Extern onderzoek transparantDovnload 11.05 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte11.05 Kb.
Verklaring

KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, geeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in ’s Heerenloo en de resultaten van het externe onderzoek de volgende verklaring uit.


Utrecht, 23 augustus 2007. KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, heeft op 22 augustus kennisgenomen van de vernietigende resultaten van het externe onderzoek dat in opdracht van ’s Heerenloo is verricht na incidenten in deze zorginstelling waarbij jongeren met een licht verstandelijke handicap betrokken zijn geweest, de verklaring van het bestuur van ’s Heerenloo, naar aanleiding van het onderzoek en de aangekondigde maatregelen.
Extern onderzoek transparant

Dat ’s Heerenloo na het in de publiciteit gekomen incident heeft besloten tot een extern onderzoek is een goede zaak. Zeker ook positief is dat het bestuur in alle openheid het integrale rapport beschikbaar heeft gesteld.


Ouders

Ronduit kwalijk is dat het opnieuw de ouders zijn die de problemen binnen een instelling aan de kaak moeten stellen voor het management en bestuur van in dit geval ’s Heerenloo in beweging komen. Voor deze vasthoudendheid verdienen de ouders, kwetsbaar als zij zijn door hun afhankelijkheid van de instellingen voor de zorg voor hun kind, een groot complimentVernietigend
Het enkele feit dat een zo diepgaand extern onderzoek met vernietigende uitkomsten nodig is voor ’s Heerenloo daadwerkelijk maatregelen formuleert, zegt veel over de instelling en wat er aan de hand is. Blijkbaar beschikt de leiding van ’s Heerenloo niet over voldoende zelfkritiek om tekortkomingen te onderkennen en is het probleemoplossend vermogen onder de maat.
Op vrijwel alle punten zijn bedenkelijke zaken aan het licht gekomen over het door ’s Heerenloo gevoerde beleid, de wijze waarop de instelling de zorg voor jongere cliënten met een licht verstandelijke handicap invult en hoe de organisatie problemen tackelt of dit juist nalaat.

De problemen die in dit onderzoek aan het licht gekomen zijn, kwalificeert KansPlus zonder uitzondering als ernstig, Erachter gaan meer fundamentele tekortkomingen schuil:
  1. het ontbreekt ’s Heerenloo aan een heldere inhoudelijke visie op zorg voor deze doelgroep

  2. de sturing binnen de organisatie is onvoldoende,

  3. de omvang ,kwaliteit en continuïteit van de begeleiding laat te wensen over, coaching vanuit de organisatie is onvoldoende.Toezicht op uitvoering

Wat in de concrete situatie van ’s Heerenloo boven tafel is gekomen, lijkt goede aanknopingspunten te bevatten voor verbetering en herbezinning , maar een broodnodig concreet en controleerbaar tijdspad ontbreekt.


KansPlus is er bovendien niet van overtuigd dat ’s Heerenloo in de gegeven omstandigheden in staat is intern naar behoren orde op zaken te stellen. Daartoe vertoont het beleid na het incident teveel lacunes. KansPlus bepleit daarom een vorm van extern toezicht via de inspectie of door de instelling van een commissie van toezicht /klankbordgroep waarin zitting hebben extern deskundigen, de inspectie en vertegenwoordigers van cliënten, ouders, familieverenigingen en medezeggenschapsorganen.
Meer schuldigen
KansPlus, belangenbehartiger van verstandelijk gehandicapten en hun verwanten, kijkt echter ook verder dan dit rapport en de uitkomsten: ook anderen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.

De zorgkantoren leggen en legden een niet-verantwoorde druk op de zorginstellingen waar het gaat om het opnemen van licht verstandelijk gehandicapten in een instelling.


Het zorgkantoor zou zich er ook van moeten vergewissen in hoeverre de condities daarvoor voldoende aanwezig zijn. Het blijkt niet dat het zorgkantoor heeft stilgestaan bij de ontstane situatie, laat staan dat blijkt van afdoende controle en inspectie. Andermaal rijst de vraag wat de toegevoegde waarde van een zorgkantoor is binnen de sector verstandelijk gehandicaptenzorg.
Het wordt bovendien hoog tijd dat ook de politici de hand in eigen boezem steken. Niet reactief reageren met discussies naar aanleiding van concrete incidenten en steeds weer plannen voor verdere (verkapte) bezuinigingen introduceren. Maar bijvoorbeeld investeren in een lange termijn beleid dat cliënten, hun ouders en verwanten en belangenbehartigers in staat stelt hun taak richting zorgaanbieder en zorgkantoren naar behoren te vervullen. Goed gefaciliteerde medezeggenschap en belangenbehartiging is daarbij onontbeerlijk. Tegen deze achtergrond zijn de plannen van de minister om de subsidieverlening aan belangenbehartigingsorganisaties van ouders in ernstige mate te beknotten ronduit schrijnend te noemen.
KansPlus nodigt uit

KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, nodigt alle betrokkenen uit om open in debat te gaan over de groep jongeren met een lichte verstandelijke handicap, en mogelijkheden om tot verbetering van de zorg– en dienstverlening aan deze groepering te komen.

Utrecht, 23 augustus 2007
Jo Terlouw

Directeur, KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten,
Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten: telefoon 030 – 2 36 37 44.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina