Faculteitsraad Verslag van de vergadering van woensdag 25 september 2013


Besluitvorming 3.1.Voorstellen faculteitsbestuur (J. Branson, I. Glorieux, P. Stouthuysen, E. Haezendonck))Dovnload 200.69 Kb.
Pagina6/6
Datum20.08.2016
Grootte200.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.Besluitvorming

3.1.Voorstellen faculteitsbestuur (J. Branson, I. Glorieux, P. Stouthuysen, E. Haezendonck))


Het faculteitsbestuur heeft vergaderd op 3 en 17 september 2013. De hierna volgende voorstellen van het faculteitsbestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de faculteitsraad.

3.1.1.Personeelszaken

3.1.1.1.ZAP en gastprofessoren

3.1.1.1.1ASP2 100% ZAP voorfinanciering internationale master (SCOM) - mandaatuitbreidingen

Het faculteitsbestuur ontving een voorstel van de vakgroep SCOM tot aanwending van 50% van het in ASP2 voorziene 100% ZAP-mandaat voor de Engelstalige master communicatiewetenschappen vanaf het eerste semester van het academiejaar 2013-14. Dat halftijdse mandaat zou worden gebruikt voor de organisatie van “Advanced Methods for Media and Communication Studies” (6SP), een centraal methodenvak (+ daarbij aansluitende modules), in de internationale master communicatiewetenschappen. Concreet zou het mandaat als volgt worden ingevuld: Wendy Van Den Broeck (30%), Karen Donders 10% en Valerie-Anne Bleyen (10%).

Karen Donders had al een 40% docentschap in de opleiding communicatiewetenschappen. Recent werd haar andere opdracht, op de VRT, uitgebreid. Na samenspraak met het faculteitsbestuur werd die VRT-opdracht bepaald op 3 dagen per week, zijnde 60%. Met de uitbreiding met 10% in het kader van de internationale master komt ze op 50% VUB (40% + 10%) en 60% VRT.

Wat Wendy Van Den Broeck betreft is er de complicerende factor dat zij momenteel is aangesteld op een defisc-mandaat. Dat kan in principe niet worden verenigd met een ZAP-aanstelling; in die gevallen vervalt de defisc-aanstelling en komt dat deel van het mandaat voor rekening van de faculteit die de ZAP-aanstelling doet. Wendy Van Den Broeck blijkt echter, naast de 10% defisc, al een opdracht van 40% op te nemen in het kader van het ouderschapsverlof van Jo Pierson (zie verslag faculteitsraad LW 19 juni 2013):

46. Voorstel tot uitbreiding van de opdracht, met kaderimplicatie van mevrouw Wendy VAN DEN BROECK als docent, met deeltijdse opdracht tot 50% voor de periode van 01.01.2013 tot 31.01.2014 ter vervanging van de heer Jo PIERSON.

Toelichting bij het dossier door mevrouw Joke Bauwens.

Mevrouw Wendy Van Den Broeck wordt aangesteld als plaatsvervanger voor de studiedelen ‘Werkcollege Strategische Bedrijfscommunicatie en Marketing’ en ‘Ontwikkeling, gebruik en beleid van nieuwe media’. Agendapunt 45 kadert in hetzelfde dossier.

In dezelfde faculteitsraad LW werd Valerie-Anne Bleyen ook voorgesteld als plaatsvervangend docent in het kader van het ouderschapsverlof van Jo Pierson:45. Voorstel tot aanstelling van mevrouw Valérie-Anne BLEYEN als plaatsvervangend docent, met deeltijdse opdracht (20%) voor de periode van 01.01.2013 tot 31.01.2014 ter vervanging van de heer Jo PIERSON

Toelichting bij het dossier door mevrouw Joke Bauwens.

Mevrouw Valérie-Anne Bleyen wordt aangesteld als plaatsvervangend docent voor het studiedeel ‘Advanced Theoretical Debates: Digital Media Marketing’. Agendapunt 46 kadert in hetzelfde dossier.

Inmiddels werd Valérie-Anne Bleyen ook door het bestuurscollege van 10 september 2013 aangesteld als plaatsvervangend docent; het dossier van Wendy Van Den Broeck werd op 11 september 2013 positief behandeld door de senaat en moet nog door het bestuurscollege worden behandeld.

De faculteitsraad stelt aan het bestuurscollege voor het ZAP-mandaat uit te breiden van de volgende drie collega’s:

Wendy Van Den Broeck (met 30%),

Karen Donders (met 10%), en

Valerie-Anne Bleyen (met 10%)

voor de periode van 1 november 2013 tot 30 september 2016 in het kader van de via ASP2 voorziene voorfinanciering voor de internationale master communicatiewetenschappen.

3.1.2.Andere

3.1.2.1.Aanvraagdossier over een wijziging van kwalificatie / statuut / afstudeerrichting opleiding communicatiewetenschappen


De decaan heeft een draftversie van het aanvraagdossier communicatiewetenschappen ontvangen over een aantal structurele wijzigingen in de opleiding.

Het dossier omvat drie luiken: • de naamsverandering van drie bestaande profielen

 • de omzetting van vijf bestaande profielen in afstudeerrichtingen

 • de oprichting van een nieuwe Engelstalig afstudeerrichting ‘Journalism and Media in Europe’.

Deze aanvraag moet worden goedgekeurd door de onderwijsraad van de VUB en door de VLIR.

De faculteitsraad geeft haar goedkeuring om voor de opleiding communicatiewetenschappen aan de onderwijsraad en aan de VLIR een aanvraagdossier over te maken betreffende de bovenstaande drie punten.


3.1.2.2.Vragen vanuit VLIR-WG Onderwijs

3.1.2.2.1Tweejarige masters

De decaan meldt dat de werkgroep Onderwijs van de VLIR aan de instellingen heeft gevraagd te informeren naar hun intenties betreffende de tweejarige masteropleidingen, zowel wat betreft de sociale wetenschappen (opleidingen sociologie, communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen) als voor de opleiding toegepaste economische wetenschappen.

Voor de opleidingen sociologie, communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen moet uiterlijk 30 april 2014 een aanvraag tot studieduurverlenging worden ingediend bij de NVAO. De deadline om aan de VLIR de intenties te melden is 20 september 2013.

Ignace Glorieux meldt dat er op 26 september 2013 een vergadering is gepland van de decanen PSW. Op basis van vorige vergaderingen zal daar vermoedelijk uitkomen dat de meeste opleidingen voorstander zijn van het indienen van een aanvraag tot studieverlenging. Joke Bauwens bevestigt dat ook de teneur is in de verschillende opleidingen communicatiewetenschappen.

De faculteitsraad geeft haar goedkeuring om voor de opleidingen sociologie, communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen een aanvraag tot studieduurverlenging te mogen indienen.

Voor de de opleiding toegepaste economische wetenschappen wenst de VLIR kennis te krijgen van de intenties voor de vergadering van de volgende werkgroep op 16 oktober 2013.

De decaan meldt dat er onder zijn collega’s decanen TEW weinig animo en geen unanimiteit bestaat om een aanvraag in te dienen.

De faculteitsraad geeft haar goedkeuring om voor de opleiding TEW voorlopig geen aanvraag tot studieduurverlenging in te dienen.

Voorts constateert de decaan, samen met de collega’s, dat al deze gesprekken en plannen weer werden doorkruist door de melding dat de KULeuven nu plots heeft beslist op eigen houtje onderzoeksmasters te willen inrichten. Collega Deschouwer voegt daar, de Leuvense collega’s enigszins verontschuldigend, aan toe dat zij evenmin op de hoogte waren van deze voornemens van hun academische overheid.


3.1.2.2.2Taalregeling

Voor de handelsingenieur dienen we een regularisatiedossier in te dienen en een afzonderlijke Engelstalige opleiding aan te vragen. Indien de faculteit een beroep wenst te doen op een Nederlandstalige equivalente opleiding van een andere instelling dienen we dit uiterlijk 1 oktober aan de VLIR te melden. Er is nog geen uitgewerkt dossier nodig, enkel de melding of we zelf in een Nederlandstalig equivalent voorzien of niet.

De faculteitsraad geeft haar goedkeuring om voor de opleiding handelsingenieur een regularisatiedossier in te dienen en een afzonderlijke Engelstalige opleiding aan te vragen.

Het faculteitsbestuur vraagt aan de voorzitter, secretaris en programmadirecteur van de betrokken opleidingen, Bruno Heyndels en Leo Van Hove, om dit dossier verder op te volgen.

3.2.Onderwijs

3.2.1.Voorstellen opleidingsraden

3.2.1.1.Voorstellen opleidingsraad handelsingenieur en (toegepaste) economische wetenschappen (M.A. Guerry)


De opleidingsraad handelsingenieur en (toegepaste) economische wetenschappen formuleerde de volgende adviezen voor goedkeuring door de faculteitsraad:

 • Met ingang van het academiejaar 2013-2014 zal Bruno Heyndels het voorzitterschap opnemen; Leo Van Hove zal secretaris zijn van de opleidingsraad.

 • De OR stelt voor om de titel van het OO ‘Sustainable Energy’ te vervangen door ‘Rational Use of Energy’. Francesco Contino is de titularis van het OO ‘Rational Use of Energy’.

 • Voor de opvolging van de resterende aanbevelingen van de visitatiecommissie worden 2 werkgroepen opgericht met de volgende samenstelling:

  • Werkgroep “Leerresultaten, werkvormen en evaluatie”: Leo Van Hove (Voorzitter), Joyce Huvaere, Michiel Hosten, Bram Mahieu;

  • Werkgroep “Curriculum BSc en MSc TEW”: Malaika Brengman (Voorzitter), Marc Jegers, Joyce Huvaere, Randy Lauriers, Bram Mahieu.

Voor beide werkgroepen worden nog studentenafgevaardigden gezocht.

De faculteitsraad keurt de voorstellen goed van de opleidingsraad handelsingenieur en (toegepaste) economische wetenschappen.


3.2.1.2.Voorstellen opleidingsraad bedrijfskunde/management (M/ Dooms)


Nihil.

3.2.1.3.Voorstellen opleidingsraad politieke wetenschappen (P. Van den Eeckhout)


Nihil.

3.2.1.4.Voorstellen opleidingsraad sociologie (P. Stouthuysen)


Nihil.

3.2.1.5.Voorstellen opleidingsraad communicatiewetenschappen (J. Bauwens)


Nihil.

3.3.Onderzoek

3.3.1.Doctoraten

3.3.1.1.Samenstelling doctoraatsjury doctoraat in de Politieke Wetenschappen voor Farhan Zahid. Onderwerp: Al Qaeda linked Islamist Violent Non State Actors in Pakistan and their Relationship with Islamist Political Parties. Promotor: Herman Matthijs


In de faculteitsraad van 28 augustus 2013 (uittreksel hieronder) werd afgesproken dat het faculteitsbestuur de motivering zou beoordelen van de opname van een lid in de doctoraatsjury die niet in het bezit is van een doctoraat op proefschrift.

Uittreksel uit verslag faculteitsraad 28 augustus 2013

De decaan heeft voor de samenstelling van de examencommissie het volgende voorstel ontvangen: Herman Matthijs (promotor), Marc Cools (voorzitter), Sofie Dekimpe, Alain Winants (praktijklector VUB en hoofd Staatsveiligheid) en als externe leden Sven Biscop (Egmont Institute, UGent en Europa College), Bob Hoogeboom (Neyenrode University en London School of Economics) en Eric Denece (Directeur Centre Français de Recherge de Renseignement; dr. in de politieke wetenschappen; gewezen analist van de Franse geheime dienst; doceert aan de Université Bordeaux-Montesquieu IV)

De adminsitratief secretaris meldt dat één van de voorgestelde commissieleden niet over een doctoraat beschikt (A. Winants). Het reglement laat, mits grondig gemotiveerd, afwijkingen toe.

De faculteitsraad vraagt de promotor een schriftelijke motivering te schrijven. De faculteitsraad delegeert de beslissing over deze motivering naar het faculteitsbestuur.

De faculteitsraad benadrukt dat deze overweging niet exclusief is ingegeven door dit concrete geval, maar dat, zeker gelet op de enorme toename van het aantal doctoraten, de kwaliteitsbewaking van het beoordelingsproces altijd moet kunnen worden gegarandeerd.

De promotor, collega Matthijs, bezorgde de decaan een korte motivering, waarin hij benadrukt dat de heer Winants over een bijzondere en zeldzame expertise beschikt in het domein. Bovendien blijkt uit navraag bij de centrale diensten dat er precedenten bestaan waarbij houders van een doctoraat in de rechten (zonder proefschrift) toch deel konden uitmaken van doctoraatsjury’s. Het faculteitsbestuur gaat, op basis van deze motivering, akkoord met de toevoeging van de heer Winants aan de doctoraatsjury.

Het faculteitsbestuur stelt vast dat er in de doctoraatsjury, hoewel het gaat over een doctoraat in de politieke wetenschappen, geen politicologen verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de VUB zetelen. Het faculteitsbestuur vraagt de promotor contact te nemen met de collega’s Geeraerts, Delwaide en Holslag en één van hen te vragen deel uit te maken van de jury.

Gezien Marc Cools copromotor is van het doctoraat kan hij niet optreden als voorzitter van de doctoraatsjury.

De faculteitsraad geeft haar goedkeuring om de doctoraatsjury voor het doctoraat in politieke wetenschappen voor Farhan Zahid als volgt samen te stellen: Herman Matthijs en Marc Cools (promotoren), Jacobus Delwaide (voorzitter), Sofie Dekimpe, Alain Winants (praktijklector VUB en hoofd Staatsveiligheid) en als externe leden Sven Biscop (Egmont Institute, UGent en Europa College), Bob Hoogeboom (Nijenrode Universiteit en London School of Economics) en Eric Denece (Directeur Centre Français de Recherche de Renseignement; dr. in de politieke wetenschappen; gewezen analist van de Franse geheime dienst; doceert aan de Université Bordeaux-Montesquieu IV).

3.3.1.2.Samenstelling doctoraatsjury doctoraat in de Politieke Wetenschappen voor Ioannis Spyridaki. Onderwerp: Delegation and control: A critical analysis on Principal-Agent theory in the context of EU external policy making . Promotor: Sebastian Oberthür.


De decaan heeft voor de samenstelling van de doctoraatsjury het volgende voorstel ontvangen: Sebastian Oberthür (promotor), Kris Deschouwer (voorzitter), Irina Tanasescu, Youri Devuyst en als externe leden Chad Damro (University of Edinburgh) en Jan Orbie (UGent).

De faculteitsraad keurt de voorgestelde doctoraatsjury goed.


3.3.1.3.Samenstelling doctoraatsjury doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen voor Levi Vermote. Onderwerp: Sustainable Mobility and Decicion-Making: Participatory Assessment of Mobility Policies. Case Studies in Belgium and Palestine. Promotoren: Cathy Macharis en Koen Putman


De decaan heeft voor de samenstelling van de doctoraatsjury het volgende voorstel ontvangen: Cathy Macharis en Koen Putman (promotoren), Caroline Buts (voorzitter), Marie-Anne Guerry, Jean-Pierre Brans en als externe leden Jacek Zak (Department of Logistics, Poznan University of Technology Poland en Raed Najjar (Engineering Department, Birzeit University, Palestine).

De faculteitsraad keurt de voorgestelde doctoraatsjury goed.
3.3.1.4.Wijziging samenstelling doctoraatsjury doctoraat in de Politieke Wetenschappen voor Maudud R. Safdar. Onderwerp: Governance Reforms in Aid Delivery: Expanding the Reach of External Action. A Policy Analysis and Evaluation of Europe's Aid Programme Operations in Bangladesh. Promotor: Gustaaf Geeraerts.


(vervolg agendapunt 4.8.1. van de faculteitsraad van woensdag 29 september 2010)

Amelia Hadfield wordt in de doctoraatsjury vervangen door Caroline Buts. De doctoraatsjury is nu als volgt samengesteld: Gustaaf Geeraerts (Promotor), Jacobus Delwaide (Voorzitter), Youri Devuyst, Caroline Buts en als externe leden Willem van der Geest (Asia Institute Europe) en Sylvain Plasschaert (KULeuven).De faculteitsraad keurt de wijziging van de doctoraatsjury goed.

4.Varia


 1. De administratief secretaris vraagt SCOM een verantwoordelijke aan te duiden voor de behandeling van aanvraagdossiers voor doctoraten.

 2. De administratief secretaris meldt dat nieuwe doctoraten zullen worden uitgereikt onder de nieuwe naam van de faculteit, maar dat de nieuw uitgereikte diploma’s pas vanaf eind januari beschikbaar zullen zijn.

 3. De administratief secretaris meldt dat vanaf dit academiejaar het faculteitssecretariaat en de studietrajectbegeleiders (en in de nabije toekomst ook de vakgroepensecretariaten) in hun communicatie met de studenten gebruik maken van het OTRS–systeem (wachtrijen). De e-mails via de e-mailadressen faces@vub.ac.be en stbfaces@vub.ac.be komen toe in dit systeem. Hij vraagt de leden van het AP en ATP deze e-mailadressen niet meer te gebruiken in hun communicatie met het faculteitssecretariaat en/of de studietrajectbegeleiders maar enkel gebruiken te maken van de gewone naam-e-mailadressen.


5.Rondvraag


 1. Collega Dentchev meldt dat er een akkoord is met de Radboud Universiteit Nijmegen over het afsluiten van een Joint Ph.D-contract met de VUB voor het doctoraat van Franky De Cooman. Collega Dentchev, die co-promotor is van het doctoraat, vraagt de faculteit toestemming om, gelet op de onderhandelingen (de Joint PhD kwam tot stand op onze vraag) en gelet op de kwaliteit van de RU Nijmegen, de volledige doctoraatsprocedure van Nijmegen over te nemen. Dit impliceert dat er geen interne verdediging zal zijn. Collega Dentchev vraagt een formele goedkeuring van deze afwijking. Collega Dentchev benadrukt dat het Central Ph.D-office liet weten dat de afwijking kan, wanneer de faculteit daarvoor de toestemming geeft.

Het voorstel van collega Dentchev wordt goedgekeurd.

 1. Collega Ballon meldt dat SCOM werd geselecteerd voor de “London School of Economics' Digital Innovation Challenge” die dit jaar van start gaat. Dat betekent dat de VUB elk jaar in december twee papers mag indienen van van Ba3 studenten op het domein van de digitale innovatie. In totaal worden maximum 80 bachelorpapers van over heel de wereld door de LSE-jury beoordeeld. De uiteindelijke winnaars krijgen onder meer een onderzoeksverblijf aan de LSE aangeboden. Collega Ballon geeft aan dat SCOM die deelname met plezier wil open stellen naar de hele faculteit. Collega’s mogen daartoe geschikte bachelorpapers altijd aan hem signaleren.

Collega Haezendonck vult aan dat zij Deloitte zal vragen hun masterprijs ook uit te breiden naar afgestudeerden in de communicatiewetenschappen. Geïnteresseerden kunnen conctact opnemen met haar of met collega Dentchev.

Verslag faculteitsraad woensdag 25 september 2013 pg.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina