Europese arabo-friezen stamboek vzwDovnload 28.08 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte28.08 Kb.
EUROPESE ARABO-FRIEZEN STAMBOEK VZW

E.A.F.S

T.a.v. Wilfrieda Smits

Bleekstraat 11/501 – 2800 Mechelen (Belgien) GSM: 0486 – 517682

Tel.: 0032 (0)15 – 410417 E-mail: arabo-friezen@telenet.be


REGLEMENT DEELNAME HENGSTENKEURING 2015 VOOR JONGE ARABO-FRIESE HENGSTEN

bij Jelles Home , Broeseinderdijk 163 , Neerpelt. België. Zaterdag 28 maart 2015 voor

Arabo-Friezen en Testboek /Sportboek Hengsten
1. Tijdsindeling keuring / aanvaarding Arabo-Friezen en Test-boek/sportboek hengsten 28 maart 2015
De keuring van 28 Maart 2015 van de Arabo-Friese hengsten en Testboek/sportboek hengsten zal plaats vinden in de volgende onderdelen :

1.schofthoogte meten, chipcontrole , eenvoudig klinisch onderzoek door aanwezig dierenarts. Dit geldt eveneens voor de hengsten die ter erkenning/aanvaarding aangeboden worden. ( zie punt 5) .

Hengsten goedgekeurd bij andere stamboeken komen dan terug bij de derde bezichtiging.

2: 1ste bezichtiging : beoordeling exterieur en gangen op de harde weg.

3. 2de bezichtiging exterieur en gangen beoordeling binnen op los zand.

4. overleg jury, en lunchpauze

5. 3de en laatste bezichtiging en goedkeuring van de hengsten / erkenning/aanvaarding van de hengsten reeds goedgekeurd bij andere stamboeken.

6. haren trekken voor vaststelling DNA patroon, en bloed afname voor dopingcontrole van de aanvaarde hengsten..


Alle deelnemers krijgen nog gedetailleerde informatie over de tijdsindeling, routebeschrijving, enz, enz.

We zullen het ten zeerste waarderen als U ruimschoots op tijd bij de ingang van de ring bent.
2. Vaccinatie/ Paspoort
Alle aangeboden paarden dienen op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza.

Een geldig paspoort moet het paard vergezellen.

Bij de inschrijving moeten tegelijk worden ingezonden het bewijs van inschrijving in het stamboek en het bewijs van inenting tegen influenza.

Een basisvaccinatie bestaande uit 2 inentingen, waarbij de tweede inenting minimaal 3 en maximaal 13 weken na de eerste moet zijn gegeven.

Vervolgens een jaarlijkse inenting die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend. Hengsten – ook de goedgekeurde - die niet voldoende zijn ingeënt worden niet toegelaten tot de keuring.

Van de reeds goedgekeurde hengsten mag het bewijs van inenting in het paspoort

op de keuring worden getoond.


3. a. Kwalificatie Arabo-Friese hengsten voor Stamboek
De te keuren hengst moet:

- voldoen aan de bloedbegrenzingen voorgeschreven in het Foktechnisch reglement:

= minimaal 55 % Fries bloed

= minimum 6 % en max. 40 % EAFS-gekend Arabisch bloed

= maximaal 12.5 % erkend vreemd bloed

Met name: Arabier, Shagya Arabier, Anglo-Arabier

PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitaniër, Orlov, Lippizaner, Kladruber, Hackney, Morgan , of Warmbloed
- Uit een predikaatrijke merrielijn komen.

Belangrijker dan predikaten is, dat de hengst voortkomt uit een sportieve

moederstam met bewezen prestaties, zo niet toch hoge verwachtingswaarde

hebben voor de sport op basis van zijn genensamenstelling.

Gelieve dus bij de opgave een lijst bij te voegen van de sportprestaties van

de moeder en nauwe familieleden of van de hengst zelf.

- voldoen aan de rasomschrijving

- voldoen aan de maat (min 1.58 op 3j en/of min 1.60 vanaf 4j en ouder)
3b . Kwalificatie Arabo-Friese hengsten voor Testboek / Sportboek hengstenboek
Kandidaat -Hengsten die veelbelovende bloedverversing van nieuwe Arabische of aanverwante lijnen en extra sporteigenschappen in het Arabo-Friese ras zouden kunnen brengen kunnen voorgesteld worden voor het Testboek/Sportboek hengsten. (F1 en F2 producten.)

Fries of Arabo-Fries bloed voeren en ander vers bloed van de erkende rassen :

Arabier, Shagya Arabier, Anglo-Arabier PRE (Pura Raza Espagnola), Lusitaniër, Orlov, Lippizaner, Kladruber, Hackney, Morgan , of Warmbloed , om voldoende sportieve nafok te mogen verwachten.

Als de jury in deze categorie hengsten aanwijst, kunnen deze na het afleggen van het normale

keuringstraject ( vruchtbaarheid, Röntgen , veterinaire keuring ,) opgenomen

worden in het Testboek-Sportboek Hengstenboek.


Indien de producten van deze Testboek/sportboek Hengsten voldoen aan het vereiste percentage bloedbegrenzing en de rasomschrijving van het hoofdstamboek worden ze ingeschreven in het hoofdstamboek.

(Vereisten van het hoofdstamboek : min 3%, hengsten 6% tot max 40 % erkend Arabisch bloed , min 55% Fries Bloed voeren en 12,5 % vreemd bloed van de erkende rassen)

4. Chip

Iedere hengst moet als veulen een chip gekregen hebben in de hals tijdens een keuring of thuis door een officieel erkend chipper/dierenarts, die tevens de chip en afstamming van de moeder heeft gecontroleerd.5. Hoofdstelnummer Paspoort
De nummers dienen tijdig bij het secretariaat afgehaald te worden. In ieder geval minstens 1/2 uur vóór de keuring van de betreffende rubriek. De deelnemers dienen tevens het paspoort en originele afstammingsbewijs in te leveren bij het secretariaat.
6. Hoefbeslag, Doping, Medicatie. Inschrijfformulier.
De hengst mag normale dikte hoefbeslag hebben 8 tot 10 mm.

In ieder geval is het verboden extra dikke ijzers of lood of andere kunstmiddelen te gebruiken die de natuurlijke gangen zouden kunnen beïnvloeden.

Er zal een dopingcontrole uitgevoerd worden. indien verboden middelen worden gevonden

(volgens FEI lijst) zal de hengst uitgesloten worden voor goedkeuring/erkenning en zal van dezelfde eigenaar gedurende de volgende 3 jaren géén jonge hengst meer gekeurd worden .als sanctie, in dit geval komen de kosten van de doping controle ten laste van de eigenaar.


7. DNA, Haren trekken, Vosfactor, SCID , CA , Stokmaat meten , Klinisch en doping onderzoek.
De hengsten worden voor de keuring klinisch onderzocht door de aanwezige dierenarts.

Van alle hengsten wordt voor de aanvang van de keuring de stokmaat gemeten, vooraleer de hengsten op harde bodem beoordeeld worden.Op 3 jarige leeftijd moet de hengst 1,58 m zijn, op 4 jaar 1,60 m.

Meteen na aanvaarding /erkenning zal de dierenarts bloed en haren trekken voor DNA en doping onderzoek van de hengst, voor toekomstige verificatie ten behoeve van de 10% controle op afstamming van zijn producten.

De aanvaarde hengsten worden tevens getest op vosfactor, SCIDen CA. Diegene, die drager is van enige erfelijke ziekte of afwijking zal niet tot de fokkerij toegelaten worden en zijn producten kunnen niet bij het EAFS worden geregistreerd.
8. Wijze van voorbrengen
Iedere eigenaar zal de hengst op de harde bodem door eigen voorbrenger individueel in catalogusvolgorde (laten) voorbrengen.

Ook bij de derde bezichtiging zullen de eigenaren/voorbrengers de hengsten zelf laten rondstappen en daarbij voldoende onderlinge afstand bewaren.

Bij de 2de presentatie in de ring moeten de eigenaren/trainers hun paard overhandigen aan de voorbrengers van het EAFS.

De eigenaar of diens trainer mogen niet in de ring komen. De hengst mag ook niet kunstmatig opgedreven worden van buitenaf met klappenerende zwepen of door lawaai te maken , ook niet in of langs de ring of vanaf de tribunes.

De hengst moet in zijn meest natuurlijke manier van bewegen voorgesteld worden. Alléén licht zweepgebruik of eventueel lichte ondersteuning door middel van het zgn. "rammeldoosje" is toegestaan. Alleen de natuurlijke aanleg wordt meegenomen in de beoordeling.

De voorbrenger dient gekleed te zijn in lichte kleding, liefst een witte broek, wit shirt of hemd en witte sportschoenen. Het is niet toegestaan plas­tic of zwepen met daar­aan plastic bevestigd te ge­bruiken bij het voor­bren­gen

Voor een vlot verloop van de keuring verzoeken wij u minstens 15 minuten voordat de betreffende rubriek start, bij de ring te zijn en de aanwij­zingen van de ring­mees­ters strikt op te volgen.
4 jarige en oudere hengsten mogen bij voorkeur bij de derde bezichtiging onder

zadel of aangespannen voorgesteld worden dit geldt eveneens voor de T-boek/sportboek hengsten..


9. Overige:
Iedere hengst mag slechts één keer per jaar aan een Arabo-Friese hengstenkeuring deelnemen. Het resultaat van de keuringsuitslag geldt slechts. Iedere deelnemer is vrij de hengst het volgend jaar nogmaals voor te stellen

Herkeuring in hetzelfde jaar is niet mogelijk volgens de geldende regels als erkenning van ons Stamboek.Reeds goedgekeurde Stamboekhengsten dienen aan de hengstenkeuring deel

te nemen. Ze kunnen geshowd worden, aangespannen , onder zadel, aan de lange lijn of aan de hand. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan de hengst vrijgesteld worden.
10. Röntgen onderzoek en vruchtbaarheid.
Binnen 28 dagen na de aanvaarding door de jury moet de eigenaar

1. veterinair verslag van een erkend dierenarts inleveren , waaruit blijkt, dat geen erfelijke gebreken zijn vastgesteld. (waaronder cornage)

2. een volledige set foto’s en volledig röntgenologisch rapport opsturen. (CD’s 18 foto’s)

3. een spermarapport en CEM testrapport overleggenHet spermarapport moet de volgende waarden behalen :

Minimum 1000 TNB voor een 3 jarige jonge hengst met 45% bevruchtingsvermogen

Minimum 2500 TNB voor een 4 jarige of oudere hengst met 50% bevruchtingsvermogen

Deze rapporten dienen opgesteld te zijn door erkende kliniek voor Paarden


11.Vrijwaring:

Iedere deelnemer vrijwaart de organisatie uitdrukkelijk voor alle gerechtelijke procedures, kosten, vorderingen of welke aansprakelijkheidseisen die verband houden met zijn inschrijving of deelname. Uw deelname is op eigen risico v.w.b. schade, diefstal of verlies. Het EAFS verplicht de eigenaar om hiervoor een verzekering af te sluiten die alle eventualiteiten / calamiteiten dekt.


12. Kostenplaatje

Het inschrijvingsgeld voor deelname aan de keuring van 250 € dient vóór

15 maart 2015 overgeschreven te zijn op rekening nr.

IBAN nr. NL73 RABO 0104 0849 79 en BIC code : RABONL2U

bij de Rabo bank in Barneveld/Voorthuizen. T.a.v. EAFV + adres.

of via BNP Parisbas Fortis in Belgie :

IBAN nr. : BE78 0015 1539 1186 BIC : GEBABEBB

Vaststellen DNA patroon, Röntgen , spermatesten , testen op SCID en CA

komen ten laste van de eigenaar van de hengst.
Te laat ingeschreven paarden of nog niet per bank betaalde inschrijvingen worden geweigerd! 

13. Voor Akkoord
De eigenaar verklaart hierbij zich volledig te onderwerpen aan dit Keuringsreglement van het E.A.F.S. en verbindt er zich nadrukkelijk toe om na goedkeuring van de hengst . Naam………………………………………………………………………….

de geldende foktechnische reglementen na te leven. Hij neemt de verantwoording op zich om de dekbonnen voor 1 november van elk jaar in te leveren , bij digitale aanlevering volgens de geldende regels , en zal de huidige en toekomstige reglementen en wijzigingen van het stamboek naleven.
Ondergetekende eigenaar zal het uiteindelijke oordeel van de jury aanvaarden.

Indien de hengst opgenomen wordt in het stamboek verplicht de eigenaar zich ertoe , de hengst een maal per jaar aan de hengstenkeuring of een keuring te laten deelnemen.

De eigenaar verplicht zich er tevens toe de inschrijvingskost in het stamboek 800€ te voldoen dit binnen de 30 dagen na opname in het stamboek.
Deze akkoordverklaring dient ondertekend ingeleverd te worden bij het secretariaat

voor 10 maart 2015, zonder deze ondertekende verklaring wordt de hengst

niet toegelaten tot de keuring.

Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Namens het Bestuur De eigenaarSekretariaat a.i

Europese Arabo-Friezen Stamboek VZW

Bleekstraat 11 /501 Handtekening

B 2800Mechelen

voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina