Eu-regels inzake sekseneutrale tarieven in de verzekeringssector treden in werkingDovnload 12.44 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte12.44 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 december 2012EU-regels inzake sekseneutrale tarieven in de verzekeringssector treden in werking

Brussel, 20 december 2012 – Volgens de nieuwe regels die morgen van kracht worden, moeten verzekeraars in Europa voortaan voor gelijke verzekeringsproducten voor mannen en vrouwen dezelfde tarieven hanteren. Er mag geen onderscheid op grond van geslacht meer worden gemaakt. Dit betekent dat verzekeringspremies op de korte termijn voor bepaalde groepen klanten kunnen stijgen of dalen. In de loop der tijd zal er waarschijnlijk een nieuwe balans ontstaan. De verandering is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit oordeelde dat een enkel op geslacht gebaseerd verschil in premies tussen mannen en vrouwen niet strookt met het in de EU-wetgeving inzake de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vervatte beginsel van sekseneutrale premies en evenmin verenigbaar is met het EU-Handvest van de grondrechten.

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een grondrecht binnen de Europese Unie en het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat dit ook van toepassing is op verzekeringspremies”, aldus vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. “De verzekeringssector heeft ruim een jaar de tijd gehad om de overgang naar sekseneutrale premies voor te bereiden en de Europese Commissie heeft de sector in die periode geholpen bij de aanpassingen. De Commissie zal toezicht houden op de wijze waarop de sector deze nieuwe regels in de praktijk gaat uitvoeren.”

In zijn uitspraak van 1 maart 2011 in de zaak Test-Aankoop (C 236/09), heeft het Hof van Justitie van de EU verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd gegeven om hun premiebeleid te wijzigen opdat mannen en vrouwen als klant gelijk worden behandeld qua verzekeringspremies en –voordelen (MEMO/11/123).

In aansluiting op deze uitspraak van het Hof is vicevoorzitter Viviane Reding in september 2011 bijeengekomen met de belangrijkste verzekeraars in de EU om te bespreken hoe de Commissie de sector kan helpen zich aan de uitspraak van het Hof aan te passen (MEMO/11/624). Het resultaat daarvan was dat de Commissie de sector op 22 december 2011 concrete richtsnoeren heeft aangereikt om de uitspraak uit te voeren (IP/11/1581).

Achtergrond

De zaak Test-Aankoop (C-236/09), die door het Belgische Grondwettelijk Hof aanhangig was gemaakt, had betrekking op discriminatie op grond van geslacht inzake verzekeringspremies. Op 1 maart 2011 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitzondering op de EU-wetgeving inzake gelijke behandeling op grond waarvan de lidstaten verschillen tussen mannen en vrouwen mochten handhaven in premies en uitkeringen voor individuele personen, met ingang van 21 december 2012 ongeldig.Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (unaniem vastgesteld door de Raad van Ministers van de EU) verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht buiten de arbeidsmarkt.

Voor deze uitspraak werd gegeven, gaf artikel 5, lid 2, van de richtlijn de lidstaten het recht om met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten van de regel van sekseneutraliteit af te wijken. Alle lidstaten maakten van deze mogelijkheid tot afwijking gebruik voor bepaalde of alle verzekeringsovereenkomsten. De Belgische wetgeving kent bijvoorbeeld een uitzondering voor levensverzekeringen. Het was juist een geschil over de rechtmatigheid van de Belgische uitzondering die aanleiding was tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Test-Aankoop.

Het Hof oordeelde dat de uitzondering op de regel van sekseneutraliteit in artikel 5, lid 2, onverenigbaar was met het doel van de richtlijn en daarom ook met het EU-Handvest van de grondrechten. Het Hof verklaarde dat de uitzondering met ingang van 21 december 2012 ongeldig was.

De uitspraak in de zaak Test-Aankoop betekent niet dat vrouwen voortaan altijd dezelfde premies voor autoverzekeringen gaan betalen als mannen.

Tot dusver betaalt een voorzichtige jongeman meer voor zijn autoverzekering, enkel omdat hij een man is. Krachtens de uitspraak van het Hof mogen verzekeraars het geslacht niet langer als de enige bepalende risicofactor hanteren om verschillen in premies voor individuele personen te rechtvaardigen. De door voorzichtige bestuurders – mannen én vrouwen – betaalde premies zullen echter blijven afnemen, naargelang van hun individuele rijgedrag. De uitspraak heeft geen invloed op het gebruik van andere rechtmatige factoren voor risicobeoordeling (zoals leeftijd of gezondheid) en risico’s zullen in de premies tot uitdrukking blijven komen.

Geslacht is een bepalende factor voor risicobeoordeling met betrekking tot ten minste drie belangrijke productcategorieën: motorrijtuigenverzekeringen, levensverzekeringen/annuïteiten en particuliere ziekteverzekeringen. Bij alle drie de categorieën zal een overgang naar sekseneutrale premies op individueel niveau voor mannen en vrouwen waarschijnlijk gevolgen hebben voor de premies en/of uitkeringen. Afhankelijk van het betrokken product kunnen premies voor bepaalde categorieën consumenten stijgen of dalen.

De verzekeringssector is concurrerend en innovatief. Hij moet in staat zijn deze aanpassingen door te voeren en consumenten aantrekkelijke sekseneutrale producten aan te bieden zonder dat dit ongerechtvaardigde gevolgen heeft voor het algemene prijsniveau. De premieverlagingen die het gevolg zijn van sekseneutrale premies moeten consumenten net zo eerlijk in rekening worden gebracht als premiestijgingen.

De gevolgen van de uitspraak werden op 20 juni 2011 besproken met de lidstaten en belanghebbenden in het kader van het door de Commissie in 2009 opgerichte forum over sekse en verzekeringen. Op 21 september 2011 ontmoette EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding ook bestuurders van Europese verzekeringsmaatschappijen (MEMO/11/624).

Op 22 december 2011 keurde de Commissie richtsnoeren goed aan de hand waarvan de verzekeringssector sekseneutrale tarieven voor mannen en vrouwen kan invoeren (IP/11/1581). De richtsnoeren bieden praktische hulp met betrekking tot de gevolgen van de uitspraak. Zowel de consumenten als de verzekeringsmaatschappijen profiteren daarvan.

Meer informatie

MEMO/12/1012

Europese Commissie – Gelijke behandeling van vrouwen en mannen:http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/12/1430

: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina