Erasmus universiteit rotterdamDovnload 170.09 Kb.
Pagina9/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.2 De effecten op de leveringszekerheid


De eigendomssplitsing heeft invloed op de leveringszekerheid van elektriciteit. De leveringszekerheid is enerzijds afhankelijk van de betrouwbaarheid van het netwerk en anderzijds afhankelijk van voldoende elektriciteitsproductie.95 De eigendomssplitsing zal een tweetal effecten hebben op de leveringszekerheid.

Enerzijds zal de splitsing leiden tot een betrouwbaarder elektriciteitsnetwerk. Nu gebruiken verticaal geïntegreerde bedrijven hun inkomsten uit het netwerk vaak voor investeringen in de commerciële markt en niet voor investeringen in het netwerk. Dit doen zij omdat er met de productie en levering meer is te verdienen dan met transport. Het gevolg hiervan is dat er wordt ondergeïnvesteerd in het netwerk. Dit heeft negatieve gevolgen op de leveringszekerheid.96

Door de eigendomssplitsing ontstaan er onafhankelijke netbedrijven, die slechts verantwoordelijk zijn voor het netwerk. De onafhankelijke netbedrijven kunnen slechts investeren in het netwerk en zullen daardoor meer in het netwerk investeren. Hierdoor zal het netwerk betrouwbaarder worden.97

Anderzijds heeft de splitsing ook gevolgen voor de investeringen in de opwekkingscapaciteit. Een verticaal geïntegreerde onderneming zal bij zijn investeringsbeslissingen de afweging kunnen maken tussen investeringen in het netwerk en investeringen in de productiecapaciteit. Omdat er voor een verticaal geïntegreerde onderneming negatieve financiële prikkels zijn verbonden aan het niet kunnen leveren van stroom, zal een bedrijf zo optimaal mogelijk investeren.98

Na de splitsing kunnen ondernemingen geen afweging niet meer maken tussen investeringen in het netwerk en investeringen in de productiecapaciteit. Productieondernemingen kunnen slechts kiezen tussen wel of niet investeren in productiecapaciteit. In deze investeringsbeslissing zal dus slechts rekening worden gehouden winstgevendheid van een investering. Met de leveringszekerheid wordt geen rekening gehouden. Het gevolg zou kunnen zijn dat er wordt ondergeïnvesteerd of overgeïnvesteerd in de productiecapaciteit.

Indien er wordt ondergeïnvesteerd heeft dit negatieve gevolgen voor de leveringszekerheid van elektriciteit.99

De splitsing heeft dus een tweetal gevolgen voor de leveringszekerheid. Enerzijds neemt de betrouwbaarheid van het netwerk toe door de eigendomssplitsing. Anderzijds kan de splitsing ertoe leiden dat er wordt ondergeïnvesteerd of overgeïnvesteerd in de productiecapaciteit. Indien ondergeïnvesteerd in de productiecapaciteit heeft dit negatieve gevolgen voor de leveringszekerheid. De gevolgen van de eigendomssplitsing voor de leveringszekerheid zijn dus onzeker. Waarschijnlijk zal de leveringszekerheid door de eigendomssplitsing toenemen, maar het is niet uitgesloten dat de leveringszekerheid door de splitsing zal afnemen.

5.3 De transitie-effecten


Om de eigendomssplitsing door te voeren, moeten veel eenmalige kosten gemaakt worden. Deze eenmalige kosten bestaan uit de kosten om de elektriciteitsbedrijven te herstructureren en uit de kosten om contracten met derde partijen af te kopen en opnieuw af te sluiten.

De herstructureringskosten zullen bestaan uit ICT kosten, huisvestingskosten, personeelskosten en juridische kosten.

De ICT kosten zijn kosten voor de implementatie van nieuwe ICT systemen. De elektriciteitsbedrijven gebruiken veel ICT systemen. Deze ICT systemen zijn ontworpen voor verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven. Deze systemen zijn na de splitsing niet meer bruikbaar. De reden hiervoor is dat als netwerkbedrijven en productie- en leveringsbedrijven dezelfde ICT systemen blijven gebruiken zij ongewenste informatievoordelen kunnen behalen boven de concurrentie. De nieuw opgerichte elektriciteitsbedrijven zullen dus nieuwe ICT systemen moeten laten ontwerpen. Het ontwerpen van nieuwe ICT systemen is een kostbare aangelegenheid.100

De huisvestingkosten zijn de kosten die samenhangen met de aankoop en financiering van nieuwe panden en de verhuiskosten. De elektriciteitsbedrijven zullen nieuwe kantoren moeten betrekken omdat de publieke netwerkbedrijven en commerciële productie- en leveringsbedrijven onmogelijk in hetzelfde kantoor kunnen blijven.101

De personeelskosten zijn de kosten met betrekking tot het aannemen van personeel, het omscholen van personeel en het ontslaan van personeel. Door de splitsing zal enerzijds personeel ontslagen en omgeschoold moeten worden, en anderzijds nieuw personeel aangenomen moeten worden.102

De juridische kosten, ten slotte, zijn de kosten van de juridische inkleding van de splitsing en de kosten van de juridische inkleding van de nieuw op te richten bedrijven.103

Door de splitsing zullen dus herstructureringskosten gemaakt moeten worden. Naast de herstructureringskosten brengt de splitsing ook kosten met betrekking tot afkopen en het opnieuw afsluiten van contacten met derden met zich mee. Veel financierings- en leveringsovereenkomsten kunnen namelijk niet worden gecontinueerd na de splitsing.

Veruit de belangrijkste groep overeenkomsten die afgekocht zullen moeten worden, zijn de cross-border leases. Cross-border leases zijn een constructie, waarbij de netten en/of productiemiddelen worden verkocht of voor zeer lange periode worden verhuurt, om vervolgens voor kortere periodes te worden teruggehuurd.104

Deze constructie leverde in het verleden in Amerika grote belastingvoordelen op. Daarom zijn er door de verschillende elektriciteitsbedrijven vanaf 1999 veel cross-border leases afgesloten met Amerikaanse investeerders. Nu is bijna het volledige netwerk onderworpen aan cross-border leases. De veel cross-border leases hebben tussen 1999 en 2004 ongeveer 900 miljoen euro aan belastingvoordelen opgeleverd, en deze voordelen zijn verdeeld tussen de investeerders en de elektriciteitsbedrijven.105

Door de verandering van eigendomsstructuur van de Nederlandse elektriciteitbedrijven worden de cross-border leases voor de Amerikaanse regelgeving gezien als een nieuwe cross-border leases. Voor nieuwe cross-border leases is het belastingvoordeel in Amerika veel lager, dan voor de oudere cross-border leases. Zodoende leiden de Amerikaanse beleggers schade door de eigendomssplitsing in Nederland. De verwachting is dat de Amerikaanse beleggers deze schade zullen verhalen op de Nederlandse overheid.106

Het is echter nu nog niet duidelijk of de Nederlandse overheid daadwerkelijk een schadevergoeding zal moeten betalen en hoe hoog de schadevergoeding zal uitvallen. Ook is het moeilijk om de kosten die samenhangen met cross-border leases in te schatten, omdat de contracten niet openbaar zijn. De schattingen over hoe hoog een eventueel te betalen schadevergoeding zal uitvallen, lopen uiteen van 400 miljoen euro tot 4 miljard euro. Deze bedragen zijn dermate hoog dat de kosten voor het afkopen van de cross-border leases het grootste deel van de door de splitsing veroorzaakte transitiekosten zouden kunnen uitmaken.107

Concluderende kunnen we stellen dat de elektriciteitsbedrijven veel reorganisatiekosten moeten maken om de eigendomssplitsing te effectueren. Vooral de kosten die samenhangen met het afkopen van de cross-border leases zouden een zeer grote kostenpost kunnen zijn. Hierover is echter veel onzeker. Een andere grote kostenpost zijn de kosten die samenhangen met het ontwerp van nieuwe ICT systemen. Andere eenmalige kostenposten zijn de huisvestingskosten, de personeelskosten en de juridische kosten. De transitiekosten die samenhangen met de splitsing van de elektriciteitsbedrijven zijn dus aanzienlijk.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina