Elke dinsdag kort nieuws voor het lokale bestuur Vereniging van Vlaamse Steden en GemeentenDovnload 31.91 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte31.91 Kb.
V V S G - week

Elke dinsdag kort nieuws voor het lokale bestuur

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Week van 16 tot 22 november 2004, nr. 42


Hebt u suggesties of nieuws: mailto:info@vvsg.be

U neemt een abonnement langs mailto:info@vvsg.be


1-Een vierde van de Belgische gemeenten reikt elektronische identiteitskaart al uit

2-Gemeenten moeten verordening hemelwaterputten aanpassen

3-Onderhandeling billijke vergoeding terug op tafel

4-Een tweede adem voor JEMP en de lokale jeugdraden?

5-Monitoring Lokale Werkgelegenheid kent succes

6-Diensten voor opvanggezinnen: ‘subsidieherleiding kan genuanceerd worden’

7-Oproep aan kindvriendelijke steden en gemeenten

8-Amnesty International roept gemeenten op

9-Kwaliteitshandboeken (semi)-residentiële voorzieningen: deadline 1 januari 2005 nadert

10-Brussel, 23 en 24 november: infosessies federale tegemoetkomingen personen met een handicap

11-Leuven, 23 november: studiemiddag Lokaal Sociaal Beleid

12-Roeselare, 25 & 26 november: congres ‘Bezieling en kwaliteit in de voorzieningen ouderenzorg’

13-Brussel, 4 december: een pittig debat over de spanning tussen lokale politici en ambtenaren

14-Brugge, 14 december: studieavond ‘gemeentelijke administratieve sancties’

15-Vacatures bij gemeenten, OCMW’s en provincies
1-Een vierde van de Belgische gemeenten reikt elektronische identiteitskaart al uit

Begin november zijn in België 157 gemeenten bezig met de uitrol van de elektronische identiteitskaart (EIK). Veruit het grootste aantal (146) is gestart in september, oktober of november. De elf andere zijn de pilootgemeenten die de nieuwe identiteitskaart al meer dan een jaar overhandigen aan de burger. Dit betekent dat bijna 27% van de Belgische steden en gemeenten de elektronische identiteitskaart aanbiedt. Bij ongeveer 62% van de steden en gemeenten is op dit ogenblik de nodige infrastructuur geïnstalleerd. Deze lokale besturen kunnen bijgevolg in de komende weken of maanden ook starten met de uitrol van de EIK. In West-Vlaanderen is net niet de helft van de steden en gemeenten gestart met de uitreiking. Oost-Vlaanderen volgt de 31 West-Vlaamse gemeenten met 26 uitreikende gemeenten. De provincie Antwerpen volgt met 10 gemeenten. In Limburg en Vlaams-Brabant verstrekken op dit ogenblik respectievelijk 9 en 8 steden en gemeenten de nieuwe identiteitskaart. mailto:liesbeth.weeghmans@vvsg.be


2-Gemeenten moeten verordening hemelwaterputten aanpassen

Op 1 februari 2005 wordt een nieuwe Vlaamse verordening van kracht die wateroverlast moet helpen voorkomen. Heel wat gemeenten voerden al langer een eigen waterbeleid en beschikken nu al over een gemeentelijke verordening op hemelwaterputten. Die moeten nu, in overeenstemming met artikel 12 van het besluit, worden aangepast en in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe Vlaamse verordening. Dat moet voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over welke regel nu precies van kracht is. De algemene regel is dat de bepalingen in een gewestelijke verordening 'hoger' zijn dan die van een bepaling van een gemeentelijke verordening. Soms kan er echter discussie zijn of een gemeentelijke bepaling strijdig is met een gewestelijke bepaling. Gemeenten die ook in de toekomst een eigen verordening wensen te behouden, houden dus het best een 'opkuis' in hun gemeentelijk reglement. De verordening geeft aan dat dit binnen zes maanden, dus voor 1 augustus 2005 dient te gebeuren. Er is echter geen sanctie mocht een gemeente nalaten dit te doen. Gemeenten die een reglement hebben en niet strenger wensen te zijn dan de gewestelijke bepalingen, nemen het best zo snel mogelijk, liefst voor 1 februari een besluit om de gemeentelijke verordening inzake hemelwaterputten in te trekken. De afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen zond eerder per brief een voorbeeld van gemeenteraadsbeslissing aan de lokale besturen. inforumnr. 197853. mailto:xavier.buijs@vvsg.be


3-Onderhandeling billijke vergoeding terug op tafel

De Auteurswet van 1994 stelde een stelsel van billijke vergoeding in voor de uitvoering en reproductie van kunst (muziek en beeldende kunsten) op publieke plaatsen. De inning werd in 1999 ingevoerd op grond van een tariefakkoord met de profit en non-profitsectoren. Het tariefakkoord voor de non-profit sectoren i.c. de jeugdsector en sociaal-cultureel werk loopt in 2004 ten einde. De beheersvennootschappen grijpen dit aan om een nieuwe verhoging te vragen. De non-profitsectoren maar ook de VVSG gaan daar niet zomaar mee akkoord. De rekening van de billijke vergoeding voor lokale initiatieven zoals jeugdfuiven, sport- of culturele evenementen worden immers nogal eens doorgeschoven naar de gemeente, die de eindafrekening van deze sectoren bundelt en feitelijk de vergoeding betaalt. Dat kan jaarlijks een flinke som betekenen. De VVSG steunt het pleidooi van de non-profitsectoren en onderschreef het publieke protest van de jeugdsector vorige week tegen een eenzijdige verhoging. Net zoals de vertegenwoordigers van de sectoren verwacht ook de VVSG dat de Vlaamse regering haar engagement om de kosten van de billijke vergoeding over te nemen, snel waarmaakt. mailto:hilde.plas@vvsg.be


4-Een tweede adem voor JEMP en de lokale jeugdraden?

Heel wat lokale jeugdraden zitten in de knoei met het werven van leden en hebben bovendien nood aan een bredere bekendheid. De Landelijke Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie -JEMP wil de lokale jeugdraden (nog) beter ondersteunen en informeren. Zo pakt JEMP uit met het nieuwe tijdschrift ‘Jeugddraad’ en (her)startte ze regionale overlegmomenten. Om voor de jeugdraden nieuwe leden te verwerven, lanceerde JEMP recent nog de campagne ‘Met dank aan de jeugdraad’. Deze actie en andere activiteiten vindt u voortaan ook op de vernieuwde website van JEMP. Meer info http://www.jemp.be/ mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be


5-Monitoring Lokale Werkgelegenheid kent succes

Heel wat gemeenten en OCMW's hebben de monitoring lokaal werkgelegenheidsbeleid ingevuld en bezorgd. De VVSG is zeer opgetogen met deze grote respons. Na verwerking zal het cijfermateriaal zeker als belangrijke achtergrondinformatie dienen voor de discussies over het financiële kader van de buurt- en nabijheidsdiensten. Ook tal van andere besprekingen zullen hiermee gestoffeerd worden. Mocht uw bestuur de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan kan dit nog steeds. Als ze niet onmiddellijk terugvindt kunt u ze van onze website plukken (http://www.vvsg.be/nl/lokale_economie_en_werk/monitoring.shtml ). De gegevens van uw bestuur kunnen misschien doorslaggevend zijn. Een feit is zeker: hoe groter de representativiteit, hoe sterker het dossier. Voor vragen en info: mailto:peter.neirynck@vvsg.be


6-Diensten voor opvanggezinnen: ‘subsidieherleiding kan genuanceerd worden’

De diensten voor opvanggezinnen die vandaag te weinig aangesloten opvanggezinnen hebben dreigen vanaf 1 januari 2005 minder subsidie te krijgen. De opschorting van de subsidieherleiding die vanaf 2002 van kracht was wordt immers in 2005 niet verlengd. De Vlaamse regering hoopt zo één miljoen euro te besparen. De Raad van Bestuur van Kind en Gezin bekrachtigde op 27 oktober 2004 deze besparingsmaatregel. Tijdens overleg met Vlaams minister Vervotte bleek dat Kind en Gezin deze maatregel nog kan herbekijken. Er komt - volgens minister Vervotte - geen verdere opschorting van de subsidieherleiding, maar de Raad van Bestuur van Kind en Gezin kan wel voorstellen doen om de herleiding van de subsidie te nuanceren en dus te milderen. VVSG zou graag ter voorbereiding van de bespreking op de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van november 2004 meer gegevens hebben over die openbare diensten voor opvanggezinnen die vandaag te weinig aangesloten opvanggezinnen hebben in vergelijking met het erkenningsaantal. VVSG roept daarom die diensten die in 2005 dreigen subsidie te verliezen op om volgende informatie te bezorgen: het aantal opvanggezinnen waarvoor de dienst erkend is, het aantal effectief aangesloten opvanggezinnen in de laatste kwartalen (derde en tweede kwartaal 2004) en het effectieve aantal aangesloten opvanggezinnen op 15 november 2004. Alle informatie graag voor 22 november naar: mailto:ann.lobijn@vvsg.be.


7-Oproep aan kindvriendelijke steden en gemeenten

Het Unicef Innocenti Research Centre is al jaren een toonaangevend onderzoeks- en documentatiecentrum, dat wereldwijd ervaringen verzamelt op het domein van kinderrechten en kindvriendelijk beleid. Het centrum heeft onder meer een databank uitgebouwd met “good practices” .Het Innocenti Research Centre roept alle lokale besturen op om informatie over ervaringen met kindvriendelijke lokale initiatieven toe te voegen. Aangezien een aantal gemeenten actief zijn in het Vlaamse Netwerk van Kindvriendelijke Steden en Gemeenten, mag informatie over initiatieven in Vlaanderen eigenlijk niet ontbreken. Op die manier kan wereldwijd een 'lerend' netwerk van kindvriendelijke gemeenten verder worden uitgebreid. In eerste instantie vraagt het Innocenti Research Centre een korte Engelse tekst (ca. 5 à 30 regels) van de 'kindvriendelijke' projecten die lopen in de gemeente. Daarnaast is ook andere (digitale) documentatie over dergelijke projecten welkom. Nederlandstalige documenten kunnen in de database worden opgenomen. http://www.childfriendlycities.org/ http://www.k-s.be mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be


8-Amnesty International roept gemeenten op

Amnesty International roept de gemeenten op om mee te werken aan de mensenrechtenweek van 4 tot 12 december 2004. Er zijn alweer heel wat gemeenten ingeschreven! Gemeenten kunnen meewerken door de mensenrechtenweek bekend te maken met een of meerdere spandoeken. Er zijn gemeenten die kaarsen en wenskaarten van Amnesty te koop aanbieden aan de balie van de gemeentediensten, in de bibliotheek, in culturele centra, sporthallen… http://www.vvsg.be/nl/internationaal/detail.shtml?number=2373 mailto:betty.dewachter@vvsg.be


9-Kwaliteitshandboeken (semi)-residentiële voorzieningen: deadline 1 januari 2005 nadert

Kwaliteitscoördinatoren, centrumleiders van lokale dienstencentra en dagelijks verantwoordelijken van rustoorden, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en serviceflats moeten wellicht niet meer op de hoogte gebracht worden: de deadline voor de kwaliteitshandboeken nadert met rasse schreden. In de wetgeving staat dat de voorziening uiterlijk op 1 januari 2005 over een kwaliteitshandboek moet beschikken. Dat kwaliteitshandboek kan ‘op eenvoudig verzoek’ door de administratie worden opgevraagd. VVSG peilde naar de intenties van de administratie hierover. Blijkt dat de administratie noch alle kwaliteitshandboeken zal opvragen, noch een verklaring van alle voorzieningen zal opvragen waarin staat dat het handboek klaar is. De aanwezigheid van het kwaliteitshandboek en de SMK’s zullen vanaf 1 januari door de inspectie gecontroleerd worden. Het inspectieinstrument daarover is momenteel nog niet afgewerkt. mailto:elke.vastiau@vvsg.be


10-Brussel, 23 en 24 november: infosessies federale tegemoetkomingen personen met een handicap

De tegemoetkomingen aan personen met een handicap werden op 1 juli 2003 en 2004 herzien. Deze wijzigingen hebben onder meer te maken met de bepaling van de gezinscategorieën en de procedure voor het indienen van de aanvragen. Deze infosessies stellen deze maatregelen voor maar presenteren ook andere reglementeringen zoals de parkeerkaarten en de sociale en fiscale voordelen. Praktisch: Heysel (Brussel), 23 en 24 november van 8.30 tot 16.30 uur. Organisatie: FOD Sociale Zekerheid. Meer info en inschrijving: Roger Verhaegen, 02/509.82.78, mailto:roger.verhaegen@minsoc.fed.be


11-Leuven, 23 november: studiemiddag Lokaal Sociaal Beleid

Op 23 november organiseert de Vereniging van Vlaamse Gemeentelijke Welzijnsdiensten een infonamiddag over Lokaal Sociaal Beleid te Leuven. In een panelgesprek discussiëren betrokkenen uit 4 gemeenten en wisselen over dit thema praktische ideeën uit. Op 30 november en 1, 6, 8, 9 en 20 december worden ontmoetingsdagen georganiseerd over de ‘planning van lokaal sociaal beleid’ in respectievelijk Hasselt, Gent, Brugge, Malle, Wemmel en Leuven. Naast de visie van Minister Vervotte en toelichtingen over de planningsprocedure, komen ook de samenwerking tussen gemeente en OCMW en het uitvoeren van een omgevingsanalyse aan bod als thema. De programma’s bevatten bijdragen van de provincies, de cel Lokaal sociaal beleid, lokale besturen, de VVSG en enkele regionale organisaties. Meer informatie: http://www.vvsg.be/nl/welzijn/welzijn/kalender.shtml , mailto:peter.sels@vvsg.be .


12-Roeselare, 25 & 26 november: congres ‘Bezieling en kwaliteit in de voorzieningen ouderenzorg’

De werkgroep ‘Bezieling en Kwaliteit VVI Caritas West-Vlaanderen’ organiseert een congres met als thema ‘Bezieling en kwaliteit in de voorzieningen ouderenzorg’. Dit congres kwam tot stand samen met de provincie West-Vlaanderen, het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, het VVI, de VDOR en de VVSG. Het congres biedt aan directies, verantwoordelijken en diensthoofden in de zorg voor ouderen een begeesterende ontmoetingsplaats, waar u nieuwe inspiratie kan opdoen. Talrijke voorbeelden maken u duidelijk maken hoe bewustzijn, bezieling en kwaliteit van individuen en organisaties ontwikkeld kunnen worden. De verschillende sprekers van de randanimatie maken van dit congres een opmerkelijke tweedaagse die verse energie en nieuwe ideeën voor het thuisfront oplevert. Meer info en inschrijving: http://vvsgintranet.dad.be/cmsmedia/congres.pdf?uri=ff8080810035aad00100427fa14901f2&action=viewWorkingAttachement


13-Brussel, 4 december: een pittig debat over de spanning tussen lokale politici en ambtenaren

Wat met het primaat van de politiek? Valt de vaste benoeming nog te rijmen met een modern overheidsmanagement? Moet de politiek ‘verambtelijken’ en de ambtenarij ‘verpolitieken’? Of juist niet? De Antwerpen Management Alumni (UAMS) nodigen u uit voor een debat op zaterdag 4 december 2004 van 15u00 tot 16u30 in de Schelp van het Vlaamse Parlement. Debaters zijn Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen, de Leuvense burgemeester Louis Tobback, professor Filip De Rynck en Mark Suykens. Voor liefhebbers van architectuur en kunst is er vooraf ook een rondleiding mogelijk in het Vlaamse Parlement. Inschrijven kan via mailto:mpm@ama-vzw.be Vermeld duidelijk of u enkel het debat wilt bijwonen of ook de rondleiding door het Vlaamse Parlement (de plaatsen daarvoor zijn beperkt tot 50). Meer informatie: 0474/93.01.45


14-Brugge, 14 december: studieavond ‘gemeentelijke administratieve sancties’

Op deze avond krijgt u toelichting bij de wetten van 7 mei en 17 juni 2004 over de gemeentelijke administratieve sancties. Prof.dr. Marc Boes (gewoon hoogleraar K.U.Leuven) schetst de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. De wet had de goede bedoeling om overlastproblemen door de gemeenten zelf te laten beteugelen, en niet meer via het strafrecht. De kwaliteit van deze wet was echter zo slecht dat er in de praktijk niks van terecht kwam. De wetten van 7 mei en 17 juni 2004 wijzigen grondig de wet van 13 mei 1999 en dit keer lijkt het erop dat de gemeenten wel kunnen gaan optreden. Prof. Boes staat in voor een academische analyse van de nieuwe wet. Marian Verbeek (stafmedewerker Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) geeft een beeld van de praktijkmogelijkheden. Hoe kunnen de gemeentelijke administratieve sancties in de praktijk ingevoerd worden? Welke knelpunten en mogelijkheden zijn er? Welke keuzes moet/kan een gemeente maken? Voor wie: mandatarissen, secretarissen, stads- en gemeentejuristen, stafmedewerkers steden en gemeenten, zonechefs lokale politie, advocaten en magistraten. Wanneer en waar: dinsdag 14 december om 18.30 uur (ontvangst vanaf 18.15 uur) in het Grootseminarie, Potterierei 72, te Brugge. Meer info en inschrijving: Postuniversitair Centrum KULAK, T 056 24 61 84, mailto:info.pav@kulak.ac.be, http://www.pav.kulak.ac.be


15-Vacatures bij gemeenten, OCMW’s en provincies

-Stad Vilvoorde, sectormanager, administratieve diensten (A5a-A5b), 21 december.

-Stad Vilvoorde, sectormanager, technische diensten (A5a-A5b), 21 december.

-Stad Vilvoorde, diensthoofd, dienst secretarie (A1a-A3a), 21 december.

-Stad Hoogstraten, coördinator voor de afdeling burgerzaken, voltijds, statutair, niveau A, 14 januari 2005.

Meer info over deze en andere functies bij het lokaal bestuur: http://www.vvsg.be (knop vacatures) en het magazine Lokaal.


Redactie: VVSG-stafmedewerkers, hoofdredactie: mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.be

© V V S G


Abonnement:

Vindt u de VVSG-week een nuttige informatiebron, stuur dan dit nummer door naar uw collega’s. U kunt deze VVSG-week ook verspreiden binnen het eigen bestuur. Geef dan een seintje aan mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina