Europese Commissie PersberichtDovnload 14 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte14 Kb.

Europese Commissie - Persbericht


Europese Commissie helpt Europese verzekeringssector om discriminatie tussen mannen en vrouwen bij verzekeringspremies te vermijden

Brussel, 22 december 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren goedgekeurd aan de hand waarvan de verzekeringssector uniforme tarieven voor mannen en vrouwen kan invoeren. Als mannen en vrouwen verschillende premies moeten betalen, is dat immers discriminatie op grond van geslacht, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie. In zijn uitspraak in de zaak Test-Aankoop van 1 maart 2011 gaf het Hof van Justitie de verzekeraars tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde verzekeringspremies en –uitkeringen te gaan hanteren voor mannelijke en vrouwelijke klanten (MEMO/11/123). Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Justitie, en de belangrijkste verzekeraars in de EU hielden in september 2011 overleg over hoe de sector zich naar de uitspraak van het Hof kan schikken (MEMO/11/624).

De nieuwe richtsnoeren van de Commissie werden opgesteld na overleg met nationale overheden, verzekeraars en consumenten en geven praktische aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Ze moeten ten goede komen aan zowel consumenten als verzekeringsmaatschappijen."Toen het Hof van Justitie op 1 maart van dit jaar zijn beslissing in de zaak Test-Aankoop bekendmaakte, beloofde ik dat de Commissie de verzekeraars en consumenten zou helpen om zich naar de uitspraak te schikken," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Door deze richtsnoeren goed te keuren één jaar vóór de door het Hof gestelde termijn afloopt, zijn we onze belofte nagekomen. De verzekeringssector zelf moet nu een vlotte overgang naar een volledig gelijke behandeling van mannen en vrouwen waarborgen. De Commissie zal erop toezien hoe de sector de uitspraak van het Hof in praktijk brengt. Ik verwacht dat de verzekeraars die als eerste uniforme tarieven voor mannen en vrouwen aanbieden, een concurrentievoordeel zullen hebben op de Europese markt."

Michel Barnier, EU-commissaris voor Interne markt en diensten: "De verzekeraars maakten zich zorgen over het effect en de gevolgen van deze belangrijke uitspraak, vooral omdat ze tegenwoordig, net als andere spelers op de financiële markt, voor belangrijke uitdagingen staan. Voor de sector zijn deze richtsnoeren een hulp bij het aanpassen van contracten en premies, die daardoor tijdig in overeenstemming met de uitspraak zullen zijn. Zowel de sector als de verzekeringnemers zullen er baat bij vinden."

De nieuwe richtsnoeren omvatten een aantal kwesties die opdoken tijdens het overleg met de lidstaten en betrokken partijen. Er wordt onder meer duidelijk gesteld dat de uitspraak alleen van toepassing is op nieuwe contracten, meer bepaald contracten die worden afgesloten vanaf 21 december 2012. Er worden ook specifieke voorbeelden van "nieuwe contracten" gegeven zodat uniforme tarieven voor mannen en vrouwen overal in de EU vanaf dezelfde datum worden toegepast.

Bovendien geven de richtsnoeren voorbeelden van gender-gerelateerde verzekeringspraktijken die verenigbaar zijn met het beginsel van uniforme premies en uitkeringen voor mannen en vrouwen, en die niet zullen worden gewijzigd door het arrest Test-Aankoop. Die praktijken zijn zeer divers, van de berekening van technische voorzieningen tot het prijsniveau van herverzekeringen, verzekeringen voor medische zorg of gerichte marketingactiviteiten.Achtergrond

De gevolgen van de uitspraak werden op 20 juni besproken met de lidstaten en betrokken partijen tijdens een bijeenkomst van het forum over gender en verzekeringen, dat in 2009 door de Commissie werd opgericht. Op 21 september sprak Europees commissaris voor Justitie Viviane Reding ook met kopstukken van Europese verzekeringsmaatschappijen.

Het arrest Test-Aankoop betekent niet dat vrouwen altijd dezelfde premie voor een autoverzekering zullen betalen als mannen.

Nu betaalt een jonge mannelijke bestuurder, ook al rijdt hij voorzichtig, hogere premies voor een autoverzekering gewoon omdat hij een man is. De uitspraak bepaalt dat verzekeraars sekse niet langer mogen gebruiken als een bepalende risicofactor om individuele verschillen in premies te rechtvaardigen. De premies voor voorzichtige bestuurders – mannen én vrouwen – zullen voortaan dalen op basis van individueel rijgedrag. De uitspraak is niet van toepassing op andere gewettigde factoren voor risicobeoordeling, en de prijzen zullen een weergave van het risico blijven. Geslacht is een bepalende factor voor risicobeoordeling in ten minste drie belangrijke productcategorieën: motorrijtuigenverzekering, levensverzekering/lijfrente en particuliere ziektekostenverzekering.

Voor deze drie categorieën zal een overgang naar uniforme tarieven waarschijnlijk gevolgen hebben voor individuele premies en/of uitkeringen voor mannen en vrouwen. Afhankelijk van het product kunnen voor bepaalde consumentengroepen de premies stijgen of dalen.

De verzekeringssector is concurrerend en innovatief, en moet deze aanpassingen kunnen doorvoeren en aantrekkelijke, gelijkwaardige producten voor mannen en vrouwen kunnen aanbieden zonder onverantwoorde effecten op het algemene prijsniveau. Prijsdalingen die het gevolg zijn van uniforme tarieven moeten net als prijsstijgingen op een billijke manier worden doorgerekend aan de consument.

De zaak Test-Aankoop (C-236/09), die werd doorverwezen door het Belgisch Grondwettelijk Hof, betrof discriminatie op grond van geslacht bij het bepalen van verzekeringstarieven. Een uitzondering in de EU-wetgeving over gelijkheid van mannen en vrouwen, op grond waarvan de lidstaten een verschillende behandeling bij individuele verzekeringspremies en –uitkeringen kunnen toestaan, werd op 1 maart 2011 en met ingang van 21 december 2012 door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig verklaard.

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (unaniem goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie) verbiedt directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht buiten de arbeidsmarkt.

In artikel 5, lid 1, van de richtlijn staat: "De lidstaten zorgen ervoor dat, in alle nieuwe contracten die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik van sekse als een factor bij de berekening van premies en uitkeringen in het kader van verzekeringsdiensten en aanverwante financiële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en uitkeringen van individuele personen."

Vóór de uitspraak mochten lidstaten volgens artikel 5, lid 2 van de richtlijn een uitzondering maken voor verzekeringscontacten: "De lidstaten [kunnen] vóór 21 december 2007 besluiten proportionele verschillen in premies en uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de gevallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens. De betrokken lidstaten stellen de Commissie van hun besluit in kennis, en zorgen ervoor dat nauwkeurige gegevens die relevant zijn voor het gebruik van sekse als een bepalende actuariële factor worden verzameld en bekendgemaakt, en regelmatig worden geactualiseerd."

Alle lidstaten pasten deze uitzonderingsregel toe op alle of sommige verzekeringscontracten. In België is een uitzondering voor levensverzekeringen opgenomen in de nationale wetgeving. Een geschil over de wettelijkheid van de Belgische uitzonderingsregel leidde tot het arrest Test-Aankoop van het Hof van Justitie.

Het Hof oordeelde dat de uitzondering op de gelijkheidsregel in artikel 5, lid 2, onverenigbaar is met de doelstelling van de richtlijn zoals vastgelegd in artikel 5, lid 1, en dus in strijd met het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie. Het Hof verklaarde:

"Artikel 5, lid 2, van richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, is met ingang van 21 december 2012 ongeldig."

Meer informatie

Nieuwssectie van het directoraat-generaal Justitie:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)IP/11/1581
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina