Faculteitsraad Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013Dovnload 200.69 Kb.
Pagina1/6
Datum20.08.2016
Grootte200.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Faculteitsraad
Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013
Aanwezig: Professoren: Ballon, P., Bauwens, J. (academisch secretaris), Branson, J. (decaan), Buts, C., Celis, K., Deboosere, P., De Moor, L., Dentchev, N., Deschouwer, K. (vanaf punt 2.7.2.3.) Dooms, M., Glorieux, I., Guerry, M.A., Haezendock, E., Jegers, M., Macharis, C., Pierson, J., Segers, K., Sinardet, D., Spruyt, B., Stouthuysen, P., Van Audenhove, L., Vanhaverbeke, L., Vandenheede H., Vanduffel, S., Vanroelen, C., Willems, K.

Administratief secretaris: Janssen, M.

Secretariaat decanaat: Boschaert, N.

Studietrajectbegeleiders: Belet, H.

AAP-afgevaardigden: Ceustermans, S.,

BAP-afgevaardigden: Van Landschoot, L.

ATP-afgevaardigde: Libert, P.

Stafmedewerker ES: Loos, J.

Verontschuldigd: Professoren: Breesch, D., Brengman, M., Carpentier, N., Claeys P., Heyndels, B., Pauwels, C., Van Hove, L., Verbeke W., Woodward, A.Studietrajectbegeleiders:, Huvaere, J., Vandekerkhof Renaat

Deeltijds ZAP: Gadeyne, S.

De decaan verwelkomt de nieuwe collega’s die vanaf dit academiejaar in dienst zijn getreden, evenals de collega’s van SCOM. Hij heet iedereen hartelijk welkom in de faculteit ES en hoopt op een vruchtbare samenwerking.


1.Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de faculteitsraad van woensdag 28 augustus 2013


De decaan dankt de academisch secretaris voor de accurate verslaggeving en Natacha Boschaert voor de voorbereiding hiervan.

De faculteitsraad keurt het verslag goed.


2.Informatief gedeelte van het verslag

2.1.Mededelingen van de decaan (J. Branson)

2.1.1.Overlijdens en geboortes

2.1.1.1.Overlijden Anguel Dentchev (vader Nikolay Dentchev, BUSI)


De decaan heeft het bericht ontvangen van het overlijden van Anguel Dentchev, vader van Nikolay Dentchev (ZAP, BUSI).

De decaan wenst, in persoonlijke naam en namens de faculteit, Nikolay sterkte bij het dragen van dit verlies.


2.1.1.2.Geboorte Max Sebastian Calfat (Maaike Jappens, SOCI)


Maaike Jappens (BAP, vakgroep SOCI) is op 5 juli 2013 bevallen van een zoontje, Max.

De decaan feliciteert namens de gehele faculteit de ouders met deze heuglijke gebeurtenis.


2.1.2.Prijzen en vermeldingen

2.1.2.1.Best PhD Presentation Award (Lore Wellens en Marc Jegers, APEC)


De paper ‘Downward accountability of Belgian nonprofit organizations: a quantitative study’ (Lore Wellens, Marc Jegers) heeft de "Best PhD Presentation Award" gewonnen op het 4de EMES International Conference on Social Enterprises (Luik, juli 2013).

De decaan feliciteert beide collega’s met het behalen van deze prijs.


2.1.2.2.Prijs Charles Ullen (Hannelore Goeman, POLI)


Hannelore Goeman, gedoctoreerd in de politieke wetenschappen op 10 december 2012, heeft met haar doctoraatsproefschrift in de politieke wetenschappen de Prijs Charles Ullen gewonnen. De prijs wordt uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting die jaarlijks beleidsrelevant onderzoek bekroont rond migratie en integratie. Elk jaar zijn er vier laureaten, twee in de Vlaamse Gemeenschap en twee in de Franse Gemeenschap, verdeeld over de volgende categorieën: twee doctoraatsproefschriften en twee eindverhandelingen (voor de graad van master). Het bekroonde proefschrift droeg als titel: "Integrating Integration. The Constitution of a EU Policy Domain on Migrant Integration'" (promotor: prof. dr. Patrick Stouthuysen).

De decaan feliciteert Hannelore en haar promotor met het behalen van deze prijs.


2.1.3.Receptie vakgroep SCOM op 30 oktober 2013


De decaan meldt dat voortaan, bij het begin van elke faculteitsraad, telkens een thema op de agenda zal worden geplaatst waarvan de draagwijdte of de betekenis de gewone agendapunten overstijgt. Vandaag wordt de facultaire personeelssituatie vanuit een langetermijnperspectief bekeken, een volgende keer zal bijvoorbeeld de afdeling communicatiewetenschappen zichzelf voorstellen aan de faculteit. Collega Bauwens geeft aan dat SCOM graag op de vraag ingaat en meteen de faculteitsraad uitnodigt om, aansluitend op de volgende bijeenkomst, een bezoek te brengen aan de Pleinlaan 9, waar het grootste deel van de SCOM-leden is gehuisvest. Bij die gelegenheid zal SCOM de leden van de faculteit met een drankje verwelkomen. De decaan neemt, namens de faculteitsraad, deze uitnodiging in dank aan.

2.1.4.Academiejaar 2012-2013: getuigschriften en diploma’s


De faculteit leverde tijdens het academiejaar 2012-13 volgende getuigschriften en diploma’s af (dit zijn de cijfers van voor de afhandeling van de beroepsaanvragen):

- 127 getuigschriften schakelprogramma

- 135 getuigschriften voorbereidingsprogramma

- 160 bachelor diploma’s

- 348 masterdiploma’s

- 30 master-na-masterdiploma’s

Vele studenten mogen enkel onder bindende voorwaarden hun studie verderzetten:

- TEW = 110 studenten

- Politieke wetenschappen = 77 studenten

- Sociologie = 17 studenten

- Handelsingenieur = 64 studenten

- Management = 25 studenten

- Management Science = 11 studenten

- Bedrijfskunde = 43 studenten

- Schakel Bedrijfskunde = 25 studenten

- Euromaster = 4 studenten

TOTAAL = 376 studenten

Bij nog meer studenten wordt de herinschrijving geweigerd:

- TEW = 67 studenten

- Politieke wetenschappen = 78 studenten

- Sociologie = 36 studenten

- Handelsingenieur = 28 studenten

- Management = 297 studenten

- Management Science = 4 studenten

- Bedrijfskunde = 18 studenten

- Schakel Bedrijfskunde = 36 studenten

- Euromaster = 0 studenten

TOTAAL = 564 studenten

De beslissing ‘inschrijving niet toegelaten’ (INT) geldt voor de gehele opleiding. In het OER staat dat de herinschrijving wordt geweigerd voor dezelfde opleiding. Volgens de onderwijsjuriste Stephanie Van den Broeck (DOZ) moet dit geïnterpreteerd worden als: de student kan zich niet meer inschrijven voor de opleiding, bijvoorbeeld politieke wetenschappen. De definitie van “opleiding” in het OER is namelijk “de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma.” Dit betekent dus dat een student die "inschrijving niet toegelaten" heeft gekregen voor het schakelprogramma politieke wetenschappen ook niet meer kan inschrijven voor de verkorte bachelor politieke wetenschappen.

De decaan geeft nog nadere informatie over de geldigheidsduur van de proclamatiecode INT. Studenten die in het verleden een INT als proclamatiecode hebben gekregen kunnen een gemotiveerde aanvraag doen om hun studies alsnog verder te zetten. Deze aanvraag dient behandeld te worden door de desbetreffende examencommissie. Momenteel is er geen termijn bepaald waarbinnen de examencommissie dient samen te komen. Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden dan kan de student opnieuw worden toegelaten. Stephanie Van den Broeck, onderwijsjuriste bij de dienst Onderwijszaken, zal in de loop van academiejaar 2013-2014 de onduidelijkheid met betrekking tot de termijn van een INT behandelen.


2.1.5.Academiejaar 2013-2014: inschrijvingcijfers


De decaan deelt de meest recente cijfers mee.

De totaalstijging voor de VUB, zowel als voor de faculteit bedraagt 4%. 

Dit jaar

Vorig jaar

%

BA Communicatiewetenschappen

52

48

108%

BA Politieke Wetenschappen

45

34

132%

BA Sociologie

25

21

119%

BA TEW: Handelsingenieur

69

64

108%

BA TEW

66

79

84%

Totaal

257

246

104%


2.1.6.Opvraging nevenactiviteiten 2013-2014


Ook dit jaar verloopt de cumulbevraging via elektronische weg. Het elektronische document is te vinden op het personeelsintranet bij de pagina's van de dienst personeel.

De decaan vraagt/herinnert de collega’s eraan om dit document voor 27 september 2013 in te vullen. Alle praktische informatie is beschikbaar via het intranet en de link Personeelsbeleid – Cumulformulieren.


2.1.7.Eerste functionerings- en doelgesprekken: timing en plan van aanpak


De academisch directeur licht nader toe ter vergadering.

Voor het academiejaar 2013-14 worden een veertigtal functionerings- en doelgesprekken gepland. Het gaat om zes verschillende soorten gesprekken (telkens met vermelding van wie de gesprekken voert):  1. Nagesprekken bevorderingsaanvragen 2012-13: academisch directeur en decaan

  2. Functioneringsgesprekken recent aangestelde ZAP-ers (2011-12 en 2012-13): academisch directeur en vakgroepvoorzitter

  3. Nagesprekken recente evaluaties / doelgesprekken (2012-13): academisch directeur en decaan

  4. Kennismakingsgesprekken met nieuw in dienst getreden ZAP-leden (begonnen in 2013-14): academisch directeur en decaan

  5. Tussentijds evaluatiegesprek / doelgesprek halverwege lopend mandaat (ZAP-leden te evalueren in 2015 of einde huidig mandaat in 2015): academisch directeur en vakgroepvoorzitter

  6. Gesprekken met mensen die reeds enige tijd een ZAP-mandaat van “plaatsvervanger” opnemen: in sommige gevallen academisch directeur en vakgroepvoorzitter, in andere gevallen academisch directeur en decaan.

Het zal telkens gaan om gesprekken die verlopen volgens een zelfde stramien. Er wordt geen schriftelijke voorbereiding verwacht, maar er wordt de betrokkene telkens op voorhand meegegeven dat de gesprekken zullen gaan over onderwijs, onderzoek, dienstverlening en over de manier waarop de faculteit eventueel kan helpen bij het functioneren in de opdracht. Van de gesprekken van type 3 en 5 wordt een formeel verslag gemaakt; van alle andere gesprekken wordt een kort schriftelijk informeel verslag gemaakt.

2.1.8.Langetermijnvisie op het ZAP-beleid


De decaan schetst de dynamiek van de facultaire personeelssituatie vanuit een langetermijnperspectief, waarbij mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot uitgaven en inkomsten worden begroot. Hij maakt daarbij gebruik van enkele slides die als bijlage aan het verslag worden gevoegd.

Wat één van de slides betreft, die van de actuele personeelsituatie, benadrukt de decaan dat het voor de faculteit wel mogelijk is om de personeelsontwikkelingen van ZAP en AAP bij te houden, maar dat het veel moeilijker is het overzicht te behouden van de BAP’ers verbonden aan de verschillende vakgroepen. Hij vraagt de vakgroepen het faculteitssecretariaat (in het bijzonder Natacha Boschaert) voortaan regelmatig een update te bezorgen van hun BAP-formatie.
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina