Fao fiche databestand 6Dovnload 3.55 Mb.
Pagina1/50
Datum24.08.2016
Grootte3.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Versie 10/3/2014
FAO


1. Fiche databestand 6

2. Variabelenfiches 17

Nummer van de verzekeringsmaatschappij 17

Nummer van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij 17

Polisnummer 18

Plaats van het ongeval 18

Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling 18

Activiteit van de onderneming 19

Socialezekerheidsinstelling van de werkgever 19

Prefix RSZ 20

Nummer werkgever bij de socialezekerheidsinstelling 20

Aantal werknemers 21

Taal van het dossier 21

Anciënniteit van het slachtoffer 22

Beroepscategorie van het slachtoffer 22

Tariefcode van het slachtoffer 23

Rijksregisternummer van het slachtoffer 23

Geboortedatum 24

Leeftijd van het slachtoffer 24

Geslacht 25

Nationaliteit van het slachtoffer 25

Situatie van het dossier 26

Dag van de week 26

Gewoonlijk beroep van het slachtoffer 27

Datum van het ongeval 27

Uur van het ongeval 28

Datum van ontvangst van de aangifte door de verzekeraar 28

Postcode van de plaats van het ongeval 29

Vorm van het ongeval 29

Materiële agens 29

Aard van het letsel 30

Plaats van het letsel 31

Voorziene code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 31

Voorziene code van blijvende arbeidsongeschiktheid 32

Uitoefening gewoonlijk beroep 32

Instelling van sociale zekerheid van het slachtoffer 32

Jaar beschouwd in B2 33

Dodelijk ongeval of niet 34

Stand van zaken van de regeling van het ongeval 34

Jaar van het ongeval 35

Voorschotten 35

Loonverlies 35

Daguitkering 36

Daguitkering 36

Rente 37


Kapitalen voor prothesen 37

Andere terugbetalingen 38

Uitkering voor derden 38

Dossiernummer 39

Verzekeraar 39

Ongeschiktheidspercentage 39

Hulp van derden 40

Duur van de gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid 40

Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheid 41

Nummer van het ongeval bij het FAO 41

Nr. verzekeraar 42

Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling 42

Maand van het ongeval 43

Datum van ontvangst van de aangifte 43

Land 44

Aard van het letsel 44Plaats van het letsel 45

Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval 45

Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. 46

Beroepscategorie van het slachtoffer 46

Tariefcode van het slachtoffer 47

Modaliteit van het letsel 47

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 48

Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 48

Situatie van het dossier 49

Dag van de week 49

Datum van overlijden 50

Oorzaak van het overlijden 50

Gewoonlijk land van tewerkstelling 51

Gewoonlijk beroep van het slachtoffer 51

Datum van het ongeval 52

Uur van het ongeval 52

Materiële agens 53

Postcode van de plaats van het ongeval 53

Identificatie van de werkgever 54

Abnormale gebeurtenis 54

Plaats van het letsel 55

Vereenvoudigde of volledige aangifte 55

Code voor de hulp van derden. 56

Gewoonlijk beroep 56

DIMONA 57

Onderaannemer 57

Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. 58

Betrokken jaar 58

Dodelijk ongeval 59

Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde. 59

Jaar van het ongeval 60

Datum ontvankelijkheid 60

Loonverlies 61

Weigering door de verzekeraar 61

Percentage van blijvende ongeschiktheid 62

Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid 62

Kosten van prothesen 63

Medische kosten 63

Uitkering voor derden 64

Hulp van derden 64

Referentiejaar 65

Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid 65

Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid 66

Verplaatsingskosten 66

Begrafeniskosten 67

Intresten en boetes 67

Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid 68

Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid 68

Voorgesteld loon 69

Reserve voor hulp van derden 69

Reserve voor blijvende ongeschiktheid 70

Begin van de periode van ongeschiktheid 70

Einde van de periode van ongeschiktheid 71

Erkenning van de periode van ongeschiktheid 71

Percentage van tijdelijke ongeschiktheid 72

Code niveau van beheer 72

Aard van het letsel 73

Leeftijd van het slachtoffer 73

Plaats van het ongeval 74

3. Codefiches 75

Cweg 75


cwerknc 75

Cancc 76


Bercat 78

Cageacc 79

Sex 80

Csozew 81Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 81

Csit 81


Joursem 82

Araba 82


Arabb 85

Arabe 92


Arabf 93

Ctwototc 95

cbwoc 96

Csozev 97

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 97

Natc 98


IABC 118

Cweg 146


CATPROFVICT 146

CSIT 148


LOCLES06 148

CAGMAT 153

DEVIATION 190

NATLES06 202

CITP 222

CDRECEV 238

DATONGDAY 239

CANCV 240

CAUSDECES 243

CTAUXATRES 243

SOUSTRAIT 244

Cageacc 245

Cweg 246
1. Fiche databestand

Volgnummer__3001__Naam_van_de_instelling'>Volgnummer

3001

Naam van de instelling

FAO

Naam van het bestand

DWH_FAT_B1

Geldigheidsperiode

01/01/1999 – 31/12/2004

Coverage / scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars. In sommige gevallen (voor zeelieden en werknemers voor wie geen verzekering werd afgesloten) kan het Fonds echter rechtstreeks tussenkomen. Voorts neemt het FAO ook bepaalde bijkomende uitkeringen ten laste.

Alle werknemers, ook het huispersoneel, zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeiders en bedienden, dienstboden, huisarbeiders, sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst, leerjongens met leerovereenkomst, schouwspelartiesten, uitzendkrachten, onthaalouders).

Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementering. Voor personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) bestaat er echter een specifieke regeling, net als voor militairen, statutair personeel van de NMBS en werklozen tewerkgesteld door de PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). In tegenstelling tot het statutair personeel, zijn de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen, afkomstig van de verzekeraars. Deze gegevens betreffen uitsluitend de werknemers uit de privésector.
De informatie heeft betrekking op een aantal aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het statuut, het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, een reeks gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, …), over het ongeval zelf: het getroffen lichaamsdeel, de omstandigheden van het ongeval en het soort ongeval, over de gevolgen van het ongeval: de graad van ongeschiktheid, de toegekende uitkeringen, … De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de periode van tijdelijke ongeschiktheid, d.w.z. de periode voorafgaand aan de regeling van het ongeval door de bekrachtiging van de overeenkomst of het vonnis.

Het bestand DWH_FAT_B1 bevat informatie over het slachtoffer van het ongeval en over de kenmerken van het ongeval.Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie-eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval. . Een tweede tabel (B2) bevat informatie over de betalingen aan het slachtoffer van het ongeval of aan diens rechthebbenden en over de graad en de duur van de ongeschiktheid.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag. Ook als er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid is, blijft de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar verplicht om de werknemer te beschermen tegen eventuele latere complicaties.

Opmerkingen / bijzonderheden

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

De gegevens hebben geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid die definitief vastgesteld is.Linken

http://socialsecurity.fgov.be/faofat/

Datum van de laatste bijwerkingVolgnummer__3021__Naam_van_de_instelling'>Volgnummer

3023

Naam van de instelling

FAO

Naam van het bestand

DWH_FAT_B2

Geldigheidsperiode

01/01/1999 – 31/12/2004

Coverage / scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars. In sommige gevallen (voor zeelieden en werknemers voor wie geen verzekering werd afgesloten) kan het Fonds echter rechtstreeks tussenkomen. Voorts neemt het FAO ook bepaalde bijkomende uitkeringen ten laste.

Alle werknemers, ook het huispersoneel, zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeiders en bedienden, dienstboden, huisarbeiders, sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst, leerjongens met leerovereenkomst, schouwspelartiesten, uitzendkrachten, onthaalouders).

Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementering. Voor personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) bestaat er echter een specifieke regeling, net als voor militairen, statutair personeel van de NMBS en werklozen tewerkgesteld door de PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). In tegenstelling tot het statutair personeel, zijn de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen, afkomstig van de verzekeraars. Deze gegevens betreffen uitsluitend de werknemers uit de privésector.
De informatie heeft betrekking op een aantal aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het statuut, het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, een reeks gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, …), over het ongeval zelf: het getroffen lichaamsdeel, de omstandigheden van het ongeval en het soort ongeval, over de gevolgen van het ongeval: de graad van ongeschiktheid, de toegekende uitkeringen, … De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de periode van tijdelijke ongeschiktheid, d.w.z. de periode voorafgaand aan de regeling van het ongeval door de bekrachtiging van de overeenkomst of het vonnis.
Het bestand DWH_FAT_B2 bevat informatie over de betalingen aan het slachtoffer van het ongeval of aan diens rechthebbenden en over de graad en de duur van de ongeschiktheid.


Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie-eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag. Ook als er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid is, blijft de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar verplicht om de werknemer te beschermen tegen eventuele latere complicaties.

Opmerkingen / bijzonderheden

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

De gegevens hebben geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid die definitief vastgesteld is.Linken

http://socialsecurity.fgov.be/faofat/

Datum van de laatste bijwerking


Volgnummer

3021

Naam van de instelling

FAO

Naam van het bestand

DWH_FAT_AT

Geldigheidsperiode

01/01/2005 – 99/99/9999

Coverage / scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars. In sommige gevallen (voor zeelieden en werknemers voor wie geen verzekering werd afgesloten) kan het Fonds echter rechtstreeks tussenkomen. Voorts neemt het FAO ook bepaalde bijkomende uitkeringen ten laste.

Alle werknemers, ook het huispersoneel, zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeiders en bedienden, dienstboden, huisarbeiders, sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst, leerjongens met leerovereenkomst, schouwspelartiesten, uitzendkrachten, onthaalouders).

Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementering. Voor personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) bestaat er echter een specifieke regeling, net als voor militairen, statutair personeel van de NMBS en werklozen tewerkgesteld door de PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). In tegenstelling tot het statutair personeel, zijn de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen, afkomstig van de verzekeraars. Deze gegevens betreffen uitsluitend de werknemers uit de privésector.
De informatie heeft betrekking op een aantal aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het statuut, het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, een reeks gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, …), over het ongeval zelf: het getroffen lichaamsdeel, de omstandigheden van het ongeval en het soort ongeval, over de gevolgen van het ongeval: de graad van ongeschiktheid, de toegekende uitkeringen, … De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de periode van tijdelijke ongeschiktheid, d.w.z. de periode voorafgaand aan de regeling van het ongeval door de bekrachtiging van de overeenkomst of het vonnis.
Het gegevensbestand DWH_FAT_AT bevat informatie over het slachtoffer van het ongeval en over de kenmerken van het ongeval.


Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie-eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag. Ook als er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid is, blijft de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar verplicht om de werknemer te beschermen tegen eventuele latere complicaties.

Opmerkingen / bijzonderheden

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

De gegevens hebben geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid.Linken

http://socialsecurity.fgov.be/faofat/

Datum van de laatste bijwerking


Volgnummer

3024

Naam van de instelling

FAO

Naam van het bestand

DWH_FAT_PM

Geldigheidsperiode

01/01/2005 – 99/99/9999

Coverage / scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars. In sommige gevallen (voor zeelieden en werknemers voor wie geen verzekering werd afgesloten) kan het Fonds echter rechtstreeks tussenkomen. Voorts neemt het FAO ook bepaalde bijkomende uitkeringen ten laste.

Alle werknemers, ook het huispersoneel, zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeiders en bedienden, dienstboden, huisarbeiders, sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst, leerjongens met leerovereenkomst, schouwspelartiesten, uitzendkrachten, onthaalouders).

Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementering. Voor personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) bestaat er echter een specifieke regeling, net als voor militairen, statutair personeel van de NMBS en werklozen tewerkgesteld door de PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). In tegenstelling tot het statutair personeel, zijn de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen, afkomstig van de verzekeraars. Deze gegevens betreffen uitsluitend de werknemers uit de privésector.
De informatie heeft betrekking op een aantal aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het statuut, het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, een reeks gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, …), over het ongeval zelf: het getroffen lichaamsdeel, de omstandigheden van het ongeval en het soort ongeval, over de gevolgen van het ongeval: de graad van ongeschiktheid, de toegekende uitkeringen, … De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de periode van tijdelijke ongeschiktheid, d.w.z. de periode voorafgaand aan de regeling van het ongeval door de bekrachtiging van de overeenkomst of het vonnis.
Het gegevensbestand DWH_FAT_PM bevat informatie over de betalingen aan het slachtoffer van het ongeval of aan diens rechthebbenden en over de graad en de duur van de ongeschiktheid.


Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie-eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag. Ook als er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid is, blijft de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar verplicht om de werknemer te beschermen tegen eventuele latere complicaties.

Opmerkingen / bijzonderheden

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

De gegevens hebben geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid.Linken

http://socialsecurity.fgov.be/faofat/

Datum van de laatste bijwerking
Volgnummer

3025

Naam van de instelling

FAO

Naam van het bestand

DWH_FAT_SINPERIT

Geldigheidsperiode

01/01/2005 – 99/99/9999

Coverage / scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Fonds voor de Arbeidsongevallen (FAO) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars. In sommige gevallen (voor zeelieden en werknemers voor wie geen verzekering werd afgesloten) kan het Fonds echter rechtstreeks tussenkomen. Voorts neemt het FAO ook bepaalde bijkomende uitkeringen ten laste.

Alle werknemers, ook het huispersoneel, zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk (arbeiders en bedienden, dienstboden, huisarbeiders, sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst, leerjongens met leerovereenkomst, schouwspelartiesten, uitzendkrachten, onthaalouders).

Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementering. Voor personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) bestaat er echter een specifieke regeling, net als voor militairen, statutair personeel van de NMBS en werklozen tewerkgesteld door de PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). In tegenstelling tot het statutair personeel, zijn de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door het FAO geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen, afkomstig van de verzekeraars. Deze gegevens betreffen uitsluitend de werknemers uit de privésector.
De informatie heeft betrekking op een aantal aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het statuut, het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, een reeks gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, …), over het ongeval zelf: het getroffen lichaamsdeel, de omstandigheden van het ongeval en het soort ongeval, over de gevolgen van het ongeval: de graad van ongeschiktheid, de toegekende uitkeringen, … De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de periode van tijdelijke ongeschiktheid, d.w.z. de periode voorafgaand aan de regeling van het ongeval door de bekrachtiging van de overeenkomst of het vonnis.
Het gegevensbestand DWH_FAT_SINPERIT bevat informatie over het begin en het einde van de ongeschiktheidsperiodes.


Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie-eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag. Ook als er geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid is, blijft de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar verplicht om de werknemer te beschermen tegen eventuele latere complicaties.

Opmerkingen / bijzonderheden

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

De gegevens hebben geen betrekking op de blijvende ongeschiktheid.Linken

http://socialsecurity.fgov.be/faofat/

Datum van de laatste bijwerking


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina