Enorme variëteit van perspectieven op die bij de analyse van interorganisationele relaties worden toegepast


top-down en bottom up uitvoering = invoering en toepassingDovnload 211.76 Kb.
Pagina5/6
Datum21.08.2016
Grootte211.76 Kb.
1   2   3   4   5   6

top-down en bottom up

 • uitvoering = invoering en toepassing

 • uitvoering en co-productie

  De complexiteit van handelen in vereniging

  Voorwaarden voor geslaagde toepassing

  Kenmerken beleid:

  • doelen precies formuleren (ook prioriteit)

  • geldige causale theorie

  • voldoende financiële middelen

  • weinig beslispunten in uitvoering plus sancties

  • beslissingen in uitvoering consistent met doelen

  • uitvoerder steunt beleid

  • sluit aan bij opvattingen ondersteunende actoren

  Kenmerken omgeving:

  • denk aan sociaal-economische ontwikkelingen

  • houdt publieke belangstelling warm

  • activeren van ondersteunende groepen

  • mobiliseren van politieke steun

  • uitvoerders met managementkwaliteiten

  Vanuit conceptueel kader denken over vormgeving

  van de uitvoering


  Glasbergen:

  1. de uitvoerders moeten weten wat van heb verwacht wordt

  2. men moet het beleid kunnen uitvoeren

  3. met moet het beleid willen uitvoeren

  oorzaken falende beleidsuitvoering:  • de mate van specificatie van het beleid

  • de theorie die aan het beleid ten grondslag ligt

  • de tijdprogrammering van het beleid

  • karakteristieken van het uitvoeringsbeleid

  • karakteristieken van de doelgroep  Hoofdstuk 15

  Anticiperen op beleidsuitvoering in beleidsvorming

  Beleidsuitvoering en probleemvinding

  • capaciteit uitvoeringsorganisatie (invoering)

  • probleemperceptie uitvoerders en doelgroepen (toepassing)

  Beleidsuitvoering en beleidsvoorbereiding

  (keuze van oplossingen):

  • helderheid en consistentie beleid (invoering)

  • rekening houden met causale theorie van beleidsveld (toepassing)

  Gebruiksgerichte evaluatie: zijn maatstaven van praktische uitvoerbaarheid belangrijker dan zuiver wetenschappelijke kwaliteit.

  Gebruiksgericht evalueren betekent dat men zo zorgvuldig mogelijk identificeert welke informatie-behoeften en vragen bij de beoogde gebruikers leven; om vervolgens zo rigoureus mogelijk de empirisch te beantwoorden vragen voor evaluatieonderzoek te selecteren. Dit impliceert een beperking van de evaluatie-opzet tot technische verificatie oordelen. Technische verificatie behelst de empirische toetsing van beleidsinstrumenten aan de hand van de voorgegeven doelstellingen en waarden van de beleidsvoerders. De beperking is van praktische aard en valt zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever als dat van de uitvoerder te rechtvaardigen.
  Definitie van gebruiksgericht evalueren


  1. de technische verificatie van beleidsinstrumenten aan de hand van een vooraf geëxpliceerd toetsingskader

  2. met behulp van uitvoervare, relatief eenvoudige of sobere evaluatiemethoden

  3. in opdracht van beleidsvoerders, of andere politiek verantwoordelijke organen die een centrale machtspositie bij de besluitvorming innemen

  4. door een evaluator die het meedenken met de opdrachtgever kan laten prevaleren boven professioneel-wetenschappelijke maatstaven

  5. op een zodanig gekozen tijdstip dat verwacht mag worden dat het beleid reeds waarneembare effecten heeft sorteert

  6. tijdig, opdat nog bijstelling of herziening van beleidsinstrumenten kan plaatsvinden

  7. Waarbij voor de politieke oordeelsvorming en besluitvorming relevante onderzoeksresultaten worden geproduceerd, die tijdig ter beschikking komen en toegankelijk zijn voor niet-professionele beoordelaars.
  Benaderingswijze

  Waarderingsgrondslag
  Accent op voor -na

  Accent met zonder

  Geen specifieke doelstellingen c.q. verwachtingen

  situatieonderzoek

  effectenonderzoek

  Wel specifieke doelstellingen c.q. verwachtingen

  doelbereikinsgonderzoek

  effectiviteitsonderzoek

  Situatieonderzoek:

  Gaat het primair om het in kaart brengen van veranderingen op het beleidsterrein die voor de politieke oordeelsvorming over het instrument relevant zijn. (zie grafiek blz 413)

  Situatieonderzoek tracht geen empirisch onderbouwd antwoord te geven op de vraag of de geconstateerde verschillen geheel of gedeeltelijk aan andere factoren kunnen worden toegeschreven. Dit is alleen toelaatbaar indien de onderzoeker op grond van bepaalde theoretische overwegingen aannemelijk kan maken:   1. dat het instrument in feite de enige beinvloedende factor is; of

   2. de invloed van andere factoren gelijk is gebleven; of

   3. dat die valt te verwaarlozen.

  Doelbereikingsonderzoek:

  De kern van doelbereikingsonderzoek is het leggen van een relatie tussen hetgeen met een instrument wordt nagestreefd en wat daarmee bereikt is. Daarmee wordt een belangrijk bezwaar van situatieonderzoek ondervangen.

  Een voor doelbereikingsonderzoek specifiek probleem is welke doelstelling als ijkpunt moet worden genomen in het geval de doelstelling van de beleidsvoerder sinds de invoering van het instrument een verandering heeft ondergaan.


  Effectenonderzoek

  Een nadeel van zowel situatieonderzoek als doelbereikingsonderzoek is de onzekerheid over de bijdrage van het instrument aan de geconstateerde veranderingen. Bij effectenonderzoek wordt dit ondervangen door de met-zonder benadering toe te passen. De situatie die is ontstaan als gevolg van inzet van het instrument wordt daarbij systematisch vergeleken met de situatie die zonder inzet van het instrument zijn ontstaan.

  Effectiviteitsonderzoek

  Effectiviteitsonderzoek combineert een aantal sterke punten van effecten en doelbereikingsonderzoek. Evenals bij effecten onderzoek wordt getracht de invloed van het instrument empirisch te achterhalen. Daarnaast wordt, evenals bij doelbereikings-onderzoek, expliciet een verband gelegd met de doelstellingen van de beleidsvoerder.

  Bij effectiviteitsonderzoek valt de nadruk op het vergelijken van de feitelijke effecten van het instrument met de verwachtingen die de beleidsvoerder bij de introductie ervan koesterde, en die idealiter als gekwantificeerde doelstellingen ergens zijn gedocumenteerd.
 • 1   2   3   4   5   6


  De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
  stuur bericht

      Hoofdpagina