Exclusieve samenwerking Aegon en Banco Santander van start Aegon behoudt sterke positie in SpanjeDovnload 18.71 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte18.71 Kb.Den Haag – 4 juni 2013
Exclusieve samenwerking Aegon en Banco Santander van start

 • Aegon behoudt sterke positie in Spanje

 • Bevestigt Aegon’s ambitie om een leidende positie in te nemen op al zijn gekozen markten

De 25-jarige exclusieve strategische samenwerkingsovereenkomst van Aegon en Banco Santander voor de distributie van levens- en schadeverzekeringen is van start gegaan. Deze samenwerking werd in december 2012 aangekondigd.

Aegon verwerft voor EUR 220 miljoen een belang van 51% in zowel een levens-verzekeringsmaatschapij als een schadeverzekeringsmaatschappij. Deze joint ventures gaan levens- en schadeverzekeringen aanbieden via het uitgebreide netwerk van Banco Santander. Aegon Spanje gaat de administratie van de joint ventures verzorgen.
De samenwerking met Banco Santander stelt Aegon in staat om zijn sterke marktpositie in Spanje te consolideren en bevestigt Aegon’s ambitie om een leidende positie in te nemen op al zijn gekozen markten. Het uitgebreide netwerk van Banco Santander van 4.000 bankfilialen (inclusief de inmiddels geïntegreerde netwerken van Banesto, Banif en Openbank) geeft Aegon toegang tot een potentieel van twaalf miljoen klanten door heel Spanje.
Aegon is al meer dan dertig jaar actief op de Spaanse markt en heeft een sterke reputatie opgebouwd als aanbieder van levensverzekeringen via bank joint ventures.


Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com.

DISCLAIMER


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer: • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende beleggingsportefeuilles;

  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en

  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.

 • veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;

 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ‘emerging markets’;

 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;

 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;

 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en financiële situatie;

 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon’s verzekeringsdochters;

 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s werkwijze te veranderen;

 • vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;

 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;

 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;

 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en

 • Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.Media

Investor relations

Greg Tucker

Willem van den Berg

070 344 8956

070 344 8305

gcc@aegon.com

ir@aegon.com

1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina