Elektrotechnieken tweede graad tsoDovnload 270.52 Kb.
Pagina5/5
Datum22.07.2016
Grootte270.52 Kb.
1   2   3   4   5

DIDACTISCHE WENKEN

 • Een verbruiker, meestal voorgesteld door één weerstand, kan echter bestaan uit meerdere weerstandselementen die op één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het kan gaan om in serie geschakelde weerstanden of parallel of een gemengde schakeling.

 • Simulaties kunnen verhelderend werken, ze mogen echter onder geen beding het bouwen en bemeten van schakelingen vervangen.

 • De leerlingen zelfstandig de proefopstellingen opbouwen en bemeten.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De factoren die de weerstand van geleiders beïnvloeden proefondervindelijk bepalen.

 • Metingen

 • invloed van de draaddoorsnede

 • invloed van de lengte van de geleider

 • invloed van de aard van de geleider

 • Besluiten

 1. De wet van Pouillet gebruiken bij berekeningen.

 • Wet van Pouillet:

 • Toepassingen

 • verbruiker aan het uiteinde van een lange kabel

 • draaddiameter halogeenverlichting

 1. Vanuit een praktische toepassing de invloed van de temperatuur op de waarde van de weerstand aantonen.

 • Praktische toepassingen:

 • weerstand van lamp in gebruik (t.o.v. koude toestand)

DIDACTISCHE WENKEN

 • Sommige onderdelen van de elektrische stroomkring verdienen onze bijzondere aandacht. Eén daarvan is de manier waarop een verbruiker met de bron verbonden wordt. Laat de leerlingen het spanningsverlies en het vermogenverlies in lange leidingen meten en berekenen. Verwijs hierbij naar bijzondere maatregels bij het aansluiten van verlichting op laagspanning, maar ook naar het gebruik van hoogspanning in het distributienet.

 • Streef naar een duurzame attitude! Enkel het transport van elektrische energie over het hoogspanningsnet resulteert voor elke gebruikte kW in bijna 50 W vermogenverlies. Daarom is het belangrijk dat elektrische energie, kleinschalig en gedecentraliseerd geproduceerd wordt.

 • Sta even stil bij de begrippen recht- en omgekeerde evenredig, de leerlingen zijn vertrouwd met die begrippen vanuit de lessen wiskunde en fysica.

   1. De eigenschappen van bronnen toelichten

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De eigenschappen van spanningsbronnen toelichten.

 • Ideale spanningsbron

 • Praktische spanningsbron

 • inwendige spanning

 • inwendige spanningsval

 • uitwendige spanning

 • te verwachten kortsluitstroom

 1. Herlaadbare en niet herlaadbare cellen van elkaar onderscheiden en de belangrijkste eigenschappen en toepassingen van de verschillende technologieën opsommen.

 • Niet herlaadbare cellen

 • Oplaadbare batterijen

 1. Het begrip hoeveelheid elektriciteit toelichten

 • As, Ah

 1. De eigenschappen van een serieschakeling van bronnen toelichten.

 • Serieschakeling van bronnen

 • invloed op de uitwendige spanning en de kortsluitstroom

 • invloed op de inwendige weerstand

 • invloed op de ladingscapaciteit

 1. De eigenschappen van een parallelschakeling van bronnen toelichten en de voorwaarden voor het parallelschakelen van bronnen opsommen. (U)

 • Parallelschakeling van bronnen

 • invloed op de uitwendige spanning en de kortsluitstroom

 • invloed op de inwendige weerstand

 • invloed op de ladingscapaciteit

 • Voorwaarden voor parallelschakeling van bronnen

DIDACTISCHE WENKEN

 • De eigenschappen van spanningsbronnen kunnen gekaderd worden in het gebruik van beltransformatoren.

 • Indien dit hoofdstuk aan het einde van het eerste leerjaar van de tweede graad behandeld wordt is het uitgelezen materie voor onderzoekend (deductief) leren. Hier komen immers tal van eerder behandelde leerdoelen opnieuw aan de orde;

 • Meet het verschil tussen een belaste en een onbelaste spanningsbron (beltransformator).

 • Beperk je tot de belangrijkste eigenschappen en toepassingen van volgende cellen en batterijen;

 • Alkaline cel

 • Lood – Loodperoxide, NiCd (Nikkel – Cadmium), NiMH (Nikkel –Metaalhybride) en Li ION (Lithium - ion) accu’s

 • Let op terminologie; een cel is niet hetzelfde als een batterij.

   1. Elektromagnetische fenomenen en praktische toepassing in een residentiële elektrische installatie toelichten

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De basisbegrippen van het magnetisme toelichten.

 • Basisbegrippen:

 • polen, poolas, poolafstand, neutraal vlak

 • magnetische massa m

 • magnetische veldsterkte H

 • magnetische inductie B

 • Wet van de polen (Krachtwerking)

DIDACTISCHE WENKEN

 • Magnetisme en elektromagnetisme zijn uitstekend geschikt voor een inductieve benadering, maak er geen saaie theoretische lessen van.

 • Het is niet de bedoeling magnetische ketens te berekenen.

 • Laat de leerlingen zelf besluiten formuleren bij de waarnemingen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Met een proefopstelling het magnetisch veld in een solenoïde aantonen.

 • Het magnetisch veld rond een stroomvoerende geleider

 • Het magnetische veld in een stroomlus

 • Een spoel met luchtkern of solenoïde

 1. De begrippen magnetiseren, demagnetiseren, remanent magnetisme, en magnetische verzadiging toelichten.

 • Magnetiseren

 • Demagnetiseren,

 • Remanent magnetisme

 • zacht magnetische en hard magnetische materialen

 • Verzadiging

 1. Met een proefopstelling hysteresis aantonen en het fenomeen verduidelijken.

 • Metingen

 • aantrekstroom van een relais

 • houdstroom van een relais

DIDACTISCHE WENKEN

 • Naast de natuurlijke magneten kan je kunstmatig een magnetisch veld opwekken, rond elke stroomvoerende geleider ontstaat een magnetisch veld. Om dit veld krachtiger te maken nemen we onze toevlucht tot meer wikkelingen (spoel). Laat de leerlingen met eenvoudige proefjes dit zelf ontdekken.

 • De toepassingen van elektromagnetisme zijn zeer veelvuldig, laat de leerlingen deze opsommen. Deurbel, zoemer, relais …

 • Het hysteresis fenomeen wordt door de leerlingen zelfstandig onderzocht, verwijs naar andere gekende hysteresis verschijnselen in de residentiële elektrische installatie; een kamerthermostaat …LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Lorentzkracht aantonen en de factoren die de grootte van de kracht beïnvloeden toelichten.

 • De kracht in een:

 • geleider

 • solenoïde of spoel

 • Factoren

 • magnetische inductie

 • stroomsterkte

 • lengte van de geleider

 1. Het werkingsprincipe van een praktische toepassing van de lorentzkracht toelichten.

 • Praktische toepassing van lorentzkracht bv.

 • universele motor

 • draaispoelmeter

 • elektrodynamische luidspreker

DIDACTISCHE WENKEN

 • Tal van toepassingen uit de elektriciteit berusten op de Lorenzkracht, de leerlingen verwerven hier daarom inzicht in het ontstaan van de Lorentzkracht, gebruik terminologie zoals veldverzwakking en veldversterking. Waak erover dat de leerlingen de aangebrachte theorie ook kunnen kaderen in een praktische toepassing.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Elektromagnetische inductie door beweging aantonen en de factoren die de grootte van de geïnduceerde spanning beïnvloeden toelichten.

 • Het opwekken van een spanning in een;

 • geleider

 • solenoïde

 • Factoren

 1. Het werkingsprincipe van een enkelfase wisselstroomgenerator toelichten.

 • Praktische toepassing van inductie door beweging

DIDACTISCHE WENKEN

 • Met elektriciteit kan men een mechanische beweging opwekken, het omgekeerde is ook waar, via beweging van een geleider in een magnetisch veld ontstaat een gegenereerde EMK in deze geleider (generator).

 • Bij de behandeling van de Lorentzkracht kon misschien al even opgemerkt worden dat bij het bewegen van een geleider een tegen EMK gegenereerd werd die de stroom door de geleider tegenwerkte, niet getreurd als het niet waarneembaar was, de leerlingen krijgen nu de kans het fenomeen te bestuderen.

 • Bespreek eventueel de fietsdynamo (generator) als een toepassing op elektromagnetische inductie door beweging, maar ook een elektrodynamische microfoon is een enkelfasige wisselstroomgenerator.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Elektromagnetische inductie door stroomverandering aantonen en de factoren die de grootte van de geïnduceerde spanning beïnvloeden toelichten.

 • Het opwekken van een spanning in een spoel

 • Factoren

 • stroomvariatie

 • zelfinductiecoëfficiënt

 1. Toepassingen van de elektromagnetische inductie opsommen en de werking ervan toelichten.

 • Toepassingen:

 • voorschakelapparaat TL

 1. Wederzijdse inductie aantonen en het werkingsprincipe van een enkelfase transformator toelichten.

 • Wederzijdse inductie

 • De transformator

DIDACTISCHE WENKEN

 • Met zelfinductie en wederzijdse inductie wordt het rijtje van veelvuldig toegepaste elektromagnetische fenomenen afgesloten.

 • Let op; niet de formules maar wel het inzicht in het tot stand komen en de wisselwerking tussen de verschillende verschijnselen primeren.

 • Geef de leerlingen uitgebreid de kans om de diverse toepassingen van zelf- en wederzijdse inductie te onderzoeken; inductieoven, transformator …

 • Deze ontdekkingstocht heeft niet stilgestaan bij magnetische flux noch de magnetische keten, bij de behandeling van wederzijdse inductie kan je daarom best even kort stilstaan bij de invloed van een open en een gesloten kern op de koppelfactor.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het ontstaan van de ladingstoestand van een lichaam toelichten.

 • Elektrische lading van een lichaam

 1. De onderlinge krachtwerking tussen elektrisch geladen voorwerpen aantonen.

 • Onderlinge krachtwerking

 1. Het begrip capaciteit toelichten.

 • Capaciteit

 1. De principiële opbouw van een condensator toelichten.

 • Bouw van een condensator

 1. De gevaren bij het gebruik van condensatoren benoemen en gepaste maatregelen nemen.

 • Veiligheid

 • Ontladen van condensatoren

DIDACTISCHE WENKEN

 • Beperk de aangebrachte inhouden tot het strikt noodzakelijke, onze leerlingen gebruiken condensatoren ze bouwen ze niet.

 • Toon op een didactisch bord de verschillende uitvoeringen van spoelen en condensatoren.

 • Leg de nadruk op het feit dat men bij ontlading van spoelen en condensatoren veiligheidsmaatregelen dient te treffen.

   1. Het ontstaan van een wisselstroom en –spanning toelichten

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Het verloop van een sinusoïdale wisselspanning en stroom toelichten.

 • Projectie van een ronddraaiende vector

 • projectie op de verticale as, de sinus

 • hoeksnelheid

 • ogenblikkelijke waarde, effectieve waarde, amplitude

 • gemiddelde waarde (U)

 1. Het begrip frequentie, haar eenheid en de meest gebruikte veelvouden correct gebruiken

 • Frequentie en periode

 • Eenheid en veelvouden

 • Hz, kHz, MHz, GHz

Didactische wenken

 • Beperk de wiskunde tot het absolute minimum, bedenk dat je leerlingen onvoldoende beslagen zijn in het rekenen met vectoren.

 • De leerlingen behandelen verwante doelen en inhouden tijdens de lessen toegepaste fysica, coördinatie en een eensgezinde aanpak zijn verdiepend voor de leerlingen, een verschillende aanpak werkt contraproductief!

 • De gemiddelde waarde heeft in dit stadium voor de leerlingen nauwelijks of geen betekenis, de leerplan commissie adviseert daarom ze niet te behandelen.

 • Introduceer de oscilloscoop als meetinstrument om spanningen in beeld te brengen en spanningsvariaties in de tijd te meten. Gebruik bij voorkeur eenvoudige toestellen of software oscilloscopen op pc.

   1. Wisselspanningen en –stromen meten en de resultaten verklaren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Zelfstandig een resistieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten.

 • Metingen op een resistieve keten

 1. De eigenschappen van een resistieve keten toelichten.

 • Eigenschappen van een resistieve keten

 • resistantie

 • in fase

 1. Zelfstandig een zuiver inductieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten.

 • Metingen op een zuiver inductieve keten

 1. De eigenschappen van een zuiver inductieve keten toelichten.

 • Eigenschappen van een zuiver inductieve keten

 • inductieve reactantie, inductantie

 • invloed van de frequentie

 • faseverschuiving

 1. Zelfstandig een zuiver capacitieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten.

 1. De eigenschappen van een zuiver capacitieve keten toelichten.

 • Eigenschappen van een zuiver capacitieve keten

 • capacitieve reactantie, capacitantie

 • invloed van de frequentie

 • faseverschuiving

 1. De begrippen faseverschil, voorijlen, na-ijlen, in fase, tegenfase toelichten.

 • Faseverschil

 • In fase en tegenfase

 • Voor- en na-ijlen

DIDACTISCHE WENKEN

 • Waak erover dat de leerlingen de aangebrachte inhouden kaderen als een uitbreiding van eerder verworven doelen en inhouden en niet als een uitzondering erop.

 • Breng een spoel en een condensator aan als componenten met merkwaardige eigenschappen, laat zeker niet na om de leerlingen die eigenschappen te laten nagaan bij gelijkstroom.

 • Benader spoelen en condensatoren in dit stadium als frequentieafhankelijke stroombegrenzers.

 • Laat niet na de leerlingen te leren hoe je een sinus construeert.

 • Pas in laatste instantie worden de begrippen fase, faseverschil, faseverschuiving enz. geïntroduceerd, deze krijgen immers pas een betekenis bij het samenstellen van enkelvoudige wisselstroomketens.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Zelfstandig een enkelvoudige serieketen opbouwen en bemeten en de meetresultaten verklaren.

 • vectordiagram

 • impedantiedriehoek

 • Bemerkingen

 • faseverschuiving

 1. Zelfstandig een enkelvoudige parallelketen opbouwen, bemeten en de resultaten verklaren.

 • Ideale spoel respectievelijk condensator met parallelweerstand

 • vectordiagram

 • admitantiedriehoek

 • Bemerkingen

 • faseverschuiving

DIDACTISCHE WENKEN

 • In de eerste plaats verwerven de leerlingen inzicht in de elektriciteit. Het berekenen van de ketens komt op de tweede plaats. 1. Minimale materiële vereisten

  1. Installatiemethoden en praktijk

   1. Klassikaal

 • Voldoende PC’s met aangepaste CAE software en internetaansluiting

 • Projectiesystemen

 • Catalogi

 • Prijslijsten

 • Info nutsbedrijven

 • Didactische panelen:

 • Aarding

 • TL-schakeling

 • Bouwplan

 • Soorten lampen

 • Soorten lamphouders

 • Werkplaatsreglement

 • CD-rom

 • Veiligheidsvoorschriften

 • ARAB-AREI

 • Normbladen

 • Pictogrammen

 • Bouwplannen

 • Tekenbenodigdheden

 • Symboollijsten

 • bouwkundig

 • elektrisch

 • Didactische materialen:

 • gereedschappen

 • installatiematerialen

 • hulpstukken

 • Tabellen

 • Overzichtslijsten

 • Huishoudelijke toestellen

 • Verlichtingstoestellen

 • Signaalgevers

 • Programmeerbare schakelmodules

 • Meetapparatuur

Uitrusting en gereedschappen

 • AREI

 • Oefenpanelen

 • Wand:

 • opbouw

 • inbouw

 • Kast met

 • catalogi

 • prijslijsten

 • overzichtslijsten

 • leerboeken

 • Pictogrammen

 • Werkplaatsreglement

 • Veiligheidsborden

 • Kolomboormachine

 • Handboormachine

 • Set metaalboren

 • Set houtboren

 • Schroefmachine

 • Set bits

 • Metaalzaag

 • Trekveer

 • Plooiveer

 • Waterpas - smetkoord

 • Schietlood

 • Slangwaterpas

 • Buizensnijder

 • Boorhamer

 • Decoupeerzaag

 • Tafelslijpmolen

 • Krimptang

 • Plaatschaar

 • Plooibank

 • Set doortrekmatrijzen

 • Set schroefdraadsnijkussens

 • Set schroefdraadtappen

 • Wringijzer

 • Set ring- en steeksleutels

 • Set inbussleutels

 • Borgveertang

 • Blindklinknageltang

 • Meetapparaten voor:

 • isolatiemeting

 • aardingsmetingen

 • stroom- en spanning

 • Ladder en stelling

Grondstoffen en materialen

 • Bouwstoffen (cement, zand, pleister …)

 • Gipskartonplaat

 • Cellenbeton - steen - beton

 • Silicone en lijmen

 • Aardelektrode

 • Meetbrug

 • Enkele verdeelkasten

 • Smeltveiligheden

 • Kalibreerelementen

 • Automaten

 • Verliesstroomschakelaars

 • Verdeelrails

 • Verbindingsrails

 • Invoertullen

 • Soorten TL-buizen

 • Soorten spaarlampen

 • Soorten halogeenlampen

   1. Per leerlingengroep

Gereedschappen

 • Schuifmaat

 • Aftekengereedschappen

 • Traceerpen

 • Centerpons

 • Doorslag Winkelhaak

 • Set vijlen

 • Lichte soldeerbout (U)

 • Soldeermiddelen (U)

 • Bankschroef

 • Snelspantang

 • Kabelschoentang

 • Eindhulstang

 • Truweel

Grondstoffen en materialen

 • Lichtschakelaars-stopcontacten:

 • opbouw

 • inbouw

 • Impulschakelaars

 • enkel- en dubbelpolig

 • diverse spoelspanningen

 • Trappenhuisautomaat

 • zonder en met dimfunctie

 • 3 of 4 geleiders

 • Parlofoon-videofoon

 • Dimmers

 • Bewegingsmelders

 • Schemerschakelaars

 • Relais-contactoren

 • Tijdschakelaars-schakelklok

 • Signaalgevers

 • Drukknoppen

 • Deurmelder

 • Binnenhuisrelais

 • Voorrangrelais

 • Voorkeurrelais

 • Beltransformatoren

 • Kabelschoenen

 • Telefoon aansluitingen

 • Luidspreker aansluitingen

 • Verlichtingsarmaturen

 • voor TL

 • voor andere huishoudelijke toepassingen

 • Stekkers en koppelstekkers

 • Programmeerbare schakelmodule

 • Soorten

 • schakelaars

 • stopcontacten

 • inbouwdozen

 • aftakdozen

 • buizen

 • toebehoren

 • schroeven (metaal en hout)

 • pluggen

 • kabelgoten

 • lijsten

 • plinten

 • toebehoren

 • draden, kabels en snoeren

 • verbindingsmiddelen (lasdop …)

 • Huishoudelijke toestellen

 • kookplaat

 • strijkijzer

 • wafelijzer

 • koffiezet

   1. Per leerling

 • Universele tang

 • Striptang

 • Zijkniptang

 • Set schroevendraaiers

 • Set kruisschroevendraaiers

 • Rolmeter

 • Meetlat

 • Juniorzaagje

 • Hamer

 • Elektricienmes

 • Meettoestel

 • Koffer

 • Priem

 • Kraspen

 • Bouwplan

 • Lijst symbolen volgens CAE

 • Lijst bouwkundige symbolen

 • Tabellen:

 • handelsmaten buizen

 • draadsectie-veiligheid

 • Overzichtslijsten

 • installatiematerialen

 • hulpstukken

 • materialen

 • draden en kabels

 • snoeren

 • veiligheden

 • automaten

 • verdeelkasten

 • Veiligheidsfiches

 • Instructiefiches

 • Keuringsformulier

 • Werkplaatsreglement en veiligheidsvoorschriften bij het werken aan elektrische installaties

 • Universele digitale multimeter

  1. Elektriciteit

   1. Klassikaal

 • Een of meer verticale didactische panelen met de gepaste bouwstenen voor de demonstratieproeven

 • Soorten geleiders en isolatoren

 • Batterijen, accu’s

 • Een DC-voeding

 • Een niet-gestabiliseerde voeding (ongeveer 20 A) voor proeven rond elektromagnetisme

 • Didactische, goed af te lezen meettoestellen

 • Een LF-functiegenerator (eventueel met digitale uitlezing)

 • Een oscilloscoop

 • Een Watt-meter

 • Een kWh-meter

 • Elektrische motor, luidspreker, draaispoelmeter, transformator

 • Multimedia pc’s met didactische software en internet-aansluiting

 • Projectiesysteem

 • Transparanten

 • Catalogi, info-cd-rom’s …

 • Normen, reglementeringen, lijsten, tabellen, kenplaatjes van elektrische toestellen …

   1. Per meetgroep

 • Universeel plug-systeem met componenten en verbindingselementen voor de diverse proeven en metingen.

 • Componenten om stroomkringen op te bouwen: bron, veiligheden, schakelaars, verbruikers zoals verschillende soorten lampen, soorten weerstanden, potentiometers, geleiders …

 • Componenten voor de proeven rond magnetisme: magneten, kompas, ijzervijlsel, magnetisch en niet-magnetisch materiaal, spoelen, elektromagneten, relais …

 • Condensatoren

 • Meetsnoeren

 • Digitale multimeters

 • Een regelbare DC-voeding (bijvoorbeeld 0-30 V, 0-2 A, kortsluitvast)

 • Een eenvoudige LF-generator

 • Een eenvoudige oscilloscoop

 1. Bibliografie

  1. Naslagwerken

 • Kluwer, Algemeen reglement op de elektrische installatie.

 • CD-rom, Modulaire databanken veiligheid en milieu. Kluwer.

 • Fortuin, A., Installatietechnieken 1. Nijgh-Van Ditmar.

 • Fortuin, A., Installatietechnieken 2. Nijgh-Van Ditmar.

 • Fortuin, A., Installatietechnieken 3. Nijgh-Van Ditmar.

 • MICHILS, A., Watt nu !? 1 – 2, Wolters Plantyn

 • BAELE, D., BOODTS, W., CLABOUT, F., Elektra 1, Uitgeverij Plantyn Wolters.

 • CLAERHOUT, L., Elektriciteit 1-2, Uitgeverij Wolters Plantyn.

 • GOES, P., Basiselektriciteit, Uitgeverij Die Keure.

 • HAP, P., Tabellenboek en Elektrotechniek, Uitgeverij Wolters Plantyn.

 • NEDERVEEN, J.P., Tabellen Elektrotechniek, Uitgeverij Educaboek-Stam technische Boeken.

 • Op ’T ROODT, M.A.J., Elektriciteit 1-2, Uitgeverij van In.

 • STANDAERT, K. Hemeryck, P., Gedifferentieerd leerpakket Elektriciteit, Standaard Educatieve Uitgeverij.

 • TEUNISSEN, F., Elektrotechniek vaktheorie-naslagwerk 1-2, Uitgeverij W.J. Thieme & Cie.

  1. Nuttige adressen op het internet

 • www.eandis.be gemengde intercommunales

 • www.infrax.be zuivere intercommunales

 • www.energiesparen.be

 • www.vreg.be

 • www.creg.be

 • www.vei.be

 • www.stroomopwaarts.be

 • www.fvbffc.be - Bouwinformatie

 • www.niko.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.legrand.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.schneider.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.moeller.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.hager.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.gepowercontrols.com - Vynckier fabrikant van elektrisch materiaal

 • www.telenet.be - Nutsbedrijf voor internet en telefonie

 • www.vormelek.be

 • www.crocodile-clips.com/croctech/index.htm - Zelf een virtuele elektrische kring bouwen

 • www.walter-fendt.de/ph14nl/ - Java applets voor natuurkunde

 • www.klascement.net

  1. Aanbevolen software

 • CADdy++ CAE voor Windows

 • ePLAN CAE voor Windows

 • MultiSim Electronics Workbench, National Instruments

1 In het hoofdstuk metrologie van het leerplan toegepaste fysica worden verbandhoudende doelen en inhouden aangebracht, overleg met de leerkracht toegepaste fysica is van fundamenteel belang.1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina