Faculteit elektrotechniek, wiskunde en informaticaDovnload 18.56 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte18.56 Kb.
FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

- Vastgesteld d.d. 24 september 2010 -VERSLAG van het 123e overleg tussen de Commissie Studentenoverleg 2009-2010

en de DECAAN EWI, gehouden op dinsdag 13 april 2010
Aanwezig: de Haan, v. Leeuwen, Mul, Weskin, (kamer Et)

Janssen, Stout, Tabak, Verhoeff (kamer TWI),

Pediz-Tekis (verslag), Stadler (hoofd O&S)

Vaste gasten: van der Woude (OD-TW)

Afwezig: Aalbers, van Ee, Lenstra (decaan) van der Meijs (OD-ET), Tonino (OD-TI), Zimmerling

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 10.35 uur. Er zijn veel afwezigen i.v.m. BHV en tentamens.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen verslag 122e overleg d.d. 1 maart 2010
n.a.v. regel 66: Stadler deelt mee de programma van eisen voor de collegezalen niet wordt doorgestuurd, omdat e.e.a. nog niet rond is.
n.a.v. regel 111: de klok aan de linkerkant is inmiddels gerepareerd, aan de rechterkant zijn de wijzers verwijderd. De leden hopen dat de reparatie van de klok z.s.m. afgerond kan worden.
Het verslag wordt na het aanbrengen van een aantal kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld.
Actiepunten:

10.01: Afgehandeld

10.03: de betreffende reglementen liggen nu ter correctie bij Caussin en Van Dam. Zodra zij de reeds gemaakte wijzigingen hebben doorgevoerd, zullen de leesclubjes bijelkaar komen. Stadler wil in de vergadering van 21 mei de reglementen afhameren.

10.07: Handhaven.

10.08: Vervallen.

10.09: Afgehandeld.

10.10: Afgehandeld.

3. Postlijst
N.a.v. 10-24:

Verhoeff deelt mee dat hij de informatiebijeenkomst van de herijking is geweest.


N.a.v. 10-30:

Het emailtje van het bestuur van MEST zal afgehandeld worden door de CSO. Tevens zal de email doorgestuurd worden naar de International Council (IC). Actie: CSO4. Mededelingen

Geen opmerkingen.10-puntenplan:

1. loopt


2. n.a.v. de tentamens wordt meegedeeld dat er tentamens zijn ingepland in zaal A. Dit is niet correct.

3. loopt, echter wordt dit i.v.m. afwezigheid van Slieker vertraagd.

4. modulekaarten voor de BSc zijn klaar. Aan de MSc gidsen moeteen start gemaakt gaan worden. Eén gids zou voldoende moeten zijn voor alle MSc opleidingen, een modulekaart is echter niet mogelijk.

5. de werkgroep is nog niet ingesteld, dit is een actie van Lenstra.

6. op dit moment zijn er geen klachten over de beschikbaarheid van de Drebbelweg.

7. helaas is de schaatsactiviteit afgelast. Volgende event is het International Food Festival.

8. loopt

9. afgehandeld.

10. loopt

5. Verkiezing Facultaire Studentenraden
Verhoeff deelt mee dat de kandidatenlijst af zijn en deze ingeleverd kunnen worden bij de verkiezingscommissie. AAG stopt ermee, dit betekent dat er alleen gestemd kan worden op ORAS. De verkiezingscommissie zorgt voor oproepen aan de studenten. De CSO zal de aandacht bij EWI vestigen op de verkiezingen.

6. Facultaire Studenten Statuut 2010 – 2011, versie 1
De wijzigingen genoemd op pagina 2 van het statuut worden doorgenomen. De CSO stemt positief in met het Facultaire Studenten Statuut 2010 – 2011.

7. BSA
Stadler deelt mee dat de leden de percentages gekregen hebben. Het verschil tussen de centrale en de facultaire cijfers hebben te maken met TW; de studenten uit Leiden zitten erbij. De vergelijking met TU brede cijfers is moeilijk, dit komt mede door het soort vakken dat per faculteit wordt aangeboden.

De studenten zijn in groepjes van 5 uitgenodigd, waarna het mogelijk was om een individuele afspraak te maken. De opkomst was laag. Veel studenten zijn van mening dat ze halen en zien geen reden om op gesprek te gaan. De studenten moeten zelf blijven controleren. De faculteit zou meer willen inzetten op P-in-1, echter de instelling van de studenten is veelal: als we de 30 EC maar halen.8. Herijking
Verhoeff deelt mee dat hij een informatiebijeenkomst heeft bijgewoond. Het CvB heeft aangegeven dat alle faculteiten in dezelfde maten moeten bezuinigen.

Inmiddels zijn de meeste adviezen van de ingestelde commissies binnen, aan de hand daarvan zullen er voorstellen gemaakt worden voor het CvB en zullen de onderhandelingen starten. Hierna volgen de definitieve besluiten en zal er gecommuniceerd worden over de resultaten.


9. Rondvraag
De CSO geeft aan dat sommige instelling hun collegegeld verhogen, is hier sprake van bij de TU Delft. Stadler geeft aan dat dit niet aan de orde is.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.

PM/Agenda - Update 10-puntenplan (vast item onder mededelingen)

- 1x per jaar terugkoppeling door stud. adv. monitoren/oproepen

EWI-studenten - augustus 2010

- ICT in het onderwijs

- Evaluatie verbeterplan diploma-uitreikingen – januari 2010

- Mogelijkheden minorperiode in het buitenland – december 2009

- Modulekaarten MSc programma’s – januari 2010

- Reeds in vroeg stadium eerste concept begroting naar FSR; voorts de laatste versie

- Rapport onderzoeksvisitatie – definitieve versie naar CSO
29.01.2010

10.03 Stadler Sessies plannen met leesclubjes OER/UR etc.

10.07 Verhoeff Contact met Veltema n.a.v. klachten m.b.t. kantine
13.04.2010

10.11: CSO Bestuur MEST beantwoorden en tevens IC benaderen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina