Elektronische Installatie-technieken derde graad tsoDovnload 227.75 Kb.
Pagina3/3
Datum20.08.2016
Grootte227.75 Kb.
1   2   3
Pedagogisch- didactische wenken

 • Er wordt steeds gestart van een bestaand ontwerp, het zelfstandig ontwerpen van schakelingen wordt bij deze leerlingen niet nagestreefd.

 • De nadruk dient te worden gelegd op een degelijk functioneel duidelijk schema en PCB ontwerp, niet op het hanteren van de software.

  1. Elektrotechniek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De begrippen van het magnetisme toelichten.

 • Begrippen

 • Magnetisch veld

 • Magnetische veldsterkte

 • Magnetische flux

 • Magnetische inductie (fluxdichtheid)

 1. De factoren die de elektromagnetische veldsterkte beïnvloeden toelichten.

 • Magnetische veldsterkte

 • Rond een rechte geleider

 • In een winding

 • In een solenoïde

 • In een elektromagneet

 1. De magnetische keten toelichten.

 • Magnetische keten

 • Gesloten

 • Open

 • Toepassingen elektromagnetisme

 1. Het gedrag van een geleider in een magnetisch veld toelichten.

 • Magnetische inductie bij beweging

 • Magnetische inductie bij stroomverandering

 • Lorentz-kracht

 • Zelf- en wederzijdse inductie

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

 • Het doel van dit deel is basisinzichten te verwerven in de principes van het elektromagnetisme. Deze leerstof dient als basis voor de andere leerstofonderdelen.
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het gedrag van sinusoïde signalen beschrijven

 • Voorstelling in het tijdsdomein

 • Periode, frequentie, amplitude, effectieve waarde, ogenblikkelijke waarde

 • Vectorvoorstelling

 1. Zelfstandig het gedrag van R, L en C op wisselspanning opmeten en met elkaar vergelijken.

 2. Het gedrag van R, L en C door berekening verifiëren (U)

 • Invloed van de frequentie op de stroom

 • Invloed van de frequentie op de impedantie

 • Faseverschuiving tussen spanning en stroom

 • Serieschakeling

 • Parallelschakeling

 1. Arbeid en vermogen meten en de resultaten verklaren.

 • W, p(t), P, Q, S en arbeidsfactor

 • Vermogendriehoek

 • Invloed van de arbeidsfactor op de verbruiker, het energietransport en de energie-toeleveringsmaatschappij

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

 • Het doel van dit deel is kennis en inzicht te verwerven in de basisprincipes van de elektriciteit. Deze leerstof dient als basis voor de andere leerstofonderdelen.

 • Gebruik eventueel simulatiesoftware ter illustratie van enkele metingen.

 • Voer vermogenmetingen en metingen van de arbeidsfactor uit voor verschillende types belastingen.

 • De verbetering van de cos  van de schoolinstallatie gaan bekijken.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De principewerking van de 1f trafo toelichten

 • Primaire en secundaire wikkeling

 • Wikkelingverhouding

 • Toelichten van de specificaties van de 1f trafo

 • Verliezen en de gevolgen

 1. De toepassingsgebieden van enkele transformatoren toelichten

 • Speciale transfo’s:

 • stroomtang

 • veiligheidstransfo (U)

 • scheidingstransfo (U)

 • impulstransfo (U)

 1. 3f netten herkennen, schematiseren en bemeten.

 • 3f spanning/stroom

 • Ogenblikkelijke waarde

 • Vectoriële voorstelling

 • Fase- en lijngrootheden

 • Ster- en driehoekschakelingen

 • Klembenamingen

 • Rol van de nulleider

 • Symmetrische en asymmetrischebelasting (U)

 1. 3f verbruikers aan 3f bronnen koppelen en de schakeling verantwoorden.

 • 3f verbruikers

 1. In functie van de toepassing beveiligingen voorstellen en argumenteren met verwijzing naar geldende reglementering.

 • Beveiliging van personen

 • Beveiliging van kringen

 1. De toepassings-gebieden en van de verschillende netsystemen opsommen.

 2. De aardfout-situaties bij de verschillende netstructuren toelichten.

 • TT – net,

 • TN – net,

 • IT – net

 1. De beschrijving van een niet-sinusoïdaal signaal als een som van harmonischen toelichten.

 • Voorstelling in het tijdsdomein

 • Voorstelling in het frequentie-domein

 1. Een periodisch niet-sinusoïdaal signaal voorstellen door middel van parameters. (U)

 • Crest factor, RMS, Totale Harmonische Distortie

 1. Mogelijke storingsbronnen opsommen.

 • Netstoringen (HF – LF)

 1. Het gebruik van passieve en actieve filters verantwoorden in functie van de toepassing.

 • Netfilters, UPS

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE DENKEN

 • Laat de leerlingen de transformatieverhouding experimenteel bepalen.

 • Verschillende soorten kernen kunnen behandeld worden naar vorm (rond, vierkant,…) en naar samenstelling (ferriet,…).

 • Het visualiseren van een 3f spanning kan gebeuren op verschillende manieren via simulatiesoftware, via een spreadsheet (vb Excel), door schetsen.

 • De verliesstroom kan beschreven worden aan de hand van een aantal parameters: beveiliging, bewaking, storingsgevoeligheid, selectiviteit.

 • GEEN wiskundige berekeningen. Indien mogelijk visualisatie van een niet-sinusoïdaal signaal met spectrumanalyser of simulatiesoftware. Je kan het probleem ook aan de hand van tekeningen verduidelijken.

 • Het is zeer interessant de leerlingen te confronteren met het frequentiespectrum van de stroom die een pc of ander ICT-equipment aan het net onttrekt.

 • Met behulp van een pc kan men heel verduidelijkende spectra van (LF) niet-sinusoïdale signalen en de bijhorende filtering demonstreren.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De werking van de asynchrone motor toelichten en deze motor zelfstandig aansluiten.

 • Samenstelling, werkingsprincipe, symbool

 • Aanzetstroom

 • Invloedsfactoren op de draaizin

 • Invloedsfactoren op de snelheid

 • Koppel-snelheidskarakteristiek

 1. De werking van de tachogenerator toelichten

 • Samenstelling, werkingsprincipe

 1. De werking van de DC-motor toelichten en deze motor zelfstandig aansluiten.

 • Samenstelling, werkingsprincipe

 • Soorten:

 • onafhankelijk bekrachtigd

 • permanente magneten

 • serie, shunt (U)

 • Invloedsfactoren op de draaizin

 • Invloedsfactoren op de snelheid

 • Aanzetstroom

 1. De stappenmotor herkennen en de belangrijkste toepassingen opsommen.

 • Samenstelling, werkingsprincipe

 • Soorten:

 • permanente magneet motor

 • variabele reluctantie motor

 • hybride motor

 1. De stappenmotorsturing herkennen en aansturen.

 • Functies van de hardware

 • Functies van de software

 1. De servosysteem herkennen en de functie van de verschillende delen toelichten.

 2. De belangrijkste verschillen tussen servosystemen en stappenmotorsturingen toelichten.

 • Samenstelling, werkingsprincipe

 • Gebruikte motoren;

 • AC-servosystemen

 • DC-servosystemen

 • Terugkoppelingen;

 • Tachogenerator

 • Impulsgever

 • Resolver

 • Rem

 • Toepassingen

 1. De servosysteem aansturen met behulp van een programmeerbare controller.

 • Functies van de hardware

 • Functies van de software

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN

 • Het is niet de bedoeling om de bouw en de werking van de diverse motoren te bestuderen. Wel kan de nadruk gelegd worden op het schakelen van de bijzonderste motoren. De motor mag als ‘black box’ gezien worden. Vooral de aspecten en de parameters die van belang zijn om een motor te sturen staan centraal.

 • Grafisch instelpunten in de koppel-snelheidskarakteristiek bepalen aan de hand van verschillende belastingstypes.

 • Demonstratie van de werking van een tachogenerator.

 • Licht de samenstelling van een servosysteem toe aan de hand van een blokschema.

 • Servosystemen worden hoofdzakelijk rond permanent magneet synchrone motoren opgebouwd, vermijd de benaming “Brushless DC”, dit wekt de indruk dat het gaat om gelijkstroommotor en veroorzaakt verwarring bij het onderscheid tussen AC en DC servosystemen.

  1. Procescontrole en automatie

   1. Inleiding procescontrole

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het begrip ‘proces’ en het doel van procescontrole omschrijven

 • Proces

 • Mechaniseren

 • Automatiseren

 • Regelen van grootheden

 • Energie- en arbeidsbesparing

 • Nauwkeurigheid

 1. De elementaire opbouw van een proces verklaren aan de hand van een blokschema en de functie van de verschillende delen omschrijven.

 • Elementen uit de procescontrole:

 • soorten processen

 • sensoren

 • omvormers, transmitters

 1. De opbouw van een procescontroller verklaren aan de hand van een blokschema.

 • Input van procescontroller:

 • digitale ingangen voor schakelaars en contacten

 • analoge ingangen voor sensoren

 • Output van procescontroller:

 • digitale uitgangen; numeriek, aan/uit

 • analoge uitgangen; continue regeling

Pedagogisch- didactische wenken

 • Zorg dat de leerlingen noties hebben van de verschillende soorten regelaars, een detailstudie van de verschillende regelacties is, gezien de beperkte wiskundige achtergrond niet haalbaar.

   1. PLC techniek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het blokschema van een geautomatiseerd systeem tekenen en de functie van de verschillende blokken toelichten.

 • Geautomatiseerd systeem

 • blokschema

 • controller

 • sensoren en actoren

 1. De specifieke opbouw en werking van een PLC vergelijken met andere microcomputer systemen.

 • Opbouw van een PLC

 • invoer

 • centrale verwerkingseenheid

 • uitvoer

 • Werking van een PLC

 • programmaverloop

 • dataflow programmeermodel

 1. Aan de hand van de gegevens van de fabrikant een moduleerbare PLC samenstellen en configureren.

 • Configureren van een moduleerbare PLC

 • digitale in- en uitgangen

 • analoge in en uitgangen

 • andere (U)

 1. Visualisatiesystemen koppelen met een PLC en configureren.

 • Communicatie met een visualisatiesysteem

 • profibus

 • ethernet (U)

 • Configuratie van een visualisatiesysteem

 1. Een netwerk van PLC’s opzetten en configureren.

 • Configuratie met decentrale opstelling van PLC en I/O

Pedagogisch- didactische wenken

 • Beperk de inhouden tot toepassingsgerichte kennis.

 • Het gebruik van catalogi en technische documentatie staat op het voorplan, de leerlingen moeten na het beëindigen van hun vorming zelfstandig een systeem kunnen samenstellen en configureren.

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Voor een gegeven combinatorisch probleem een PLC programma schrijven.

 • Combinatorische geprogrammeerde logica

 1. Voor een gegeven sequentieel probleem een PLC programma schrijven.

 • Sequentiële sturingen

 • functiediagrammen

 1. Gestructureerde programma’s schrijven voor gegeven problemen.

 • Bouwstenen van een gestructureerd programma

 • functies

 • procedures

Pedagogisch- didactische wenken

 • Beperk de inhouden tot toepassingsgerichte kennis.

 • Eenvoudige elektromechanische projecten duiden de doelstellingen en inhouden in hun industriële context.

 • Het gebruik van catalogi en technische documentatie staat op het voorplan, de leerlingen moeten na het beëindigen van hun vorming zelfstandig een systeem kunnen samenstellen en configureren.

   1. Proces- en kwaliteitscontrole (U)

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Een eenvoudig systeem voor data-acquisitie opzetten en configureren.

 • Meetinstrumenten

 • Virtuele instrumenten

 • Koppeling tussen meetinstrument en dataverwerkingseenheid

 1. Een éénvoudig meetprotocol implementeren op een systeem voor data-acquisitie

 • Programmeren van data-acquisitie systemen

Pedagogisch- didactische wenken

 • Beperk de inhouden tot toepassingsgerichte kennis.

 • Het gebruik van catalogi en technische documentatie staat op het voorplan, de leerlingen moeten na het beëindigen van hun vorming zelfstandig een systeem kunnen samenstellen en configureren.

  1. Informatie communicatie technologie

   1. Digitale technieken

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De begrippen in verband met de digitale voorstelling van informatie toelichten.

 • Analoge informatie

 • Digitale informatie

 1. De basislogische functies opsommen, tekenen en hun waarheidstabel toelichten.

 • Logische functies

 • EN

 • OF

 • NIET

 1. De samengestelde logische functies opsommen, tekenen en hun waarheidstabel toelichten.

 • Logische functies

 • NEN

 • NOF

 • EXOR

 1. Het begrip 3-state toelichten.

 • Digitale toestanden

 • één

 • niet-één (nul)

 • hoogimpedant

 • Controlesignalen

 • enable

 • inhibit

 1. De structuur van de meest gebruikte talstelsels duiden en omzettingen tussen talstelsels uitvoeren.

 • Structuur van talstelsels

 • Talstelsels

 • binaire-

 • hexadecimale

 1. De meest relevante digitale codes opsommen en hun specifieke kenmerken toelichten.

 • ASCII code

 • BCD code

 • Andere (U)

 1. De werking van een bestaande combinatorische schakeling verklaren en een eenvoudige combinatorische schakeling ontwerpen.

 • Combinatorische logica

 • multipexer, demultiplexer

 • encoder, decoder

 1. De bouwstenen en basisbegrippen van sequentiële logica opsommen en verklaren

 • Bouwstenen

 • Basisbegrippen

 • klok

 • synchroon

 • asynchroon

 1. De functie van verschillende sequentiële logische schakelingen toelichten.

 • Schuifregisters

 • Tellers en timers

 1. De soorten halfgeleidergeheugens opsommen en hun specifieke eigenschappen toelichten.

 • Vluchtige geheugens

 • Niet vluchtige geheugens

 1. Het vereenvoudigd blokschema van een microcomputer tekenen en toelichten.

 • Centrale verwerkingseenheid

 • Gegevens en adresbus

 • Programmageheugen

 • Gegevensgeheugen

 • In- en uitvoer

 • Adres decoderlogica en controlesignalen

 1. Een vereenvoudigd blokschema van een microprocessor tekenen en toelichten.

 • Interne gegevens en adresbus

 • ALU

 • statusregister

 • Programcounter

 • Instructiedecoder

 • Stapelwijzer

 • Stapel

 1. Een microcontroller situeren in de hedendaagse computerarchitectuur.

 • Eigenschappen van een microcontroller

 1. Het hoe en waarom van inter-ic communicatie systemen in een hedendaags digitale schakeling toelichten.

 • Lokale digitale communicatie

 • SPI, TWI (I2C)

 • Eigenschappen, voor- en nadelen van lokale communicatiebussen

 1. Het hoe en waarom van een PLD situeren in een hedendaags digitaal systeem.

 • Programmable Logic Devices

 • Soorten

 • Voordelen verbonden aan het gebruik van PLD’s

Pedagogisch- didactische wenken

 • Digitale technieken zijn onmisbaar in elk onderdeel van de elektronica, overleg binnen het leerkrachtenteam is van fundamenteel belang.

 • Het is geenszins de bedoeling de leerlingen op te leiden tot softwareontwikkelaars, toch is het belangrijk dat eenvoudige toepassingen geprogrammeerd worden in een microcontroller en/of PLD.

 • De logische families zijn niet langer relevant beperk de studie ervan tot de discrete poorten bv. 74HC(T)00, de adresdecoders/demultiplexers bv. 74HC(T)138 en de busdrivers, voor de meer complexe digitale systemen worden steeds vaker PLD’s ingezet.

 • Maak bij het programmeren van PLD’s en microcontrollers uitsluitend gebruik van grafische programmeertalen in een grafische programmeeromgeving, het verwerven van inzicht staat centraal niet het verwerven van de programmeertaal.

   1. PC en netwerktechniek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Een moderne multimedia computer samenstellen, configureren en installeren.

 • Kenmerken en onderdelen van multimediacomputers

 • moederbord met geïntegreerde periferie

 • processor

 • geheugen

 • externe opslag

 • Besturingssystemen

 • Drivers

 1. De specifieke eigenschappen en taken van een besturingssysteem toelichten en duiden aan de hand van de inhouden digitale technieken.

 • Functies van besturingssystemen

 • Geheugenbeheer

 • Taakbeheer

 • Hardwarebeheer

 • Opstartprocedures

 1. De belangrijkste eigenschappen van massaopslagsystemen opsommen en verklaren.

 • Magnetische gegevensdragers

 • Optische gegevensdragers

 • Flash geheugens

 1. De belangrijkste eigenschappen en de principiële werking van in en uitvoerapparaten toelichten

 • Invoer

 • toetsenbord

 • optische muis

 • scanner

 • beeld- en geluidinvoer

 • andere (U)

 • Uitvoer

 • displays (diverse relevante technologieën)

 • printers (diverse relevante technologieën)

 • beeld- en geluidweergave

 1. Gebruik maken van diagnoseprogramma’s om configuratie fouten op te sporen en te herstellen.

 • Diagnoseprogramma’s

 1. Uitbreidingskaarten voor bijzondere functies plaatsen en configureren. (U)

 • Meetkaarten en data-acquisitie

 1. De gangbare datacommunicatienetwerken en standaarden opsommen en hun specifieke eigenschappen toelichten.

 • Seriële datacommunicatie

 • transmissiemedia

 • synchroon - asynchroon

 • transmissiesnelheden

 • foutdetectie

 • standaarden

 • Parallelle datacommunicatie

 • transmissiemedia

 • foutdetectie

 • standaarden

 • Modemverbindingen

 1. Een gestructureerde implementatie voor datacommunicatie verantwoorden.

 • Open Systems Interconnection (OSI)

 1. De verschillende soorten netwerktopologieën opsommen en hun specifieke eigenschappen toelichten.

 • Topologieën

 • bus

 • ring

 • ster

 1. De onderdelen van een computernetwerk opsommen en doormiddel van gestructureerde bekabeling een netwerk opzetten.

 • Onderdelen

 • ethernetkaart

 • connectoren

 • bekabeling

 • hub, switch, router

 • Opzet van een computernetwerk

 1. Een netwerk configureren en beveiligen.

 • Netwerken

 • peer to peer

 • client / servernetwerken

 • domeinen, subdomeinen en forrests (U)

 • Beveiliging

 • gegevensbeveiliging

 • versleuteling

 • hardware beveiliging

 1. Een lokaal intranet opzetten, configureren en onderhouden. (U)

 • Intranet (IIS)

 1. Een industrieel netwerk opzetten, configureren en onderhouden. (U)

 • Industriële PC’s

 • Industriële netwerken

 1. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende programmeermodellen illustreren. (U)

 • Proceduregericht programmamodel

 • Object georiënteerd programmamodel

 • Dataflow model

Pedagogisch- didactische wenken

 • Het opsommen van de gebruikte afkortingen (DHCP, DNS, … ) staat op de tweede plaats, de leerlingen moeten de functie van de diverse modules kunnen duiden.

 • Het is geenszins de bedoeling de leerlingen op te leiden tot programmeurs, eenvoudige voorbeelden die het onderscheid tussen de verschillende programmeermodellen illustreren zijn echter wel op hun plaats. Leg voldoende de link met enerzijds de doelstellingen en inhouden digitale technieken en de doelstellingen en inhouden procescontrole anderzijds.

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.

  1. Consumentenelektronica

   1. Elektronische componenten en basisschakelingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De voornaamste passieve componenten herkennen, hun waarde bepalen en hun karakteristieke gegevens opzoeken.

 • Passieve componenten

 • lineaire en niet lineaire weerstanden

 • spoelen

 • condensatoren

 1. De voornaamste diodetypen herkennen, hun functie verklaren hun karakteristieke gegevens opzoeken.

 • Dioden

 • junctiediode

 • zenerdiode

 • capaciteitsdiode

 • LED

 • andere (U)

 • Basisschakelingen met dioden

 • begrenzers

 • bedrade logica

 1. De voornaamste transistors herkennen, hun functie en gebruik verklaren en hun karakteristieke waarden opzoeken.

 • Transistoren

 • junctietransistor

 • JFET

 • MOSFET

 1. Het begrip geïntegreerde schakeling verklaren en van een gegeven type de functie bepalen.

 • Geïntegreerde schakeling

 • voordelen van geïntegreerde schakelingen

 • functies van geïntegreerde schakelingen

 1. De principe werking van enkele toepassingen met dioden toelichten en duiden in een proefopstelling.

 • Toepassingen met dioden

 • begrenzers (clippers, clampers)

 • bedrade logica

 • enkelfasige gelijkrichting

 • driefasige gelijkrichterschakelingen (U)

 1. De diverse factoren die hun weerslag hebben op de rimpelspanning bij afvlakking opsommen en toelichten.

 • Afvlakking

 • benaderende bepaling van de afvlakcondensator

 • invloed van de belastingsweerstand

 • metingen

 1. De werking van eenvoudige voedingsschakelingen verklaren en de belangrijkste criteria van een voeding toelichten.

 • Eigenschappen van een voeding

 • spanningsstabilisatie

 • stroombegrenzing

 • rendement

 • Werking van spanningsstabilisatie

 • parallelstabilisatie

 • seriestabilisatie

 • geïntegreerde regelaars

 • schakelende regelaars

 • Werking van een schakelende voeding

 • Metingen

 1. De betekenis van de diverse specificaties van versterkers toelichten, karakteriserende metingen op versterkers uitvoeren en de resultaten eenduidig rapporteren.

 • Versterkerspecificaties

 • versterking (stroom, spanning, vermogen)

 • in- en uitgangsimpedantie

 • transfertkarakteristiek

 • signaal-ruisverhouding

 • brom

 • distortie

 • rendement

 • Metingen

 1. De principiële basisschakelingen met transistoren tekenen en de werking ervan verklaren.

 • Basisschakelingen

 • GES, GSS

 • GCS, GDS (emitter en source volger)

 • GBS

 1. De versterker klassen opsommen en hun specifieke kenmerken toelichten.

 • Versterkerklassen

 • klasse A

 • klasse B

 • klasse AB

 • klasse C

 • klasse D

 • overige (U)

 1. Het doel van een terugkoppeling duiden.

 • Terugkoppelingen

 1. De eigenschappen van een operationele versterker duiden t.o.v. de algemene versterkerspecificaties.

 • Eigenschappen van OPAMP’s

 • versterking

 • ingangsimpedantie

 • uitgangsimpedantie

 1. De basisschakelingen met OPAMP’s tekenen en hun werking verklaren.

 • Basisschakelingen met OPAMP’s

 • inverterende versterker

 • niet inverterende versterker

 • verschilversterker

 • integrator

 • differentiator

 1. Van geïntegreerde voor -, regel - en eindversterkers de gegevens opzoeken en aan de hand van de basisprincipes van versterkers de werking van de schakeling duiden.

 • Geïntegreerde audio voorversterkers

 • Geïntegreerde regelversterkers

 • Geïntegreerde audio eindversterkers

Pedagogisch- didactische wenken

 • Laat de leerlingen proefopstellingen zelfstandig opbouwen.

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.

 • Een complete audio versterker behoort tot de mogelijkheden voor een project, maak bij voorkeur gebruik van geïntegreerde versterkers en bewaak de kostprijs van een dergelijk project.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De belangrijkste componenten voor elektronische vermogenscontrole opsommen, hun symbool herkennen en hun belangrijkste grenswaarden toelichten.

 • Componenten voor vermogenscontrole

 • thyristor

 • TRIAC

 • IGBT

 • andere (U)

 • Grenswaarden

 • kritische spanningssteilheid

 • kritische stroomsteilheid

 • saturatiespanning

 • schakelsnelheid

 1. De principe werking van enkele basisschakelingen voor elektronische vermogenscontrole toelichten.

 • Basisschakelingen elektronische vermogenscontrole

 • mutator

 • AC-controller (fase aan- en afsnijding)

 • hakker

 • inverter

 1. De beveiligingssystemen voor vermogencomponenten herkennen en toelichten.

 • SOAR

 • Beveiligingssystemen

 • snubbernetwerken

 • beveiliging tegen kortsluiting

 • beveiliging tegen overbelasting

Pedagogisch- didactische wenken

 • Een eenvoudige AC-controller behoort tot de mogelijkheden voor een project, bedenk echter dat een fasecontroller IC’s veel duurder zijn dan een microcontroller die precies hetzelfde doet/kan doen. Bewaak de kostprijs van het project.

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.   1. Audio en videotechniek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De verschillende filterschakelingen opbouwen, opmeten en de belangrijkste toepassingen ervan toelichten.

 • Passieve filters van de eerste orde

 • hoogdoorlaat,

 • laagdoorlaat,

 • bandsper,

 • banddoorlaat.

 • Actieve filters van de eerste orde

 • hoogdoorlaat,

 • laagdoorlaat,

 • bandsper,

 • banddoorlaat.

 1. De eigenschappen van geluid en zijn karakteristieke grootheden toelichten. (U)

 • Geluidsdruk

 • Gehoordrempel

 • Pijndrempel

 • Bandbreedte van het menselijk gehoor

 • Voortplanting van geluid

 • Logaritmische schaal, decibel

 1. Oordeelkundig en correct een geluidsinstallatie opstellen en aansluiten.

 • Geluidsinstallaties

 • Akoestiek

 • Geluidsomvormers

 • microfoon

 • luidspreker

 1. Aan de hand van een gegeven principeschema de werking van analoge magnetische registratie uiteenzetten en de belangrijke factoren voor kwalitatieve registratie toelichten. (U)

 • Geluid- en beeldregistratie

 • Principiële werking

 • Voorpolarisatie

 • Signaalverloop in functie van de frequentie

 • Amplitudecorrectie in functie van de frequentie

 • Principiële werking van systemen voor kwaliteitsverbetering

 1. De mechanische opbouw van een toestel voor magnetische beeldregistratie duiden. (U)

 • Inrijgen van de band

 • Regeling van de bandsnelheid

 • Het hoe en waarom van roterende koppen

 • Technische gegevens van een videorecorder

 1. De verschillende bewerkingen die een videosignaal ondergaat bij registratie en weergave toelichten en de fundamentele verschillen in de diverse beeldformaatstandaarden toelichten. 1. Diagnosemetingen en herstellingen uitvoeren op toestellen voor magnetische geluid- en beeldregistratie.

 • Onderhoud van toestellen voor magnetische registratie

 • Methodiek voor het opsporen van fouten op moduleniveau

 • Gestructureerd vervangen van mechanische onderdelen en elektronische modules

 1. Aan de hand van een gegeven principeschema de werking van digitale magnetische registratie uiteenzetten.

 • Data-acquisitie

 • DA en AD op gelijkspanning

 • DA en AD op wisselspanning

 1. Aan de hand van een gegeven principeschema de werking van optische geluid en beeldregistratie uiteenzetten en belangrijke kwaliteitskenmerken toelichten.

 • CD

 • weergave

 • registratie

 • DVD

 • weergave

 • registratie

 1. Diagnosemetingen en herstellingen uitvoeren op toestellen voor optische geluid- en beeldregistratie.

 • Onderhoud van toestellen voor optische registratie

 • Methodiek voor het opsporen van fouten op moduleniveau

 • Gestructureerd vervangen van mechanische onderdelen en elektronische modules

 1. Oordeelkundig en correct toestellen voor optische en magnetische geluid- en beeldregistratie opstellen, aansluiten en ten overstaan van de gebruiker de gebruiksaanwijzing toelichten.Pedagogisch-didactische wenken

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.

   1. Radio en televisietechniek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De belangrijkste begrippen in verband met licht en de waarneming van licht toelichten.

 • Begrippen

 • licht en kleur

 • licht in het elektromagnetisch spectrum

 • helderheid

 • kleurspectrum

 • meng- en complementaire kleuren

 • Waarneming van licht

 • het menselijk oog

 • onderscheiden van licht en donker

 • onderscheiden van kleur

 • dieptezicht

 • traagheid van oog

 • ooggoevoeligheidkromme

 1. De basisprincipes van de werking van antennes toelichten, aanpassing verklaren en duiden.

 • Antennes

 • soorten

 • eigenschappen

 • Kabeldistributie

 • aanpassing

 1. De werking van een monitor duiden aan de hand van de opbouw van televisiebeelden.

 • Opbouw van een beeld

 • aantal beelden per seconde

 • aantal lijnen

 • rasters

 • horizontale en verticale resolutie

 • beeldformaten

 • Werking

 • beeld en rastersynchronisatie

 • synchronisatiescheiding

 • horizontale en verticale deflectie

  luminantie • Technologieën

 • CRT, LCD, andere

 1. Gestructureerd diagnostische metingen uitvoeren op monitoren en herstellingen uitvoeren.

 • Technologieën

 • CRT, LCD, andere

 • Metingen

 • Herstellingen

 1. De verschillende gangbare modulatietechnieken opsommen en toelichten.

 • Modulatietechnieken

 • amplitudemodulatie

 • amplitudemodulatie met onderdrukte draaggolf

 • frequentiemodulatie

 • kwadratuurmodulatie

 1. Het blokschema van een tuner tekenen en de principiële werking ervan toelichten.

 • Soorten ontvangers

 • rechtuit ontvanger

 • superheterodyne ontvanger

 • Radio ontvanger-tuner

 • ingangsfilter

 • mengtrap

 • afstemming

 • MF versterker

 • detectie

 • stereodecoder

 • TV Ontvanger-tuner

 • ingangsfilter

 • mengtrap

 • afstemming

 • MF versterker

 • detectie

 • audiotuner bij TV

 1. Gestructureerd diagnostische metingen uitvoeren op tuners en herstellingen uitvoeren.

 • Metingen

 • Herstellingen

 1. De opbouw van de verschillende kleursystemen elementair verklaren en de werking van de betreffende kleurdecoders toelichten aan de hand van het blokschema.

 • NTSC

 • PAL

 • PAL-plus

 • SECAM

 1. De verschillende standaarden voor audio codering, ontvangst en weergave toelichten en de principiële werking van de decoders bespreken.

 • Stereo

 • NICAM Stereo

 • Speciale systemen

 • pseudo stereo

 • spatial stereo

 • Dolby Pro Logic

 1. De werking van het teletekstsysteem toelichten.

 • Teletekst

 • plaats van het teletekstsignaal op een videosignaal

 • de invloed van de grootte van het geheugen op de weergave

 • Schema en principewerking van een teletekstmodule

 1. De opbouw en de werking van de diverse systemen voor kwaliteitsverbetering toelichten.

 • 100 Hz technologie

 • Digitale ontvangers

 • Andere (U)

 1. Gestructureerd diagnostische metingen uitvoeren op tuners en op moduleniveau herstellingen uitvoeren aan diverse toestellen.

 • TV

 • Satelliet

 • DAB

 • DRM

 • Andere (U)

Pedagogisch- didactische wenken

 • De functionaliteit van de verschillende modules staat centraal, vermijd het te diep ingaan op componentniveau.

 • Stuur in functie van de evolutie op de markt de inhouden continu bij.

 • Herstellingen worden steeds op moduleniveau uitgevoerd, herstellingen op componentniveau zijn economisch niet te verantwoorden.

 1. Minimale materiële vereisten

  1. Infrastructuur

Voor de TSO-studierichting “Elektronische installatietechnieken” beschikt men best over een werkplaatsklas, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, ergonomie en milieu en met voldoende opbergruimte voor materialen, gereedschappen, onderhoudsmateriaal, leermiddelen en apparatuur.

Vanzelfsprekend beschikt een werkplaatsklas over alle moderne media en die samen met de klassieke media een aangename leer-, leef- en werkomgeving creëren voor de leerlingen.

Er wordt aandacht gevraagd voor het verfraaien en (her)inrichten van verouderde lokalen.

Daarnaast zijn de volgende lokalen, liefst in de buurt van de werkplaatsklas gelegen, geen overbodige luxe: • een goed uitgerust lokaal met documentatiecentrum,

 • een goed uitgerust informaticalokaal,

 • een wasplaats en kleedkamer.

  1. Aangepaste kleding en algemene beschermingsmiddelen

Rekening houdend met de reglementering terzake

  1. Vak specifieke uitrusting

   1. Klassikaal

 • Diverse specifieke gereedschappen en elektrische handgereedschappen

 • Multimedia-pc met Internetaansluiting, printer en toepassingssoftware

 • Technische documentatie (catalogi, cd-rom’s, normen, tabellen, lijsten, fiches rond gereedschappen en plaatsingstechnieken, aansluitgegevens, pictogrammen ...)

 • CNC machine voor prototyping

 • Projectdossiers, schema’s

 • Didactische meetopstellingen voor oscillatoren, modulatoren, PLL, ADC, DAC

 • Beeldgenerator (NICAM)

 • Pulsgenerator

 • Coaxiale lijn (100m)

 • Moderne KTV’s

 • Satelliet ontvangst installatie

 • DVD, VCR, CDI

 • Didactische antenneset (*)

 • Spectrumanalyser

 • Hoogspanningsprobe

 • Digitale didactische borden met snelschakelsysteem (combinatorische- en sequentiële- logica en tellers)

   1. Per groep leerlingen

 • Oscilloscoop

 • Functiegenerator

 • Frequentiemeter

 • DC-voeding

 • PLD-targetboard met aangepaste software

 • Microcontroller targetboard met aangepaste software

 • Soldeerstation met veilige houder

 • PC met software voor schematekenen, PCB- ontwerp en simulatie

 • Digitale multimeters

 • Set lineaire en niet lineaire passieve en actieve componenten in functie van uit te voeren projecten

 • Scheidingstransformator van ca 200VA

 • Didactische borden

   1. Per leerling

 • Service documentatie TV chasis

 • Service documentatie randapparatuur.

 • Materiaalkoffer met elementair elektronica gereedschap

 • Een persoonlijke gereedschapsset

 • Technische documentatie (uittreksels van: catalogi, normen, tabellen, lijsten, fiches rond gereedschappen en plaatsingstechnieken, aansluitgegevens...)

 • Projectdossiers, schema’s

  1. Vak specifieke uitrusting

   1. Klassikaal

 • Driefasige asynchrone motor (didactische uitvoering)

 • Dahlandermotor

 • Motor met gescheiden wikkelingen

 • Frequentieomvormer, servosysteem

 • Transformator (didactische uitvoering)

 • Stroommeettransformator

 • Oscilloscoop

   1. Per groep leerlingen

 • Set aansluitsnoeren (voor snelverbindingen)

 • Driefasige spanning met nulleider

 • V-Meter, A-meter, Ώ-meter (deze toestellen kunnen ook vervangen worden door twee multimeters.)

 • Weerstanden (bijvoorbeeld 3 identieke weerstanden, 3 verschillende weerstanden)

 • Condensatoren

 • Spoelen

 • Vermogen- en arbeidsfactormeter(s)

 • Driefasige asynchrone motor met variërende belasting

 • Een transformator met verwisselbare spoelen of transformatoren met verschillende transformatieverhoudingen

 • Transformator met aftakkingen voor verschillende spanningen en aansluitschema

 • Dioden en bijbehorende weerstanden

 • Gestabiliseerde voeding

 • Softstarter, frequentieregelaar

 • Rotatiefrequentiemeter

   1. Per leerling

 • Documenten of cd-rom met gegevens van dioden

 • Tabellen voor het bepalen van compensatiecondensatoren (verbetering arbeidsfactor)

 1. Bibliografie

Prof. Dr. Ir. W. Geysen, Prof. Dr. Ir. R. Belmans, Algemene Elektriciteit, Garant Leuven-Apeldoorn

J. O’ Malley, Basic Circuit Analysis, Schaums Outlines – McGraw-Hill

J.J. Cathey, S.A. Nassar, Basic Electrical Engineering, Schaums Outlines – McGraw-Hill

P. Goes, Basiselektriciteit, Die Keure, Brugge

J. Cuppens, H. Saeys, Basiselektronica 1 & 2, Die Keure

Basisveiligheid VCA, Provinciaal Veiligheidsinstituut

P. Aaron, W.N. Taberner, Circuits and Fields, Prentice Hall

H.P.T. Pijnappels, Datacommunicatie, Stam Techniek

J. Claeys, Datacommunicatie, Die Keure

James D. Broesch, Digitale signaal processing, Elektuur

H. Saeys, H. Vandenheede, Digitale technieken 1, Die Keure, Brugge

H. Saeys, H. Vandenheede, Digitale technieken 2, Die Keure

Digital Television Theory and Measurements, Tektronix

Micheal Robin en Michel Poulin, Digital Video Fundamentels, McGraw-HillHandboek Elektrotechniek, Kluwer Techniek, Deventer

Handboek Verlichtingstechniek, Kluwer Techniek, Deventer

R. Devos, K. Eerlingen, J. Pollefliet, Inleiding tot de industriële elektronica, J. Van In, Lier

T.L. Floyd, Electric Circuits Fundamentals, Prentice Hall

R. Bemans, W. Geysen, Elektrische machines en aandrijvingen, Garant Leuven – Apeldoorn

P. Horrowitz & W. Hill, Elektronica Kunst & kunde Deel 1, Elektuur

P. Horrowitz & W. Hill, Elektronica Kunst & kunde Deel 2, Elektuur

T.C. Hayes & P. Horrowitz, Elektronica Kunst & kunde Deel 3, Elektuur

T.C. Hayes & P. Horrowitz, Elektronica Kunst & kunde Deel 4, Elektuur

J. Last, Elektrotechniek, vaktheorie, Educaboek, Culemborg Nederland

A.R. Hambley, Electrical Engineering – Principles and Applications, Prentice Hall

J.P. McTavish, Foundation Electrical Engineering, Prentice Hall

Joseph J. Carr, HF-techniek zonder mystiek Deel 1, Elektuur

Joseph J. Carr, HF-techniek zonder mystiek Deel 2, Elektuur

Jan B. Hagen, Hoogfrequent elektronica, Elektuur

H.P.T. Pijnappels, Informatie en telecommunicatie, Stam Techniek

K. Standaert, F. Van der Borght, Gedifferentieerd leerpakket elektriciteit, De Boeck

G. Van Heyverzwyn, E. Vranken, I. Maesen, Labo Elektronica, Wolters Plantijn

D. Baele, W. Boodts, F. Clerbout, Serie Elektra, Wolters Plantijn

L. Claerhout, Serie Elektrotechnische begrippen, Wolters Plantijn

L. Claerhout, V. Dekelver, F. De Schepper, J. Librecht, I. Maesen, Serie Elektriciteit, Wolters Plantijn

M.A.J. op ’t Roodt, Serie Elektriciteit, Van In

W. Dekie, Serie Elektrotechniek, Story – Scientia

F. Teunissen, Serie Elektrotechniek, vaktheorie, W.J. Thieme en Cie

G. Van Heyverzwyn, E. Vranken, Serie Labo Elektriciteit, Wolters Plantijn

H. Vandenheede, L. Verschaeve, Serie Elektrische machines, Die Keure

V. Dekelver, J.M. Fichefet, J.E. Van Opstal, Serie Technologie Installatieleer, Wolters Plantijn

Tony Vandenborn, Telecommunicatie 1, Die Keure

A.F.J. Oostveen, R. Dirks, Ing. G.P. de Jong, A.H. Martens, Telecommunicatie Deel 1, Stam Techniek

A.F.J. Oostveen, R. Dirks, Ing. G.P. de Jong, A.H. Martens, Telecommunicatie Deel 2, Stam Techniek

A.F.J. Oostveen, Ing. G.P. de Jong, Ing. W.J. Roos, Telematica EC6, Stam Techniek

Limann / Pelka, Televisie techniek, Kluwer techniek

U. Allaeys, Televisieontvangsttechniek, Die Keure

John Watkinson, The MPEG Handbook, Focal Press Oxford

F.H.M. Schut, Transmissietechniek, Wolters-Noordhoff techniek

J. Pollefliet, Vermogenelektronica, Die Keure

Claus Biaesch-Wiebke, Videorecordertechniek, Kluwer TechniekB. De Donder, P. Hellemans, Watt met Elektriciteit, De Boeck

 1. Nuttige adressen

Agoria Vlaanderen, Diamantbuilding, Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Tel.: 02 706 78 00
Fax: 02 706 78 01
E-mail: info@agoria.be
Website: http://www.agoria.be

AIB-Vinçotte Group, Business Class Kantorenpark, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Tel 02 674 5711
Fax +32.(0)2.674.59.59
Website: : http:// www.aib-vincotte.com
E-mail: info@aib-vincotte.be

BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie), Brabançonnelaan 29, 1040 Brussel
Tel.: 02 520 22 33
E-mail: webmaster@ibn.be
Website: http://www.bin.be/nl/index.htm

DBO (Dienst voor Beroepsopleidingen), Koningsstraat 93 bus 3, 1000 Brussel
Tel.: 02 227 14 11
Fax: 02 227 14 00
E-mail: dbo@vlaanderen.be
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/dbo

Electrabel, Regentlaan 8, 1000 Brussel
Website: http://www.electrabel.be

Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen.
Tel.: 03 203 42 00
Fax: 03 203 42 30
E-mail: petra.verschueren@pvi.provant.be
Website: http://www.provant.be

KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging), Desguinlei 214, 2018 ANTWERPEN
Tel.: 03 216 09 96
E-mail: critti@tvi.kviv.be
Website: http://www.ti.kviv.be/critto

VKW (Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden), Tervurenlaan 463, 1160 BRUSSEL
Tel.: 02 773 16 80
Fax: 02 773 16 00
E-mail: info@vkw.be
Website: http://www.vkw.be

VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), Leuvenseplein 4, 1000 BRUSSEL
Tel.: 02 219 42 99
Fax: 02 219 81 18
E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be
Website: http://www.vlor.be

Vormelek VZW, Heizel Esplanade, BDC 35, 1020 Brussel
Tel.: 02 476 16 76
Fax: 02 476 26 76
E-mail: info@vormelek-formelec.be
Website: http://www.vormelek.be

VIK (Vlaamse Ingenieurskamer), Herentalsebaan 643, 2160 WOMMELGEM
Tel.: 03 259 11 00
Fax: 03 259 11 01
E-mail: ing@vik.be
Website: http://www.vik.be

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), A. Van De Maelestraat 96, 9320 EREMBODEGEM
Tel.: 05372 64 45
E-mail: info@vmm.be
Website: http://www.vmm.be

VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs), Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL
Tel.: 02 507 07 30
Fax: 02 511 33 57
E-mail: info@vvkso.vsko.be
Website: http://www.vsko.be/vvkso/

WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), Violetstraat 21-23, 1000 BRUSSEL
Tel.: 02 502.66.90
E-mail: info@bbri.be
Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina