Europa dichtbij Nederland moet vaart houden…Dovnload 44.53 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte44.53 Kb.
Nieuwsbrief Europa nummer 9, maart 2005

Europa dichtbij
Nederland moet vaart houden….

Na de eerste 8 maanden in het europarlement merk ik dat de vaart er goed in zit. Voor mij  betekent dit dat ik gemiddeld per week drie dagen in Brussel of Straatsburg ben en de rest van de week actief in Nederland of elders in Europa. Ik heb een prachtige portefeuille met veel dynamiek.


Wij vanuit het Europees Parlement willen vooruit! In deze nieuwsbrief “Europa dichtbij” houden we op de hoogte van onze werkzaamheden. Maar u kunt ook meedoen aan diverse activiteiten in Nederland, of bij het parlement op bezoek. Kent U mensen die deze brief ook willen ontvangen, geeft dit dan even door. Geen mailadres, geen punt: dan sturen we de nieuwsbrief per post.
 
Voluit offensief
 
Wat mij steekt is de houding die Nederland voor de toekomst van Europa inneemt. De 1%-grens die Zalm in de Nederlandse bijdrage voor 2007-2013 voorstelt leidt tot een ramkoers en een nederlaag voor Nederland. Den Haag heeft hiermee geen geloofwaardig verhaal naar Brussel. In Brussel ondertussen al wel meepraten over de besteding van gelden, maar naar buiten toe blijven roepen daarvoor niet te willen bijdragen. Geen wonder dat de CDA-Europadelegatie zich steeds kritischer gaat opstellen.
Bovendien voedt Nederland aldus een negatieve opstelling naar Europa; dit in een tijd waarin we naar de keizers gaan voor steun voor een nieuwe grondwet. Europa toont zich ook dicht bij de burgers in allerlei projecten en samenwerkingsverbanden over geheel Europa. Daarvoor bestaat veel waardering; dan wordt Europa concreet. Zeker in mijn portefeuille van het regionaal beleid en de innovatie is het speelveld Europees en liggen er volop kansen. Maar het wordt wel moeilijk gemaakt door een nationale overheid die uitzegt dat dit allemaal niet meer hoeft, dat men dit in Nederland zelf wel kan. Erg opportunistisch; geen verhaal om enthousiast van te worden!
Zie mijn persbericht “de nieuwe Europese agenda “kenniseconomie': Den Haag moet voluit offensief”… klik hier

Debat nieuwe koers regionaal beleid

In de nieuwsbrief no. 8 van december 2004 hebben we een startnotitie “De nieuwe Europese Regionale Agenda 2007-2013” gepresenteerd. Alexander van den Bosch heeft hiervoor de redactie gevoerd.


Inmiddels is er veel gebeurd. Het initiatief voor een publiek debat is geplaatst op de website van www.europadecentraal.nl en opgenomen in de Europese Ster, de periodiek van het Huis van de Nederlandse provincies. Ook is de notitie op verzoek aan belangstellenden toegestuurd. Ook is er een groeiende belangstelling van de media.
Maar belangrijker is de inhoud van het debat. De heer Sander van Waveren (Universiteit van Utrecht) is voor vier maanden aangetrokken het debat inhoudelijk te begeleiden. Dit heeft inmiddels, in samenwerking met Wim van Dijk en Meeüs van de Poel (Politiek OnLine) geleid tot een heuse stroom van bijeenkomsten en discussies.

Méér dan ik had verwacht!

Vanaf medio maart gaan we er voor zorgen dat belangstellenden het debat direct kunnen volgen via een aparte pagina op de website.


 

Sander van Waveren
 
Maar ook het wetgevende werk in het Parlement komt nu op gang. Eind maart gaan we zoals aangekondigd over tot het formuleren van de politieke ankerpunten. Dit is van belang omdat de amendementen op de diverse Brusselse verordeningen op 4 april moeten worden ingediend.
Bovendien werkt het Europees Parlement aan een resolutie over de nieuwe agenda en de plaats van de structuurfondsen. Deze resolutie onderstreept het grote belang van het regionaal beleid, ook in de “oude lidstaten”. Kortom het is van belang te weten welke punten vanuit Nederland naar voren worden gebracht. Volop werk aan de winkel. Wilt U meepraten of de notitie ontvangen… bel of mail Alexander van den Bosch
(0032-22847434, lvannistelrooij@europarl.eu.int).
 

Met de regio voor de regio

 
In de loop van 2005 besluiten wij over de structuurfondsen 2007-2013. Hoe worden de beleidslijnen voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling ingezet? Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe gaan we de nieuwe gelden, zo'n 2 miljard Euro in ons land besteden?


 
Actueel zijn op dit moment de voorstellen van de Europese Commissie voor het Europees Regionaal Beleid voor de periode 2007-2013. Als lid van de commissie Regionaal Ontwikkeling van het Europees Parlement ben ik voor de CDA-delegatie woordvoerder voor deze voorstellen. Daarnaast wil ik de relatie versterken met de gelden voor Research en Ontwikkeling. Om de mening van de regio's mee te wegen bij mijn inzet, organiseren we hoorzittingen (hearings) op diverse locaties in Neder-land. Dit past in de interactieve benadering, die het CDA voorstaat. In totaal worden tien bijeenkomsten georganiseerd. Belangstelling? Laat dan even iets horen. Dan gaan wij na of en hoe u kunt meedoen. (Alexander van den Bosch, lvannistelrooij@europarl.eu.int.)

We geven hier een voorlopig overzicht:


 

Datum

Tijd

Locatie

Genodigden voor de hoorzitting

Thema

17 februari

20.00 uur

Tilburg

Brabants-Zeeuwse Werkgevers,
Studiekring Tilburg

Europa algemeen en structuurfondsen

18 februari

10.00 uur

Den Bosch

Agrarische kennisinstellingen en agrofoodsector, Zuid-Nederland

Agrarisch onderwijs en innovatie

21 maart

15.30 uur

Den Haag

Regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, Randstad en BrabantStad

Regionaal beleid & de Europese Fondsen

22 maart

namiddag

Assen

Regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, Noordoost-Nederland

Regionaal beleid & de Europese Fondsen

25 maart

13.00 uur

Den Bosch

Betrokkenen bij de huidige structuurfondsen in Zeeland, Brabant en Limburg

Aanbevelingen voor
2007-1013

eind maart

*

Breda

Kamer van Koophandel West-Brabant

Mogelijkheden voor het bedrijfsleven

eind maart

*

Tilburg

Kamer van Koophandel Midden-Brabant

Mogelijkheden voor het bedrijfsleven

eind maart

*

Eindhoven

Kamer van Koophandel Oost-Brabant

Mogelijkheden voor het bedrijfsleven

15 april

*

Hasselt
(België)

Regionale overheden, bedrijfsleven en Universiteiten uit Noord-Brabant, Limburg, Leuven, (Vlaanderen) en Aken (Duitsland)

Regionaal beleid, Innovatie en research
 (7deKaderprogramma R&D)

3 mei

17:00 uur

Brussel

Europese kennisinstellingen en organisaties van ouderen

Speerpunten ouderen in kennissamenleving en Regionaal beleid

* nog te bepalenOok hebben we met Staatssecretaris Karien van Gennip een initiatief genomen tot intensieve afstemming in CDA-verband. Hiervoor zijn we steeds te gast in het provinciehuis van Flevoland. In Lelystad komen vertegenwoordigers van de sociale partners, steden, provincies, tweede kamer, kabinet en het europalement bijeen om de klokken gelijk te zetten. Daarbij ligt een belangrijk accent op het uitwisselen van ervaringen en het invullen van de Lissabon-agenda (innovatie, concurrentiebevordering en werkgelegenheid).
Belangrijk: het CDA is immers dé partij van de regio's.


Zin in Europa?

Doe dan mee met de Brabantse Strategiedag Europa:
zaterdag 12 maart 2005

Op zaterdagmorgen 12 maart staat het gemeentehuis is Haaren in het teken van de tweede EVP-Strategiedag Europa. Vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, CDA-ers en belangstellenden zetten met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij de koers uit voor de komende jaren. De bijeenkomst onder leiding van de Brabantse CDA-werkgroep Buitenland duurt van 9.30 uur tot 12.30 uur.


 
Er wordt gewerkt in de volgende workshops:
-          Kenniseconomie en onderwijs;
-          Ouderenbeleid, sociaal beleid en volksgezondheid
-          Landbouw en plattelandsontwikkeling
-          BrabantStad en Europa
-          Europa, CDA en de burger (referendum grondwet)
-          De nieuwe Europese regionale agenda 2007-2013
 
U kunt zich opgeven bij José Seijger: j.seijger@hccnet.nl.
(073-6561877) Ook vragen wij van U een voorkeur voor één van de workshops aan te geven. Het maximale aantal deelnemers bedraagt
60 personen. Het volledige programma is terug te vinden op de website: www.lambertvannistelrooij.nl

Referendum Europese Grondwet woensdag 1 juni

Inmiddels is bekend geworden dat het referendum over de Europese grondwet wordt gehouden op woensdag 1 juni. Zoals al eerder aangegeven gaat het CDA de kiezers vragen “JA” te stemmen. Het ontwerp-verdrag is het verdedigen waard.


Voor mijn reactie op het verdrag klik hier

 
Het CDA gaat actief campagne voeren. Daarbij is goede voorlichting en open debat van groot belang. Nog weinig mensen hebben zich erin verdiept. Ik verwacht dat veel mensen in de komende maanden met vragen zitten of in debat willen. Om hieraan een bijdrage te leveren wordt het team van medewerkers vanaf medio maart versterkt met een projectmedewerker. Karlijn van Dongen (Rijks Universiteit Groningen) zal zich vier maanden gaan inzetten voor de voorlichting en discussie rond de grondwet. Zij zal zich daarbij met name richten op de provincies Brabant en Zeeland. Wij zullen hiervoor ondermeer een debat via de website voeren, scholen benaderen en artikeltjes publiceren.


 
 Online met Karlijn
 
Vanaf eind maart kunt U hiervoor op de website terecht.
U kunt Karlijn natuurlijk ook bellen met het bureau in Brussel, waar zij bereikbaar is. (0032-22845434)

Aan het woord in het Europees Parlement

 
De afgelopen tijd heeft Lambert in het Europees Parlement zijn mening laten horen over verschillende onderwerpen. Het gaat hierbij om onderwerpen als


- het grondwettelijk verdrag,
- de nieuwe agenda voor 2007-2013
- het financiële perspectief.
 
Ook in de parlementaire commissies wordt aan diverse onderwerpen gewerkt.
Daarbij is Lambert woordvoerder voor:
- de verordening voor het Europees Regionaal Ontwikkelings Fonds
  (in de Commissie Industrie)
- het europees beleid voor ICT (in de Commissie Industrie)
- de verordening voor de samenwerking en ondersteuning van de
  buurlanden (in de Commissie Regionale Ontwikkeling)
- de kaderverordening Platteland (voor de EVP in de Commissie
  Regionale Ontwikkeling)
Voor meer informatie zie de website: www.lambertvannistelrooij.nl

Brabant in Europa

Bezoek CDA Brabant aan Straatsburg, Metz en Trier.

Op 15 december 2004 bezocht een groep ruim 40 Brabantse CDA-leden, op uitnodiging van de Brabantse CDA-europarlementariër Lambert van Nistelrooij, het Europarlement in Straatsburg. Het thema van het bezoek was ‘Europa 2010, vanuit Brabant bezien'.


 
De agenda van de dag bestond onder meer uit een rondleiding door het gebouw en de stemming over het verslag van Camiel Eurlings, rapporteur voor de Commissie Buitenland, inzake de door Turkije geboekte vooruitgang op de weg naar toetreding. Aan het eind van de middag werden inhoudelijk een aantal onderwerpen besproken. Met Adriaan Bastiaanse, fractiemedewerker EVP-EP werd het landbouwbeleid bediscussieerd. Met de Belgische europarlementariër Frieda Brepoels werd gesproken over de grensoverschrijdende problemen met drugs. Lambert's contact met zijn achterban werd nogmaals onderstreept door zijn aanwezigheid tijdens het gezamenlijke diner in het Duitse Achern. En uitgebreid verslag en foto-impressie hiervan zijn terug te vinden op de website.
 
Voor wie twijfels heeft over de zin of onzin van een bezoek aan het Europarlement, kan het volgende in overweging nemen. De reis heeft het karakter van een uitstapje, maar biedt eveneens de mogelijkheid om de onderlinge contacten te versterken. Een dag in het Europarlement geeft toch een genuanceerder beeld over de voortgang in de Europese eenwording.

Het volgende bezoek aan Straatsburg staat al weer gepland: In april maakt een CDA-delegatie uit Eindhoven (stad en regio) een trip naar het parlement. Wie volgt?


 
Neem hiervoor contact op met j.seijger@hccnet.nl

Actief in Europa

Als europarlementariër word je gevraagd op congressen en bijeenkomsten het woord te voeren. De onderwerpen liggen in het verlengde van de onderwerpen waarvoor de in het parlement verantwoordelijk bent.


Zo zal ik het woord voeren tijdens de Europese top voor Regio's en Steden, die op 19 en 20 mei in Wroclow (Polen) wordt gehouden. Het Congres zal zijn gewijd aan de toekomst van de structuurfondsen. Voor de grensregio's voer ik het woord op 4 maart in Triëst (Italië), 4 juni Odessa (Oekraïne), 17 juni Värmland (Zweden). Het debat gaat hier vooral over de ondersteuning voor de grensregio's en het nieuwe juridisch instrumentarium, dat de Europese Commissie hiervoor heeft voorgesteld. Aan de buitengrenzen worden extra programma's ontwikkeld. Op 27 juni staat het thema innovatie centraal in Trondheim (Noorwegen) centraal bij de een wereldcongres over vernieuwingen in technologie in wonen en zorg. Ik zal daar ingaan op de relatie tussen het Europees beleid en de nieuwe mogelijkheden voor technologie en dienstverlening.
Meestal plaatsen we hierover een bericht op de website; soms zijn er ook meer uitgebreide verslagen beschikbaar. Dit geldt voor het Energiecongres in Oslo, waar ik eind 2004 het Europees Parlement heb vertegenwoordigd. Voor het volledige verslag klik hier
 
Actief in Nederland
 
Naast de hearings over het regionaal beleid worden er ook regelmatig werkbezoeken afgelegd. In dit verband staan werkbezoeken aan Zuid-Holland (21 maart) en Flevoland (1 april) op de rol. Op 16 april krijg ik de gelegenheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Noord-Brabant het woord te voeren over het referendum. Een week later zal ik optreden voor de ledenvergadering in Zeeland. Op 21 april staat de bouwwereld in Nederland stil bij de mogelijkheden voor innovatie op Papendahl en zal ik de inleiding verzorgen. Op diezelfde dag discussiëren we met afgestudeerden van de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch over mogelijkheden voor innovatie in land-en tuinbouw. Heeft ook U wensen of voorstellen; neem dan contact met ons op.

Europa mondiaal

Europa onderhoudt contacten in alle werelddelen en met vrijwel alle landen. In het Europees Parlement zijn hiervoor delegaties gevormd die adviseren over ontwikkelingen op politiek en economisch terrein en zich waar nodig ook bezighouden met mensenrechten en veiligheid.


Begin februari maakte is deel uit van een parlementaire delegatie naar Venezuela. Dit land wil graag meer zaken doen met de Europese Unie, maar voldoet tot nu toe nog niet aan de voorwaarden die hiervoor zijn gesteld. Opnieuw heeft de delegatie vastgesteld dat het nog niet goed gaat, b.v. met de behandeling van gevangenen in politiecellen. Venezuela wil graag ruimere handelsrechten verwerven, zoals Brazilië, Argentinië en Chili al wel genieten. Voor een parlementaire delegatie gaan alle deuren open. Zo hebben we gepraat met president Hugo Chavez, als ook met leden van zijn regering. Maar ook met de oppositie, vakbonden, media en organisaties voor de rechten van de mensen, zoals Justitia en Pax. De resultaten van het bezoek worden nu verwerkt in een verslag, dat aan het parlement wordt voorgelegd. Tijdens het bezoek werd de noodtoestand afgekondigd, als gevolg van overvloedige regenval. Veel huizen zijn weggespoeld, wegen werden onbegaanbaar; de schade is groot. Nagegaan wordt hoe de Europese Unie hiervoor assistentie kan verlenen. Het valt op dat het ontbreken van een goede planologie tot het wegspoelen van huizen leidt. Ook Nederlandse expertise kan hierbij van dienst zijn. Wanneer u hierover meer wilt weten kijk dan even op de website.

Hearing Ouderenorganisaties in parlement

Het europees parlement heeft een groep van parlementariërs ingesteld om samen met de vertegenwoordigers van ouderen in Europa het ouderenbeleid hoog op de agenda te zetten. Als mede-initiatiefnemer zal ik als één van de voorzitters van dit beraad gaan werken. We hebben op dit moment een speciale bijeenkomst in voorbereiding waarop vertegenwoordigers van ouderen uit geheel Europa de kans krijgen hun visie te geven.


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met AGE Europe, de Europese koepelorganisatie voor ouderen. Deze bijeenkomst is voorzien voor dinsdag 3 mei, in het Europees Parlement in Brussel. Ook in de EVP-fraktie is een werkgroep gevormd, die uitgaande van een actieve rol van de ouderen zélf, gaat kijken naar nieuwe mogelijkheden voor beleid. Ook hieraan neem ik deel. Wilt U meer weten, bel dan Alexander van den Bosch (0032-22845434).

Nieuwe Eurocommissaris Hübner:
alle grensregio's blijven steunen

Op 2 en 15 februari heeft Lambert van Nistelrooij met andere afgevaardigden van het Europees Parlement overleg gepleegd met Eurocommissaris mevrouw Hübner. Het doel van het gesprek was de voortzetting van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland. De Duitse regering heeft onlangs voorgesteld alléén de oostgrens nog te ondersteunen. Hiertegen zijn we in protest gegaan.


De Europese afgevaardigden drukten zich na afloop van het gesprek zeer positief uit over het politieke signaal, dat de commissaris voor de voortzetting van het interreg-programma gegeven heeft. De commissaris is volledig duidelijk over de noodzaak van de grensoverschrijdende samenwerking, ook in de oude lidstaten.  Zeer positief reageerde de commissaris ook op het voorstel van de delegatie over private  co-financiering van de projecten. Zij hoopt op steun van het Europees Parlement in deze kwestie. De delegatie was blij met de toezegging, dat commissaris Hübner een bezoek aan de Nederlands-Duitse grensregio zal gaan brengen.
 

 
 
Hans-Gert Pöttering (CDU, Voorzitter van de fractie EVP-ED) initiatiefnemer, Garrelt Duin (SPD), Markus Pieper (CDU),
Willem Schuth (FDP) en Lambert van Nistelrooij (CDA)
 
Sociale thema's ook van belang in Europese onderzoeksprogramma's
 
Op 17 en 18 januari organiseerde de Universiteit van Tilburg de internationale conferentie “Meeting Europe's Social and Economic Needs”. Wetenschappers, politici en vertegenwoordigers van bedrijven stellen met ‘vergrijzing', ‘veiligheid', ‘liberalisering' en ‘de multiculturele samenleving' vier grensverleggende maatschappelijke thema's aan de orde. Op de conferentie betoogde europarlementariër Lambert van Nistelrooij dat Europa andere keuzes moet maken als het gaat om de verdeling van onderzoeksgelden. “Van de miljarden die in Europa verdeeld worden, moet veel meer geld naar onderzoek dat geïnspireerd wordt door de sociale en maatschappelijke agenda. Nu wordt er bijna uitsluitend geïnvesteerd in bèta- en technisch onderzoek.”

Meer informatie klik hierOp de koffie?

Om de contacten met de achterban te optimaliseren is besloten om de maandagochtend vrij te houden voor direct overleg met Lambert van Nistelrooij. Het is wel nodig vooraf een afspraak te maken. Gewoon even bellen of mailen. Wilt U in gesprek, dat kan!


Lokatie Motel Nuland; de koffie staat klaar! 

Uw vertegenwoordiger in het Europees Parlement,

Lambert van Nistelrooij

Lambert bereikbaar

Graag hoor ik hoe U over zaken denkt. Trek gerust aan de bel. Als U op de hoogte wilt blijven van mijn werkzaamheden kunt U terecht op de website www.lambertvannistelrooij.nl. Ook bestaat de mogelijkheid regelmatig mijn Nieuwsbrief te ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven door een kort berichtje te sturen naar j.seijger@hccnet.nl.
Vragen en opmerkingen kunt u rechtstreeks aan mij richten
via e-mail lnist@home.nl of door te schrijven naar:
Duijn en Daelseweg 8, 5391 EE  Nuland.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina