Erasmus Universiteit RotterdamDovnload 1 Mb.
Pagina7/19
Datum22.07.2016
Grootte1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


Tabel 6Oordeel van de journalist over de voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, per krant
AD

Telegraaf

NRC

Volkskrant

ED

Parool

Niet genoemd

129

142

150

148

82

75

Positief oordeel

15

21

9

23

16

4

Neutraal oordeel

22

32

38

36

8

13

Negatief oordeel

2

0

0

0

0

0

Wanneer alle kranten bij elkaar worden opgeteld, geeft dit het volgende beeld.Tabel 7 Oordeel van de journalist over de maker en voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Maker

195

172

594

4

Assist

726

88

149

2

In percentages ziet dit er als volgt uit.


Figuur 7Oordeel van de journalist over de maker van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentagesFiguur 8Oordeel van de journalist over de voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentages


Wanneer deze twee figuren met elkaar worden vergeleken, valt op dat de maker van het doelpunt twee keer zo vaak positief wordt beoordeeld door de journalist dan de voorbereider. Logisch is dat bij beide het negatieve oordeel verwaarloosbaar is. Dit is logisch omdat er toch een doelpunt is gescoord en dit de reden is dat de speler genoemd wordt, als maker danwel als voorbereider. Het laatste verschil tussen de maker van het doelpunt en de voorbereider van het doelpunt in de wedstrijdverslagen is dat de maker slechts in 20 procent van de doelpunten niet wordt genoemd. De voorbereider wordt in 75 procent van de doelpunten niet genoemd.

Behalve de maker van het doelpunt en de voorbereider van het doelpunt, kunnen er ook nog andere spelers ‘meehelpen’ bij het maken van het doelpunt. In onderstaande tabel is te zien of deze spelers worden genoemd en zo ja, hoe de journalist over deze spelers oordeelt.


Tabel 8Oordeel van de journalist over de overige voorbereider(s) of linie betrokken bij het maken van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Andere voorbereider(s) of linie

908

34

23

0

In percentages ziet dit er als volgt uit.


Figuur 9Oordeel van de journalist over de overige voorbereider(s) of linie betrokken bij het maken van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentages


In 94 procent van de besproken doelpunten worden de andere voorbereider(s) van de doelpunten niet genoemd. Wanneer zij wel worden genoemd, is het oordeel positief (4 procent) of neutraal (2 procent).
3.3.5 – Verdedigers en keeper incasserende ploeg

Ook de verdedigers van de incasserende ploeg kunnen worden genoemd in verband met een doelpunt. Deze kunnen worden beoordeeld door de journalist. Vaak gaat het er dan om of een speler ‘het doelpunt had kunnen voorkomen’. De keeper van de incasserende ploeg kan ook worden genoemd. Dit is, in aantallen te zien in onderstaande tabel.


Tabel 9 - Oordeel van de journalist over de verdediger (of verdedigende linie) en keeper van de incasserende ploeg betrokken bij het gemaakte doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Verdediger of verdedigende linie

823

1

8

133

Keeper

906

1

26

32

In percentages ziet dit er als volgt uit.


Figuur 10 - Oordeel van de journalist over de verdediger (of verdedigende linie) van de incasserende ploeg betrokken bij het gemaakte doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentagesFiguur 11 - Oordeel van de journalist over de verdediger (of verdedigende linie) van de incasserende ploeg betrokken bij het gemaakte doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentages


Wanneer deze twee figuren met elkaar worden vergeleken, valt op dat de keeper minder vaak wordt genoemd als betrokkene bij een doelpunt dan een verdediger of de verdedigende linie van de incasserende ploeg. Het tweede verschil tussen de keeper van de incasserende ploeg en de verdediger of verdedigende linie van de incasserende ploeg is dat de keeper slechts in 3 procent van de doelpunten negatief wordt beoordeeld, terwijl de verdedigers in 14 procent van de doelpunten negatief worden beoordeeld. Het lijkt er dus op dat de verdedigers vaker ‘de schuld’ krijgen van het te incasseren doelpunt in de wedstrijdverslagen dan de keeper.
3.3.6 – Tactiek scorende ploeg

Wanneer er een doelpunt wordt gemaakt, kan de tactiek van de scorende ploeg worden genoemd in het wedstrijdverslag. De trainer van de scorende ploeg kan ook worden genoemd wanneer er een doelpunt wordt beschreven. Hoe vaak dit voorkomt in de wedstrijdverslagen is te zien in onderstaande tabel.


Tabel 10Oordeel van de journalist over de tactiek van de scorende ploeg en de trainer van de scorende ploeg, met betrekking tot de gemaakte en genoemde doelpunten in 292 wedstrijdverslagen in 6 dagbladen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Tactiek scorende ploeg

950

13

2

0

Trainer scorende ploeg

960

4

1

0

De tactiek van de scorende ploeg wordt in 99 procent van de gevallen niet genoemd. De trainer wordt nog minder vaak genoemd in verband met een gemaakt doelpunt.


3.3.7 – Tactiek incasserende ploeg

Wanneer er een doelpunt wordt gemaakt, kan de tactiek van de incasserende ploeg worden genoemd in het wedstrijdverslag. De trainer van de incasserende ploeg kan ook worden genoemd wanneer er een doelpunt wordt beschreven. Hoe vaak dit voorkomt in de wedstrijdverslagen is te zien in de volgende tabel.
Tabel 11 - Oordeel van de journalist over de tactiek van de incasserende ploeg en de trainer van de incasserende ploeg, met betrekking tot de gemaakte en genoemde doelpunten in 292 wedstrijdverslagen in 6 dagbladen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Tactiek incasserende ploeg

953

0

0

12

Trainer incasserende ploeg

962

0

2

1

De tactiek van de incasserende ploeg wordt in 99 procent van de gevallen niet genoemd. Wanneer de tactiek van de incasserende ploeg dan toch wordt genoemd, is het oordeel negatief. De trainer van de incasserende ploeg wordt nog minder genoemd in verband met een geïncasseerd doelpunt dan de tactiek.


3.3.8 - Doelpunten: totstandkoming doelpunten en beoordeling scorende en incasserende ploeg

Wanneer een doelpunt wordt gemaakt, komt dit in 71 procent van de gevallen voort uit een ‘normale’ spelsituatie. De populaire dagbladen geven het minst vaak een algemeen oordeel over het gemaakte doelpunt. De regionale dagbladen en kwaliteitskranten geven vaker een algemeen oordeel over het gemaakte doelpunt.

Wanneer een doelpunt wordt gemaakt, wordt de maker van het doelpunt vaak in de wedstrijdverslagen genoemd, namelijk in 80 procent van de gevallen. De assist wordt al een stuk minder vaak genoemd, namelijk maar bij een kwart van alle genoemde doelpunten. Eventuele andere voorbereiders van het doelpunt worden nog minder vaak genoemd. Deze komen in slechts 6 procent van de genoemde doelpunten voor.

Wanneer een ploeg een doelpunt incasseert, is dit volgens de wedstrijdverslagen vaker te wijten aan de verdedigende linie of een verdedigende speler dan aan de keeper.

De tactiek en trainers van zowel de scorende als de incasserende ploeg worden zelden genoemd in de wedstrijdverslagen als betrokkene bij of ‘schuldige’ aan een gemaakt doelpunt. Ook de scheidsrechter wordt niet vaak genoemd als betrokkene bij een doelpunt in de wedstrijdverslagen. Wanneer dit dan toch het geval is, oordeelt de journalist overwegend negatief over de scheidsrechter.
Paragraaf 3.4 – Resultaten spelers

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd aan de hand van de spelers. Tevens wordt antwoord gegeven op deelvraag 5.

In dit onderzoek zijn van 17 van de 60 wedstrijden de namen van spelers in de wedstrijdverslagen geanalyseerd. Deze 17 wedstrijden zijn steekproefsgewijs gekozen. Omdat de steekproef te klein is, zijn de resultaten niet generaliseerbaar voor alle 60 wedstrijdverslagen. Toch wordt dit onderdeel hier besproken, omdat het wel een indruk geeft van welke spelers het meest worden genoemd in wedstrijdverslagen, in welke context dit gebeurt en hoe het oordeel van de journalist is over deze spelers. Er zijn van deze 17 wedstrijden 72 wedstrijdverslagen geanalyseerd.

De context waarin de speler wordt genoemd, is onderverdeeld in de volgende 17 categorieën: 1. Doelpunt maker

 2. Betrokken bij doelpunt tegen

 3. Aanvallende actie

 4. Verdedigende actie

 5. Keepende actie

 6. Overtreding

 7. Slachtoffer overtreding

 8. Krijgen rode/gele kaart

 9. Blessure

 10. Wissel

 11. Spel algemeen

 12. Gedrag speler

 13. Positie speler

 14. Quote speler

 15. Niet opgesteld

 16. Wel opgesteld

 17. Overig

Er is per genoemde speler aangegeven in welke context deze speler wordt genoemd en ook of de journalist de speler in deze context beoordeelt als positief, neutraal of negatief.
3.4.1 – Posities spelers, context en oordeel

In de geanalyseerde 72 wedstrijdverslagen van 17 wedstrijden zijn in totaal 1357 spelers genoemd. Welke positie deze spelers hebben in het veld is te zien in tabel 12.Tabel 12Posities van genoemde spelers in aantallen en percentages in 72 wedstrijdverslagen
Aantal keer genoemd

in aantallen

Aantal keer genoemd

in percentages

Aanvaller

507

37,4 %

Middenvelder

477

35,2 %

Verdediger

252

18,6 %

Keeper

121

8,9 %

Totaal

1357

100%


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina