Federale OverheidsdienstDovnload 0.61 Mb.
Pagina1/6
Datum20.08.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Federale

Overheidsdienst

FINANCIEN

Brussel, 16.12.2009correspondentieadres:

Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop – Gedrukt Materieel

North Galaxy, Toren B, 4de verd. – Koning Albert II-laan, 33 – bus 975, B-1030 BRUSSEL

SECRETARIAAT & LOGISTIEKCel Aankoop – Gedrukt Materieel

     

     

     


     

     

     

     uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlage(n)

     

     

SM003373


11


Algemene offerteaanvraag voor een opdracht voor dienstverlening: het drukken, personaliseren en leveren van de aangiften “Inkomstenbelastingen”, modellen 275.1, 275.2, 276.1, 276.2, 276.5 en hun bijlagen - Aanslagjaar 2010.

Mijne Heren,


Indien de hierna uiteengezette opdracht U interesseert, zou ik graag een inschrijving conform de opgesomde voorwaarden ontvangen.
0. Inhoudstafel : bladzijde
1. Wijze van gunning 3

2. Aanbestedende dienst 3

3. Wettelijke beschikkingen 3

4. Betrokken dienst 5

5. Aard van de aanneming 5

6. Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen 8

6.1 Typemodellen 8

6.2 Algemene kenmerken 8

6.2.1 Zetwerk 8

6.2.2 Formaten 8

6.2.3 Papier 8

6.2.4 Milieuvriendelijkheid van het papier 9

6.2.5 Druk 9

6.2.6 Oplagen 10

6.2.7 Opmaak 10

6.2.8. Omslagen 276.41, 276.41T, 276.42 en 276.42SCAN ..…….………….………14

6.3 Personaliseren en postklaar maken van de aangiften 16

6.3.1. Algemene omschrijving 16

6.3.2. Personaliseren en verzenden van de aangiften 275.1 16

6.3.2.1 Via de Post-operator te verzenden aangiften 275.1 16

6.3.2.2 Aangiften 275.1 met aanduiding van de dienst 19
9.DOCAanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij:

Dienst


Secretariaat & Logistiek, Cel Aankoop – Gedrukt Materieel

Tel. +32 (0)257/696 81

Fax +32 (0)257/966 76

Openingsuren: van 9u00 tot 11u45 en van 14u00 tot 16u00


Chantal VAN DEN DRIESSCHE

Financieel en administratief deskundige

Tel. 0257/697 64 – fax 0257/966 76

E-mail: chantal.vandendriessche@minfin.fed.be

Openingsuren of na afspraak6.3.3 Personaliseren en verzenden van de aangiften 275.2 19

6.3.4 Personaliseren en verzenden van de aangiften 276.1 20

6.3.4.1 Het personaliseren van de aangiften 20

6.3.4.2 Verzamelen, triëren en verzenden van de aangiften 21

6.3.4.3 Uitvoeringstermijnen 23

6.3.4.4 Bijzonderheden m.b.t. de verstrekte en te verwerken gegevens 24

6.3.4.5 Aangiften 276.1 met aanduiding van de dienst 28

6.3.5 Personaliseren en verzenden van de aangiften 276.2 28

6.3.6 Personaliseren en verzenden van de aangiften 276.5 29

6.3.7 Traceerbaarheid 29

7. Stalen bij de inschrijving te voegen en voorafgaande tests 29

8. Wijze van uitvoering der overeenkomst 30

8.1 Drukproeven 30

8.1.1 vanaf een papieren versie (manuscript) van de modellen 30

8.1.2 vanaf een digitale versie van de modellen 30

8.2 Numerieke dragers 30

8.3 Testleveringen 31

8.4 Keuringen 31

8.5 Leveringstermijnen 31

8.5.1 Drukproeven 31

8.5.2 Tests 32

8.5.3 Voorafgaande technische keuring 32

8.5.4 Via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen 32

8.5.5 Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen 32

8.5.6 Drukwerk 275 U 33

8.6 Plaatsen van levering en verpakkingsvoorschriften 33

8.6.1 Drukproeven, numerieke dragers en testbladen 33

8.6.2 Specimens voor de voorafgaande technische keuring 33

8.6.3 Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen 33

8.6.4. Drukwerk 275 U 34

8.7 Keuring - Nazicht van de producten 34

8.8 Informatiebeveiliging - Toezicht 34

8.9 Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden 35

8.10 Belangrijk 35

9. Middelen van optreden van de administratie 36

10. Weigering 36

11. Borgtocht 36

12. Procedure voor de gunning van de opdracht 37

12.1 Kwalitatieve selectiecriteria 37

12.1.1 Uitsluitingscriteria 37

12.1.2 Criteria van economische en financiële draagkracht 37

12.1.3 Criteria van technische bekwaamheid 38

12.2 Regelmatigheid van de offertes 38

12.3 Gunningcriteria - Quotering 38

13. Prijzen 40

14. Facturatie 42

15. Geldigheidsduur van de offerte 42

16. Inschrijving 42

BIJLAGEN :

I Inschrijvingsformulier

II Borderel van de Post-operator: Rapport afgifte toelating

III/1 Aangifte 275.1 (Vennootschapsbelasting): spacing chart

III/2 Aangifte 276.1 (Personenbelasting): gedetailleerd record per belastingplichtige

III/3 Aangifte 276.1 – deel 1 : spacing chart

III/4 Aangifte 276.1 – deel 2 : spacing chart

III/5 Aangifte 276.1 – Bijlage: spacing-chart

III/6 Lettertypes

III/7 Streepjescode : model

III/8 Schema van de verschillende bestanden (categorieën van te verzenden aangiften)

III/9 Aangifte 276.2 (Belasting van niet-inwoners) : record-layout

III/10 Aangifte 276.2 : spacing chart1. Wijze van gunning :
De procedure algemene offerteaanvraag is van toepassing.

2. Aanbestedende dienst :
Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Secretariaat & Logistiek

Cel Aankoop – Gedrukt Materieel

North Galaxy – Toren B – 4de verdieping

Koning Albert II-laan, 33 – Bus 975

B-1030 BRUSSEL


Tel. : 0257/697 64

Fax : 0257/966 76


Facturatieadres:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Budget en Beheerscontrole

Boekhouding S&L

North Galaxy

Koning Albert II-laan, 33 – Bus 786

B-1030 BRUSSEL3. Wettelijke beschikkingen :

De inschrijver moet zich schikken naar :


- de wet van 24 december 1993 (B.S. van 22.01.94) en het KB van 8 januari 1996 (B.S. van 26.01.96) inzake overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten;
- het KB van 26 september 1996 (B.S. van 18.10.96) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
- de tot op heden aangebrachte wijzigingen aan voormelde wetgeving;
- de contractuele, administratieve en technische bepalingen van dit bestek.


4.

Aanvullingen bij en afwijkingen van de wettelijke beschikkingen:
- Aanvullingen:


 • Artikel 69 §1 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 (algemene aannemingsvoorwaarden): eventuele vermindering van de voorziene hoeveelheden;
 • Artikel 116 van het KB van 8.01.1996 : geldigheidsduur van de offerte wordt vastgelegd op 120 kalenderdagen.

- Afwijkingen (zie artikel 3 van het KB van 26.09.1996):
 • Artikel 13 §2 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 (algemene aannemingsvoorwaarden): geen enkele prijsherziening is mogelijk.
 • Artikels 20 §5 en 75 §1 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 (algemene aannemingsvoorwaarden): er wordt afgeweken van de bepalingen inzake boeten wegens laattijdige uitvoering omwille van het belang van de opdracht en de belangrijke nadelen voor de Belgische Staat die de laattijdige uitvoering met zich meebrengt. Deze opdracht betreft de massale verzending van de belastingaangiften voor zowel de fysieke personen als de rechtspersonen. Bovendien betreft het kritiek punt van deze opdracht de massale verzending van de aangifte 276.1 (natuurlijke personen). De verzending van al die aangiften betekent het vertrekpunt van de fiscale procedure, leidend tot de vaststelling van de belasting die door de belastingplichtige moet worden betaald. Elke vertraging bij het begin van dit proces zal andere vertragingen veroorzaken in het verloop van de fiscale procedure en uitdraaien op een vertraagde inning van de betrokken belastingen. Die belastingen vertegenwoordigen belangrijke inkomsten voor de Staat en hebben een budgettaire weerslag.
 • Artikel 67 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 (algemene aannemingsvoorwaarden): om reden van zijn geringe waarde, zal de test die de toewijzing van de opdracht voorafgaat (zie punt 7 van het bestek) niet gefactureerd worden; de kosten voor de tests voorzien tijdens de uitvoering van de opdracht (zie punt 8.3 van het bestek) moeten begrepen zijn in de ingeschreven prijzen.
 • Artikel 74 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 (algemene aannemingsvoorwaarden): de procedure inzake voorlopige en definitieve keuring staat beschreven in huidig bestek.

De verplichte varianten betreffende deze opdracht staan hierna beschreven in punten


6.2.7 a Aangiften 275.1, 6.2.7 b Aangiften 275.2, 6.2.7.c Aangiften 276.1, 6.2.7 e Aangiften 276.5 en 6.2.7 h Bericht aan de belastingplichtigen). Vrije varianten zijn niet toegestaan. Het huidig bestek laat evenmin facultatieve varianten toe.

4. Betrokken dienst :
Belastingen en Invordering

Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit,

Sector Directe belastingen

Directie VIII/2 - Drukwerken

North Galaxy – Toren B 4

Koning Albert II-laan, 33 – bus 981

1030 BRUSSEL

Tel. : 0257/622 76

Fax : 0257/966 63

5. Aard van de aanneming :
De aanneming vormt één enkel perceel en beoogt, voor het aanslagjaar 2010 :
a) het leveren van het papier, het drukken, het inlassen van de toelichtingen, het lijmen of nieten en het vouwen van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5;
b) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van een “Geheugensteun” in de aangifte 276.1;
c) het verzenden van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5, waarbij die aangiften automatisch worden gepersonaliseerd, in omslag worden gedaan en rechtstreeks van bij de aannemer via de Post-operator aan de belastingplichtigen worden toegezonden (*);
d) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het inlassen van het drukwerk 275 U in iedere aangifte 275.1 en 275.2;
e) het leveren van het papier, het drukken, het vouwen en het bij de gepersonaliseerde aangiften 276.1 voegen van een "Bericht aan de belastingplichtigen";
f) het leveren van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5, van de omslagen 276.41, 276.41T, 276.42, 276.42SCAN en van het drukwerk 275 U aan de taxatiediensten.

(*) De aannemer zal instaan voor de afgiften van de verzendingen bij het dichtstbijzijnde sorteercentrum van de Post-operator en dit ook ingeval de opdracht in het buitenland zou worden uitgevoerd. De frankeringkosten zijn ten laste van het departement (systeem van de "Uitgestelde Vergoeding").

Benaming


Aantal

a) bladen

b) bladz.Open formaat van de bladen

(in mm)Geraamde oplagen


a)

b)

Nederlands

Frans

Duits

1. Aangifte 275.1
a) aangifte

b) afschrift

c) toelichting


2. Aangifte 275.2
a) aangifte

b) afschrift

c) toelichting

3. Aangifte 276.1
Deel 1 :
a) aangifte

b) voorbereiding

c) toelichting
Deel 2 :
a) aangifte

b) voorbereiding


c) toelichting

Blad 276.1 “BIJLAGEN

2

25

OF

13


2

25

1

OF13
1

2

1


26


1

2
18

1


8

820
52

8

820

1
52


4

8

2


104


4

8
72

2


297 x 420

297 x 420

297 x 420


297 x 210

297 x 420

297 x 420

297 x 420

297 x 210
297 x 210
297 x 420

297 x 420

297 x 210
297 x 210


297 x 420

297 x 420


297 x 210

297 x 210


269.000*


30.900**

9.100***4.900*


2.400**

2.700***3.667.000*

of

3.213.600*112.950**

21.050***537.000*


of

289.450*


86.000***

3.667.000*

of

3.213.600*112.950**

21.050***159.000*

18.100**


6.900***

3.300*


3.750**

2.450***


2.766.800*

of

2.424.700*97.400**

17.800***

351.800*

of

189.600*69.200***
2.766.800*

of

2.424.700*97.400**

17.800***3.000*

400**


500***

100*


100**

400***


36.550*

of

32.050*1.850**

1.100***


7.050*

of

3.800*1.350***

36.550*


of

32.050*


1.850**

1.100***


De scanbare documenten zijn aangeduid in vet.

* gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk

Benaming

Aantal

a) bladen

b) bladz.


Open formaat van de bladen

(in mm)Geraamde oplagen


a)

b)

Nederlands

Frans

Duits


4. Aangifte 276.2
Deel 1 :
a) aangifte

b) afschrift

c) toelichting


Deel 2 :
a) aangifte
b) afschrift
c) toelichting
5. Aangifte 276.5
a) aangifte

b) afschrift

c) toelichting


6. Het drukwerk 275 U
7. Geheugensteun


8. Bericht aan de belastingplichtigen


2

12

1
28


2
2
18

1

1


1

1
2


OF

5
1
1


5

8

2

82

112


8
8
72

4

2


4

2
8
20


8
2

20


297 x 420

297 x 210
297 x 420

297 x 210


297 x 210

297 x 420


297 x 420
297 x 210

297 x 420

297 x 210
297 x 420

297 x 210


297 x 420
297 x 210
297 x 840
297 x 210

297 x 210


33.100*

7.000**


2.900***

7.000***


48.000*

7.300**


6.700***

361.000***


3.801.000***

of

3.347.600***


3.801.000***

of

3.347.600***24.300*


4.100**

2.600***


6.000***

44.000*

6.000**

5.000***220.000***
2.882.000***

of

2.539.900***


2.882.000***

of

2.539.900***1.150*


300**

430***


600***

1.200*


200**

350***
5.500***


39.500***

of

35.000***


39.500***

of

35.000***
* gepersonaliseerde formulieren / ** met aanduiding van de dienst / *** zonder opdruk
De hiervóór vermelde hoeveelheden zijn geen definitieve cijfers en de administratie is er niet door gebonden (aanvulling bij artikel 69 §1 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996).
Voor het personaliseren moet de inschrijver rekening houden met een inschiet van ± 5 % buiten de vermelde hoeveelheden, alsook met de levering van:
- 200 exemplaren voorzien voor de testen, vóór de personalisering, van de documenten 275.1, 275.2, 276.1 (delen 1 en 2), 276.2 en 276.5 evenals van het blad “276.1-bijlagen”;
- 1.000 exemplaren in het Frans (hierna FR) + 1.000 exemplaren in het Nederlands (hierna NL) + 200 exemplaren in het Duits (hierna D) gepersonaliseerde aangiften 276.1 (delen 1 en 2) en 200 exemplaren “276.1-Bijlagen” gepersonaliseerde bladen in Nederlands, in Frans en in Duits voor testen i.v.m. scanning (zie ook punt 8.3).
Deze hoeveelheden zijn niet begrepen in bovenstaande oplagen, maar moeten in de basisprijs opgenomen worden; ze mogen derhalve niet afzonderlijk worden gefactureerd (afwijking van artikel 67 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996).
In elk geval zullen de benodigde hoeveelheden tijdig aan de aannemer worden medegedeeld. Geen verhaal kan worden uitgeoefend voor een eventuele vermindering - zelfs aanzienlijk - van het aantal exemplaren (zie ook punt 6.3.4.2b). Hetzelfde geldt voor eventuele tekstwijzigingen (aanvulling bij artikel 69 §1 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996).

6. Technische specificaties en kwaliteit van de leveringen :
6.1 Typemodellen :
De inschrijvers kunnen op het onder punt 2 vermelde adres (4de verdieping) kennis nemen van de aldaar neergelegde typemodellen, iedere werkdag van 9 tot 11u45' en van 14 tot 16u.
Deze dienen enkel voor de vorm, de samenstelling en de lettertypes. De definitieve manuscripten of informaticadragers zullen op het ogenblik van de bestelling aan de aannemer worden overgemaakt.
6.2 Algemene kenmerken :
6.2.1 Zetwerk :
Letterkarakters en schikking van de teksten : zie neergelegde modellen.

De letterkarakters van de voorgedrukte vermeldingen op de te scannen aangiften 276.1 (delen 1 en 2) en op de bladen “Bijlagen” dienen van een type te zijn dat door de op de markt beschikbare scanners en optische herkenningssoftware gelezen kan worden (zoals OCR A, OCR B en ARIAL).


Het maken van de drukdragers is ten laste van de aannemer. Te dien einde bezorgt de administratie de nodige manuscripten of informaticadragers.
6.2.2 Formaten (gesloten) : 297 x 210 mm en 148 x 210 mm.
Zie ook rubriek "opmaak" hierna.
6.2.3 Papier : is ten laste van en door de aannemer te leveren :
a) wit, OCR-papier van 90 gr/m² waarvan de opaciteit voldoende moet zijn om een recto-verso optische lezing toe te laten:

model 276.1 : scanbare aangifte : delen 1 en 2 + het blad “geheugensteun voor het invullen”.


Parameters van het papier:


 • Lage ruwheid: max. 250 ml/min (recto/verso van het papier)

 • Lage porositeit: max. 1000 ml/min

 • Hoge witheid: min. CIE 150

 • Doorzicht: Bèta formatie. Een papier met een te hoge wolkerigheid kan bij het scannen valse data opleveren. Max. 5,0 g/m² is een goede maatstaf.

Gelieve een technische fiche van het voorgestelde OCR-papier bij de offerte te voegen.
 • Het stofgehalte van het papier moet maximaal worden beperkt om een foutloze verwerking van de documenten toe te laten bij het scannen.

Om deze doelstelling te bereiken zal de inschrijver de maatregelen beschrijven die genomen werden met betrekking tot het productieproces van het papier en de realisatie van de documenten in zijn ateliers.
b) wit, houtvrij schrijfpapier, 80 gr/m²:
- model 275.1 : aangifte;

- model 275.2 : aangifte;

- model 276.1 : blad “«276.1-bijlagen» ;

- model 276.2 : delen 1 en 2 : aangifte;

- model 276.5 : aangifte;

- drukwerk 275 U.


c) wit, licht houthoudend, gecoated en van hoge kwaliteit, 80 gr/m²:
- bericht aan de belastingplichtigen.
d) wit, schrijfpapier, licht houthoudend, 60 gr/m²:
- model 275.1 : afschrift;

- model 275.2 : afschrift;

- model 276.1 : delen 1 en 2 : voorbereiding;

- model 276.2 : delen 1 en 2 : afschrift;

- model 276.5 : afschrift.
e) wit, soort magazinepapier, 55 gr/m²
- model 275.1 : toelichting;

- model 275.2 : toelichting;

- model 276.1 : delen 1 en 2 : toelichting;

- model 276.2 : delen 1 en 2 : toelichting;

- model 276.5 : toelichting.

6.2.4 Milieuvriendelijkheid van het papier :


De pulp van voormelde papiersoorten mag niet gebleekt zijn met chloorgas. Alleen de kwaliteiten E.C.F. (elementary chlorine free) en T.C.F. (totally chlorine free) worden toegelaten op voorwaarde dat het A.O.X.-gehalte niet hoger is dan 0,5 kg/ton pulp.

De inschrijvers voegen verplicht bij hun offerte een recent attest uitgaande van de pulpfabriek of de papierfabrikant waarop het A.O.X-gehalte vermeld staat.
6.2.5 Druk : recto-verso in volgende kleuren :
a) voor de aangifte 276.1 (aangifte – delen 1 en 2) : maximum 2 kleuren die verwerkt kunnen worden door de scanningtoestellen;
b) voor de aangifte 276.1 (voorbereiding en toelichting – delen 1 en 2) : zwart en rood;
c) voor de aangiften 275.1, 275.2 en 276.5 : zwart;

voor de aangifte 276.2 : zwart en rood.


d) voor het drukwerk 275 U : zwart;


e) voor de “Geheugensteun”: maximum 4 kleuren;


 1. voor het "Bericht aan de belastingplichtigen" : maximum vier kleuren die in de bestelling zullen worden bepaald. Het betreft een druk in maximum vier kleuren (quadrichromie) op de recto en in maximum vier kleuren op de verso van de bladen;

g) voor het blad «276.1-bijlagen» ”: enkel recto bedrukt in zwart en groen (*).

De druk moet klaar en duidelijk leesbaar zijn op alle exemplaren. De drukdragers moeten vervangen worden zodra zij geen voldoening meer geven.


Het model 276.1 (aangifte delen 1 en 2) evenals het blad «276.1-bijlagen» hebben een lay-out voor scanning. Met het oog op een vlotte verwerking moet het op een uniforme manier worden gedrukt, zonder kleurafwijkingen.

De lay-out gerealiseerd door de Administratie en geleverd op een informaticadrager, moet door de aannemer zonder enige wijziging gerespecteerd worden.

Ingeval de aannemer moet instaan voor de paginaopmaak, moeten de te gebruikten lettertypes en de schikking van de teksten zoveel mogelijk deze van de neergelegde modellen benaderen.
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina