Faculteitsraad Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013Dovnload 200.69 Kb.
Pagina5/6
Datum20.08.2016
Grootte200.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.5.Onderzoek

2.5.1.Onderzoeksraad (OZR) (C. Macharis, P. Deboosere)


De onderzoeksraad (OZR) heeft vergaderd op 4 september 2013. Cathy Macharis heeft verslag uitgebracht van de belangrijkste punten voor de faculteit.

1) Het BOF Tenure Track Mandaat van Pieter Ballon (SCOM) werd positief geadviseerd.

2) Samenwerking met de Rijksuniversiteit van Groningen. Hier was een call voor proposals voor gezamenlijke doctoraatsprojecten uitgestuurd (deadline 15/8). Er is mogelijk één project voor één van de ZAP-leden van onze faculteit geselecteerd. De selectie van de VUB dient nog besproken te worden met de RUG.

3) De parameterevolutie 2012-2014 van de basisfinanciering voor de vakgroepen werd besproken.

2.5.2.Doctoral School of Human Sciences (DSh) raad (L. Vanhaverbeke)


De volgende vergadering is voorzien op 24 september 2013. 

2.5.3.Facultaire onderzoekscommissie (L. Vanhaverbeke)


Er vond geen vergadering plaats van de facultaire onderzoekscommissie sinds de vorige faculteitsraad.

2.6.Internationalisering (A. Woodward)

2.6.1.Centraal

2.6.1.1.Raad Internationaal Beleid (RIB) (A. Woodward)


De volgende vergadering raad van de RIB is voorzien op 9 oktober 2013.

2.6.1.2.Interfacultaire Werkgroep Internationalisering (IWI) (A. Woodward)


Nihil.

2.6.2.Facultair

2.6.2.1.Facultaire commissie Internationalisering (FCI) (NN)


Nihil.

2.7.Andere centrale en facultaire organen

2.7.1.Centraal

2.7.1.1.Bibliotheekcommissie (J. Delwaide)


Nihil.

2.7.1.2.Gebouwencommissie (GCO) (M. Dooms)


De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 23 september 2013. Collega Dooms zal ter zitting verslag uitbrengen.

Collega Dooms meldt dat de GCO de principiële goedkeuring gaf aan het installeren van een vetilatiesysteem in de nieuwe raadzaal, zonder evenwel een concrete timing toe te voegen. Het gaat dan ook om een zeer grote uitgave (kostenraming 80.000 euro), omdat er blijkbaar aanpassingen zullen moeten gebeuren aan het ganse gebouw. De vertegenwoordigers van de ES hebben er voorts op aangedrongen dat voortaan ook kredieten worden voorzien voor de aankoop van meubilair.

Collega Dooms meldt ook dat de transponders op termijn zullen worden afgeschaft en er wordt overgegaan op een magnetisch kaartsysteem.

2.7.1.3.Commissie middelen (B. Spruyt)


De commisssie middelen is samengekomen op 24 september 2013.

Collega Spruyt licht toe dat de aanvragen van de faculteiten werden goedgekeurd. Voorts meldt hij dat docenten via de commissie computers kunnen laten aankopen. Lisa Van Landschoot bevestigt dat de aankopen mogelijk zijn, als men kan aantonen dat de gekochte computers voor het onderwijs zullen worden aangewend. De administratief secretaris voegt toe dat deze aanvragen ook altijd de goedkeuring moeten krijgen van de faculteit. Het is daarom goed dat aanvragen altijd langs de faculteit verlopen. Daar kan enigszins een prioritaire volgorde worden bepaald.

Collega Haezendonck merkt in dat verband op dat tijdens het voorbije academiejaar de in de faculteit gebruikte softwarepakketten en licenties in kaart werden gebracht, met het oog op het centraliseren van aankopen, teneinde op die wijze goedkopere tarieven te kunnen verkrijgen. In die optiek is het zinvol ook te inventariseren welke pakketten men binnen SCOM hanteert en te actualiseren wat de toestand is in de andere vakgroepen.

De decaan zal de vakgroepsecretariaten vragen de nodige informatie te verzamelen.


2.7.1.4.Student en Alumni Organisaties (SAR) (M. Dooms)


De overdracht wordt geregeld van Michaël Dooms (oude voorzitter) naar Caroline Buts (nieuwe voorzitter), met aandacht voor de uitbreiding van de taskforce met SCOM. De volgende vergadering zal vermoedelijk doorgaan op 18 oktober.

2.7.1.5.ICT-raad (S. Casteleyn, A. Tassin)


De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden eind september 2013.

2.7.2.Facultair

2.7.2.1.Facultaire commissie Marketing, Communicatie en Events (MCE) (M. Dooms)


Nihil.

2.7.2.2.Leerstoelen

2.7.2.2.1Leerstoel BNP Paribas Fortis (S. Vanduffel)

Nihil.
2.7.2.2.2Leerstoel PPS (E. Haezendonck)

Nihil.
2.7.2.2.3 Leerstoel Philips Lighting (M. Brengman)

De decaan meldt dat de Leerstoel Philips Lighting niet werd verlengd. Hij zal collega Brengman om een afsluitend verslag vragen.
2.7.2.2.4Leerstoel ‘stewardship of finance’ (L. Van Hove)

Nihil.

2.7.2.3.Fellowship (E. Haezendonck)


Op 18 september vond de tweede VUB fellowship ceremony plaats op de Jette Campus. Vijf nieuwe Solvay fellows, naast 17 andere VUB fellows, kregen er hun titel van de rector. Het zijn: Lieven Deketele, Philippe De Longueville, Luc Lallemand, Vincent Stuer en Olivier Vanden Eynde. Er waren 130 genodigden aanwezig alsook de pers. De samenwerking met deze fellows via de proximi kan nu intensifieren. De FFC wenst de nieuwe Solvay fellows en hun proximi proficiat met hun nieuwe titel.

Collega Haezendonck vraagt de decaan nu al in de facultaire kalender van volgend academiejaar vast te leggen wanneer de momenten, zoals de diploma-ceremonie, zullen plaatsvinden waarvoor de Fellows kunnen worden uitgenodigd en waartoe zij een bijdrage kunnen leveren.


2.7.2.4.Samenwerking met andere entiteiten

2.7.2.4.1Samenwerking met ULB (L. Van Hove)

Nihil.
2.7.2.4.2Samenwerking met IES (M. Jegers, A. Woodward)

Harri Kalimo en Marc Jegers worden beiden co-directeurs van de Euromaster. Harri Kalimo zal instaan voor alle IES-gerelateerde zaken, Marc Jegers voor de selectie. Samen staan ze in voor inhoudelijke materies.

De decaan voegt toe dat het OER voor de door IES georganiseerde onderwijsprogramma’s ook op de agenda zal staan van de volgende Raad van Bestuur. Dat betekent dat, als dat OER wordt goedgekeurd, het IES voortaan autonoom kan optreden in onderwijszaken; alleen de beroepsprocedures met betrekking tot de Euromaster zullen dan nog door ES worden behandeld.

Marc Jegers betreurt dat er nog steeds geen geautoriseerde Engelse vertaling bestaat van het OER. De decaan treedt collega Jegers bij en herinnert er aan dat de ES, als faculteit met het grootste aantal Engelstalige studenten, altijd vragende partij is geweest.

Verschillende collega’s merken op dat zij eigenlijk niet meer precies weten wat de correcte procedures, vooral in de context van de examens, nu precies zijn. Peter Libert geeft ter vergadering antwoord op specifieke vragen. De decaan sluit deze spontane vragenronde af met de vaststelling dat het faculteitsbestuur zich zal beraden over de vraag of (en hoe) er misschien specifieke infosessies voor docenten kunnen worden georganiseerd over het OER.


2.7.2.4.3Samenwerking WE-ES actuariaat (S. Vanduffel)

Nihil.
2.7.2.4.4Samenwerking University of Kent (G. Geeraerts)

Nihil.
2.7.2.4.5Samenwerking ES-IDLO lerarenopleiding (B. Heyndels)

Nihil.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina