Erratum bij de brochure ‘Zelf aan zet in de awbz’Dovnload 28.36 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte28.36 Kb.

Erratum bij de brochure ‘Zelf aan zet in de AWBZ’


20 maart 2009
Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen en aanpassingen.
Pagina 3: Inleiding

Ondersteunende en activerende begeleiding vervalt

In deze brochure wordt nog gesproken over activerende en ondersteunende begeleiding.

Deze functies zijn er alleen nog voor lopende indicaties die voor 2009 zijn gesteld. Bij nieuwe

indicaties, vanaf 1 januari 2009, komen deze functies geheel te vervallen. Hiervoor in de plaats s gekomen de functie begeleiding.


Pagina 3: Inleiding

Consequenties voor budgethouders

De invoering van de nieuwe beleidsregels heeft voor de volgende budgethouders wel/geen

gevolgen:
Voor nieuwe budgethouders

De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2009.


Voor budgethouders van wie de indicatie voor ondersteunende en/of activerende begeleiding floopt in 2009

De nieuwe regels gaan in bij herindicatie. Bij herindicatie kunnen budgethouders alleen aanspraak maken op een gewenningsperiode als er geen begeleiding meer wordt geïndiceerd. Deze is zes maanden als het indicatiebesluit afloopt vóór 1 juli 2009. Na 1 juli 2009 is de gewenningsperiode maximaal drie maanden, tot uiterlijk 1 januari 2010.


Voor budgethouders van wie de indicatie voor 2009 is gesteld, van wie de indicatie

afloopt in de jaren na 2009 en aan wie ondersteunende of activerende begeleiding in

uren is toegekend

Zij worden allemaal in 2009 opgeroepen voor een vervroegde herindicatie, zodat de nieuwe indicatie kan ingaan op 1 januari 2010.


Voor budgethouders met een lopende indicatie in en na 2009 zonder ondersteunende

of activerende begeleiding in uren

Geen gevolgen.


Voor budgethouders met een zorgzwaartepakket

Geen gevolgen.


Pagina 3: Inleiding
Wmo

De begeleiding die uitsluitend gericht is op participatie of deelname aan het maatschappelijke, sociale en burgerlijke leven, komt niet meer voor rekening van de AWBZ. Hierbij gaat het om het zelfstandig onderhouden en opbouwen van contacten met familie en met anderen, het zelfstandig deelnemen aan clubs en verenigingen en de vrijetijdsbesteding buitenshuis, zoals sporten, wandelen, uitgaan en het zelfstandig naar winkels, bibliotheek en andere algemene voorzieningen gaan. Budgethouders bij wie deze functie vervalt bij de herindicatie AWBZ, kunnen voor ondersteuning een beroep doen op hun eigen gemeente. Zij heeft hierin in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) een taak. Veel gemeenten geven echter aan dat zij in 2009 nog niet zijn voorbereid op vragen om individuele begeleiding. Budgethouders kunnen voor ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen terecht bij MEE.


Pagina 3: Inleiding
Pgb’s in andere wetten

Pgb-Wsw Naast de pgb’s in de AWBZ en de Wmo is het voor mensen met een Wsw-indicatie die bij een gewone baas willen werken mogelijk een pgb aan te vragen. Zij krijgen het budget echter niet zelf in handen. Wel kunnen zij zelf een werkgever kiezen én iemand die hen daarbij gaat begeleiden. Ook kan een deel van het budget worden besteed aan aanpassingen op de werkplek en aan vervoersvoorzieningen.

Pgb-Zvw Budgethouders met een psychiatrische achtergrond kunnen een pgb voor behandeling en begeleiding aanvragen via de zorgverzekeraar (pgb-ggz) en hiermee vervolgens hun eigen behandeling en begeleiding inkopen.
Pagina 5: Zorgfuncties in de AWBZ per 1 januari 2009

Persoonlijke verzorging (PV)

Verpleging (VP)

Begeleiding (BG-ind en BG-groep**)

Behandeling (BH)*

Tijdelijk verblijf (TV), bijvoorbeeld logeren**

Verblijf (VB), in de vorm van een zorgzwaartepakket

* Bij AWBZ-behandeling gaat het om de continue, systematische, langdurige en


multidisciplinaire zorg (zogenoemde cslm-zorg). Het doel is niet herstel, maar het
voorkomen van erger. Het gaat om multidisciplinaire zorg en wordt vaak geboden in zorg
in natura.

** Bij BG-groep en TV kan een medische indicatie voor vervoer worden toegekend.


Pagina 5: Zorgfuncties
In plaats van activerende en ondersteunende begeleiding

De indicatiesteller kan in plaats van activerende en/of ondersteunende begeleiding individuele begeleiding indiceren (BG-ind) en/of begeleiding in groepsverband (BG-groep). De BG-groep kan geïndiceerd blijven worden tot en met negen dagdelen.


Lerende begeleiding

De ‘oude’ functie van activerende begeleiding blijft voor een klein gedeelte overeind in de nieuwe functie begeleiding. Het heet ‘lerende begeleiding’ en is teruggebracht tot het leren toepassen van reeds aangeleerde vaardigheden. Het aanleren van vaardigheden is overgebracht naar de functie behandeling. Voor behandeling is geen pgb mogelijk.

Voorbeeld: iemand die blind is leert met een stok of hond te lopen (= zorgverzekeraar).

Vervolgens leert die persoon de vaardigheid toe te passen in zijn of haar dagelijkse omgeving (= AWBZ).


Functies die vervallen

Er vallen een aantal toepassingen weg uit de AWBZ. Het gaat hierbij om: • ondersteunende begeleiding bij de persoonlijke verzorging: de indicatiesteller zal bekijken of uw zorgvraag onder de functie persoonlijke verzorging valt

 • ondersteunende begeleiding bij het huishoudelijke leven: hiervoor moet u nu bij de gemeente zijn, dit valt onder huishoudelijke hulp in de Wmo

 • ondersteunende begeleiding bij problemen met het psychische welbevinden: hier gaat het om problemen als angstig zijn, verlies van belangstelling en betrokkenheid en gemis van persoonlijke relaties;

heeft u te veel last van deze problemen dan kunt u terecht bij de lokale maatschappelijke

dienstverlening of bij een behandelaar binnen de gezondheidszorg


Tarief

Voor de nieuwe functie begeleiding is een nieuw tarief gekomen. Dit is vastgesteld op


€ 1.952,00 per jaar voor klasse 1 (gemiddeld 1 uur individuele begeleiding per week). Dit is
€ 37,36 per uur.

Ter vergelijking: het uurtarief ondersteunende begeleiding in 2009 is € 35,23 en het uurtarief

activerende begeleiding in 2009 is € 54,04.
Pagina 5: Zorgfuncties
Nieuwe functie ‘begeleiding’

De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemmering in hun functioneren. Een lichte belemmering valt niet meer onder de AWBZ. De begeleiding bij een lichte belemmering bestaat uit stimuleren en toezicht, zonder dat er daadwerkelijk taken overgenomen moeten worden. Bij matige en zware beperkingen is er wel sprake van overnemen van taken. Deze mensen zouden zonder deze begeleiding moeten verblijven in een instelling of zij zouden verwaarlozen. Begeleiding kan individueel (in uren) of in een groep toegekend worden (bijvoorbeeld dagbesteding).


Onder de nieuwe functie begeleiding vallen problemen en tekorten op vijf gebieden:

 • sociale zelfredzaamheid*

 • zich bewegen en verplaatsen**

 • probleemgedrag

 • psychisch functioneren***

 • oriëntatie- en geheugenproblemen* Bij sociale zelfredzaamheid let de indicatiesteller op problemen met: begrijpen wat
anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, initiatief nemen voor en
uitvoeren van eenvoudige taken, kunnen lezen, schrijven en rekenen,
communicatiehulpmiddel gebruiken, dagelijkse bezigheden, problemen oplossen en
besluiten nemen, dagelijkse routine regelen, zelf geld beheren, initiatief nemen voor en
uitvoeren van complexere taken, zelf administratie bijhouden.

** Bij bewegen en verplaatsen gaat het om begeleiding die niet lijfsgebonden is (met


lijfsgebonden begeleiding wordt bedoeld begeleiding bij het opstaan, naar bed gaan,
douchen, wc; dit is persoonlijke verzorging)

*** Bij psychisch functioneren gaat het om concentratie- of informatieverwerkingsproblemen,


problemen van het geheugen en denken, en problemen bij de waarneming van de
omgeving.
Pagina 5: Zorgfuncties

Onderscheid tussen persoonlijke verzorging en verpleging

De verschillen tussen persoonlijke verzorging en verpleging zijn aangescherpt en er zijn normtijden benoemd. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde tijd voor het wassen van het hele lichaam vastgesteld op 20 minuten.

Onder persoonlijke verzorging vallen nu ook handelingen die vroeger onder verpleging konden vallen zoals stomaverzorging bij lokaal intacte huid, stomazakje wisselen, katheterzak legen/wisselen, blaasspoelen via bestaande katheter, uritip aanbrengen, CAPD/CCPD, sondevoeding toedienen (inclusief aan- en afkoppelen), sondevoeding toedienen bij kinderen, sondevoeding via PEG (bij volwassenen en kinderen), medicijnen aanreiken, medicijnen toedienen (oraal), aanbrengen medicinale pleister, toedienen oog-, oor- of neusdruppels of ooggel, medicatie toedienen (vaginaal of rectaal), vernevelen.

Onder verpleging vallen: het toedienen van medicatie bij lokaal niet-intacte huid, zoals het geval is bij injecteren en het aanbrengen van medicatie in een wond, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma) bij een lokaal nietintacte huid, het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke, het toedienen van vloeistoffen in de bloedbaan (infuus).


Pagina 5/6: Zorgfuncties

Zorgzwaartepakket

Vanaf 2009 is het voor budgethouders die een zorgzwaartepakket ge(her)indiceerd krijgen

mogelijk hun budget in te zetten voor huishoudelijke hulp. Let op: er wordt geen extra budget voor verstrekt, maar het is toegestaan van het toegekende budget huishoudelijke hulp te betalen.
Pagina 6/7: De indicatiestelling

Gebruikelijke zorg

Voorheen kreeg een budgethouder een indicatie als er aanmerkelijk meer zorg en begeleiding nodig was dan gebruikelijk. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg die alle ouders aan hun kinderen dienen te geven, of ze nu wel of geen handicap hebben. De extra zorg bovenop de gebruikelijke zorg vanwege de beperking van het kind, valt onder de AWBZ.

In de nieuwe beleidsregels 2009 is een nieuwe norm vastgesteld: het eerste uur van de extra

zorg boven de gebruikelijke zorg valt niet onder de AWBZ. Dit uur is voortaan voor rekening van de mantelzorgers.


Pagina 8: De samenstelling van uw budget

Eigen bijdrage

In juli 2009 gaat de eigen bijdrage voor een aantal mensen omhoog als gevolg van de verhoging van de maximale eigen bijdrage voor mensen die over € 40.000,00 of meer aan verzamelinkomen beschikken. De maximale bijdrage gaat omhoog van € 1.800,00 naar


€ 2.000,00.

In de pakketmaatregel is het voorstel opgenomen dat budgethouders vanaf 18 jaar vanaf 1 januari 2010 voor begeleiding een eigen bijdrage gaan betalen. Voor de functies verpleging en persoonlijke verzorging in de AWBZ gold deze eigen bijdrage al. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en wordt bepaald door het CAK.

Het is vanaf 2009 niet meer mogelijk om de betaalde eigen bijdrage op te voeren als aftrekpost bij de belastingsopgaaf. Daartegenover staat dat de te betalen eigen bijdrage met 33% zal worden verminderd als u zelf u zorg thuis regelt
Pagina 9: Verantwoording afleggen

Zorgfuncties per 1 januari 2009

Bij nieuwe en herindicaties zijn de nieuwe zorgfuncties van kracht: • Persoonlijke verzorging (PV)

 • Verpleging (VP)

 • Begeleiding (BG-ind en BG-groep**)

 • Behandeling (BH)*

 • Tijdelijk verblijf (TV), bijvoorbeeld logeren**

 • Verblijf (VB), in de vorm van een zorgzwaartepakket


Pagina 21: Aanmeldformulier

Psychosociale grondslag

Op grond van psychosociale problemen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op begeleiding vanuit de AWBZ. Alle mensen met deze problematiek, c.q. grondslag - met of zonder een lopende indicatie - kunnen voor begeleiding per 1 januari 2009 terecht bij hun gemeente (Wmo). Mensen met de grondslag ‘psychosociaal’ met een lopende indicatie voor ondersteunende begeleiding in dagdelen of persoonlijke verzorging behouden deze toekenning zolang de indicatie in 2009 nog loopt. Verloopt de indicatie gedurende dit jaar, dan is er voor deze groep budgethouders geen recht op een gewenningperiode.


Informatie

www.pgb.nl voor alle informatie rondom het pgb én Per Saldo.Informatielijn Per Saldo: 0900 742 48 57De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina