Engels repetitie unit 5Dovnload 27.22 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte27.22 Kb.

Engels repetitie unit 5

Doodmoe, uitgeput exhausted

Comfortabel, prettig comfortable

Benauwd, drukkend muggy

Hoofdpijn headache

Aspirine aspirin

Bliksem lightning

Flitsen flash

Onweer, donder thunder

Dichtbij close

Zweep whip

Knallen crack

De laatste tijd recently

Onrustig disturbed

Gillen scream

Vlam flame

Wenkbrauwen eyebrows

Wimpers eyelashes

Doven, uitdoen put out

Elektriciteit electricity

Er ziek uitzien look rough

Ziek worden go down with something

Bijwonen attend

Conferentie conference

Gymschoenen sneakers

Jammer genoeg unfortunately

Directeur director

Aanmeldingen registrations

Aantallen numbers

Semester semester

Gevoel feeling

Verschillen, anders dan unlike

Worden turn

Wolk cloud

Geest mind

Kalmeren calm down

Trillen, beven shake

Kalmerend middel sedative

Stilletjes, aangeslagen subdued

De stuipen op het lijf jagen spook

Evenwichtig well-balanced

Gedrag behaviour

Raadsel mystery

Veronderstellen presume

Gewend zijn aan used to

Afspraken arrangements

Afwezigheid absence

Een beroep doen op call on

Wettelijk, legaal legal(ly)

Klaarblijkelijk, duidelijk obviously

Gebeuren, voorvallen occur

Misschien, mogelijk possibly

Veilig secure

Met tegenzin, aarzelend reluctant

Uitstellen postpone

Selecteren, kiezen select

Vertegenwoordigen represent

Zich terugtrekken back out

Op korte termijn, kort van tevoren at short notice

Gefrustreerd frustrated

Even langsgaan call by

Doodop done in

Nieuwsflits newsflash

Reportage, bericht report

Overlevende survivor

Vernietigen destroy

Exploderen explode

In de lucht in mid-air

Kruisen cruise

Hoogte altitude

Onderweg on route

Eindbestemming final destination

Ooggetuige eyewitness

Vuurbal fireball

Wrakstukken debris

Verspreiden scatter

Onwaarschijnlijk unlikely

Zogenaamd so-called

Vluchtrecorder flight recorder

Laken, doek sheet

Vliegramp air crash

Driehoek triangle

Driehoekig three-sided

Neerstorten come down

Voeden fuel

Geloof belief

Bovennatuurlijk supernatural

Eigenschap quality

Voor de kust off the coast

Onverklaard unexplained

Verlies loss

Tezamen met along with

Bemanning crew

Passagier passenger

Verleden past

Aanwijzing clue

Versterken strengthen

Mythe myth

De Atlantische oceaan the Atlantic Ocean

Gewoonlijk, in het algemeen generally

Bijnaam nickname

Bizar bizarre

Gebeurtenis, voorval happening

Bommenwerper bomber

Geheimzinnig, raadselachtig mysteriously

Spoor trace

Theorie theory

Verklaring explanation

Verdwijning disappearance

Milieufactor environmental factor

Magnetisch magnetic

Kompas compass

Wijzen naar point towards

Oorzaak cause

Golfstroom Gulf Stream

Uitzonderlijk, (heel) erg extremely

Stroming current

Bewijs evidence

Onweersbui thunderstorm

Zeeman sailor

Menselijk falen human error

Bemanningslid crewman

Onervaren inexperienced

Patrouilleleider patrol leader

Kater hangover

Wetenschapper scientist

Onder de indruk impressed

Overblijven remain

Vraagteken question mark


Kun je niet iemand anders laten reizen


can’t you get somebody else to do the travveling

Hoe kan ik ervoor zorgen dat je blijft


What can I do to make you stay

Misschien moet ik de dokter bellen


Maybe I should call the doctor

Ik kan het niet uitleggen


I can’t explain

Ik weet het niet. Ik kan het niet onder woorden brengen


I don’t know. I can’t discribe it

Je ziet er uitgeput uit


You do look exhausted

Wat zie jij er uit


You do look pretty rough

Hij ziet opeens zo bleek, mam


He’s turned so pale, Mom
voordat het onweer losbarstte

before the storm broke


steeds dichterbij

… closer and closer


het verbaast me niets …

I’m not surptised …


ik hoop niet dat je ziek wordt

I hope you’re not going down with something


het is mij taak om te zorgen voor wat meer …

It’s up to me to get some more …


dit is helemaal niets voor jou

This is so unlike you


ik moet echt gaan

I do have to go... en slaapt hij al beter

… and has he been sleeping betterU klinkt erg moe


You sound done in

Hé, je ziet zo wit als een doek


Het, you look as white as a sheet

Hoewel, dat komt misschien wel door de kalmeringsmiddelen


Although that might be because of the sedatives

Misschien wel op school


Possibly at school

Iets waar hij liever niet over praat misschien


Something which he is reluctant to discuss, perhaps

Misschien kom ik morgen nog even langs


Maybe I’ll call by tomorrow

Ik veronderstel dat hij er aan gewend is dat u wel eens weggaat


I presume he is used to you going away

Ik neem aan dat …


I take it that …

Is dat niet het vliegtuig waar jij in had moeten zitten


Isn’t that the plane that you should have been on

Maar er is duidelijk iets gebeurd waardoor hij …


But obviously something has occured to make him

Ik neem aan dat dat mogelijk is , maar


Well, I guess it’s possible, but ...

Wat is het vandaag? Vrijdag?


Where are we now? Friday?

Ga zelf ook maar eens vroeg naar bed vanavond


Have an early nicht yourself now


Zet het geluid eens wat harder


Turn up the volume for a moment

Het explodeerde tijdens de vlucht


It exploded in mid-air

Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat …


This makes it unlikely that …

Een gebied voor de kust van de VS


An area off the coast of the United States

Het vliegtuig verdween met de volledige bemanning


The planes disappeared along with all its crew

Schepen zochten tevergeefs naar aanwijzingen


Ships unsuccessfully searched for clues

Pas kortgeleden


Not … until recently

Al in 1492


As early as 1942

Spoorloos verdwenen


Gone without a trace
volgens het verhaal, tenminste

… or so the story goes


maar al te vaak

all too oftenTaylor was die dag niet op zijn best


Taylor wasn’t at his best that day

Volgens sommige rapporten had hij gedronken


Some reports say that he had been drinking

--------------------------------------------------------------------------------------


Past perfect = had + voltooid deelwoord

Past perfect continuez = had + been + werkwoord + ing

Present perfect continues = have / has + been + werkwoord + ing

Present perfect passive = have / has + been + voltooiddeelwoord


Be able to = kunnen, in staat zijn

Be allowed to = mogen

Have to = moeten / hoeven
Could have = had kunnen

Should have = had eigenlijk moeten

Would have = zou hebben

Might have = zou misschien hebben


Who = personen

Whom = personen (na voorzetsel)

Whose = personen en dingen (wiens, waarvan)

Which = dingenThat = vervanger van ‘who’ of ‘which’De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina