Elke dinsdag kort nieuws voor het lokale bestuur Vereniging van Vlaamse Steden en GemeentenDovnload 30.5 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte30.5 Kb.
V V S G - week

Elke dinsdag kort nieuws voor het lokale bestuur

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Week van 28 maart tot 3 april 2006, nr. 13


Hebt u suggesties of nieuws: mailto:info@vvsg.be

U neemt een abonnement langs mailto:info@vvsg.be


1-Vlaamse gemeenten krijgen er 74 raadsleden bij

2-Ook dit jaar weer mogelijkheden voor sociale, sportieve en culturele participatie

3-Mensen met laag inkomen kunnen er ook in 2006 voordelig tussenuit

4-Lokale noodplannen kunnen eindelijk worden opgemaakt

5-Militiegetuigschrift afgeschaft

6-Duidelijke omzendbrief over het hoofdstuk personeel uit het Gemeentedecreet

7-Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden gepubliceerd

8-Commissie vrijstellingen leegstand woningen doet uitspraken over verzoekschriften

9-Een warm bestuur, een warm onthaal

10-Telenet brengt netwerk op eigen kosten ondergronds: eindelijk concreet akkoord

11-Tot 31 maart: projectoproep 'managers in diversiteit'

12-Gent, 31 maart: vergadering evaluatie taxireglementering13-Vanaf 26 april: vorming Lokaal Sociaal Beleid - Omgevingsanalyse

14-Brussel, 28 mei: Loop naar Afrika, met Vredeseilanden en de VVSG - oproep

15-Publiek erfgoed erfgoed publiek: publiekswerking erfgoed in de praktijk.

16-Vacatures voor gemeente en OCMW


1-Vlaamse gemeenten krijgen er 74 raadsleden bij

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zullen er in de Vlaamse gemeenten 74 mensen meer dan vandaag een mandaat als gemeenteraadslid opnemen. Het totale aantal komt zo op 7.350. Het aantal schepenen kan met ten hoogste dertien toenemen tot 1.578. Het exacte aantal schepenen zal pas blijken na de installatievergaderingen begin januari. Het gemeentedecreet bepaalt immers dat gemeenten het ook met minder schepenen kunnen doen dan het maximale aantal. Het aantal OCMW-raadsleden stijgt na de verkiezingen van 3.056 naar 3.066. Hoeveel lokale mandatarissen er tijdens de volgende bestuursperiode zijn, is afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari 2006. Die gegevens verschenen op 24 maart in het Staatsblad. Officieel is het aantal mandaten per bestuur echter nog niet. Die lijst wordt tegen ten laatste 1 juni bekendgemaakt door de Vlaamse regering. Veertig Vlaamse gemeenten krijgen er op basis van onze berekeningen de komende bestuursperiode twee gemeenteraadsleden bij, en drie besturen (Ieper, Kortemark en Mortsel) moeten twee zitjes inleveren. Meer info: http://www.vvsg.be/nl/verkiezingen/verkiezingen.shtml, mailto:marian.verbeek@vvsg.be; mailto:jan.leroy@vvsg.be


2-Ook dit jaar weer mogelijkheden voor sociale, sportieve en culturele participatie

Het kabinet van federaal minister Dupont bevestigt ons dat de OCMW’s ook dit jaar geld zullen krijgen om de sociale, sportieve en culturele participatie van hun cliënten te bevorderen. Dit is positief, maar toch blijven de OCMW’s pleiten voor een zekere en structurele ondersteuning. Om armoede fundamenteel te bestrijden moet immers blijvend kunnen worden gewerkt aan de verschillende facetten van sociale uitsluiting. Net als vorige jaren kunnen de OCMW’s met de subsidie allerlei activiteiten voor of door cliënten (individueel of in groep) financieren en ondersteunen. Ook initiatieven om de digitale kloof te dichten komen opnieuw in aanmerking. De minister stelt hiervoor 6 222 000 euro ter beschikking. Opnieuw e ale teel bestrijden moet immers blijvend kunen gewerkt worden op de verschilklende gaat de regeling in op 1 mei en loopt ze tot 30 april van het volgende jaar. Voor het lopende jaar 2005-2006 moeten de OCMW’s vóór 31 juli 2006 een activiteitenverslag opstellen, waarna het saldo van de subsidie volgt. De VVSG ondersteunt deze maatregel, maar blijft pleiten voor een wettelijke verankering. De (weliswaar herhaalde) eenmaligheid van de maatregel blijft voor sommige OCMW’s immers remmend werken. Parallel met de federale maatregel voert de VVSG samen met het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en de vzw Kunst en Democratie gesprekken met het kabinet van Vlaams minister Anciaux over een Vlaams participatiebeleid voor de meest kwetsbaren op vlak van sport en cultuur. mailto:nathalie.debast@vvsg.be


3-Mensen met laag inkomen kunnen er ook in 2006 voordelig tussenuit

Plopsaland, de Zoo van Antwerpen, het Folkfestival van Dranouter, een week aan zee of een paar dagen Kempische rust… het is maar een greep uit het ruime aanbod van het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dankzij het Steunpunt kunnen mensen met een laag inkomen tegen voordelige tarieven genieten van hun vrije tijd en op die manier meer aansluiting vinden bij de samenleving. Zo’n 110 OCMW’s zijn al lid van het Steunpunt en hun cliënten maken dankbaar gebruik van de sociale tarieven. Het aanbod van het Steunpunt vindt ook prima aansluiting bij de federale subsidie die OCMW’s krijgen om de sportieve, sociale en culturele participatie van hun cliënten te verhogen. OCMW’s die gebruik willen maken van het aanbod, moeten wel eerst (gratis) lid worden van het Steunpunt. Het lidmaatschap geldt een paar jaar. Nieuwe lidmaatschapsaanvragen worden begin juni verwerkt. Naargelang van de nog beschikbare plaatsen kunnen nieuwe OCMW’s deze zomer nog op het aanbod intekenen. Meer info bij het Steunpunt Vakantieparticipatie, Grasmarkt 61 in 1000 Brussel, vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be of www.vakantieparticipatie.be (online vanaf eind april). mailto:nathalie.debast@vvsg.be


4-Lokale noodplannen kunnen eindelijk worden opgemaakt

Elke burgemeester dient sinds de wijziging (2003) van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming een rampenplan te voorzien (Inforumnr. 22688). Het was heel lang wachten op het uitvoeringsbesluit. Met het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen kennen we eindelijk de wettelijke inhoud van de plannen (Inforumnr. 208170). Het besluit regelt de essentiële principes van de noodplanning. Het beschrijft onder andere de verschillende plannen (het multidisciplinair nood- en interventieplan; het monodisciplinair interventieplan en het intern noodplan) en de modaliteiten om een organisatorische en functionele structuur op te stellen. De plannen zijn van toepassing bij (dreigende) noodsituaties. De beleids- en operationele coördinatie van de interventies gebeurt op drie niveaus (fases). Er is sprake van de gemeentelijke, de provinciale en de federale fase, respectievelijk onder het beheer van de burgemeester, de gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken. Er moet tevens een veiligheidscel per gemeente en per provincie worden opgericht. De VVSG hoopt de implementatie van de bepalingen van het KB mee vorm te mogen geven en zal de lokale besturen ondersteunen waar nodig. We zullen dan ook streven naar een bepaalde mate van eenvormigheid, rekening houdend met de lokale specificiteiten (aanwezige risico’s). mailto:bjorn.cools@vvsg.be


5-Militiegetuigschrift afgeschaft

Meer dan 10 jaar geleden werd de verplichte legerdienst afgeschaft. Maar pas sinds begin dit jaar moeten kandidaten die solliciteren bij een lokaal bestuur, geen militiegetuigschrift meer voorleggen. De wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (artikel 8) heeft het militiegetuigschrift immers naar de prullenbak verwezen. mailto:marijke.delange@vvsg.be


6-Duidelijke omzendbrief over het hoofdstuk personeel uit het Gemeentedecreet

Beter laat dan nooit. De Vlaamse regering heeft eindelijk een omzendbrief opgesteld, waarin punt voor punt de draagwijdte van de personeelsbepalingen uit het Gemeentedecreet wordt uitgelegd. Bovendien bevat de omzendbrief duidelijke instructies over welke stappen het bestuur al dan niet moet ondernemen. Zo bijv. verantwoorden besturen de financiële haalbaarheid van hun gewijzigde personeelsformatie door middel van de begroting en het meerjarenplan (lees: meerjarig financieel beleidsplan). De omzendbrief van 17 maart 2006 is na te lezen op: http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrieven/omz17.3.2006.htm mailto:marijke.delange@vvsg.be


7-Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden gepubliceerd

De nieuwe grensbedragen (vanaf 2006) voor gepensioneerden waren al een tijdje te lezen op de website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (www.ap.fgov.be). Maar nu zijn ze officieel verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2006. De pensioenregeling werknemers werd gewijzigd (Koninklijk Besluit van 21 december 1967, artikel 64). Het blijft nog uitkijken naar een aanpassing van de (overigens analoge) regeling voor de pensioenen openbare sector (Wet van 5 april 1994, artikel 4). mailto:marijke.delange@vvsg.be


8-Commissie vrijstellingen leegstand woningen doet uitspraken over verzoekschriften

Woningen die langdurig leegstaan worden belast door een Vlaamse heffing. In een aantal gevallen is een vrijstelling op deze heffing mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld een monument niet belast en ook niet een woning die wordt gerenoveerd of een woning die wordt aangeboden tegen marktprijzen, maar toch maar niet verhuurd raakt. Toch was de decreetgever van mening dat er zich gevallen kunnen voordoen waarbij géén vrijstelling werd voorzien, maar waarbij zo’n vrijstelling toch billijk kan worden geacht. Recentelijk werd daarom een commissie opgericht, die in die gevallen waarin het decreet géén vrijstelling voorziet, zich uitspreekt over het verzoekschrift tot vrijstelling. Het moet dan gaan om gevallen van overmacht. De belastingplichtige moet zijn verzoek aangetekend indienen binnen drie maanden na afwijzing van zijn bezwaar. M.B. 24.10.2005 houdende de oprichting en samenstelling van de commissie vrijstellingen leegstand woningen, B.S. 15.03.2006, inforumnr 208172. Meer info: mailto:xavier.buijs@vvsg.be


9-Een warm bestuur, een warm onthaal

Op 15 maart vond op het kantoor van de VVSG een infosessie over onthaalbeleid plaats. Wegens de grote interesse zat deze infosessie al vlug overvol. De documenten en praktijkvoorbeelden van deze infosessie vind je nu terug op http://www.vvsg.be/nl/dossiers.shtml. Dit dossier wordt verder aangevuld met voorbeelden en interessante documenten. Momenteel vind je hier vooral voorbeelden van grotere besturen terug. Hierbij een oproep naar besturen van een middelgrote of kleine gemeente. Beschik je over goede voorbeelden van een onthaaltraject (onthaalbrochure, onthaaldag(en), peter en meterprojecten), deel dan deze kennis met andere besturen. Slechts nadat een bestuur officieel toestemming gegeven geeft, worden deze documenten aan het dossier toegevoegd. Meer info: mailto:kris.dehamers@vvsg.be


10-Telenet brengt netwerk op eigen kosten ondergronds: eindelijk concreet akkoord

De principiële bereidheid van Telenet om haar netwerk op eigen kosten ondergronds te brengen in de bebouwde kommen werd vertaald in een concreet akkoord. De krachtlijnen van het bereikte akkoord bepalen dat:

- voor de periode 2005 tot en met 2009 door Telenet voorzien wordt in een budget aan middelen voor de gemeenten, voorheen aangesloten bij de Vlaamse gemengde kabelintercommunales, voor het ondergronds brengen en verplaatsen van ICS-netten;

- voor de aanrekeningen die al gebeurden in de periode 2004 en 2005 de betreffende facturen worden kwijtgescholden. In de mate dat er door de gemeenten ook effectieve betaling zou zijn verricht, zullen er ook terugbetalingen worden gedaan.

De gemeenten moeten daartoe bij gemeenteraadsbesluit de overeenkomst goedkeuren. Binnenkort zullen de gemeenten van hun intercommunale een brief ontvangen met meer concrete toelichting, de tekst van de overeenkomst en de door Telenet uitgereikte facturen voor het ondergronds brengen en/of verplaatsen van leidingen in de jaren 2004 en 2005. De gemeenten hebben tot eind juni 2006 de tijd om die facturen te verifiëren. Gemeenten die de overeenkomst niet wensen te ondertekenen blijven in juridische onzekerheid.
11-Tot 31 maart: projectoproep 'managers in diversiteit'

De Vlaamse overheid doet een oproep naar projecten die de een blijvend effect hebben op de leefbaarheid van het samenleven van groepen, overlastfenomenen en het onveiligheidsgevoel bestrijden, de zelfredzaamheid van burgers en bewonersparticipatie verhogen, de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van kinderen en jongeren versterken, de opleidingskansen en arbeidsmarktpositie van risicogroepen op de arbeidsmarkt verbeteren of hun ondernemingszin aanscherpen. Bewonersgroepen, verenigingen, maatschappelijk middenveld, openbare besturen, publieke en private instellingen, private ondernemingen en bedrijven kunnen welomschreven projecten van beperkte duur indienen. De projecten moeten blijvende en structurele effecten opleveren en tot meetbare resultaten leiden. De eerste oproep loopt tot en met 31 mei 2006 waarbij een bedrag van 2 miljoen euro wordt verdeeld. Meer info en aanvraagformulier: www.inburgering.be mailto:dirk.beersmans@vvsg.be


12-Gent, 31 maart: vergadering evaluatie taxireglementering

De Vlaamse overheid wenst de taxireglementering te evalueren. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met de ervaringen van de instantie die de vergunningen moet uitreiken, de Vlaamse steden en gemeenten dus. Om te komen tot een zo accuraat mogelijke lokale inbreng, vindt er op vrijdagvoormiddag 31 maart (9 uur) een vergadering plaats in het Administratief Centrum (G. Wilsonplein, Gent) waarop ambtenaren die in hun gemeente met de uitreiking van de vergunningen belast zijn hun ervaringen uitwisselen, problemen aanduiden en oplossingen voorstellen. Meer info: mailto:erwin.debruyne@vvsg.be


13-Vanaf 26 april: vorming Lokaal Sociaal Beleid - Omgevingsanalyse

Een eerste fase in het uitwerken van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 is het opmaken van een omgevingsanalyse. Ter ondersteuning van de lokale besturen organiseert VVSG een praktische vorming over het opzetten en uitwerken van een omgevingsanalyse die breder gaat dan het louter verzamelen van cijfers. Er wordt ook aandacht besteed aan technische, inhoudelijke en procesmatige aspecten van de analyse. We reiken ideeën, aandachtspunten, instrumenten, checklists, methodieken en praktijkvoorbeelden aan. De betrokken mandatarissen en de lokale project- en clusterverantwoordelijken kunnen hieruit putten om het proces op het lokale niveau vorm te geven. De vorming gaat door in Geel, Gent, Hasselt, Wemmel en Torhout in april, mei en juni. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier (www.vvsg.be > nieuwe documenten) terug te faxen naar Hilde Maris op nr. 02 211 56 00. mailto:peter.sels@vvsg.be
14-Brussel, 28 mei: Loop naar Afrika, met Vredeseilanden en de VVSG - oproep

Op zondag 28 mei is het weer zo ver. Dan lopen 20.000 atleten de 20 km door Brussel, een deel daarvan doet dat voor Vredeseilanden, in de Loop naar Afrika. Als we met een paar honderd lopers zijn, overbruggen we samen symbolisch de afstand tussen ons land en Afrika. Met dat idee voor ogen, lopen al voor de twaalfde keer een groep mensen gesponsord door familie, vrienden en bedrijven, de 20 km door Brussel. Samen vormen ze het Loop naar Afrika-team van Vredeseilanden, de grootste ploeg van de moeder der Belgische massalopen. Ook de VVSG wil dit steunen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in sportieve zin. Werk je bij een lokaal bestuur en wil je meelopen? Schrijf je dan in: mail je naam/voornaam/geboortedatum samen met de boodschap “ik doe mee” naar mailto:kris.dehamers@vvsg.be en surf naar www.vredeseilanden.be waar je inschrijft met de naam van je bestuur en vermelding VVSG ploeg als bedrijf/vereniging/school. Hier vind je ook het sponsorformulier terug. Alvast proficiat met je sportieve ambities en bedankt voor je engagement.


15-Publiek erfgoed erfgoed publiek: publiekswerking erfgoed in de praktijk.

Vele steden en gemeenten tekenen stap voor stap hun erfgoedbeleid uit. Niet alleen het lokale erfgoedveld wordt in kaart gebracht, maar het erfgoed op zich wordt geïnventariseerd, bewaard en vertaald naar een breed publiek. Open Monumentendag en Erfgoeddag zijn de meest gekende landelijke initiatieven. Daarnaast zijn er echter nog ontelbare andere mogelijkheden om vele mensen te betrekken bij het erfgoed.

Deze publicatie over het lokale erfgoedbeleid focust op het toegankelijk maken van cultureel erfgoed voor het publiek. Naast de inhoudelijke visie van een aantal specialisten vindt u er ook een staalkaart van inspirerende praktijkvoorbeelden. Elk van hen gaat op een eigen manier om met cultureel erfgoed. Allemaal vertrekken ze vanuit de overtuiging dat de vertaling van cultureel erfgoed naar een breed publiek een essentieel element is in een zinvolle erfgoedwerking.
Het boek is een neerslag van de gelijknamige studiedag georganiseerd door de VVSG en Cultuur Lokaal in samenwerking met diverse actoren in het culturele veld. U kan het hier bestellen via www.politeia.be tegen de prijs van 19 euro inclusief BTW exclusief verzendingskosten. Om online te bestellen klikt u hier.
16-Vacatures voor gemeente en OCMW

-Gemeente Haaltert, technisch deskundige (B1-B3) op de dienst grondgebiedzaken, 26 mei.

-Brussel, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, tijdelijke projectmedewerker voor de ondersteuning van de OCMW-sociale diensten, 24 april.

-Brussel, Pinakes, polyvalent bediende.

Meer info over deze functies bij het lokale bestuur: http://www.vvsg.be/nl/vacatures.shtml en het magazine Lokaal.
Redactie: VVSG-stafmedewerkers, hoofdredactie: mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.be

© V V S G


Abonnement:

Vindt u de VVSG-week een nuttige informatiebron, stuur dan dit nummer door naar uw collega’s. U kunt deze VVSG-week ook verspreiden binnen het eigen bestuur. Geef dan een seintje aan mailto:jan.vanalsenoy@vvsg.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina