Enig artikel [ministerieel besluit van 14 september 2006 tot vaststelling van de type overeenkomst bedoeld in het koninklijk besluit van 15 september 2006 totDovnload 12.07 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.07 Kb.

Z.I.V./ G.V.

K.B. van 14-9-2006Enig artikel


[MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14 SEPTEMBER 2006 TOT VASTSTELLING VAN DE TYPE - OVEREENKOMST BEDOELD IN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 SEPTEMBER 2006 TOT BEPALING VAN DE REGELS VOLGENS WELKE EEN GYNAECOLOOG IS VERBONDEN AAN OF AANGESLOTEN BIJ EEN ZIEKENHUIS IN HET KADER VAN DE VERSTREKKING BEDOELD IN ARTIKEL 34, EERSTE LID, 26°, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 JULI 1994

(Belgisch Staatsblad van 20-09-2006 – ed. 3)Enig artikel. De typeovereenkomst bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt vastgelegd in bijlage bij dit besluit.]

[BIJLAGE

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Directoraat generaal Organisatie Zorginstellingen

Eurostation Bloc II

Place Victor Horta 40, bte 10

1060 Bruxelles

Verzorging en behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen, met uitzondering van de technieken voor in vitro-fertilisatie

Aansluitingsovereenkomst tussen een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde en het ziekenhuis met een erkend zorgprogramma « reproductieve geneeskunde ».

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen :

Het ziekenhuis « Naam en adres ziekenhuis », vertegenwoordigd door » Naam beheerder », titel, hierna « het ziekenhuis » genoemd,

en

Dr. « Naam, Voornaam », geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde, wonende te « Adres » hierna « de aangesloten arts » genoemd.Deze overeenkomst wordt opgesteld in het kader van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Artikel 1 : Voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het opzetten van een samenwerking tussen de « aangesloten arts » en « het ziekenhuis » inzake de behandelingen van vruchtbaarheidsstoornissen, met name stimulatie van de follikelgroei of intra-uteriene inseminatie met uitzondering van de in vitrofertilisatie.

De aangesloten arts, op straffe van verbreking van de huidige overeenkomst en van verlies van het statuut van aangesloten arts, verbindt er zich toe :

1. De door het College van Geneesheren « Reproductieve Geneeskunde » opgestelde aanbevelingen inzake kwaliteit bij de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen waarbij gonadotrofines gebruikt worden na te leven, met name in het kader van de preventie van meerling zwangerschappen.

2. Deel te nemen aan de inspanningen van het zorgprogramma om de consumptie van gonadotrofines, binnen de voor de terugbetaling gestelde beperkingen, per cyclus te behouden.

3. De behandeling voor elke begonnen behandelingscyclus voor te schrijven, in te staan voor de opvolging ervan en bijdragen tot de registratie van de vereiste gegevens terzake, en dat in een en hetzelfde zorgprogramma.

4. Het zorgprogramma alle nodige relevante gegevens te verschaffen voor de registratie van de behandelde cycli, overeenkomstig het door het College van Geneesheren « Reproductieve Geneeskunde » opgestelde model.

Het ziekenhuis dat over een erkende zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » beschikt, verbindt er zich toe :

1. De vereiste gegevens voor de registratie te verzamelen en mee te werken aan de opvolging van de kwaliteit met het oog op een interne en externe toetsing van de kwaliteit van de geneeskundige activiteit, en dat overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen.

2. Minstens eens per jaar een gestructureerd overleg met de aangesloten geneesheren-specialisten te organiseren. Dat overleg handelt o.a. over het verspreiden van informatie inzake de kwaliteit van de behandelingen.

3. Toegang te verlenen tot zijn ziekenhuisapotheek voor het afleveren van de door de aangesloten arts voor de behandeling van de lopende cyclus voorgeschreven gonadotrofines.

4. Een volledige lijst van de aangesloten artsen en de gesloten overeenkomsten ter beschikking houden van de bevoegde diensten van het RIZIV.Artikel 2 : Exclusiviteit van de overeenkomst

Deze overeenkomst is niet exclusief. Elke geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde heeft het recht verschillende overeenkomsten met verschillende ziekenhuizen af te sluiten, voor zover die over erkende zorgprogramma's « reproductieve geneeskunde » beschikken.Artikel 3 : Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duur van vijf jaar, nl. van ../../.. tot ../../... Verlenging is mogelijk.

Elk van de partijen kan de overeenkomst onder hun aangegaan, opzeggen mits een vooropzeg van drie maanden te notificeren bij aangetekende brief, ingediend bij de post ten laatste drie werkdagen voor het verloop van de burgerlijke maand.

Artikel 4 : Betwistingen

De rechtbanken van het arrondissement waar het betrokken ziekenhuis gevestigd is, zijn bevoegd voor elke betwisting voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst.

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren,

De aangesloten arts,Dr.

Voor het ziekenhuisMevrouw/De heer ]De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina