Faculteitsraad Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013Dovnload 200.69 Kb.
Pagina2/6
Datum20.08.2016
Grootte200.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.2.Beslissingen bestuurscollege en raad van bestuur

2.2.1.Bestuurscollege (J. Branson, E. Haezendonck)


Het bestuurscollege vond plaats op 10 september 2013. De decaan en de ZAP-afgevaardigde in het bestuurscollege brengen verslag uit van de punten die werden goedgekeurd.

 • De omvang van de opdracht van Kim Vanderborght als lid van het ZAP in de hoedanigheid van docent met deeltijdse opdracht werd verder tijdelijk uitgebreid voor de periode van 1/10/2013 tot 30/09/2015;

 • De omvang van de opdracht van Mark Delanote als lid van het ZAP in de hoedanigheid van docent met deeltijdse opdracht werd verder tijdelijk uitgebreid voor de periode van 1/10/2013 tot 30/09/2014;

 • De aanstelling van Valérie-Anne Bleyen bij SCOM als tijdelijk vervangend academisch personeel met deeltijdse opdracht voor de periode van 1/10/2013 tot 31/01/2014;

 • De verdere aanstelling van Koen Pelleriaux bij SOCI als onbezoldigd gastprofessor met deeltijdse opdracht voor de periode van 1/09/2013 tot 30/09/2016;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Tom De Winter bij SOCI als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Djiwo Weenas bij SOCI als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Evy Rombaut bij MOSI als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Kelly Steenackers bij BUSI als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Randy Lauriers bij BUSI als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Anne-Sophie Vanhaeght bij SCOM als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De aanstelling (voor een eerste en tweede jaar) van Karel Deneckere bij SCOM en HIST (LW) als lid van het AAP in de hoedanigheid van assistent met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2015;

 • De tijdelijke aanstelling van Jaan Degreef bij MOSI als pedagogisch medewerker met voltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2014;

 • De tijdelijke aanstelling van Ellen Van Twembeke bij SCOM als pedagogisch medewerker met voltijdse opdracht voor de periode van 01/10/2013 tot 30/06/2014;

 • De tijdelijke aanstelling van Jan Broekaert bij APEC als pedagogisch medewerker met deeltijdse opdracht voor de periode van 01/10/2013 tot 30/09/2014;

 • De tijdelijke aanstelling van Birgit Wauters bij BUSI als pedagogisch medewerker met deeltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2014;

 • De tijdelijke aanstelling van Kalina Mickolajczak-Degrauwe bij BUSI als pedagogisch medewerker met deeltijdse opdracht voor de periode van 16/09/2013 tot 15/09/2014;

 • De tijdelijke aanstelling van Nathalie Mertens (ATP) als administratief medewerker voor de periode van 16/07/2013 tot 31/12/2013.

 • De aanstelling van Renaat Vandekerkhof (stafmedewerker) als studietrajectbegeleider met ingang van 16 september 2003.


2.2.2.Raad van bestuur (J. Branson, E. Haezendonck)


Net voor de aanvang van het nieuwe academiejaar vond een informatievergadering plaats voor het VUB-personeel, waarop de rector toelichting gaf over de nieuwe governance-structuur voor de universiteit, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 juli 2013. Deze timing is inmiddels al weer achterhaald, vermits de raad van bestuur van 17 september de timing opschoof in de tijd.

De decaan en de ZAP-afgevaardigde in de raad van bestuur brengen verslag uit van de belangrijkste punten van de raad van bestuur op 17 september 2013: 1. Aktename van het ontslag van dhr. Allan Muller als AAP-afgevaardigde faculteit ES in de raad van bestuur en van de aanduiding van diens plaatsvervanger mevr. Lisa Van Landschoot;

 2. Hervorming van de governance structuur van de Vrije Universiteit Brussel: voorstel tot wijziging van de implementatiedatum;

De raad van bestuur van 2 juli 2013 hechtte zijn principiële goedkeuring aan het voorstel van de governance commissie (GOCO) over de hervorming van de beheersstructuur van de VUB. Het voorstel voorzag in een implementatie van de nieuwe centrale beheersstructuur met ingang van academiejaar 2014-2015.

De raad van bestuur: • ging akkoord met de voorgestelde wijziging betreffende de implementatie van de nieuwe beheersstructuur van de VUB, met dien verstande:

 • dat de implementatie plaatsvindt met ingang van academiejaar 2016-2017,

 • dat de implementatie van Fase 1 (centrale beheersstructuur) en van Fase 2 (decentrale structuren/faculteiten) simultaan plaatsvindt met ingang van academiejaar 2016-2017.

 • gaf de opdracht aan de GOCO om het organiek statuut conform de voorgestelde hervormingen aan te passen en af te stemmen op hoger genoemd tijdspad,

met dien verstande dat het voorstel houdende de wijziging van het organiek statuut van de VUB ten laatste tijdens academiejaar 2015-2016 aan de raad van bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd, na raadpleging van de Universitaire Gemeenschap.

 1. De raad van bestuur keurde de aangepaste begroting 2013 goed en gaf opdracht aan de rector om deze beslissing ter informatie mede te delen aan de minister van Onderwijs;

 2. Fundraising.

De raad van bestuur:

 • keurde een procedure goed voor selectie en goedkeuring van projecten

 • keurde een aantal projecten VUB – met een eigen fondsenwerving campagne goed, meer in het bijzonder:

  • het Library & Learning Center: doel 20 Mn euro, periode 2013 2016

  • Renovatie Zwembad: doel 1,3 Mn euro, periode 2013 2016

  • Ingenieursgebouw Pleinlaan: doel 3 Mn euro000 2013 2014

 • keurde een aantal facultaire projecten goed – gekoppeld aan de Annual Giving campagne, meer in het bijzonder:

  • RC: Notarieel Fonds (Casman&Michielsens), 25000 euro, 2013 2015

  • GF: FAGG Biobanken (P. In’t Velt), 300000 euro, 2013 2014

  • WE: Wiskunnend Wiske (P.Cara), 30000 euro, 2013 2014

  • WE: Klimaatstudie (W.Baeyens), 150000 euro, 2013 2014

De drie ES-projecten (1 van Alain Verbeke en 2 van Caroline Pauwels) werden niet gehonoreerd. Er werd gevraagd de voorstellen om te vormen in een leerstoel, of in een volgende aanvraagronde meer basisinfo te verschaffen.

De raad van bestuur keurde ook een ‘ethisch handvest’ goed. Dit bepaalt het ethische kader waarbinnen alle fundraisingactiviteiten van de VUB dienen te gebeuren.

De tekst van het etisch handvest wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Hoewel er in deze ronde geen ES-projecten werden weerhouden, vraagt de decaan de collega’s toch facultaire voorstellen te blijven formuleren. Collega Haezendonck merkt op dat de faculteit ES de projecten blijkbaar anders benadert dan de centrale diensten dat doen. De ES gaat uit van een visie waarin de faculteit een project uitwerkt en de implementatie ervan gebeurt door de centrale diensten; de centrale diensten huldigen het principe dat de faculteiten ook in belangrijke mate zelf voor de uitvoering instaan. De decaan voegt toe dat er werk wordt gemaakt van een duidelijkere template voor projecten, zodat faculteiten en centrale diensten beter weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 1. Wijziging/aanpassing facultair reglement ES;

De raad van bestuur keurde de aanpassingen goed aan het facultair reglement ES over de volgende punten:

- alumni van de faculteit te betrekken bij de werking van de faculteitsraad;

- de academisch directeur raadgevend laten deelnemen aan de vergaderingen van het faculteitsbestuur; en

- bij hoogdringendheid per e-mail te kunnen vergaderen en beslissingen te nemen.

De decaan meldt dat de naamswijziging van de faculteit (tot Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen) nog niet is goedgekeurd. De naamswijziging veronderstelt een wijziging van het organiek statuut van de instelling. In principe kan dat pas na een bevraging van de universitaire gemeenschap. Er zal in dit geval een bevraging plaatsvinden bij de andere faculteiten. Als daar geen bezwaren worden opgeworpen, wordt de nieuwe naam mogelijk goedgekeurd op de volgende raad van bestuur.


 1. Wijziging benaming en samenstelling vakgroep MOSI (Mathematics, Operational Research, Statistics and Informatics Systems applied in the Human Sciences);

De raad van bestuur keurde de naamswijziging van MOSI (Mathematics, Operational Research, Statistics and Informatics Systems applied in the Human Sciences) in BUTO (Business Technology and Operations) goed en herbepaalde haar samenstelling zoals volgt:

- De ZAP-leden van de huidige vakgroep MOSI

- De Bruyne Steven

- Despontin Marc

- Guerry Marie-Anne

- Kunsch Pierre

- Macharis Cathy

- De volgende ZAP-leden van de vakgroep BUSI (Business)

- Goldchstein Marc

- Scheerlinck Ilse

- Vanhaverbeke Lieselot

- Het nieuw aangestelde ZAP-lid bij MOSI

- Wouter Verbeke

- De AAP en BAP-leden behorende tot de huidige vakgroep MOSI en het huidig AAPlid

- Thomas Crispeels en BAP-lid Tom Guldemont van de vakgroep BUSI.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina