Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze vragenlijst kon u uw mening geven over tal van aspecten, betreffende de school. Dezelfde vragenlijst is 3 jaar geleden ook afgenomenDovnload 22.38 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte22.38 Kb.
juni 2010


Betreft: de Kwaliteitsvragenlijst
Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze vragenlijst kon u uw mening geven over tal van aspecten, betreffende de school. Dezelfde vragenlijst is 3 jaar geleden ook afgenomen.

144 ouders hebben de vragenlijst ingevuld weer bij ons ingeleverd, waarvoor onze dank.


Wat zijn de uitkomsten?

U beoordeelt ons op veel vlakken zeer positief, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Op veel punten (31 van de 74 onderdelen waar we naar gevraagd hebben) beoordeelt u ons beter dan de vorige keer dat we u vroegen de vragenlijst in te vullen. Helaas zijn er ook wat punten (12 van de 74) waarop uw beoordeling lager uitvalt, gelukkig zijn dat er wel veel minder. U vindt in deze brief een samenvatting van de resultaten. De complete vragenlijst mét uitkomsten vindt u op onze website, www.albertschweitzer.net.


Het gemiddelde eindcijfer dat u ons geeft, is een 7.7, de verdeling is als volgt:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

7

38

75

11

1


Het onderwijs: de pedagogische aanpak

Deze wordt positief beoordeeld, hoger dan de vorige keer. Dit blijkt ook uit de opmerkingen. Er worden veel opmerkingen gemaakt over de positieve sfeer, de structuur, de stabiliteit en de duidelijkheid. Ook de intimiteit, ondanks de schoolgrootte, wordt positief genoemd.

De kinderen voelen zich veilig en gaan graag naar school. Er wordt gelet op een goede omgang tussen de kinderen, en negatief gedrag wordt goed aangepakt. Er is voldoende aandacht voor orde en discipline.

De aanpak van pestgedrag heeft voor meerdere ouders een hoge prioriteit, blijkt uit de opmerkingen. Wij zijn blij, dat u onze aanpak van pestgedrag beduidend beter beoordeelt dan in 2006, aangezien we hier de laatste jaren een speerpunt van gemaakt hebben. Pesten is een naar verschijnsel dat steeds weer de kop opsteekt, maar we zijn kennelijk wel op de goede weg met onze aanpak.

Er zijn een paar ouders die zich zorgen maken over agressief en/of brutaal gedrag, bijv. op het plein. Er wordt gevraagd of we er niet wat strenger tegen op moeten treden, terwijl er ook ouders zijn die vinden dat er juist zeer adequaat wordt opgetreden, ook buiten de klas.

Wat gaan we ermee doen:

De aanpak van pesten blijft een aandachtspunt, net als de aanpak van agressief, brutaal en andere negatief gedrag. De laatste jaren hebben we onze aanpak t.a.v. negatief gedrag uitgewerkt, waarbij we o.a. de hinder die de andere kinderen van het negatieve gedrag hebben, proberen te verminderen.Onderwijs en leren

Ook hierover oordeelt u positief, op een aantal punten positiever dan de vorige keer. De kinderen leren voldoende. De leermiddelen zijn leuk voor de kinderen. De kinderen komen in aanraking met actuele thema's, er wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling. Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. U bent tevreden over de aandacht voor zelfstandigheid en samenwerken. U hebt het gevoel dat er rekening wordt gehouden met uw kind en met de verschillen tussen kinderen.

Uit de opmerkingen blijkt dat u erg te spreken bent over de MT-groep. Wel zou u het fijn vinden om meer informatie te krijgen over de voortgang van kinderen in deze groep.

Er worden veel positieve opmerkingen gemaakt over de leerlingenzorg: de aandacht voor elk kind en de wil om kinderen verder te helpen. Daarbij worden zowel de kinderen die vóór lopen als de kinderen met leerproblemen genoemd.

Er wordt een aantal maal juist aangegeven, dat de individuele aandacht niet voldoende is, dat er te weinig ruimte is voor kinderen die verder of juist minder ver zijn.

Er zijn een paar opmerkingen over de creatieve vakken: dat ze niet altijd erg creatief worden uitgevoerd. Ook wordt gesteld dat bepaalde materialen verouderd zijn.Wat gaan we ermee doen:

Dans kwam te weinig aan de orde, daarom hebben we het laatste jaar extra dansactiviteiten van buitenaf ingehuurd, net als we op het gebied van muziek al jaren doen. We hopen dat de (financiële) mogelijkheden hiertoe blijven bestaan! De andere creatieve vakken zijn binnen de teamvergaderingen een aandachtspunt.


Communicatie

U bent erg tevreden over de communicatie. U geeft ons hiervoor een 3,9 op een 4-puntsschaal! De contacten verlopen prettig, er wordt contact met u gelegd als dat nodig is. Leerkrachten en directie zijn gemakkelijk aanspreekbaar, dat u dit op prijs stelt blijkt ook uit de opmerkingen over laagdrempeligheid en betrokkenheid.

Er worden meerdere positieve opmerkingen gemaakt over de inzet, het enthousiasme en de motivatie van de leerkrachten.

Er zijn ook ouders, die aangeven graag wat meer of diepgaander contact te willen hebben over het functioneren van hun kind, of een derde 10minutengesprek aan het eind van het schooljaar.

Als u ergens ontevreden over bent, wordt dit correct afgehandeld. Meer mensen zijn op de hoogte te zijn van de klachtenregeling dan 3 jaar geleden. Dit was de vorige keer een aandachtspunt.

De nieuwsbrief van de school wordt beoordeeld als helder en duidelijk, sommige ouders pleiten voor een digitale nieuwsbrief via e-mail.

U bent tevreden over de mogelijkheden tot inspraak en ouderparticipatie.

Ook bent u redelijk op de hoogte van besluiten die door het bestuur zijn genomen en voor u van belang zijn.Wat gaan we ermee doen:

In het komend schooljaar zal er een digitale versie van de nieuwsbrief komen, die u per mail kunt ontvangen.

Voor de groepen 6 en 7 is er al een derde 10minutengesprek aan het eind van het jaar, waar gesproken wordt over de uitkomst van de Cito entreetoets. Ouders die hier behoefte aan hebben kunnen altijd om een gesprek vragen.
Het gebouw:

U beoordeelt het gebouw en de inrichting positief: het is goed ingericht, gezellig, oogt goed, de lokalen zijn voldoende netjes en schoon, het meubilair voldoet, de nieuwe digitale schoolborden worden gewaardeerd. Het belang van frisse lucht wordt benadrukt.


Wat gaan we ermee doen:

Frisse lucht is een punt waar we mee bezig zijn: er is een deskundige geweest die het team hierover heeft voorgelicht. We hebben een CO2meter, waarmee we kunnen controleren of er voldoende geventileerd wordt. Deze wordt bij toerbeurt in de verschillende lokalen ingezet.


De overblijfvoorzieningen: U bent wel tevreden, maar minder tevreden dan 3 jaar geleden. Bij de opmerkingen benoemt u zaken als: Het zou fijn zijn als er meer activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd tijden het overblijven, de kinderen moeten te snel eten, er wordt niet voldoende op negatief gedrag gelet, de kinderen vinden niet alle overblijfkrachten aardig. De communicatie met Bimbola, bijvoorbeeld over de hoeveelheid strippen is een belangrijk punt: die loopt niet altijd goed.

Wat gaan we ermee doen

Bimbola is volop bezig met het verbeteren van de overblijf. Er zijn bijv. trainingen voor de overblijfkrachten. Bij de kleuters zijn de groepen waarin wordt overgebleven, gesplitst en dus kleiner geworden. De kinderen van groep 8 mogen, op eigen verzoek, af en toe in de Komeet overblijven. Wij merken het verschil, het is jammer dat het voor u als ouders nog niet waarneembaar is. Overigens worden alle signalen die ons bereiken, in het overleg met Bimbola meegenomen.


Het sanitair: hierover bent u echt niet tevreden. Ook bij de opmerkingen levert het sanitair veel klachten op: het ruikt, vooral bij de kleuters, niet fris en zeep ontbreekt soms.

Wat gaan we ermee doen

Dit is een probleem, zoals helaas op veel meer basisscholen. We hebben er al heel veel aan gedaan. De vloeren in de toiletten zijn aangepast, waardoor er geen voegen meer zijn waar de urinestank niet meer uitgaat. We hebben anderhalf jaar geleden een nieuw schoonmaakbedrijf in de arm genomen. De school is sindsdien beduidend schoner. Onderdeel van het contract is het tweemaal daags schoonmaken van de toiletten bij de kleuters. Helaas is dit kennelijk nog niet voldoende. We zullen met de kinderen de regels van het toiletbezoek nog frequenter door moeten nemen.


De schooltijden

U bent hier wat minder tevreden over dan u was. 2 jaar geleden hebben we hier een aparte enquête over gehouden, waarbij we gericht vroegen naar uw mening over verschillende mogelijkheden. De uitkomsten waren toen erg diffuus, wat ons deed besluiten op dat moment geen veranderingen door te voeren. Uit de opmerkingen blijkt, dat een aantal ouders de begintijd graag zou vervroegen – wat 2 jaar geleden niet zo duidelijk was. Daarnaast zijn er mensen die een continurooster willen.Wat gaan we ermee doen

Na het schooljaar 2010-2011 kunnen we de schooltijden voor de onder- en bovenbouw gelijktrekken. Er zijn dan geen aparte vrije dagen meer voor de onderbouw. Dit zou wel eens een goed moment kunnen zijn om de schooltijden nog eens te bekijken.


De weg naar school

U geeft de veiligheid van de weg naar school een 2.5, dit is lager dan de vorige keer. Vooral de situatie bij de Baumannlaan wordt vaak bestempeld als zorgwekkend en gevaarlijk. Wat ook als hinderlijk wordt ervaren, is de situatie voor de toegangshekken. Er staat daar vaak een groep ouders, waardoor voorbijgangers uit moeten wijken.Wat gaan we ermee doen:

Verkeer is een punt van regelmatig overleg tussen de scholen en de deelgemeente. Ook de MR is betrokken bij overleg met de deelgemeente over de verkeerssituatie rond de school. De Baumannlaan wordt in de nabije toekomst opnieuw ingericht. Als de bouw van de Hoge Schie klaar is, zal dat zijn effect hebben op de verkeerssituatie op de Baanweg. Wij wachten deze ontwikkelingen even af. Mocht er vervolgens aanleiding toe zijn, dan zullen de directie en de MR dit bij de deelgemeente aankaarten.

We vragen aan de ouders die voor de hekken staan om dit zelf in de gaten te houden. Alles buiten de hekken, dus ook het stuk voor de gymzaal, is openbaar terrein waar wij geen zeggenschap over hebben.
Het speelplein

U vindt dat er voldoende speelgelegenheid is. U beoordeelt dit beter dan de vorige keer. Het speelplein wordt omschreven als groot, leuk en mooi. Ook het feit dat de groepen 1/2 een apart plein hebben, wordt als positief punt genoemd. Er zijn wat opmerkingen over het uiterlijk: niet genoeg groen, wat veel stenen.Wat gaan we ermee doen

We hebben er bewust voor gekozen, dat vrijwel al het terrein waar de kinderen op spelen, betegeld is. Spelen tussen het groen, tussen struiken en op grasvelden, is heel leuk en nuttig, maar er blijft erg veel zand en (bij nat weer dus modder) aan de schoenen hangen. In de periode dat het klimrek op een ondergrond van houtsnippers stond, hebben we dit maar al te zeer gemerkt: gangen en lokalen waren één grote modderboel. De aandacht voor voldoende spelmateriaal zullen we handhaven, we merken dat er beter gespeeld wordt, en dat er minder ruzie is, als de kinderen over voldoende materiaal kunnen beschikken.


Onderwerpen waar in de vragenlijst niet naar gevraagd werd, waar u opmerkingen over heeft gemaakt:

De klassengrootte: De klassen zijn wel erg groot, wordt een aantal keer gezegd.Wat gaan we ermee doen

Hier kunnen we niets aan doen. In een school waar de bevolking zo is samengesteld als bij ons, is een gemiddelde van 28 leerlingen gebruikelijk, en dat is ook waar je van het rijk geld voor krijgt. 28 leerlingen gemiddeld: dit betekent in sommige groepen natuurlijk wat meer en in andere groepen wat minder. Wel zorgen we er voor dat de kleutergroepen niet groter worden dan 30. Dit is de laatste jaren steeds gelukt.

Overschie heeft een bijzondere bevolkingssamenstelling: er wonen meer jonge dan oudere kinderen. Dit heeft te maken met de huizen: heel wat gezinnen verhuizen als de kinderen in de middenbouwleeftijd zijn, omdat het huis dan wat te klein wordt. We merken dit in onze groepen: de bovenbouwgroepen zijn altijd kleiner dan de onderbouwgroepen.
De brede school wordt als positief genoemd.

De brede school is afhankelijk van subsidie van de gemeente. De subsidie voor de brede school medewerkers wordt komend schooljaar gehalveerd. We kunnen nog niet precies overzien, of dit ook effect zal hebben op de hoeveelheid activiteiten. Wij bepleiten steeds bij de gemeente, de subsidie voor de brede school te handhaven.


De feesten en activiteiten die georganiseerd worden, worden regelmatig genoemd als positief, al is er bij sommigen zorg over de onrust die er door wordt veroorzaakt. Dat laatste is ook bij ons een aandachtspunt, wat natuurlijk niet wil zeggen dat we alles maar af gaan schaffen.

Met vriendelijke groet,


Team en directie Albert SchweitzerschoolDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina