Faculteitsraad Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013Dovnload 200.69 Kb.
Pagina4/6
Datum20.08.2016
Grootte200.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.4.Onderwijs

2.4.1.Onderwijsraad (OWR) (M.A. Guerry, A. Peeters)


De vergadering van de onderwijsraad vond plaats op 25 september 2013.

Vanaf dit academiejaar is collega Kavadias de vertegenwoordiger van de faculteit ES in de centrale onderwijsraad. Kim Willems is plaatsvervanger en Julie Badisco is de AAP-vertegenwoordiger.

Collega Kavadias heeft een schriftelijk verslag bezorgd met de voor de faculteit belangrijke punten:


 • De aanpassingen aan het examenreglement (wijzigingen in art. 5§3, art. 123§6, art. 127§1, art. 152, schrappen van facultaire aanvulling bij art. 70§4) zijn allemaal goedgekeurd.

Hoewel dit niet op voorhand werd gecommuniceerd of geagendeerd kregen we van Vanessa De Cock de opmerking dat de facultaire aanvulling bij art. 84§1 te restrictief is.

"Aanvullend Facultair Reglement bij artikel 84§1:Een student ingeschreven in het eerste jaar bachelor die minder dan 30 studiepunten heeft 

verworven uit het modeltraject kan geen opleidingsonderdelen opnemen in een 

geïndividualiseerd traject andere dan opleidingsonderdelen uit het modeltraject van het eerste 

jaar bachelor. "

Aangezien studenten zelf hun vakken kunnen registreren, kan dit niet meer worden afgedwongen door het systeem.De faculteitsraad zou zich erover moeten beraden of de faculteit dit zelf opvolgt, dan wel of ze -tezamen met andere faculteiten- op de Interfacultaire werkgroep een aanpassing vraagt van het systeem om dit wel afdwingbaar te maken.

 • De samenwerkingsovereenkomst VUB-ULB betreffende de uitwisseling van opleidingsonderdelen binnen de sociologie werd goedgekeurd.

 • De samenwerkingsovereenkomst Plantijnhogeschool-VUB mbt de uitwisseling van het opleidingsonderdeel "Inleiding tot de communicatiewetenschappen" werd van de agenda teruggetrokken, op vraag van de communicatiewetenschappen. 

Collega Willems heeft de faculteit enkele aanvullende punten bezorgd die voor de faculteitsraad van belang kunnen zijn.

 • Er is ons door vicerector onderwijs Yvette Michotte gevraagd om aan de collega’s ES mee te delen dat bij gebruik van video-opnames van de lessen, enkel door de technische dienst wijzigingen aan de opstelling van de apparatuur mag gebeuren (en dat de docenten dit dus niet zelf mogen veranderen).

 • In de recentste versie van het OER (2013-2014) staan enkele nadere bepalingen rond studenten met functiebeperkingen (bv. art. 90 + 155). De erkenning van een functiebeperking gebeurt via het SBC en in samenwerking met studentenpsychologen.

 • Het opleidings- en examenregelement van IES wordt door de OWR slechts partieel goedgekeurd. Verworpen zijn de artikelen m.b.t. de inschrijving, en deze m.b.t. het ter beschikking stellen van de resultaten aan de studenten. Bovendien zullen de eigen onderwijsevaluaties ingericht door IES uit dit reglement geschrapt worden. In praktijk kunnen ze blijven doorgaan, maar ze zullen in dit reglement buiten beschouwing gelaten worden om hen geen formeel statuut toe te kennen naast de centrale onderwijsevaluaties.

 • Anthony Antoine (IES) en Luc Deschouwer (SAC) zitten in een eerste vervolgfase samen om na te gaan wat de knelpunten/incompatibiliteiten zijn tussen de noden van het internationale programma en het CALI-systeem. In een tweede fase zou de vicerector onderwijs ook andere collega’s die een internationaal programma aanbieden, willen uitnodigen om verder in te pikken op de uitkomst van dit IES-CALI overleg, om op die manier de algemene noden van de internationale programma’s in kaart te brengen alvorens eventuele ‘change requests’ voor het CALI-systeem in te dienen.

 • M.b.t. de vraag rond het vertalen van facultaire aanpassingen van het OER werd vermeld dat vanuit de VUB met een vertaalbureau gewerkt wordt, dat standaard dergelijke vertalingen op zich neemt. Hier is tevens budget voor beschikbaar (na te vragen via Stef Feremans – dienst Studentenbeleid), maar voor dit jaar zou het budget reeds op zijn.


2.4.2.Opleidingsraden

2.4.2.1.Opleidingsraad handelsingenieur en (toegepaste) economische wetenschappen (M.A. Guerry)


De opleidingsraad TEW-HI heeft vergaderd op 9 september.

Het verslag van de opleidingsraad wordt hierna integraal overgenomen: 1. Goedkeuring verslag vergadering OR 12 juni 2013

Er werden geen opmerkingen geformuleerd, het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

Marie-Anne Guerry geeft in opvolging van de vorige vergadering de volgende toelichting:

 • Er werd een voorstel van voorkennistoets wiskunde aan de leden van de OR verstuurd voor verder commentaar. De collega’s formuleerden geen opmerkingen en bijgevolg werd het voorstel overgemaakt aan het Studiebegeleidingscentrum (SBC). De voorkennistoets wordt door het SBC afgenomen bij toekomstige studenten TEW en HI.

Bram Mahieu vraagt of deze toets ook op SID-ins kan worden afgenomen. Marie-Anne Guerry geeft aan dat de test momenteel enkel in de lokalen van het SBC kan worden afgelegd omdat het de bedoeling is dat het SBC aan de student feedback geeft. Op de website van het SBC staan voorbeeldvragen waarnaar verwezen kan worden op SID-ins.

 • De afbakening van prioritaire werkpunten naar aanleiding van de visitatie en de samenstelling van de werkgroepen zal verder worden besproken in het punt 2.3. van deze vergadering. 1. Mededelingen en punten ter bespreking
  1. Verkiezing Voorzitter en Secretaris

Met ingang van volgend academiejaar moet er een nieuw bureau voor de OR worden aangesteld. Er werden twee kandidaturen ontvangen:

- kandidaat-voorzitter: Bruno Heyndels

- kandidaat-secretaris: Leo Van Hove

Beide kandidaten worden unaniem bij handgeklap verkozen. Marie-Anne Guerry dankt vooraf het nieuwe bureau en wenst hen veel succes. Het uittredend bestuur wordt eveneens met handgeklap bedankt voor het geleverde werk.

Marie-Anne Guerry verwijst naar het reglement van de OR dat stelt dat de samenstelling van de OR voor 31 oktober opgemaakt moet zijn, vooral de vertegenwoordiging van studenten is een heikel punt en is een aandachtspunt voor de nieuwe bestuursploeg. Er moeten in totaal 6 studentenafgevaardigden worden opgenomen in de OR, één per opleiding Ba TEW en HI, Ma TEW, HI, MBT en MMS.

  1. OO “Sustainable Energy”  (MSc HI en MBT): voorstel wijziging titularis en wijziging titel (voorstel als bijlage met de agenda verstuurd)

In het afgelopen academiejaar konden studenten uit de opleiding MSc HI en MBT het OO ‘Sustainable Energy’, met betrokken professoren Van Mierlo en De Ruyck, als keuzevak volgen. Wegens programma-aanpassingen, de pensionering van professor De Ruyck en de aanstelling van Francesco Contino, wordt er voorgesteld om het keuzevak ‘Sustainable Energy’ vanaf het academiejaar 2013-2014 te vervangen door het Bruface-vak ‘Rational Use of Energy’. Beide OO-en zijn inhoudelijk zeer vergelijkbaar. Het OO ‘Rational Use of Energy’ is een vak van 5SP maar voor de ES-studenten zal een variant aangemaakt worden van 6SP.

Deze verandering in het programma kan nog tijdig worden doorgevoerd als een secundaire wijziging binnen CALI. Concreet zullen in het programma MSc HI en MBT de volgende wijzigingen stapsgewijs worden aangebracht:

 1. Aanpassing van de titel van het keuzevak in ‘Rational Use of Energy’;

 2. Aanpassing van de titularis, de nieuwe titularis is Francesco Contino.

Door deze aanpassing zal het OO “Sustainable Energy” niet meer aan onze faculteit worden aangeboden.

Deze twee wijzigingen worden aan de vergadering voorgelegd. De OR gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

  1. Opvolging Visitatie: samenstelling werkgroepen “Leerresultaten en opleidingsmatrix” en “Curriculum BSc en MSc TEW”

Aan meerdere werkpunten uit het visitatierapport werd reeds gevolg gegeven binnen de reguliere werking van de OR. Er blijven nog twee op te volgen werkpunten: 1) leerresultaten en opleidingsmatrix en 2) curriculum BSc en MSc TEW. Vanuit DOZ wordt een naamsverandering voorgesteld: werkgroep “Leerresultaten, werkvormen en evaluatie” in plaats van “Leerresultaten en opleidingsmatrix”. Voor beide werkpunten werd een werkgroep opgericht. De volgende samenstelling wordt voorgesteld:

 1. Werkgroep “Leerresultaten, werkvormen en evaluatie”: Leo Van Hove (Voorzitter), Joyce Huvaere, Michiel Hosten, Bram Mahieu.

Studentenafgevaardigden zullen nog aan de werkgroep worden toegevoegd.

 1. Werkgroep “Curriculum BSc en MSc TEW”: Malaika Brengman (Voorzitter), Marc Jegers, Joyce Huvaere, Randy Lauriers, Bram Mahieu.

Studentenafgevaardigden worden nog gezocht.

Uitwisseling van informatie tussen beide werkgroepen moet verzekerd worden. Bram Mahieu is kandidaat om aan de twee werkgroepen deel te nemen om zo de link tussen beide te waarborgen.

Van de werkgroepen wordt verwacht dat ze werkbare actieplannen opstellen en de opvolging ervan verzorgen. De werkgroepen worden in hun opdracht bijgestaan door DOZ en zullen voorstellen voorleggen aan de Opleidingsraad.

 1. Voorstellen aan de Faculteitsraad
 • Met ingang van het academiejaar 2013-2014 zal Bruno Heyndels het voorzitterschap opnemen; Leo Van Hove zal secretaris zijn van de Opleidingsraad.

 • De OR stelt voor om de titel van het OO ‘Sustainable Energy’ te vervangen door ‘Rational Use of Energy’. Francesco Contino is de titularis van het OO ‘Rational Use of Energy’.

 • Voor de opvolging van de resterende aanbevelingen van de visitatiecommissie worden 2 werkgroepen opgericht met de volgende samenstelling:

  • Werkgroep “Leerresultaten, werkvormen en evaluatie”: Leo Van Hove (Voorzitter), Joyce Huvaere, Michiel Hosten, Bram Mahieu;

  • Werkgroep “Curriculum BSc en MSc TEW”: Malaika Brengman (Voorzitter), Marc Jegers, Joyce Huvaere, Randy Lauriers, Bram Mahieu.

Voor beide werkgroepen worden nog studentenafgevaardigden gezocht.

 1. Varia en rondvraag

- Marie-Anne Guerry meldt dat aan de gevisiteerde opleidingen een accreditatie werd toegekend voor de volgende 8 academiejaren.

- Elvira Haezendonck vraagt om voor volgend academiejaar een planning op te stellen voor de vergaderingen van de Opleidingsraad, om een vast vergadermoment en een beperkt aantal vergaderingen. Bruno Heyndels stelt dat hij dit goede voorstellen vindt en dat hij met Leo Van Hove zal bekijken wat haalbaar is.

- Elvira Haezendonck informeert de vergadering dat Deloitte ook dit jaar een award zal uitreiken aan de beste masterproef. Masterproeven die handelen over ‘Sustainability’, ‘Corporate Social Responsibility’, ‘Entrepreneurship’ of ‘Ethics in Business’ komen in aanmerking voor de prijs. Een commissie bestaande uit Elvira Haezendonk, Nicolay Dentchev en Joël Branson stelt een shortlist van kandidaten op waaruit Deloitte drie masterproeven kiest, uiteindelijk kiest Deloitte de winnaar uit de drie geselecteerden.

2.4.2.2.Opleidingsraad bedrijfskunde/management (M. Dooms)


De opleidingsraad bedrijfskunde/management is niet samengekomen sinds de vorige faculteitsraad. De volgende vergadering zal in december plaatsvinden.

2.4.2.3.Opleidingsraad politieke wetenschappen (P. Van den Eeckhout)


Er vond geen vergadering plaats van de opleidingsraad politieke wetenschappen sinds de vorige faculteitsraad.

2.4.2.4.Opleidingsraad sociologie (P. Stouthuysen/ J. Badisco)


De opleidingsraad sociologie heeft vergaderd op 25 september 2013.

Het verslag van de opleidingsraad wordt hierna integraal overgenomen: 1. Goedkeuring verslag vorige Opleidingsraad (13 mei 2013)

Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Punten voor mededeling of bespreking

2.1. Verkiezing nieuwe voorzitter en secretaris

De huidige voorzitter, Patrick Stouthuysen, legt met ingang van het academiejaar 2013-2014 zijn functie neer. De Opleidingsraad wenst Patrick Stouthuysen te danken voor de goede samenwerking.

Tot en met 24 september konden nieuwe kandidaten zich verkiesbaar stellen. Christophe Vanroelen en Hadewijch Vandenheede dienden een kandidatuur in als respectievelijk voorzitter en secretaris. Beiden werden unaniem verkozen door de Opleidingsraad.

2.2. Vastleggen vergaderagenda Opleidingsraad

De Opleidingsraad vergadert in het eerste semester van het academiejaar 2013-2014 maandelijks op dinsdag van 12 tot 14u. De eerstkomende vergadering vindt plaats op 15 oktober, de daaropvolgende data worden nog vastgelegd.

2.3. Externe benchmark masterproeven

De UA stelt voor om tussen de verschillende universiteiten (UA, VUB, UGent en KULeuven) jaarlijks onderling een aantal masterproeven uit te wisselen ter beoordeling, met als doel om – naar aanleiding van de nakende visitatie – de verwachtingen omtrent masterproeven op elkaar af te stemmen.

Het voorstel van de UA (voor meer details: zie bijlage) bestaat eruit om jaarlijks een selectie van 12 (minstens geslaagde) masterproeven uit te wisselen en deze te laten lezen door evenveel beoordeelaars, die allen minstens in het bezit zijn van een doctoraat.

De Opleidingsraad stelt voor om in debat te gaan over de modaliteiten van het voorstel (onder meer het vinden van 12 gedoctoreerde lezers per richting is quasi onmogelijk). Het uitwisselen van beoordelingsformulieren kan daarbij een eerste stap zijn. Het is wenselijk dat de Opleidingsraad Sociologie in deze materie hetzelfde standpunt inneemt als de Opleidingsraden Politieke en Communicatiewetenschappen.

Op de volgende bijeenkomst van de Opleidingsraad (15 oktober) wordt dit voorstel verder behandeld. Ter voorbereiding daarvan vraagt Lisa aan Karel Neels het beoordelingsdocument van de UA. Ignace doet hetzelfde voor de Nederlandse universiteiten.

2.4. Keuzevakken minor ULB

Vanaf dit academiejaar kunnen VUB-studenten sociologie in de bachelor een aantal keuzevakken volgen aan de ULB (en vice versa). Het contract voor deze uitwisseling werd goedgekeurd door de Onderwijsraad. De Opleidingsraad verklaart zich akkoord met het vakaanbod (zie bijlage).

Dat aanbod moet nog gecommuniceerd worden naar de studenten. Meest aangewezen is een generieke mail uit de faculteit naar alle studenten uit 1ste en 2de Bachelor. Patrick S kijkt na of het aanbod op de VUB-website kan worden geplaatst.

2.5. Optimalisatieplan werkstudenten

Context: Het Departement Onderwijsbeleid vroeg een ‘optimalisatieplan’ ter hervorming van de werkstudentenprogramma’s in de bachelor sociologie. Deze kregen een negatief advies, voornamelijk wegens een te laag studierendement.

Dat optimalisatieplan (zie bijlage) werd goedgekeurd door de Onderwijsraad. Dat plan houdt onder meer in dat de opleiding Sociologie meestapt in het ‘blended learning’-traject. De voorziene start van dat traject, juli 2013, wordt minstens met een aantal maanden uitgesteld.

De Opleidingsraad verklaart zich akkoord om mee te stappen in het traject en voorziet na een jaar een evaluatie.

2.6. Aanstellen coördinator visitatie

Om het volledige visitatieproces op te volgen heeft de opleiding nood aan een coördinator, die in samenspraak met de voorzitter van de Opleidingsraad opereert. Op de Vakgroepenraad van 26 september werd beslist dat Bram Spruyt deze functie zal uitoefenen. Een verdere stap in het proces is het oprichten van een visitatiewerkgroep.

2.7. Bijeenkomst VLIR Leerresultatenkaders

Bijgevoegd document biedt een voorbeeld van de domeinspecifieke leerdoelen, die interuniversitair worden vastgelegd en voor alle sociologieopleidingen dezelfde zijn.

De interuniversitaire vergaderingen om die leerdoelen vast te leggen vinden plaats op 14 oktober (Bachelor) en 19 november (Master). Vervolgens worden die doelstellingen behandeld in focusgroepen, die als klankbord zullen functioneren. Een oproep om in die focusgroepen te zetelen wordt binnenkort onder de verschillende universiteiten gelanceerd.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de diversiteit tussen de domeinspecifieke leerdoelen en de eigen opleidingspecifieke leerdoelen voldoende groot is. Beide worden best in functie van elkaar opgesteld.

2.8. Stand van zaken sneuvelteksten ter voorbereiding visitatie

Ter voorbereiding van de visitatie worden sneuvelteksten opgesteld over diverse aspecten van de opleiding. Bedoeling is dat deze een stand van zaken plus een toekomstvisie bevatten.

Tijdens de volgende Opleidingsraad (15 oktober) wordt een extra uur uitgetrokken om alle teksten in detail te overlopen en bediscussiëren. Elke tekst, die een stand van zaken en een aantal vragen ter discussie bevat, wordt tegen vrijdag 11 oktober ten laatste naar de visitatiecoördinator, Bram Spruyt, gestuurd. Daarbovenop maakt iedereen tegen de discussie van 15 oktober een korte SWOT-analyse (in een aantal trefwoorden) van de opleiding.

 1. Voorstellen voor de Faculteitsraad

Geen.

 1. Varia en rondvraag

Op de volgende Opleidingsraad (15 oktober) wordt een update over de tweejarige master geagendeerd.

2.4.2.5.Opleidingsraad communicatiewetenschappen (J. Bauwens)


Er vond geen vergadering plaats van de opleidingsraad communicatiewetenschappen sinds de vorige faculteitsraad.

2.4.3.Visitaties


De visitatie van de opleidingen Politieke Wetenschappen en Sociologie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2015, zoals dat werd vastgelegd in het visitatierooster. Bij deze visitaties zijn de volgende opleidingen betrokken:

Cluster Politieke Wetenschappen

 BSc Politieke Wetenschappen

 MSc Politieke Wetenschappen

Cluster Sociologie

 BSc Sociologie

 MSc Sociologie

Ter voorbereiding van de visitatie dient een zelfevaluatierapport (ZER) te worden geschreven. Dit dient te beantwoorden aan het nieuwe visitatieprotocol, dat terug te vinden is op de website van de VLUHR (http://www.vluhr.be/media/docs/NAS/protocol%20versie%20juni%202013.pdf). In het werkingsreglement onderwijs van de VUB in hoofdstuk IV, afdeling 2 – staat de informatie over de voorbereiding van de visitatie.

De faculteit moet twee ZAP-leden aanduiden (één voor Politieke Wetenschappen, één voor Sociologie) om deze visitatie inhoudelijk te coördineren. Van deze facultaire coördinatoren worden onder meer de volgende taken verwacht:

- Coördinatie en (eind)redactie van het zelfevaluatierapport (indiendatum bij de VLUHR: december 2014);

- Contactpersoon voor de projectbegeleider van de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR;

- Input bij de samenstelling van het visitatiepanel;

- Verantwoordelijkheid voor het informeren van staf en studenten voor, tijdens en na de visitatie en voor het goede verloop van het visitatiebezoek.

De voorbereiding van de visitatie en de totstandkoming van het zelfevaluatierapport worden ondersteund door de Cel Externe Kwaliteitszorg en –Bewaking van het Departement Onderwijsbeleid, voor deze opleidingen concreet door An Faems en Michiel Horsten, de facultaire kwaliteitszorgmedewerker.

Het officiële visitatierapport vormt de basis voor de verplichte accreditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO - Den Haag). Deze accreditatie is decretaal noodzakelijk voor het mogen inrichten van de betrokken opleidingen en voor het uitreiken van de bijbehorende diploma’s. Een accreditatie betekent de formele en onafhankelijke erkenning dat de opleiding voldoet aan de decretaal vastgelegde, minimale niveau- en kwaliteitsvereisten voor academische opleidingen.

Naast de hoger genoemde opleidingen, worden nog twee andere opleidingen uit de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen in hetzelfde semester gevisiteerd. Het gaat om de interuniversitaire MSc in het toerisme, gecoördineerd door de KULeuven, en om de eveneens interuniversitaire MSc in Economics of Globalisation and European Integration (MNM), gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen. De coördinerende instelling neemt hier ook de coördinatie van het visitatieproces op zich. Voor de MSc in Economics of Globalisation and European Integration is Marc Jegers de facultair coördinator; voor de MSc in het toerisme hebben wij nog geen contactpersoon aangeduid.

De decaan meldt dat collega Dimokritos Kavadias (visitatie Politieke Wetenschappen) en collega Christophe Vanroelen (visitatie Sociologie) zullen optreden als facultair coördinator. Ook de opleiding Communicatiewetenschappen wordt gevisiteerd. Jan Loisen treedt op als facultair coördinator voor de visitatie Communicatiewetenschappen.

De decaan zal ook nagaan wie voor de visitatie MSc in toerisme zal optreden als contactpersoon.


2.4.3.1.Visitatie Politieke Wetenschappen (Dimokritos Kavadias)


Nihil.

2.4.3.2.Visitatie Sociologie (Christophe Vanroelen)


Nihil.

2.4.3.3.Visitatie Communicatiewetenschappen (Jan Loisen)


Nihil.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina