Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzenDovnload 31.96 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte31.96 Kb.
Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie der douane en accijnzen

Douaneprocedures

D.I. 521.103


Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTS-

netwerk
D.D. 243.574

_
Brussel, 7 februari 2003
Bijlagen: 4
Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:
- elke dienst belast met het bijhouden van de collectie;
- alle personeelsleden van de niveaus 1, 2+ en 2.

Gewijzigde bevoegdheid van de douanekantoren inzake communautair en

gemeenschappelijk douanevervoer ingevolge de aansluiting van Belgische douanekantoren op het NCTS-netwerk

1. In aansluiting op de omzendbrief nr. D.D.242.115 van 14 november 2002 betreffende de invoering van het NCTS volgt hierbij de opsomming van de douanekantoren die op de daartegenover vermelde datum zullen zijn aangesloten op het NCTS-netwerk. Die aansluiting heeft voor gevolg dat vanaf die datum alle aangiften voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in de betrokken gewestelijke directies der douane en accijnzen overeenkomstig de bepalingen van de voormelde omzendbrief moeten geschieden.


2. Tot 30 juni 2003 mogen documenten voor vervoer onder de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer ter beëindiging van die regeling nog worden aangenomen op alle thans nog voor communautair douanevervoer bevoegde douanekantoren. Na die datum worden ook de bepalingen van de voormelde omzendbrief op dit vlak van toepassing.

Concreet betekent dit dat:  • vanaf de hierna vermelde data voor de betrokken directie der douane en accijnzen in het kader van de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer nog slechts elektronische aangiften kunnen worden aanvaard op de douanekantoren van die directie die daadwerkelijk op het NCTS-netwerk zijn aangesloten, op de andere douanekantoren van die directie mogen geen aangiften in dat kader meer worden aanvaard;

  • tot 30 juni 2003 T-documenten inzake communautair en gemeenschappelijk

douanevervoer (zendingen met NCTS-geleidedocument daaronder begrepen) op de thans voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer bevoegde douanekantoren mogen worden aangeboden om de betrokken goederen een geoorloofde bestemming te laten volgen. Na die datum moet de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer voor de zendingen onder dekking van de voormelde documenten op een op het NCTS-netwerk aangesloten douanekantoor worden beëindigd.
Data waarop bepaalde douanekantoren op het NCTS-netwerk worden aangesloten

3. De hierna vermelde douanekantoren, die bevoegd zijn voor communautair en

gemeenschappelijk douanevervoer zullen op de daartegenover vermelde datum op het NCTS-netwerk zijn aangesloten

- douanekantoren behorende tot het ambtsgebied van de gewestelijke directie der douane en accijnzen Antwerpen (1): 24 maart 2003

- douanekantoren behorende tot het ambtsgebied van de gewestelijke directies der douane en accijnzen Brussel en Luik (2): 5 mei 2003

- douanekantoren behorende tot het ambtsgebied van de gewestelijke directies der douane en accijnzen Hasselt, Gent en Bergen (3): 26 mei 2003


Vervullen van uitvoerformaliteiten op douanekantoren die niet op het NCTS-

netwerk zijn aangesloten

4. Teneinde de exporteurs de mogelijkheid te bieden op een soepele wijze in te spelen op de gewijzigde situatie op het vlak van de uitvoer wordt erop gewezen dat het mogelijk blijft de uitvoerformaliteiten te verrichten op het principieel bevoegd uitvoerkantoor en vervolgens het exemplaar 3 van de uitvoeraangifte betreffende de zending voor uitgang uit het douanegebied van de Unie te laten viseren door de douane van het Belgisch kantoor waar de aangifte onder het NCTS van de betrokken zending wordt verricht. Het visum zal ook het MRN van de desbetreffende NCTS-aangifte moeten vermelden.


5. Bovendien wordt in afwijking van de omzendbrief Uitvoer van goederen - Bevoegdheid van de kantoren nr. D.D.191.102 van 23 april 1999 (D.I. 537.02) toegelaten dat de uitvoerformaliteiten, die gepaard gaan met een NCTS-aangifte, mogen worden verricht op het eerstvolgende op het NCTS-netwerk aangesloten douanekantoor gelegen op of in de nabijheid van de normale reisweg voor het bereiken van de vooropgestelde bestemming, i.p.v; op het principieel bevoegde uitvoerkantoor. De gewestelijke directeurs der douane en accijnzen over het ambtsgebied waarin de NCTS-kantoren zijn gelegen waken over de juiste toepassing van dit voorschrift.

De voormelde omzendbrief zal eerlang in die zin worden aangepast.

______________

De lijst van de bedoelde douanekantoren bevindt zich in bijlage 1

De lijst van de bedoelde douanekantoren bevindt zich in bijlage 2

De lijst van de bedoelde douanekantoren bevindt zich in bijlage 3
Bekendmaking van de aansluiting aan het publiek

6. Met het oog op de bekendmaking aan het publiek en aan de gebruikers van de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer zullen de ontvangers van de voormelde douanekantoren een bericht aan het publiek in A3 formaat aanplakken op een goed zichtbare plaats in hun kantoor. Een model van het aanplakbiljet gaat in bijlage 4.Om het formaat A3 te verkrijgen volstaat het een fotokopie te maken van het A4 formaat met uitvergroting. De gewestelijke directies zal op elektronische drager een kopie van het model van het aanplakbiljet worden toegezonden en zij dienen de tekst ervan vervolgens met de nodige informatie te vervolledigen.


Het aanplakbiljet bevat naast de aankondiging ook aanwijzingen voor de NCTS-aangiften en de aansluiting op het NCTS van de economische operatoren.
7. De tekst van het aanplakbiljet mag ook in A4 formaat worden omgedeeld aan de loketten van de douanekantoren.
8. De gewestelijke directeurs der douane en accijnzen nemen, elk wat hun ambtsgebied betreft, de passende maatregelen om de bekendmaking volgens de onderhavige omzendbrief op en juiste en efficiënte wijze te verzekeren.
9. De voor aansluiting op het NCTS benodigde formulieren kunnen worden opgehaald op het internet (www.minfin.fgov.be) of via het intranet. De economische operatoren zullen die formulieren, die bestaan uit een begeleidingsblad en 6 bijlagen, ook kunnen bekomen bij de ontvangers van de douanekantoren die op het NCTS-netwerk zijn aangesloten. Zij mogen de aansluiting vragen voor meerdere vestigingen en eventueel de aansluiting voor SADBEL, EDIFACT en het WEB combineren.
Waarmerken van de begeleidingsdocumenten tijdens de overgangsfase
10. Tijdens de overgangsfase tot het bereiken van het "Full NCTS", waarbij alle landen die het gemeenschappelijk douanevervoer toepassen op het NCTS-netwerk zullen worden aangesloten, moeten, overeenkomstig een administratieve afspraak tussen die landen, de begeleidingsdocumenten door de douane worden gewaarmerkt.
11. De waarmerking van de NCTS-geleidedocumenten (anders begeleidingsdocumenten genoemd) die worden afgedrukt in het kader van de normale procedure en op de aangenomen locaties wordt door de douane zelf verricht via een geautomatiseerd procédé. De douane verricht eveneens die waarmerking wanneer in het kader van de vereenvoudigde procedure geen gebruik wordt gemaakt van EDIFACT.
12. Wanneer de toegelaten afzender in het kader van de vereenvoudigde procedure bij NCTS gebruik maakt van EDIFACT moet hij zelf zorgen voor de waarmerking van de begeleidingsdocumenten. Hij maakt daartoe gebruik van een metalen stempel die overeenkomt met de afdruk bedoeld in § 22 van het Schema van de douaneprocedure voor in de BLEU erkende "Toegelaten afzenders/exporteurs" en "Toegelaten geadresseerden". Die stempelafdruk ziet er als volgt uit

(zie stempelafdruk bedoeld in § 22 van het schema)

In de van 1 tot 6 genummerde vakken moeten de volgende gegevens voorkomen:
Vak 1: Wapen van het Koninkrijk België (heraldische leeuw) of van het Groothertogdom

Luxemburg of de letters"BE" voor België

Vak 2: NCTS-kantoor aangeduid in de vergunning vereenvoudiging

Vak 3: "Zie MRN"

Vak 4: Datum

Vak 5: Naam van de vergunninghouder (zonder de vennootschapsvorm)

Vak 6: Inschrijvingsnummer van de vergunninghouder
De vergunninghouder mag ook de voormelde stempelafdruk met de gegevens ook afdrukken door middel van zijn eigen computersysteem.
De toelating voor het gebruik van de voormelde metalen stempel of voor het aanbrengen van de stempelafdruk met het eigen computersysteem moet verkregen zijn voor het eerste gebruik. De gewestelijke directies der douane en accijnzen over het gebied van de vergunninghouder verlenen die schriftelijke toelating op zicht van de hen, naar gelang van het geval, voorgelegde metalen stempel of de stempelafdruk van het computersysteem.

Voor de directeur-generaal:


De Directeur, diensthoofd

G. Capiau

Bijlage 1
Lijst van de douanekantoren van de directie Antwerpen die op 24 maart 2003 zullen aangesloten zijn op het NCTS-netwerk

ANTWERPEN D


DEURNE D

MECHELEN D.A.E.

MEER (Hoogstraten) D.E.

Bijlage 2


Lijst van de douanekantoren van de directies Brussel en Luik die op 5 mei 2003 zullen aangesloten zijn op het NCTS-netwerk

Directie Brussel
BRUSSEL D.E.

LEUVEN D.A.E.

NIJVEL D.A.E.

VILVOORDE D.A.E.
ZAVENTEM D.


Directie LuikBIERSET (Grâce-Hollogne) D.E.

EYNATTEN (Raeren) D.

STERPENICH (Autoroute) (Arlon) D.A.

VERVIERS D.A.E.

Bijlage 3

Lijst van de douanekantoren van de directies Hasselt, Gent en Bergen die op 26 mei 2003 zullen aangesloten zijn op het NCTS-netwerk

Directie HasseltBOORSEM D.
GEEL D.A.E.
GENK D.E.
POSTEL D.
TIENEN D.A.E.


Directie GentAALST D.A.E.
DENDERMONDE D.A.E.
GENT D.A.E.
MENEN-LAR D.A.E.
OOSTENDE D.A.E.
ROESELARE D.A.E.
SINT-NIKLAAS D.A.E.


ZEEBRUGGE D.

ZELZATE D.A.

Directie Bergen


GOSSELIES (Charleroi) D.A.E.

LA LOUVIERE D.A.E.

RISQUONS-TOUT (Mouscron) D.A.E.

Bijlage 4Douanekantoor …………(naam douanekantoor vermelden)
BERICHT AAN HET PUBLIEK
Betreffende de automatisering van de regeling communautair/gemeenschappelijk douanevervoer NCTS
Aan de gebruikers van de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer wordt hierbij bekendgemaakt dat bovengenoemd douanekantoor op datum van ………… (datum te vermelden volgens omzendbrief) zal aangesloten zijn op het NCTS-netwerk.

Op die datum zullen derhalve op het voormelde douanekantoor de aangiften in het kader van de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer moeten worden verricht met gebruikmaking van een elektronische aangifte (KB van 13 oktober 2002) (*) Voor de ter zake toe te passen procedure en het opstellen van die aangifte wordt respectievelijk verwezen naar de bepalingen van de omzendbrief nr. D.D. 242.115 betreffende de invoering van het NCTS van 14 november 2002 (D.I. 521.103) en naar de door de Centrale Administratie der douane en accijnzen, Dienst Automatisering (D.M.) ter beschikking gestelde Handleiding NCTS (beschikbaar op het internet:

www.minfin.fgov.beonder de rubriek NCTS van de Administratie der douane en accijnzen) en Handleiding voor de SADBEL-gebruikers (DI 924) voorlopig aangevuld met SADBELberichten .

Vanaf 1 juli 2003 moet bovendien de regeling communautair en gemeenschappelijk douanevervoer ook verplichtend op een NCTS-kantoor worden beëindigd. Voor de elektronische aangifte onder de voormelde regelingen en de berichten van aankomst, in het geval de goederen ter beëindiging van die regeling zijn aangekomen op een aangenomen locatie of op een toegelaten plaats (vergunning "Toegelaten geadresseerde"), is de aansluiting op het NCTS vereist.

De aansluiting op het NCTS dient te worden aangevraagd bij de voormelde dienst op de Centrale Administratie der douane en accijnzen (**). De benodigde aanvraagformulieren kunnen worden bekomen bij de ontvanger van een NCTS-kantoor of worden opgehaald van het internet (www.minfin.fgov.be) onder de rubriek NCTS van de Administratie der douane en accijnzen.

Meer inlichtingen ter zake kan u bekomen bij de plaatselijke NCTS helpdesk (Tel. ………… ) (Fax. ………… ).

De gewestelijke directeur der douane en accijnzen

___________

(*) Belgisch staatsblad van 7 december 2002

(**) Het adres van de Centrale Administratie der douane en accijnzen, Dienst DM:

Rijksadministratief Centrum, Financietoren bus 37, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina