Factsheet subsidiebijdragen Voorbeelden van subsidieaanvragen korfbalDovnload 42.15 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte42.15 Kb.


Factsheet subsidiebijdragen


Voorbeelden van subsidieaanvragen korfbal


 1. Algemene informatie

Fonds Gehandicaptensport maakt sport voor alle gehandicapten mogelijk zodat zij zich minder geremd en/of beperkt voelen in het dagelijks leven. Sport maakt je lichamelijk en geestelijk sterk voor het leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel.

Fonds Gehandicaptensport is dé erkende organisatie op het terrein van fondsenwerving ten behoeve van de gehandicaptensport en in het bezit van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij bevordert het welzijn van gehandicapten door sport en is het enige Fonds voor alle gehandicapten, jong en oud, lichamelijk en verstandelijk, dat zich louter en alleen op sport richt. Het Fonds is er voor alle gehandicapten die gedreven zijn het leven te leiden op hun eigen manier en zich minder geremd en/of beperkt willen voelen.
Visie Fonds Gehandicaptensport

Sport maakt je lichamelijk en mentaal sterk voor het dagelijks leven en is juist daarom voor mensen met een handicap essentieel.


Missie Fonds Gehandicaptensport

Werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten. 1. Aard van de projecten, waarvoor een bijdrage aangevraagd kan worden

Navolgende projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking:
 1. Sport- en spelmateriaal:

Aanschaf van sport- en spelmateriaal, specifiek bestemd voor mensen met een handicap en niet zijnde voor de betreffende tak van sport gebruikelijke materialen.
Een greep uit de mogelijkheden hieronder zijn:
Diverse materialen aangevraagd door Korfbalvereniging Korbatjo te Oud-Beijerland, zoals hesjes, pionnen, ballen. (algemene materialen voor de doelgroep).
Voor andere takken van sport zijn er voorbeelden te vinden in:

- aangepast paardrijdzadel

- aanschaf van waterbaskets en caps

- botenlift

- elektrische sportrolstoel

- douchestoel

- gymnastiekmaterialen
- zwembadlift


 1. Lokale, regionale en nationale sportevenementen en toernooien:

Sportevenementen en -toernooien georganiseerd voor mensen met een handicap met een incidenteel karakter. Sportactiviteiten met een regelmatig terugkerend karakter die meerdere malen per jaar of jaarlijks georganiseerd worden (bijv. competities, (club)trainingen en nationale kampioenschappen) en sportieve evenementen met een vakantiekarakter (bijv. vaartochten, wintersport, ponykampen) komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
De bijdrage in de meerkosten bedraagt € 7,-- per deelnemer met een handicap per dag. De bijdrage is gemaximaliseerd tot 250 deelnemers en twee dagen. De aanvrager kan maximaal 3 evenementen op jaarbasis indienden. Indien dit wordt overschreden, zal de adviescommissie worden ingeschakeld.
Een greep uit de mogelijkheden hieronder zijn:


 • Een korfbaltoernooi, georganiseerd door Korfbalvereniging Vitesse te Barendrecht.

En weer van andere takken van sport:
 • Showdowntoernooi

 • G challenge toernooi

 • Een zaalvoetbaltoernooi

 • Een kidsdag

 • Rolstoeldanswedstrijd

 • Werelddovendag

 • Etc….. 1. Voorzieningen en aanpassingen:

Realiseren van specifieke bouwtechnische aanpassingen bij nieuwbouw of verbouw die tot doel hebben om het voor mensen met een handicap mogelijk te maken hun sport te bedrijven. De accommodatie, waarin de te realiseren aanpassingen moeten worden aangebracht, dient eigendom te zijn van een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Geen subsidie wordt verstrekt voor de bouw of aanpassing van voorzieningen die dienen voor regulier gebruik. • Aanpassingen aan de accommodatie bij een jeu de boulesclub

 • Aanpassingen aan een hockeyveld

 • Aangepast sanitaire voorzieningen (douchestoel, invalidetoilet)

 • Tillift voorzieningen

 • Aanpassingen aan het clubgebouw / tribune

Sportvereniging NAS uit Beuningen heeft sinds enige tijd de beschikking over een nieuwe accommodatie voor zijn dames korfbalvereniging. De sportvereniging heeft bij de bouw van de nieuwe accommodatie subsidie aangevraagd bij Fonds Gehandicaptensport voor de realisatie van een invalidentoilet. Hierdoor kan de vereniging alle faciliteiten bieden aan zijn leden en supporters, ook aan mensen met een beperking. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag is er hard gewerkt aan de bouw van de accommodatie en het invalidentoilet. Inmiddels is de bouw afgerond en kunnen mensen met een beperking gebruik maken van deze aangepaste faciliteit.
 1. Innovatieve projecten:

Innovatieve projecten met als doel de promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap.
De aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en de opzet van het project dient helder omschreven te zijn. Tevens dienen de te verwachten vervolgstappen te worden beschreven ten aanzien van de verdere ontwikkeling en toepassing van het innovatieve project.


Voor overige bepalingen en voorwaarden, alsmede hoogte van de bijdrage verwijzen we graag naar onze richtlijnen, te downloaden via onze website:

http://www.fondsgehandicaptensport.nl/beleid-en-richtlijnen

De mogelijke hoogte van de bijdragen, zoals hieronder aangegeven, is indicatief en hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. De aangevraagde subsidie dient met name bestemd te zijn ter dekking van de meerkosten verbonden aan de aanschaf of de activiteit, omdat het om mensen met een handicap gaat.
 • Sport- en spelmateriaal: De bijdrage zal per aanvraag kunnen verschillen, afhankelijk van de aard en het specifieke karakter van het materiaal en het aantal potentiële gehandicapte gebruikers hiervan. Geen subsidie wordt verstrekt voor de aanschaf van reguliere sportmaterialen, tenzij uitsluitend bedoeld en gebruikt door sporters met een handicap.
 • Lokale, regionale en nationale sportevenementen en toernooien: De bijdrage in de meerkosten bedraagt € 7,-- per deelnemer met een handicap per dag. De bijdrage is gemaximaliseerd tot 250 deelnemers en twee dagen. De aanvrager kan maximaal 3 evenementen op jaarbasis indienden. Indien dit wordt overschreden, zal de adviescommissie worden ingeschakeld.
 • Voorzieningen en aanpassingen: De bijdrage zal per aanvraag kunnen verschillen, afhankelijk van de aard en de te bouwen voorziening of aanpassing en het aantal potentiële gehandicapte gebruikers hiervan.


 1. Algemene bepalingen en voorwaardenMedewerking verlenen:

Aanvragers dienen actief medewerking te verlenen aan het verkrijgen van inkomsten voor Fonds Gehandicaptensport, tenzij dit in alle redelijkheid niet verwacht kan of mag worden. Actieve medewerking kan men verlenen, bijvoorbeeld door:
 • Functioneren als plaatselijk collectecomité voor Fonds Gehandicaptensport.

 • Leveren van een redelijk aantal collectanten voor de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport. Als redelijk wordt aangemerkt een aantal van 5-10% van het aantal sporters. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet in eerste instantie gedacht wordt aan de situatie dat sporters met een handicap zelf gaan collecteren, maar dit wordt ook niet uitgesloten.

 • Andere activiteiten te organiseren die een substantiële bijdrage leveren aan de inkomsten voor Fonds Gehandicaptensport.


Consequenties van geen medewerking verlenen:

Indien de aanvrager alle medewerking weigert aan bovenstaande activiteiten dan zal geen financiële bijdrage worden verstrekt. De beoordeling van de mate van medewerking kan in bijzondere gevallen leiden tot een naar rato van de medewerking aanpassen van de subsidietoewijzing.


Onderbouwing aanvraag:

De aanvragende organisatie is verplicht het aanvraagformulier volledig in te vullen. Waar gevraagd zal de aanvragende organisatie minimaal 2 offertes met begroting en dekkingsplan meezenden met de aanvraag. Fonds Gehandicaptensport kan adviseren en aanwijzingen geven bij de aanschaf van materialen. Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.


Als bijlage dienen verder een kopie van de statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel bijgevoegd. Het KvK uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn, maar wel actueel.
Het formulier dient te worden ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiging van de aanvragende organisatie.
Overige voorwaarden toekenning financiële bijdrage:

Bij de afweging om te komen tot een uitspraak over een financiële bijdrage geldt het volgende: 1. Toewijzing geschiedt slechts aan organisaties die zelf een actieve bijdrage leveren aan de inkomsten van Fonds Gehandicaptensport. Indien aanvrager niet aan het hier gestelde wenst te voldoen, kan over volgende aanvragen negatief worden besloten.

 2. Financiële bijdragen kunnen pas worden toegewezen als hiervoor voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

 3. Financiële bijdragen zijn in voorkomende gevallen aanvullend op aanvragen bij en toekenningen door andere instanties.

 4. In voorkomende gevallen kan de vermogenspositie van de aanvragende organisatie een rol spelen bij het verstrekken van de hoogte van de bijdrage.

 5. Bij de beoordeling van takken van sport of sportieve activiteiten en materialen in de sport komen kan Fonds Gehandicaptensport zich laten adviseren door externe partners zoals NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland.

 6. De eigen bijdrage van de aanvrager dient in redelijke verhouding te staan tot het totaal van de begrote lasten.

 7. Tevens zal in het oordeel van de commissie betrokken worden het feit of in de nabije omgeving reeds gelijke en aangepaste materialen of accommodaties beschikbaar zijn.

 8. Toegezegde bedragen mogen uitsluitend besteed worden aan het aangegeven doel.

 9. Toewijzingen van bedragen kunnen naar beneden toe bijgesteld worden bij gewijzigde omstandigheden of inzichten.

 10. De aanvrager is verplicht op gepaste wijze in communicatie-uitingen kenbaar te maken dat de financiële bijdrage (mede) mogelijk is gemaakt door Fonds Gehandicaptensport.


Toekenning van een financiële bijdrage:

Een toekenning van een financiële bijdrage geschiedt uitsluitend als garantie in het tekort. De definitieve vaststelling van de bijdrage geschiedt op basis van de eindafrekening.

Na de toekenning draagt de aanvrager vervolgens zorg voor de aanschaf en zal toezien op het gebruik en onderhoud van spel- en sportmaterialen alsmede op in de accommodaties aangebrachte aanpassingen. Onderhouds- en reparatiekosten zijn te allen tijde voor rekening van aanvrager. Uitbetaling van de toegekende bijdrage vindt plaats na het insturen van de financiële verantwoording/afrekening onder toevoeging van de factu(u)r(en). Op verzoek kan een deel van de voorlopig toegezegde financiële bijdrage als voorschot worden verstrekt. In dit geval dient de aanvrager te garanderen dat de zaak of activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd doorgang vindt.
Controlemogelijkheden:

Fonds Gehandicaptensport kan te allen tijde controleren of een financiële bijdrage terecht is verstrekt en daar waar gewenst een accountantsverklaring verlangen.Publiciteit:

De aanvrager is bij een toekenning van een financiële bijdrage verplicht in alle publicitaire uitingen melding te maken van het feit dat realisering van het project mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van Fonds Gehandicaptensport. Logo’s, stoppervellen etc. zijn bij Fonds Gehandicaptensport opvraagbaar. De aanvrager dient hiertoe zelf actie te ondernemen.


Aansprakelijkheid:

Fonds Gehandicaptensport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die mogelijk het gevolg kan zijn van met een bijdrage van Fonds Gehandicaptensport gerealiseerde evenementen, aangeschaft spel- en sportmateriaal of bouwkundige voorzieningen of aanpassingen. 1. Procedure van aanvragen

 • De aanvrager doet schriftelijk, telefonisch of per e-mail een verzoek om toezending van een aanvraagformulier. De aanvrager kan eveneens het aanvraagformulier van de website downloaden.
 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van dit verzoek wordt het gevraagde formulier toegezonden.
 • De aanvrager ontvangt binnen drie weken na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier door Fonds Gehandicaptensport een bevestiging van ontvangst met mogelijk aanvullende vragen over de aanvraag. Zolang aanvrager de gestelde vragen nog niet of niet naar behoren heeft beantwoord, ligt de procedure stil. Indien binnen 2 maanden geen reactie is ontvangen van de aanvrager, wordt de aanvraag als ingetrokken beschouwd.
 • gespecificeerde projectomschrijving

 • een begroting

 • een dekkingsplan

 • minimaal 2 offertes voor de benodigde materialen en/of aanpassingen

 • officiële documenten, zoals actuele statuten en KvK-uitreksel.

 De aanvrager kan verzocht worden nader inzicht te geven in diens activiteiten en

financiële positie door toezending van een of meer van de onderstaande bescheiden:


 1. het laatst verschenen jaarverslag;

 2. de jaarrekening met daarin opgenomen de rekening en verantwoording, alsmede de balans over het afgelopen jaar;

 3. de begroting voor het jaar, waarop de aanvraag betrekking heeft;

 4. bouwtekeningen als ook een plan van aanpak (gefaseerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden aan de accommodatie).
 • Aanvraagformulieren voor aanpassingen van accommodaties en innovatieve projecten dienen minimaal 13 weken voor aanvang van het project in het bezit van Fonds Gehandicaptensport te zijn.
 • Aanvraagformulieren voor nationale sportevenementen dienen minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement in het bezit van Fonds Gehandicaptensport te zijn.
 • Bij toekenningen van € 2.500,- of hoger ontvangt de aanvrager tevens een acceptatievoorwaarden formulier. Dit moet door een daartoe statutair bevoegd persoon worden ondertekend en geretourneerd aan Fonds Gehandicaptensport. Afhankelijk van de daarin vermelde voorwaarden kan daarna een voorschot worden verstrekt.

 1. Procedure van verantwoorden

 • Aanvrager is verplicht binnen drie maanden na realisering van het project financieel en inhoudelijk verantwoording af te leggen over de besteding van de toegewezen subsidie. Het hiertoe ingevulde verantwoordingsformulier dient vergezeld te gaan van een inhoudelijke eindrapportage en de financiële eindafrekening.

De eindrapportage dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
 • Een beschrijving van de oorspronkelijke doelstelling gekoppeld aan het behaalde resultaat

 • Een beschrijving van het verloop van het project

 • Een financiële rapportage met een ondertekende afrekening

 • De wijze waarop bekendheid werd gegeven aan de financiële steun vanuit Fonds Gehandicaptensport 1. Overige bepalingen

 • De directie van Fonds Gehandicaptensport kan gemotiveerd afwijken van de richtlijnen óf;

 • De directie van Fonds Gehandicaptensport kan advies vragen aan de subsidiecommissie van Fonds Gehandicaptensport.

 • Bezwaar tegen de beslissing van de directie is mogelijk bij het bestuur van Fonds Gehandicaptensport. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing bij Fonds Gehandicaptensport te worden ingediend ter attentie van het bestuur. Het bezwaarschrift zal in de eerstkomende bestuursvergadering na ontvangst worden behandeld onder de voorwaarde dat deze vergadering niet binnen twee weken na ontvangst gepland staat. Het bezwaarschrift zal in dit geval in de vergadering daaropvolgend worden behandeld. De bezwaarmaker zal binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een bevestiging van ontvangst krijgen met aangegeven de termijn waarop het bezwaar door het bestuur behandeld zal worden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina