En per telefax: 010-496 60 12Dovnload 12.35 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.35 Kb.


De Edelachtbare Heer

Mr. G.H. Rip

Officier van Justitie

Landelijk Parket

Postbus 75616

1118 ZR SCHIPHOL

en per telefax: 010-496 60 12


Amsterdam, 3 juli 2007

Inzake

:

H. Baybasin/ J. Demmink c.s. - Aangifte d.d. 2 april 2007

40430 PL/hj
Edelachtbare heer,


Hetgeen op 29 juni j.l. is besproken, hebben we teruggekoppeld naar onze cliënt,

Huseyin Baybasin.


Het “Aanvullend Rapport” kunt u onder verwijzing naar de u reeds toegezonden docu-

./. menten opvragen bij de Turkse autoriteiten. Ik stuur nogmaals de voorpagina en laatste pagina van het rapport mee en vraag u bij de aanvraag van deze exemplaren gebruik temaken. Ik heb gepoogd zoveel mogelijk informatie op deze pagina’s in tact te laten op enkele namen van personen na. U kunt bij uw aanvraag vermelden dat het rapport in bezit bleek van Huseyin Baybasin, van wie u het middels zijn advocaten hebt verkregen. Cliënt wil nogmaals benadrukken dat het om staatsgeheime documenten gaat en dat het van belang is dat u dit ook vermeldt in uw aanvraag aan de Turkse autoriteiten. Ikzelf ben niet bekend met speciale kanalen voor het opvragen van dergelijke documenten, maar misschien beschikt u daar wel over.


Het document van 7 juni 2006 van de Turkse politie te Istanbul en het document van 25 december 2002 van de Turkse Geheime Dienst kunt u op dezelfde wijze onder verwij-

./. zing naar cliënt opvragen bij de Turkse autoriteiten. Ten overvloede sluit ik deze documenten nogmaals bij met de door ons verkregen vertaling ervan uit de Turkse taal in het Nederlands.


Burhan Kazmali is naar ik heb begrepen sinds vrijdag j.l. weer in het bezit van zijn paspoort. Zijn visum voor Nederland is ondertussen echter verlopen. Hij is bereid op korte termijn alsnog naar Nederland te komen om vragen van uw zijde te beantwoorden. Mijn vraag aan u is of u over mogelijkheden beschikt de afgifte van een visum aan hem te versnellen. Beter zou het zijn wanneer u op zo kort mogelijk termijn de heer Kazmali kunt laten horen op het Nederlands consulaat of de Nederlandse ambassade in Turkije. Kazmali is bereid hiertoe alle medewerking te verlenen en u ook het door hem in de zaak ondertussen verzamelde materiaal ter beschikking te stellen. Ook kan met hem dan worden besproken of en in hoeverre de door hem geïnterviewde personen in de zaak bereid zijn tegenover de Nederlandse autoriteiten een verklaring af te leggen. Ik doel hier op de heer M----- K------ die heeft verklaard over zijn contacten met de heer Demmink in Turkije midden jaren ’90, alsmede op een nu 26-jaar oude Turkse jongen die tegenover Kazmali verklaringen heeft afgelegd over zijn contacten met de heer J. Demmink in 1995 en 1996.
De heer Kazmali is op dit moment te bereiken via het telefoonnr: 00 90 --- -------.

Dit nummer houdt hij speciaal voor u open. Andere nummers van hem zijn:

00 90 --- ------- en (werkadres) 00 90 --- -------.
Van de door Kazmali geïnterviewde Necdet Menzir hebben wij begrepen dat ook hij bereid is tegenover de Nederlandse autoriteiten te verklaren over zijn wetenschap. Hij staat erop dat dit middels een officieel rechtshulpverzoek gebeurt. Ik beschik niet over de woon- of verblijfplaats van de heer Menzir, maar neem aan dat Burhan Kazmali u terzake verder kan helpen.
De Turks-Duitse journalist Mehmet Salih Çeveker is ook bereid uw vragen te beantwoorden. Hij is woonachtig in Duitsland en bereid om zo nodig nog deze week naar Nederland te reizen voor een eventueel verhoor. Voor alle zekerheid stuur ik u ko-

./. pie toe van de door hem aan mij toegezonden verklaring van 20 december 2006.


Ook de heer Meyer E---- D---- is bereid tegenover de Nederlandse autoriteiten te verklaren indien dit middels een officieel rechtshulpverzoek aan Israël wordt verzocht. Ik stuur u zo spoedig mogelijk zijn adres in Israël toe. Zoals echter eerder aangegeven is de heer D---- evenzo bereid vragen van uw zijde te beantwoorden op de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in Israël danwel hiervoor naar Nederland te reizen.
Graag verneem ik ook van u of u geïnteresseerd bent in het afnemen van een verklaring van een persoon die in de jaren ’90 van binnenuit het Amsterdamse pedofiele milieu heeft meegemaakt. Hij heeft wetenschap van rechtstreekse betrokkenheid van de heer J. Demmink hierbij. Hij gaf mij aan bereid te zijn hierover in openheid te verklaren, zij het dat prudent met zijn identiteit moet worden omgegaan.Hoogachtend,

A.G.van der Plas
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina