niet voor de Schijndelse schepenbank zijn gepasseerd maar op andere plaatsen, de meeste te ’s-Hertogenbosch voor de schepenbank of notarissen aldaar.

Evenals andere schepenprotocollen zijn ook deze, zij het in regestvorm, vooral genealogisch en toponymisch bewerkt door Mw. Pauline Heessels - van Maaren uit Schijndel en ondergetekende, leden van de historische werkgroep van de Schijndelse heemkundekring.

De indeling van de akten bevat de datering, het type akte, folionummer en daarna een korte samenvatting van de inhoud en die structuur is zo gekozen, zodat de bewerking t.z.t. gekoppeld kan worden aan het programma dat het BHIC hanteert.
We wensen andere onderzoekers veel leesgenot en de bewerkingen zijn bedoeld om met name de genealogen rechtstreeks door te verwijzen naar de originele akten uit deze protocollen.

Henk Beijers en Mw. Pauline Heessels – van Maaren


11 augustus 1670

transport

folio 1

Tot securiteit van de staat [van het land] is uitgegeven een plakkaat dd. 12 februari 1670 bedoeld voor stad en meierij m.b.t. het vervreemden van goederen, renten etc. en op basis daarvan is verschenen een zekere Jan Gerits van Limborch die goederen heeft getransporteerd aan Jan Pauwels van Ceulen gelegen onder Schijndel onder de Borne bij een erf van het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch en den Broecxendijck met als schepenen Eijmbert Voets en Handrick …..


augustus 1671

transport

folio 1 verso

Dezelfde inleiding als hierboven en voorts verschijnt voor de schepenen Peter Sijmons man van Jenneken dochter van Jan Thomas van Osch en verwekt bij Meriken dochter van Adriaen Jacobs wonende te Sint Michielsgestel die getransporteerd/verkocht heeft op 7 augustus 1671 een stuk akkerland groot een sesterzaad onder Schijndel in de Cuijlen [Gemonde] naast Jan Hens Rykers van den Oetelaer, Goyart Corsten en Jan Janssen Broeren – schepen Eijmbert Voets


23 februari 1672

transport

folio 2 verso

Dezelfde inleiding als hierboven en voorts verschijnt voor de schepenen Gielis Hanrick Smits verklarende dat de kinderen van Willem Ansens aan hem hebben getransporteerd/verkocht een half kampke hooiland onder de Borne int Oerendonck naast Eijmbert Handrick Voets, Mr. Peter van Meerhout en Jan Laurens Peters – schepen Anthoni van der Spanck en Handrick Tonys [dubieus]


1 mei 1675

transport

folio 3

Wouter zoon van Eijmbert Rutten verklarende dat Pauwels Janssen aan hem heeft getransporteerd/verkocht voor de Bossche schepenen op 28 maart 1675 een kamp nieuw land gelegen onder Schijndel omtrent de Beeck – schepenen Adriaen Hendrick Hubens en Eijmbert Voets


30 maart 1676

transport

folio5

Gijsbert Jan Smits verklarende dat Jan van de Greef voor de Bossche schepenen aan hem heeft verkocht op 17 maart 1676 een akker met een huiske daarop staande in de Borne – schepenen Bartel Pijnappel en Willem van den …..


24 juni 1677

transport

folio 5 verso

Peter Jan Otten in naam van jonker Niclaes Curadijn [dubieus] heeft getransporteerd aan de Heer van Asten een hofstad onder Schijndel voor de Bossche schepenen op 7 oktober 1675 – schepenen Jan Janssen van der Haegen en Jan van Guelick


6 november 1677

schuldbekentenis

folio 6

Sr. Loweis Walterij verklarende dat Jan Hendricx van Heeswijck wonende te Schijndel aan Walterij heeft beloofd voor de Bossche schepenen op 30 oktober 1677 een som van 100 gl. te restitueren – schepenen Huijbers en Pijnappel


17 januari 1716

vernadering

folio 7

Peter Henrick Delissen van den Acker heeft vernaderd 3 lopensen akkerland in de Houtert die Evert Hendrix de Bever als man van Hendrina Jacobs van Berkel voor schepenen van ’s-Hertogenbosch had opgedragen op 11 september 1715 – schepen Hendrick van der Cant


4 mei 1716

transport

folio 7 verso

Jan Aert Goijaers van den Boogert verklarende dat Antonij Verhagen aan hem voor schepenen van Sint Oedenrode heeft opgedragen een stuk teulland van 35 roeden onder Schijndel en een stuk teulland van 32 roeden dd. 13 december 1715 en geregistreerd op 4 mei 1716 – schepenen Pieter van de Sand en Adriaen de Groot


30 oktober 1716

lening


Theodorus van Asten notaris en klerk der secretarie die de evictie heeft gedirigeerd van Abraham Clercq als evicteur gemachtigd door heren schepenen op basis van een rekest van 18 februari 1715 nl. het 1/3 en ¼ in een akker teulland in de Laristraat naast Lambert Jansse, Peter Martens, de weduwe Adriana van Kessel; idem nog 35 roeden land daar een huiske op staat, welke handlichting of evictie is gedaan door Dielis Wijnen en Heeske Peters welke landerijen Theodorus van Asten in koop verkregen heeft + slotformule – schepenen te ’s-Hertogenbosch Abraham Daasdonck en Daniel de Lobel dd. en ondertekend door G.v.Breugel 28 februari 1715 – geregistreerd op 30 oktober 1716 – schepenen Willem Roessing en Hendrick Minten
20 november 1716

betalingsgelofte

folio 10

Jan Ariens Lamberts te Schijndel heeft beloofd op zijn persoon en goederen toekomende Willem van Bijvelt burger te ’s-Hertogenbosch ten behoeve van Hendrixke weduwe van Jan Hendriks Bijvelt zijn moeder een som van 300 gl. – schepen te ’s-Hertogenbosch Abraham Daasdonk en Nicolaes Blankendaal dd. 14 juli 1711 ondertekend door P.Teffelen en geregistreerd op 20 november 1716 – getuigen [testes] de Jongh en Minten


26 november 1716

betalingsgelofte

folio 11

Jan Jansse van den Vorstenbosch, Gijsbert Bartel Pijnappels en Corst Corsten van Gerwen allen te Schijndel hebben beloofd op hun persoon en goederen toekomende Zr. Jan van Veldriel een som van 700 gl. – schepenen te ’s-Hertogenbosch Cornelis van Vrijbergen en Tomas Hubert dd. 23 november 1716 en geregistreerd 26 november 1716 – getuigen Jan van den Boegert en Gisb. de Jong


5 december 1716

verkoop


folio 12

Wouter Teunisse man van Maria dochter van Baltus Pauwels mede in naam van zijn zwager Peter Pauwels verkoopt een huis en erf groot 1 lopense op den Oetelaar naast de kinderen Jan Damen, en de gemeijnt aan Jacomina Lievermans – schepenen te ’s-Hertogenbosch Abraham Daasdonk en Hendrik Akkersdijk dd. 4 oktober 1695 en ondertekend door Lo: Meulen en geregistreerd 5 december 1716 – getuigen Gisb. de Jong en Anthoni Verhoeven


12 december 1716

transport

folio 13

Adriaan van Tongelre man van Anna Maria Wouters van Davervelt te Middelrode heeft getransporteerd een woonhuis esthuis en eerf met aangelegen land 2 lopensen onder Schijndel in den Borne naast de gemene straat, Jan Daniels van der Aa, hen aangekomen via een scheiding en deling van de nagelaten goederen van mr. Wouter van Davervelt en zijn vrouw Anneke van der Aa dd. 15 april 1691 gepasseerd te Berlicum en heeft deze opgedragen aan Jan Danels van der Aa wonende te Sint Michielsgestel – schepenen van ’s-Hertogenbosch Fransois van Rotterdam en Matias de Vlaming dd. 217 oktober 1712 in liber Teffelen en geregistreerd 12 december 1716 – getuigen Roessing en Sand


17 mei 1714

verkoop


folio 13 verso

Peeter Seger Smits man van Wouterien van Davervelt wonende te Middelrode heeft verkocht een stuk land omtrent 2 ½ lopensen te Schijndel naast Peter Gielens, Catalijn Meeuwiss Reijkers, Evert Arien Joosten, de kinderen van Willem Freijssen hen aangekomen van zijn schoonouders, welke goederen zijn belast met een cijns van 2 st. en 4 penn. aan de Heer van Boxtel – schepenen te ’s-Hertogenbosch Abraham Hubert en Nicolaes Blankendael en geregistreerd op 17 mei 1714 – getuigen Willem Roessing en Peter van de Sand


2 oktober 1716

lening


folio 14

Op 7 november 1711 is voor Willem Mans notaris voor de Souvereine Leenhof van Brabant te Den Haag residerende te Den Dungen verschenen Peter Gielen Verhoeven uit Schijndel die verklaart op zijn persoon en goederen toekomende aan Jan Daniels van der Aa onder Sint Michielsgestel te betalen een som van 600 gl. voortkomende uit een lening, waarbij vermeld wordt een drie akkers teulland aan elkaar gelegen in den Borne naast Peter Verhoeven, Jan van der Aa – gepasseerd te Den Dungen in presentie van Willem Mans de Jonge en jan Hendricx Spierincx uit Den Dungen en geregistreerd op 2 oktober 1716 – getuigen W.Roessing en Peter van de Sand

24 december 1716

transport

folio 14 verso

Joost Willem Brienen in naam en gemachtigd door Jan Dirk Timmermans wonende te Cuilenborch in procuratie voor Geraart van Asten openbaar notaris dd. 12 september 1678 1/5 part in een akker 4 lopensen onder Schijndel naast de erfgenamen van Udo Rovers, idem 1/5 part van een akker 36 roeden onder Schijndel naast Lambert Dirx, Udo Rovers welke stukken worden getransporteerd aan Cathalijne van den Bergh weduwe van Jan van de Laar – schepenen te ’s-Hertogenbosch Willem Schuijl van Walhoorn en Nicolaes Blom dd. 20 april 1680 en geregistreerd te Schijndel op 24 december 1716 – getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


24 december 1716 [datum ut supra]

verkoop


folio 16

Geraart van Asten notaris te ’s-Hertogenbosch op basis van procuratie van Adam Aert Jan Servaesse en Mergrite dochter van Aert Jan Servaesse nagelaten weduwe van Gijsbert Peter Ariens, alias Lus, verkoopt 19 mei 1686 aan Jacob Cremer en Catarina van den Berg huis esthuis hof boomgaard en landerijen in de Broekstraat onder Schijndel naast Daam Damen, Willem Rutte, Gijsbert Dircx, het convent van Sint Geertruijden, Simon Ariensse en Arien Driese welk huis Gijsbert Peters toebehoort – getuigen Herman Heijligers en Hendrik Jan Voets en ondertekend door Gisb. de Jong en Hendrick Minten

24 december 1716

verkoop


folio 17 verso

Ariaan zoon van Willem Everts verwekt bij Adriaantje Nieulant, Andries van Eckel man van Willemijn. beiden dochters van genoemde Adriaantje Nieulant hebben verkocht aan Jacob Cremers een stuk land 3 lopensen in de Broekstraat naast Aart Ariens Merendonk, Maria Corsten, Marijke Driessen – schepenen te ’s-Hertogenbosch Hendrik Akkersdijk en Hermanus van Breugel dd. 13 maart 1694 – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gosb. de Jong

24 december 1716

verkoop


folio 18

Jan en Adriaen Corsten Aelberts te Gemonde onder Schijndel verkopen aan Jacob Cremers een stuk land van 28 roeden naast te Schijndel onder Gemonde naast Ariaan Driesse, Claas Leenderts, Jan Dirk Geerits; idem een stuk 1 ½ lopense naast Geerit de Coijman, Willem Frens Jacobs, Jochem Frenssen; idem een stuk land 28 roeden naast Adriaan Willems, Wouter Geerits en Willem Frans Jacobs – schepenen te ’s-Hertogenbosch Robbert de Lobel en Hendrik Hamel dd. 24 augustus 1700 in libro Cattenburg – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


24 december 1716

transport

folio 19

Catarina van de Laar weduwe van sr. Evert Colen rollier te ’s-Hertogenbosch verkoopt een helft van een woonhuis en erf in de Lange Corenstraat genaamd de Vergulde Peerboom te ’s-Hertogenbosch, haar aangekomen via wijlen Jan van de Laar haar broer die was gehuwd met Catarina van den Bergh en genoemde Jan tegen Mathijs van Bueren volgens een schepenbrief van 21 augustus 1662; de helft van een woonhuis in de Bursestraat genaamd St.Dominicus, verkregen van Jan en die weer tegen Hester en Geertruij Jansse van Gestel op basis van een schepenbrief van 11 augustus 1667; de helft in een perceel teulland 1 ½ lopensen genaamd Schoonhovensakker in de Broekstraat onder Gemonde jurisdictie van Schijndel die Jan verkregen heeft tegen Joachim Schoonhoven volgens een schepenbrief van 9 januari 1671, de helft van een jaarcijns van 15 gl. uit onderpanden van Jan Dirk Timmermans op 14 februari 1644 die Jan in koop heeft verkregen tegen Hendrik Roelofs man van Margriet Jan Roeloffs dd. 8 juli 1665; ¼ van 3 mergen weiland int Bellendonk onder Sint Michielsgestel dat Jan heeft verkregen tegen Antony Brouwers deurwaarder van de Raad van Brabant dd. 19 maart 1671 en bij de lasten op deze goederen worden genoemd Juffrouw Maas, de Sint Janskerk te ’s-Hertogenbosch, de blok van de Weversplaats, het Groot Gasthuis, de Clarissen, Adriaan Peeter Ariens – schepen van ’s-Hertogenbosch Matijs de Vlaming en Fransis Chatvelt dd. 24 september 1706 – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


24 december 1716

transport

folio 21

Peter Jansse Castelijn gehuwd met Prijn Jan Damen weduwe van Johan Spierincx welke Prijn een stuk land toekomt van 1 ½ mergen in de Broekstraat onder Schijndel naast Rijk Wilbort Clomp, Willem Jansse Schellekens, Van Eijl, de Hoefsecamp haar aangekomen via haar ouders en transporteert dat aan Jan, Hendrik, Ida en Cunera Spierincx kinderen van Jan Spierincx; idem 1 ½ mergen heiland ter plaatse wat ze transporteren aan Mons. Jacob Cremers – schepenen van ’s-Hertogenbosch Jacob Lodewijk Sweerts de Landas en Pieter ’s-Gravesande dd. 1 september 1710 in libro Crollius secretaris – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


24 december 1716

verkoop


folio 22

Bernhardus Schult man van Henrinia Lamberts verkoopt 1 lopense teulland in de Broekstraat onder Gemonde naast Adriaan Willems van der Merendoncq, Lambert Hendricx hem aangekomen via zijn schoonouders aan Sr. Jacob Cremers te ’s-Hertogenbosch – schepen te ’s-Hertogenbosch Nicolaes Blankendael en Matias van Strijp dd. 24 december 1710 – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


24 december 1716

transport

folio 22 verso

Frens Jochems te Schijndel transporteert een stuk teulland van 1 ½ lopense in de Broekstraat onder Schijndel naast Daam Jan Damen, Geerit Coijmans, verkregen tegen Dirk en Elisabeth zoon en dochter van Jochem Frens Peters aan Sr. Jacob Cremers te ’s-Hertogenbosch – schepenen te ’s-Hertogenbosch Abraham Daasdonk en Geerit van Breugel junior dd. 15 februari 1712 – geregistreerd 24 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

verkoop


folio 23 verso

Jan Adriaen Reijnders en Lambert Ariens man van Maria Adriaen Rijnders verkopen aan Maijken Lambert Jan Lamberts een akker van 3 lopensen onder Schijndel naast Dirk Corstiaens, Hendrik Adriaen Rijnders, Goijaert Teuwens – schepenen van ’s-Hertogenbosch Robbert de Lobel en Juriaen van Luenen dd. 29 september1700 – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

transport

folio 24

Hercules Moll uit Boxtel transporteert aan Dielis Bartel Pijnappels een jaarrente van 1 mud rogge te leveren op Maria Lichtmis uit een huis hof etc. aan de Borne naast Lambertus de Berze, Daniel van der Aa; een kamp land genaamd Schrijvershoeff naast Arnoldus de Mars, Egidius Claesse, welke pacht Johannes Wijckvenne zoon van wijlen Joannes Wijckvenne voorheen schuldig was Arnoldus de Laerhoven, Adrianus zoon van wijlen Theodorus zoon van wijlen Godefridus Gilisse de Gestel en later Mathias zoon van wijlen Lambertus Stooters, volgens schepenbrieven van ’s-Hertogenbosch dd. 16 oktober 1554, schepenen te ’s-Hertogenbosch Johan Petrus (?) van Breugel en Rutger Tulleken dd. 2 mei 1699 in libro Cattenburg – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

verkoop


folio 25

Pieter Zeger Smits te Middelrode man van Wouterin van Davervelt verkoopt 2 hooiveldjes samen 1 ½ mergen te Schijndel in het Elderbroek naast de koper, Peter Willems hem aangekomen via zijn schoonouders en verkoopt die aan Dielis Bartel Pijnappels – schepenen te ’s-Hertogenbosch Matthias de Vlaming en Pieter ’s-Gravesande dd. 20 februari 1710 in libro Crollius – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

verkoop


folio 25 verso

Peeter Seger Smits man van Wouterina van Davervelt verkoopt aan Dielis Bartel Pijnappels twee stukken teulland aen het Elderbroek onder Schijndel naast Jan Jans Verhagen, de gemeente genaamd d’Elderbroek hem aangekomen via zijn schoonouders – schepenen te ’s-Hertogenbosch Isaacq Versterre en Johan Hendrik van der Does dd. 29 juni 1716 in libro Crollius – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

schuldbekentenis

folio 26

Adriaan Huijgen Hubens is schuldig aan Dielis Bartel Pijnappel een bedrag van 100 gl. – schepenen te ’s-Hertogenbosch Nicolaas van Blankendaal en Jacob van der Helst dd. 20 januari 1714 – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


28 december 1716

transport

folio 27

Adriaan Huijgen Hubens transporteert aan Dielis Bartel Pijnappel een groot lopense teulland aan het Elderbroek naast Ambrosius Vorstenbos, het Dungense Campken of heiveld, wat hij heeft verkregen tegen Hendrik van den Boogaart – schepenen van ’s-Hertogenbosch Isaacq Versterre en Joh: Hendrik van den Does dd. 29 juni 1716 in libro Crollius – geregistreerd 28 december 1716 getuigen Hendrick Minten en Gisb. de Jong


30 december 1716

schuldbekentenis

folio 27 verso

Faas Willems van Gemert is schuldig aan Jan Adriaan Timmermans te Sint Oedenrode een som van 300 gl. – schepenen te ’s-Hertogenbosch dd. 4 juli 1714 in libro Breugel – geregistreerd 30 december 1716 getuigen Hendrick Minten en W.Roessing


2 januari 1717

verkoop


folio 28 verso

De Heer Hermanus Cremers rentmeester van het Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch verkoopt aan Frens Peeters voor een som van 92 gl. en dat ten behoeve van Jan Huijberts van Schaijk, twee akkertjes groot een klein lopense onder het Lutteleijnde int d’Elde naast Teunis Goijaarts, Adriaan Driesse van Herentum, Jan Driessen en Frens Peeters; een akkertje in Elde naast Peter als condivident, Jan als condivident, de weduwe Peter Lamberts, Frans Jan Ariens; idem een stuk teulland groot 1 lopense in d’Eelde naast Jochum Frenssen, de weduwe Peter Lamberts, Jan Tielemans welke 2 eerste percelen hebben toebehoord aan Jochum Frenssen en het laatste aan Peter Jan Goossens, welke goederen deurwaarder Willem van Ginhoven publiekelijk heeft verkocht, welke goederen zijn belast met een grondcijns, een rente van 1 gl. aan de Armen van Schijndel en aan de fabriek [= de kerk] van het Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch, een rente van 2 gl. 2 st. – schepenen van ’s-Hertogenbosch Abraham Hubert en Jacob van der Helst dd. 12 februari 1714 – geregistreerd 2 januari 1717 getuigen Willem Roessing en Peter van de Sand


2 januari 1717

verkoop


folio 29 verso

Evert zoon van Arien Joosten verkoopt een Bartholomeus Rijkers en mede ten behoeve van zijn zus Catelijn een stuk akkerland groot 2 kleine lopensen te Schijndel naast Heijlken Geerit Jan Roovers, Jan Hendricx van den Bogaert, de kinderen van Geerit Hendricx Faassen hem aangekomen via zijn ouders – schepenen van ’s-Hertogenbosch Hendrik Copes en Rutger van Berkel dd. 24 augustus 1682 en ingeschreven J.v.Meulen 20 september 1682 – geregistreerd op 2 januari 1717 getuigen Willem Roessing en Peter van de Sand


3 januari 1717

verkoop


folio 30 verso

Handerske Laurenssen van Schijndel verkoopt aan Jan Ariens 1 mergen hooiland onder Schijndel naast Jan Aerts Verharen [ik vermoed dat dit Verhagen moet zijn], Willem Pennincx, de erfgenamen van Teunis Jan Meijssen van der Sprang [ik vermoed dat dit van der Spank moet zijn] het Broek – schepenen te ’s-Hertogenbosch Pieter Verster en Philip van Tienen dd. 10 april 1699 – geregistreerd 3 januari 1717 getuigen Willem Roessing en Peter van de Sand


9 januari 1717

verkoop


folio 31

Lijsbeth Jan Handrik Lenaers weduwe van wijlen Niclaas Mulders te Schijndel met haar zoon Jan Claes Mulders heeft verkocht aan Jan Claessen van der Aa de helft van een hooikamp groot 6 lopensen aent Weijbosch naast de weduwe Peter Thonissen, belast met de ½ van 2 gl. 10 st. aan het Gasthuis te ’s-Hertogenbosch – schepenen te ’s-Hertogenbosch Mathijs Versantvoort en Marten Hurcx dd. 25 september 1705 en ondertekend door Stans Molemakers – geregistreerd 9 januari 1717 getuigen Willem Roessing en Peter van de Sand


12 januari 1717

transport

folio 32

Dirk Willems van der Steen man van Anna Huijbert Zeegers waarvan Jenneke Mathijs Meeussen grootmoeder is, Peeter Peetersse van Aarlebeek vader van Maria zijn minderjarige dochter verwekt bij Perijn Ariens zijn 1e vrouw waarvan de moeder was Catalijn Matheus Meussen, , gemachtigd door Agnes natuurlijke dochter van Goijaert Matheus Meussen, Matijs en Hendrik broers en Adriaantje hun zuster kinderen van Bartholomeus Mathijs Meussen, van Matijs en Bartholomeus broers en van Jan Peeters van Overbeek man van Catalijn kinderen van Jan Mathijs Meussen, van Hendrik Claasse man van Maria en Hendrik Evers als man van Magdalena zussen en dochters van Jan Lambert Jan Ariens verwekt bij Jenneken Mathijs Meussen, van Lambert, Matijs en Jan broers, van Jan Hendrix van Roosmalen man van Maria Jan Claassen, Catalijn en Adriaantje zussen alle zeven meerderjarige kinderen van Adrisaan Lambert Jan Ariens en Jenneken Mathijs Meussen, van Jan de meerderjarige zoon van Bartholomeus waarvan de moeder was Eijken dochter van Lambert Jan Ariens en Jenneke Meussen, Lambert Jacobs hem fort en sterk makende voor Merike zijn moeder die ook een dochter is van Lambert en Jenneke, Gijsbert van der Horst man van Teuntje dochte rvan Huijbert Segers en verwekt bij Margriet ook een dochter van Lambert en Jennekn, Jan, Peter en Hendrik broers, Claes Geerits man van Catalijn, Hendrik Willems man van Lijsebeth, Peter Wouters man van Maria, allen zussen en kinderen van wijlen Paulus Ariaen Peter Reijne en Catalijn Mathijs Meussen, Hans Knots soldaat onder de compagnie van de Heer van Amelisweert man van Maria Jacobs verwekt bij Claasken Matheijs Meussen, hen fort en sterk makende voor Evert zoon van Peter de Bresser verwekt bij Jenneke dochter, Jacob en Claaske voors. verwekt, allen erfgenamen van Merike Mathijs Meussen, in procuratie voor notaris Willem Mans openbaar notaris te Den Dungen en gepasseerd 9.1.1697, mede in naam en gemachtigd van Joost Croub soldaat onder de compagnie van kapitein Alendorff en de vrouw van Joost genaamd Maria Vos dochter van Dielis Vos en zijn vrouw Peerke zijnde een dochter van Ambrosius Mathijs Meussen, ook in procuratie van Johan Wijnants La Haij als openbaar notaris te Maastricht gepasseerd 16.1.1697 en alle geconstitueerden nog in naam van de twee minderjarige kinderen van Frans Jansse van den Brant verwekt bij Meriken Matijs Meussen, tevens van de 4 minderjarige kidneren van Matijs Lambert Jan Adriaans waar grootmoeder van was Catalijn Matijs Meussen en al deze personen hebben getransporteerd een perceel teulland aen d’Elderboek naast Jan Aertse, Hendrik Dirx van Oetelaar, Jan Hendricx van Buel en wel aan Hendrik Dircx van Oetelaar + slotformule – schepenen van ’s-Hertogenbosch Cornelis Ackersdijck en Gielis van Berkel dd. 13 februari 1697 in libro van der Meulen en geregistreerd 12 januari 1717 met als getuigen Sand en Minte


13 januari 1717

transport

folio 34

Roeloff zoon van wijlen Aelbert Kievits transporteert een huis esthuis voorheen een opstal van een afgebrand huis, erf hof boomgaard en akkerland 3 lop. omtrent de kerk naast Adriaan Corsten Smits, de pastorie te Schijndel omtrent de kerk, gelijk de weduwe van Dirk Jan Bartholomeus die huis in huur en gebruik heeft en het is Roeloff aangekomen via zijn grootvader zaliger Jan Roeloff Kievits en heeft dit getransporteerd aan Barbara Davidsom vrouw van Elias Roessing te Schijndel – schepenen van ’s-Hertogenbosch Cornelis tHooft en Cornelis Ackersdijck dd. 24 augustus 1696 in libro Cattenburgh en geregistreerd op 13 januari 1717 – getuigen Peter van de Sand en Hendrick Minten


26 juli 1706

ontvangstverklaring

folio 34 verso

Willem Roessing en zijn zuster verklaren ontvangen te hebben een bedrag van 400 gl. ter aflossing van een perceel land genaamd



  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina