Europese commissie europees bureau voor fraudebestrijdingDovnload 251.29 Kb.
Pagina7/9
Datum17.10.2016
Grootte251.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.1. Introductieopleiding voor nieuwe controleurs/auditors

Een introductieopleiding voor nieuw personeel van de auditautoriteit moet vooral gericht zijn op een basisopleiding fraudebewustzijn waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
 • definities van fraude;

 • fraude zoals beschreven in de internationale auditnormen met inbegrip van de specifieke kenmerken van audits in de publieke sector;

 • EU-verordeningen en -richtsnoeren inzake fraude;

 • de rol van OLAF; en

 • voorbeelden van fraude in door de EU medegefinancierde projecten.

Opleidingen moeten vooral gericht zijn op de volgende gebieden:
 • het EU-kader en het nationale kader voor fraudebestrijding, waaronder: het begrip fraude, belanghebbenden op EU- en nationaal niveau, de bevoegdheden van de deelnemende partijen en dan vooral de omvang en de grenzen van de bevoegdheden van een auditor, het verschil tussen de bevoegdheden van controleurs/auditors en die van onderzoekers, de verplichtingen van controleurs/auditors om fraude te melden;
 • algemene kennis van de fraudebestrijdingscyclus en van fraudekwesties, waaronder: de vier belangrijkste fasen van de fraudebestrijdingscyclus (preventie, opsporing, onderzoek/vervolging, terugvorderingen/sancties), de rol van iedere belanghebbende, en de effecten, inwerkingen en gevolgen van fraude.


4.2. Permanente opleiding

Permanente opleiding is nodig om ervoor te zorgen dat controleurs/auditors een consistent waakzaamheidsniveau ten aanzien van fraudekwesties behouden. Bovendien veranderen fraudepatronen in de loop van de tijd en daarom is het belangrijk dat controleurs/auditors actuele informatie ontvangen.


Ook bij ingrijpende veranderingen in het rechtskader is het van belang dat daarover specifieke opleidingen voor bestaande controleurs/auditors georganiseerd worden. In verband met de invoering van het nieuwe rechtskader voor 2014-2020 moeten de nationale autoriteiten specifieke opleidingen over dat nieuwe wettelijke en procedurele kader organiseren. Dit is vooral nodig omdat er voor controleurs/auditors nieuwe verplichtingen gelden, namelijk om fraudebestrijdingsmaatregelen die door de managementautoriteiten op basis van een frauderisicobeoordeling zijn getroffen, te toetsen en te beoordelen; daarom wordt van de controleurs/auditors vereist dat zij hun vaardigheden en kennis op het gebied van fraude uitbreiden en verdiepen.
Controle-/auditautoriteiten kunnen de Commissie om hulp vragen. Deze is voornemens te zorgen voor doelgerichte ondersteuning op verzoek om de lidstaten te helpen artikel 125, lid 4, onder c), van de VGB en het richtsnoer „Frauderisicobeoordeling en doeltreffende en evenredige fraudebestrijdingsmaatregelen”27 uit te voeren.
Ook personeel werkzaam op de gebieden van overheidsopdrachten, technische en economische ontwikkeling, opleiding, enz., moeten afzonderlijk systematische opleidingen volgen.
Regelmatige bijscholing is daarom een noodzaak. Ook specifieke opleidingen die dieper ingaan op een aantal belangrijke kwesties moeten worden georganiseerd.
In Estland hebben ook de controleurs/auditors van de auditautoriteit binnen het ministerie van Financiën deelgenomen aan een aantal speciale opleidingen met betrekking tot fraudeopsporing en -preventie; daarin werden onder meer behandeld:

• organisatorische en externe frauderisico's;

• beoordeling van gegevensintegriteit;

• interview- en ondervragingstechnieken;

• beoordeling van het corruptierisico;

• rode vlaggen; en

• casestudy's.

Ook door middel van seminars en conferenties, waarbij belanghebbenden uit verschillende organisaties elkaar kunnen ontmoeten, kunnen de nodige waakzaamheid en actuele kennis op peil worden gehouden.


In Hongarije organiseert de coördinatiedienst fraudebestrijding op regelmatige basis professionele evenementen voor het personeel dat betrokken is bij het beheer van onregelmatigheden van structurele acties. Deze workshops en conferenties worden gehouden voor het vergemakkelijken van de invoering van beste werkmethoden, de uitwisseling van ervaringen en de presentatie van eventuele wijzigingen van het rechtskader. Vertegenwoordigers van de justitiële onderzoeksautoriteiten en de administratieve auditorganisaties uit Hongarije en uit andere lidstaten worden uitgenodigd om passende presentaties te houdende over de onderwerpen die op de conferentie ter sprake komen.
Opleidingen in Litouwen
Opleiding van controleurs/auditors in Litouwen is gericht op verbetering van de professioneel-kritische instelling, met inbegrip van: • verbetering van algemene kennis (ISA, ISSAI, enz.);

• corruptie- en fraudebewustzijn; en

• overheidsopdrachten.
Opleidingen moeten worden toegespitst op de volgende gebieden:


 • belangrijkste risicogebieden, met inbegrip van:


Voorbeelden van aandachtspunten bij de uitvoering van contracten ter bevordering van de herintegratie van kansarmen via het programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF) (Britse Ministerie van Werkgelegenheid en Pensioenen)

• hoogpresterend contract;

• prestatiepieken;

• stimulerings- en/of belonings- en/of bonusregelingen voor werknemers en adviseurs van de contractant;

• aanmoedigingspremies voor deelnemers;

• zeer groot aantal klachten; en

• andere probleemgebieden die zijn vastgesteld bij controles voorafgaand aan de audit en/of het overleg.


 • rode vlaggen of fraude-indicatoren die het opsporen van mogelijke fraudegevallen of systeemgebreken mogelijk maken: voorbeelden van rode vlaggen zijn opgenomen in bijlage 4; • gedrag en de juiste te volgen procedure als er een vermoeden is van fraude;

In Malta krijgen controleurs/auditors de volgende gedragsaanbevelingen:


 • geef blijk van een niet-bedreigende houding om de gecontroleerde instantie te overtuigen nuttige informatie te overleggen;

 • wees eerlijk in uw oordeel en probeer niet om door listig gedrag mensen te verleiden informatie af te staan;

 • pas u aan aan de verschillende persoonlijkheden en omstandigheden en communiceer in de taal van de geïnterviewde;

 • zorg voor een onpartijdige benadering van het geval van vermoedelijke fraude, baseer u op feiten en niet op meningen.
 • samenwerking met de managementautoriteiten, de intermediaire instanties, de certificeringsautoriteiten en de rechtshandhavingsinstanties, met inbegrip van informatie-uitwisseling.

Het is wellicht nuttig om een pakket opleidingsdocumenten samen te stellen, met voorbeelden van betalingsverzoeken en bijbehorende bewijsstukken van gesubsidieerde activiteiten, waarbij sprake is van rode vlaggen. Op die manier kunnen nieuwe controleurs/auditors tijdens hun opleiding ervaring opdoen op basis van eerder gehouden audits van concrete acties.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina